Close

BETA VERSION OF THE PORTAL IS NOW AVAILABLE!

Visit the BETA version of the European e-Justice Portal and give us feedback of your experience!

 
 

Navigation path

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Събиране на доказателства

Специфична информация за отделните държави и национални онлайн формуляри във връзка с Регламент № 1206/2001


Обща информация

Връзката отваря нов прозорецРегламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела има за цел да подобри, опрости и ускори сътрудничеството между съдилищата при събирането на доказателства.

Регламентът се прилага между всички държави — членки на Европейския съюз, с изключение на Дания. В отношенията между Дания и останалите държави членки се прилага Конвенцията от 1970 г. за събиране на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела.

В регламента се предвиждат два начина за събиране на доказателства между държавите членки: събиране чрез замоления съд и директно събиране от молещия съд.

„Молещият съд“ е този, пред който е започнато или се очаква да започне производство. „Замолен съд“ е съдът на друга държава членка, който е компетентен да събере доказателствата. Централният орган отговаря за предоставянето на информация и търсенето на решения за трудностите, които могат да възникнат във връзка с дадена молба за събиране на доказателства.

В регламента са предвидени десет формуляра.

Европейският портал за електронно правосъдие съдържа информация за прилагането на Регламента и лесен за използване инструмент за попълване на формулярите.

Моля, изберете знаме, за да получите подробна информация за съответната страна.

Връзки по темата

Връзката отваря нов прозорецХагска конвенция от 18 март 1970 г. относно събирането на доказателства в чужбина по граждански или търговски дела

Връзката отваря нов прозорецАРХИВИРАН уебсайт на Европейския съдебен атлас (закрит на 30 септември 2017 г.)


FINDING COMPETENT COURTS/AUTHORITIES

The search tool below will help you to identify court(s)/authority(ies) competent for a specific European legal instrument. Please note that although every effort has been made to ascertain the accuracy of the results, there may be some exceptional cases concerning the determination of competence that are not necessarily covered.

Taking evidence


Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.

Последна актуализация: 19/02/2019