Събиране на доказателства - Испания


Член 2 – Замолени съдилища

Член 3 – Централен орган

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Централният орган, определен от Испания, е Генералната поддирекция за международно правно сътрудничество на Министерството на правосъдието.

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

San Bernardo, 62

E-28015 Madrid

Факс: 34 91 390 44 57

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Испания приема искания и съобщения съгласно Регламента, които са изготвени на испански или португалски език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Испания декларира, че средството за предаване, което се приема за момента, е изпращане по пощата.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 06/01/2021