Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Απόκτηση αποδείξεων - Γαλλία


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ/ΑΡΧΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Γαλλία

Διεξαγωγή αποδείξεων


Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Άρθρο 2 – Δικαστήρια εκτέλεσης

Στη Γαλλία, η εκτέλεση των αιτήσεων για τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικείων (tribunaux de grande instance).

Το κατά τόπον αρμόδιο πολυμελές πρωτοδικείο είναι το πρωτοδικείο του τόπου στον οποίο πρέπει να εκτελεστεί η αίτηση για τη διεξαγωγή αποδείξεων.

Το αρμόδιο δικαστήριο και τα στοιχεία επικοινωνίας του διατίθενται στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 3 – Κεντρικό όργανο

Η Γαλλία έχει επιλέξει ένα όργανο με εθνική αρμοδιότητα, το οποίο είναι το Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP) (Υπηρεσία Ενωσιακού Δικαίου, Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και Αλληλοβοήθειας Πολιτών) που υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση:
Ministère de la Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Τηλ.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Φαξ: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Άρθρο 5 – Γλώσσες που γίνονται δεκτές για τη συμπλήρωση των εντύπων

Τα έντυπα που διαβιβάζονται στα πολυμελή πρωτοδικεία και στο κεντρικό όργανο της Γαλλίας πρέπει να έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στα γαλλικά.

Άρθρο 6 – Μέσα που γίνονται δεκτά για τη διαβίβαση παραγγελιών και άλλων κοινοποιήσεων

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται στα δικαστήρια και στο κεντρικό όργανο της Γαλλίας ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Άρθρο 17 – Κεντρικό όργανο ή αρμόδια αρχή (αρμόδιες αρχές) αρμόδια για τη λήψη αποφάσεων επί παραγγελιών απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων

Ministère de la Justice (Υπουργείο Δικαιοσύνης)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Τηλ.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Φαξ: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Άρθρο 21 – Συμφωνίες ή διακανονισμοί στους οποίους συμμετέχουν τα κράτη μέλη και οι οποίοι πληρούν τους όρους του άρθρου 21 παράγραφος 2

Άρθρο 21 παράγραφος 3 στοιχείο α): Συμφωνίες που έχει συνάψει η Γαλλία με άλλα κράτη μέλη, που αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διεξαγωγής αποδείξεων και που συνάδουν προς τον κανονισμό, οι οποίες θα διατηρηθούν

Διατηρείται μόνο η γαλλοβρετανική σύμβαση της 2ας Φεβρουαρίου 1922, για τη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης διαδικαστικών πράξεων μεταξύ προσώπων που κατοικούν στη Γαλλία και στη Μεγάλη Βρετανία.

Η εν λόγω σύμβαση έχει επεκταθεί στις χώρες της Κοινοπολιτείας και στα υπερπόντια εδάφη του Ηνωμένου Βασιλείου, οι σχέσεις των οποίων με τη Γαλλία δεν διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τα κράτη μέλη που είναι αρμόδια για τη διαχείριση ιστοσελίδων με εθνικό περιεχόμενο προβαίνουν αυτή τη στιγμή στην επικαιροποίηση μέρους του περιεχομένου αυτού του ιστότοπου για να το προσαρμόσουν στην αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν στο περιεχόμενο του ιστοτόπου δεν λαμβάνεται ακόμη υπόψη η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρόκειται για ακούσιο σφάλμα και θα γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις.

Τελευταία επικαιροποίηση: 21/05/2019