Przeprowadzanie dowodu - Francja


Art. 2 – Sądy wezwane

Art. 3 – Jednostka centralna

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Art. 2 – Sądy wezwane

We Francji rozpoznawanie wniosków o przeprowadzenie dowodu w sprawach cywilnych i handlowych leży w wyłącznej gestii sądów wielkiej instancji.

Sąd wielkiej instancji (tribunal de grande instance) właściwy miejscowo jest sądem, w którego jurysdykcji należy wykonać wniosek o przeprowadzenie dowodu.

Właściwy sąd i jego dane kontaktowe można ustalić za pomocą europejskiego atlasu sądowego w portalu „e-Sprawiedliwość”.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 3 – Jednostka centralna

Francja wybrała jeden organ odpowiedzialny na poziomie krajowym, który w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości będzie pełnił funkcje biura ds. prawa unijnego, międzynarodowego prawa prywatnego i wzajemnej pomocy w sprawach cywilnych. Dane do kontaktu:

Adres:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Faks: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Adres e-mail: Link otworzy się w nowym oknieEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Art. 5 – Języki, które są akceptowane przy wypełnianiu formularzy

Formularze przesyłane do sądów wielkiej instancji oraz francuskiego organu centralnego powinny być sporządzone w języku francuskim lub przetłumaczone na język francuski.

Art. 6 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych informacji

Wnioski do francuskich sądów oraz francuskiego organu centralnego można przesyłać pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

Art. 17 – Jednostka centralna lub właściwe władze odpowiedzialne za decyzje w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Faks: 00 33 (0)1 44 77 61 22
Adres e-mail: Link otworzy się w nowym oknieEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Art. 21 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 21 ust. 2

Art. 21 ust. 3 lit. a): Umowy zawarte przez Francję z innymi państwami członkowskimi, mające na celu dalsze ułatwienie przeprowadzania dowodów oraz zgodne z rozporządzeniem, które to umowy zostaną utrzymane w mocy

Utrzymano w mocy jedynie francusko-brytyjską konwencję z dnia 2 lutego 1922 r. w celu ułatwienia podjęcia działań proceduralnych pomiędzy osobami zamieszkałymi we Francji i w Wielkiej Brytanii.

Konwencja ta została bowiem rozszerzona na kraje Wspólnoty Narodów oraz terytoria zamorskie Zjednoczonego Królestwa, z którymi stosunki nie są regulowane rozporządzeniem Rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 21/05/2019