Bevisupptagning - Frankrike


Artikel 2 – Anmodad domstol

Artikel 3 – Centralt organ

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Artikel 2 – Anmodad domstol

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskatyskaengelskakroatiskarumänska är dock redan färdig.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Frankrike har valt ett enda organ med nationell behörighet, nämligen justitieministeriets Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-postadress: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskatyskaengelskakroatiskarumänska är dock redan färdig.

Formulären beaktas endast om de är ifyllda på franska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskatyskaengelskakroatiskarumänska är dock redan färdig.

Framställningarna skall översändas till ansvariga franska domstolar via post, fax eller e-post.

Några få regionala domstolar saknar ännu e-post, varför framställningarna till dessa måste översändas med post eller fax.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
e-mail: Länken öppnas i ett nytt fönsterEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till bulgariskatyskaengelskakroatiskarumänska är dock redan färdig.

  • Artikel 21.3 a: Avtal som slutits mellan Frankrike och andra medlemsstater om att förenkla och underlätta bevisupptagning vilka är förenliga med förordningen och som bibehålls

Endast konventionen mellan Frankrike och Storbritannien av den 2 februari 1922 om att förenkla och underlätta förfarandena i ärenden som avser personer som bor i Frankrike och Storbritannien kommer att bibehållas.

Konventionen har också utvidgats till de länder inom samväldet och Storbritanniens utomeuropeiska territorier som inte omfattas av förordningen av den 28 maj 2001.

  • Artikel 21.3 b: Avtal och överenskommelser som ingåtts mellan Frankrike och övriga medlemsstater om att förenkla och underlätta bevisupptagning vilka är förenliga med förordningen och som senare kommer att hävas.

De avtal som vi avser att häva är följande:

  1. Avtal med Tyskland av den 6 maj 1961 om att förenkla och underlätta tillämpningen av Haagkonventionen av den 1 mars 1954 om vissa till civilprocessen hörande ämnen (artiklarna 4 till 7).
  2. Konvention med Österrike av den 27 februari 1979 om rättsligt stöd och samarbete som tillägg till Haagkonventionen av den 1 mars 1954 om vissa till civilprocessen hörande ämnen (kapitel III).
  3. Konvention med Belgien om ömsesidigt rättsligt stöd i mål av civil eller kommersiell natur, ändrad genom utväxling av skrivelser den 23 och 30 augusti 1969 (kapitel II).
  4. Avtal med Spanien av den 19 februari 1968 som tillägg till Haagkonventionen av den 1 mars 1954 om vissa till civilprocessen hörande ämnen.
  5. Konvention med Italien av den 12 januari 1955 om ömsesidigt rättsligt stöd (avsnitt IV).
  6. Utväxling av skrivelser med Luxemburg den 23 juli 1956.

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 01/02/2019