Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vykonávanie dôkazov - Francúzsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

článok 2 – dožiadané súdy

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

článok 3 – ústredný orgán

Francúzsko sa rozhodlo pre jeden orgán s celoštátnou právomocou, ktorým je Úrad pre medzinárodnú spoluprácu v občianskoprávnych a obchodných veciach (Bureau de l’entraide civile et commerciale internationale) Ministerstva spravodlivosti, ktorého kontaktné údaje sú:

Ministère de la Justice

Direction des Affaires Civiles et du Sceau

Bureau de l'entraide civile et commerciale internationale

13 Place Vendôme

75042, PARIS Cedex 01

Telefón: 00 33 (0)1 44 77 61 05

Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22

E-mail : Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Prijímajú sa len formuláre vo francúzštine.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Žiadosti sa môžu požadovaným francúzskym súdom zasielať poštou, faxom alebo e‑mailom.

Avšak, keďže niektoré súdy vyššieho stupňa ešte nemajú k dispozícii e-mailovú adresu, musia im byť žiadosti zaslané poštou alebo faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tel.: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
e-mail: Odkaz sa zobrazí v novom okneEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

  • Článok 21 ods. 3 písm. a): Dohody, ktoré Francúzsko uzatvorilo s inými členskými štátmi s cieľom viac uľahčiť vykonávanie dôkazov a ktoré sú v súlade s nariadením a budú sa naďalej uplatňovať

Naďalej sa bude uplatňovať len Dohovor medzi Francúzskom a Veľkou Britániou z 2. februára 1922, ktorého cieľom je zjednodušiť vykonávanie procesných úkonov medzi osobami, ktoré majú bydlisko vo Francúzsku a vo Veľkej Británii (kópia je priložená v prílohe III.)

Tento dohovor bol rozšírený na všetky krajiny Commonwealthu a na zámorské územia Spojeného kráľovstva, s ktorými nariadenie z 28. mája 2001 naše vzťahy neupravuje.

  • Článok 21 ods. 3 písm. b): Dohody a opatrenia, ktoré Francúzsko uzatvorilo s inými členskými štátmi s cieľom viac uľahčiť vykonávanie dôkazov a ktoré sú v súlade s nariadením a neskôr budú vypovedané.

Dohody, ktorých kópia sa nachádza v prílohe IV. a ktoré plánujeme vypovedať, sú tieto:

  1. Dohoda s Nemeckom zo 6. mája 1961, ktorej cieľom bolo zjednodušiť plnenie Haagskeho dohovoru z 1. marca 1954 o civilnom konaní (články 4 až 7).
  2. Dohovor s Rakúskom z 27. februára 1979 o vzájomnej pomoci a súdnej spolupráci, ktorým sa doplnil Haagsky dohovor z 1. marca 1954 o civilnom konaní (kapitola III.).
  3. Dohovor s Belgickom o vzájomnej súdnej pomoci v občianskych a obchodných veciach, zmenený a doplnený výmenou listov z 23. a 30. augusta 1969 (kapitola II.).
  4. Dohoda so Španielskom z 19. februára 1968, ktorou sa dopĺňa Haagsky dohovor z 1. marca 1954 o civilnom konaní.
  5. Dohovor s Talianskom z 12. januára 1955 o vzájomnej súdnej pomoci (hlava IV).
  6. Výmena listov s Luxemburskom z 23. júla 1956.

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 01/02/2019