Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bevisupptagning - Frankrike


HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Frankrike

Bevisupptagning


Artikel 2 – Anmodad domstol

Artikel 3 – Centralt organ

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Artikel 2 – Anmodad domstol

I Frankrike har de övre underrätterna för tvistemål exklusiv behörighet i fråga om verkställighet av framställningar om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Den övre underrätt för tvistemål som har territoriell behörighet är den domstol inom vars domkrets framställningen om bevisupptagning ska verkställas.

Behörig domstol och kontaktuppgifterna till denna går att hitta med hjälp av den europeiska civilrättsliga atlasen på e-juridikportalen.

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 3 – Centralt organ

Frankrike har valt att endast ha ett behörigt organ på nationell nivå, nämligen justitieministeriets kontor för EU-rätt, internationell privaträtt och ömsesidig rättslig hjälp i civilrättsliga ärenden (Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l’entraide civile – BDIP):

Adress:
Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tfn: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 5 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Formulär som översänds till de övre underrätterna för tvistemål och det franska centrala organet måste vara avfattade på eller översatta till franska.

Artikel 6 – Sätt som godkänts för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar kan sändas till de franska domstolarna och det franska centrala organet via post, fax eller e-post.

Artikel 17 – Centrala organ eller behöriga myndighet(er) som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Ministère de la Justice
Direction des Affaires Civiles et du Sceau
Bureau du droit de l'Union, du droit international privé et de l'entraide civile (BDIP)
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Tfn: 00 33 (0)1 44 77 61 05
Fax: 00 33 (0)1 44 77 61 22
E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterEntraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Artikel 21 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 21.2

Artikel 21.3 a: Avtal som slutits mellan Frankrike och andra medlemsstater om att förenkla och underlätta bevisupptagning vilka är förenliga med förordningen och som bibehålls:

Endast konventionen mellan Frankrike och Förenade kungariket av den 2 februari 1922 om att förenkla och underlätta förfarandena i ärenden som avser personer som bor i Frankrike och Förenade kungariket kommer att bibehållas.

Konventionen har också utvidgats till de länder inom samväldet och Förenade kungarikets utomeuropeiska territorier som inte omfattas av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Senaste uppdatering: 21/05/2019