Sulge

PORTAALI BEETAVERSIOON ON NÜÜD KÄTTESAADAV!

Külastage Euroopa e-õiguskeskkonna portaali beetaversiooni ja andke meile selle kohta tagasisidet!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Tõendite kogumine - Horvaatia


PÄDEVATE KOHTUTE/ASUTUSTE OTSING

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Horvaatia

Tõendite kogumine


Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Artikkel 3 – Keskasutus

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Artikkel 2 – Taotluse saanud kohus

Taotlusi vastuvõttev kohus, kes on pädev Horvaatias tõendeid koguma:

- munitsipaalkohus (općinski sud), kelle tööpiirkonnas menetlustoimingud tuleb teha. Munitsipaalkohtuid võib olla üks või mitu ühes või mitmes maakonnakohtu (županijski sudovi) tööpiirkonnas ning neil peab tõendite kogumiseks olema Horvaatia Vabariigi ülemkohtu esimehe (predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske) luba.

Nimekirja vastuvõtvatest asutustest Horvaatia Vabariigis leiab kohtute andmebaasist, mis on kättesaadav e-õiguskeskkonna portaalis. Selles nimekirjas on loetletud pädevate kohtuasutuste nimed, aadressid ja tööpiirkonnad.

Artikkel 3 – Keskasutus

Keskasutus, kelle ülesanne on a) anda kohtutele teavet; b) lahendada probleeme, mis võiva tekkida seoses taotlusega; c) edastada erandjuhtudel taotleva kohtu palvel taotlus pädevale kohtule, on

Horvaatia Vabariigi justiitsministeerium (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

tel: +385 1 371 40 00

faks: +385 1 371 45 07

veebisait: http://www.mprh.hr

Artikkel 5 – Keeled, mida aktsepteeritakse vormide täitmisel

Horvaatia Vabariik aktsepteerib vorme horvaadi keeles.

Artikkel 6 – Taotluste ja muude teatiste edastamiseks aktsepteeritavad vahendid

Taotlused ja muu teabe võib edastada posti teel (ja erandjuhtudel faksi või e-postiga).

Artikkel 17 – Keskasutus või pädev(ad) asutus(ed), kes vastutab (vastutavad) tõendite vahetu kogumise taotluste kohta otsuse tegemise eest

Horvaatia Vabariigi justiitsministeerium (Ministry of Justice of the Republic of Croatia)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

tel: +385 1 371 40 00

faks: +385 1 371 45 07

veebisait: http://www.mprh.hr

Artikkel 21 – Lepingud või kokkulepped, mille osalised liikmesriigid on ja mis on kooskõlas artikli 21 lõikes 2 sätestatud tingimustega

Suhe liikmesriikide vaheliste seniste või tulevaste lepingute või kokkulepetega – Horvaatia Vabariigi ja muude liikmesriikide vahelised lepingud või kokkulepped:

- Horvaatia Vabariigi ja Sloveenia Vabariigi vaheline 7. veebruari 1994. aasta leping õigusabi kohta tsiviil- ja kriminaalasjades.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Viimati uuendatud: 05/07/2018