Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vykonávanie dôkazov - Maďarsko


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Maďarsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

článok 2 – dožiadané súdy

Žiadosti o stretnutie na účely poskytnutia právnej pomoci pri vyšetrovacom úkone, ktorý spadá do právomoci a spôsobilosti okresného súdu [v Budapešti, Centrálny okresný súd časti Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság)] v týchto oblastiach

a) vypočúvaná osoba má bydlisko alebo obvyklý pobyt v Maďarsku,

b) predmet vyšetrovania spadá do jeho kompetencií alebo

c) vyšetrovací úkon sa vedie čo najpraktickejším spôsobom, najmä ak viacero vypočúvaných osôb má bydlisko alebo obvyklý pobyt a/alebo predmety vyšetrovania spadajú do právomoci viacerých súdov.

článok 3 – ústredný orgán

V Maďarsku sa úlohy ústredného orgánu vykonávajú ministerstvom, v ktorého kompetencii je súdny systém.

Ministerstvo spravodlivosti (Igazságügyi Minisztérium)

Oddelenie medzinárodného práva súkromného (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Kossuth Lajos tér 2-4., H-1055 Budapest

Poštová adresa: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 6094

Fax: +36 1 795 0463

Email: nmfo@im.gov.hu

Jazyky: maďarčina, nemčina, angličtina a francúzština.

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Maďarské súdy prijímajú žiadosti v maďarčine, angličtine alebo nemčine.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Maďarské súdy prijímajú žiadosti zaslané poštou, faxom alebo elektronicky.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

V Maďarsku sa úlohy ústredného orgánu vykonávajú ministerstvom, v ktorého kompetencii je súdny systém.

Ministerstvo spravodlivosti (Igazságügyi Minisztérium)

Oddelenie medzinárodného práva súkromného (Nemzetközi Magánjogi Főosztály)

Adresa: Kossuth Lajos tér 2-4, H-1055 Budapest

Poštová adresa: Pf. 2., 1357 Budapest

Tel.: +36 1 795 6094

Fax: +36 1 795 0463

Email: nmfo@im.gov.hu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 11/01/2019