Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vykonávanie dôkazov - Litva


VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Litva

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


článok 2 – dožiadané súdy

článok 3 – ústredný orgán

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

článok 2 – dožiadané súdy

Dožiadané súdy sú súdy prvého stupňa: okresné súdy a, v prípadoch stanovených právnymi predpismi, regionálne súdy. Regionálne súdy konajúce ako súdy prvého stupňa prerokúvajú občianskoprávne veci:

1. týkajúce sa nárokov na sumy prekračujúce 43 500 EUR okrem vecí týkajúcich sa rodinného práva, pracovnoprávnych vzťahov alebo kompenzácie za nemajetkovú ujmu;

2. týkajúce sa morálnych právnych vzťahov v zmysle autorských práv;

3. týkajúce sa právnych vzťahov vyplývajúcich z občianskeho verejného obstarávania;

4. týkajúce sa konkurzu a reštrukturalizácie okrem vecí týkajúcich sa konkurzu fyzických osôb;

5. veci, v ktorých je jedným z účastníkov cudzí štát;

6. týkajúce sa nárokov súvisiacich s povinným predajom akcií (úrokov, akcií členov);

7. týkajúce sa nárokov súvisiacich s prešetrovaním činností právneho subjektu;

8. týkajúce sa kompenzácie za hmotnú a nehmotnú ujmu, ktorá vznikla nedodržiavaním stanovených práv pacientov;

9. iné občianskoprávne veci, ktoré sa podľa právnych predpisov prerokúvajú na regionálnych súdoch ako na súdoch prvého stupňa.

článok 3 – ústredný orgán

Ústredným orgánom je: Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky

the Ministry of Justice of the Republic of Lithuania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefón: +370 5 266 2984/+370 5 266 2938/+370 5 266 2942/+370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40/+370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

článok 5 – jazyky prijateľné na účely vyplnenia tlačív

Okrem tlačív vyplnených v litovčine prijíma Litovská republika tlačivá v angličtine alebo vo francúzštine.

článok 6 – prostriedky prijateľné pre zasielanie dožiadaní a iných písomností

Žiadosti o vykonávanie dôkazov sa prijímajú poštou alebo faxom.

článok 17 – ústredný orgán alebo príslušný orgán (orgány) zodpovedný (zodpovedné) za rozhodnutia o žiadostiach o priamy výkon dôkazu

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania
Gedimimo pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefón: +370 5 266 2984/+370 5 266 2938/+370 5 266 2942/+370 5 266 2941
Fax: +370 5 262 59 40/+370 5 2662854
E-mail: rastine@tm.lt

článok 21 – dohody alebo dohovory, ktorých sú členské štáty zmluvnými stranami a ktoré spĺňajú podmienky stanovené v článku 21 ods. 2

Litovská republika neuzavrela s členskými štátmi žiadne dohody ani neprijala opatrenia na podporu ďalšieho vykonávania dôkazov podľa článku 21 ods. 2.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 21/10/2019