Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Събиране на доказателства - Холандия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Холандия

Събиране на доказателства


Член 2 – Замолени съдилища

Член 3 – Централен орган

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Наименование и адрес на централния орган, определен да изпълнява задачите по член 3, параграф 1 от Регламента:

Raad voor de Rechtspraak (Съдебен съвет)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Тел.: 070 361 9723

Факс: 070 361 9715

Съдебният съвет е единственият централен орган и в това си качество е компетентен да изпълнява задачите по член 3 от Регламента във всички случаи.

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Другият език, на който може да се подават исканията по член 5 от Регламента, е английски.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Техническото средство за предаване на искането до съдилищата в Нидерландия е факсът.

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Наименование и адрес на компетентния орган, определен съгласно член 3, параграф 3, за вземане на решения по исканията съгласно член 17 от Регламента:

Rechtbank ’s-Gravenhage (Районен съд на Хага)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Тел.: 070 381 3131

Факс: 070 381 1972

Районният съд на Хага е единственият компетентен орган и в това си качество е компетентен за всички искания съгласно член 17.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 06/01/2021