Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Събиране на доказателства - Португалия


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Португалия

Събиране на доказателства


Член 2 – Замолени съдилища

Член 3 – Централен орган

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

Член 2 – Замолени съдилища

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 3 – Централен орган

Централният орган, определен от Португалия в съответствие с член 3 от Регламент 1206/2001 на Съвета:

Генерална дирекция „Администрация на правосъдието“ (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E

PT - 1990-097 LISBON

Тел.: +351 21 790 62 00; +351 21 790 62 23

Факс: +351 21 154 51 00

Ел. поща: correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: http://www.dgaj.mj.pt/

Член 5 – Езици, приети за попълване на формулярите

Езиците, които следва да се използват за попълване на стандартните формуляри, са португалски или испански език.

Член 6 – Начини, приети за предаване на искането и други съобщения

Искания и други съобщения могат да бъдат получени по:

Поща

Факс

Телематични средства

При спешни случаи могат да се използват следните:

Телеграма

Телефонно обаждане (последвано от писмен документ)

Други подобни средства за комуникация

Член 17 – Централен орган или компетентен(ни) орган(и), отговорни за вземане на решения по искания за директно събиране на доказателства

Компетентният орган за оценяване на искания за директно събиране на доказателства е централният орган:

Генерална дирекция „Администрация на правосъдието“ (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, 1.08.01 D/E, Torre H

1990-097 LISBON

Portugal

Тел.: +351 21 790 62 00

Факс: +351 21 154 51 00/60

Ел. поща: correio@dgaj.mj.pt

Уебсайт: http://www.dgaj.mj.pt/

Член 21 – Споразумения или договори, по които държавите членки са страна, и които отговарят на условията, посочени в член 21, параграф 2

За целите на член 21, параграф 3 от Регламент 1206/2001 на Съвета се прилагат копия от Указ №14/98 от 27 май, Обявление № 274/98 и Списък № 73/2000 във връзка с Договора между Република Португалия и Кралство Испания за съдебното сътрудничество по наказателноправни и гражданскоправни въпроси


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 26/02/2020