Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie

Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci (EJS-civil) vydala niekoľko prehľadov, ktoré poskytujú praktické informácie o pravidlách, postupoch a technických nástrojoch pre videokonferencie medzi súdmi v jednotlivých krajinách EÚ.


Nariadením Rady (ES) Odkaz sa zobrazí v novom okneč. 1206/2001, ktoré sa týka spolupráce medzi súdmi rôznych členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach, sa stanovuje všeobecný právny rámec pre vykonávanie dôkazov v inej krajine, ako je krajina sídla súdu. Každá krajina EÚ má v tejto oblasti vlastné procesné pravidlá, takže podrobnosti tohto postupu sa líšia podľa práva krajiny, ktorá dostáva žiadosť o spoluprácu (dožiadaná krajina).

S cieľom uľahčiť spoluprácu justičných orgánov v rôznych krajinách EÚ a umožniť im naplno využívať videokonferencie pri vykonávaní dôkazov v inej krajine EÚ vypracovala Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci (EJS-civil) súbor informačných letákov. Obsahujú praktické informácie týkajúce sa pravidiel, postupov a technických prostriedkov v rôznych krajinách EÚ.

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.


Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.
Komisia momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 21/02/2019

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Belgicko

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Áno, vykonanie dôkazov je možné uskutočniť oboma spôsobmi. Postupy boli vypracované ad hoc; belgické právne predpisy neobsahujú ustanovenia týkajúce sa videokonferencií, no ani ich nezakazujú.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Vykonanie dôkazov sa môže týkať svedkov, ako aj znalcov. V praxi už prebehlo vykonanie dôkazov u účastníkov podľa článku 17.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

V tejto súvislosti sa uplatňujú vnútroštátne právne predpisy dožadujúceho súdu. Dožiadané vykonanie dôkazov nesmie porušovať základné zásady vnútroštátneho belgického práva [článok 17 ods. 5 písm. c)].

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Vypočutie prostredníctvom videokonferencie sa nemusí konať na súde.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Dožadujúci súd určí v súlade so svojimi pravidlami, či sa vypočutie má zaznamenať, a vykoná potrebné opatrenia.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

a) len v holandskom, francúzskom alebo nemeckom jazyku (belgické právne predpisy),

b) nie sú dané jazykové požiadavky.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Dožadujúci súd zabezpečí tlmočníka a znáša náklady na tlmočenie. Tlmočník obvykle poskytuje svoje služby na dožadujúcom súde počas konania videokonferencie. Neexistuje však žiadny dôvod, prečo by tlmočník nemohol byť fyzicky prítomný pri svedkovi.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

To sa stanovuje v súlade s vnútroštátnym právom dožadujúceho súdu.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady uhradí dožadujúci súd.

Telefonické spojenie nadviaže dožadujúci súd. Všetky cestovné náklady taktiež musí uhradiť dožadujúci súd. Ústredný orgán na to upozorní dožadujúci súd pri potvrdení prijatia žiadosti.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Zahraničný súd informuje svedka o pozývacom liste, v ktorom sa uvádza, že jeho spolupráca je dobrovoľnej povahy.

Ústredný orgán požiada dožadujúci súd o zaslanie pozývacieho listu pred zaslaním tlačiva J. V tomto liste musí byť jasne uvedené, že osoba bola informovaná o tom, že dostavenie sa na vypočutie je dobrovoľné.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Na základe dokladov totožnosti.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

V tomto prípade platí právny poriadok dožadujúceho štátu.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Zamestnanec ústredného orgánu dočasne prevezme úlohu koordinátora na účely dohodnutia praktických záležitostí, ako sú dátum a čas skúšobného vypočutia a skutočného vypočutia.

Správca/administratívny pracovník zodpovedá za zapnutie a vypnutie systému.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Žiadosti o dodatočné informácie podáva ústredný orgán dožadujúcemu súdu pred vypočutím.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 24/02/2017

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Česká republika

Please note that the original language version of this page Czech has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: English have already been translated.

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Tento postup upravuje okrem zákona č. 99/1963 Zb. občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „OSP“), predovšetkým Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti č. 505/2001 Org, ktorou sa vydáva vnútorný a kancelársky poriadok pre okresné, krajské a vrchné súdy (ďalej len „Inštrukcia Ministerstva spravodlivosti č. 505/2001“).

Predseda senátu (samosudca) môže podľa ustanovenia § 10a Inštrukcie Ministerstva spravodlivosti č. 505/2001 využiť technické zariadenia na prenos obrazu a zvuku (ďalej len „videotelefón“) na výsluch svedka alebo znalca, ak je to vhodné vzhľadom na ochranu práv osôb alebo zaistenie ich bezpečnosti, alebo je to potrebné z bezpečnostných alebo iných závažných dôvodov, a ak je to technicky možné.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Podľa ustanovenia § 11a Inštrukcie Ministerstva spravodlivosti č. 505/2001 je možné prostredníctvom videotelefónu vypočuť okrem svedkov aj znalcov.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Použitie videotelefónu je možné len na výsluch svedka a znalcov.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Ak pristúpi predseda senátu (samosudca) k výsluchu svedka alebo znalca prostredníctvom videotelefónu, uvedie sa v predvolaní takisto miesto, na ktoré sa má dostaviť na výsluch. Nie je preto vylúčené využitie iných na tento úkon vhodných priestorov, napr. miesto, kde sa nachádzajú experti či svedkovia (nemocnica, laboratórium).

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Podstatný obsah svedkovej výpovede sa protokoluje. Môže sa ukázať, že je nevyhnutné protokolovať doslovné časti výpovede. Alternatívami sú záznam celej výpovede protokolujúcou úradnou osobou alebo vyhotovenie zvukového záznamu alebo vytvorenie zvukovo-obrazového záznamu, ak tak stanovuje zákon, alebo pokiaľ o ich použití rozhodne predseda senátu (samosudca).

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

V prípade, že svedok neovláda jazyk, v ktorom sa vedie pojednávanie, má podľa čl. 37 ods. 4 ústavného zákona č. 2/1993 Listiny základných práv a slobôd právo na tlmočníka. Podľa ustanovenia § 18 ods. 2 OSP súd ustanoví tlmočníka účastníkovi, ktorého materinským jazykom je iný než český jazyk, pokiaľ vyjde takáto potreba počas pojednávania najavo.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Podľa ustanovenia § 18 ods. 1 a 2 OSP je súd povinný zabezpečiť účastníkom rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv a je povinný ustanoviť tlmočníka účastníkovi, ktorého materinským jazykom je iný než český jazyk, pokiaľ vyjde takáto potreba počas pojednávania najavo.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Pri predvolaní osoby súd postupuje podľa ustanovenia § 51 OSP. Ak zákon alebo osobitné právne predpisy nevyžadujú na predvolanie ďalšie náležitosti, musí predvolanie obsahovať nasledujúce informácie: v akej veci sa má predvolaný dostaviť, predmet a miesto úkonu súdu, čas začatia úkonu, dôvod predvolania, postavenie predvolanej osoby v konaní, povinnosti predvolaného pri úkone a prípadne predpokladané obdobie trvania úkonu. Predvolanie na súd sa môže realizovať v listinnej podobe alebo elektronicky a v naliehavých prípadoch aj telefonicky alebo telefaxom. V prípade, že sa má výsluch svedka alebo znalca uskutočniť prostredníctvom videotelefónu a vypočúvaný sa má dostaviť na výsluch v obvode iného súdu, zabezpečí jeho predvolanie súd, v ktorého obvode sa má na výsluch dostaviť, pričom dožadujúci súd požiada iný súd o spoluprácu pri realizácii tohto úkonu (dožiadanie). Podľa ustanovení § 115 ods. 2 OSP musí byť predvolanie účastníkom doručené tak, aby mali dostatok času na prípravu, spravidla najmenej 10 dní pred dňom, kedy sa má pojednávanie konať, pokiaľ nepredchádzalo prípravné konanie.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Použitie videokonferencií je spojené s nákladmi na prenos informácií. Prenos informácií by mal byť uhradený žiadajúcim súdom, ktorý videokonferenciu iniciuje.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Podľa ustanovení § 126 ods. 1 OSP má každá fyzická osoba, ktorá nie je účastníkom konania, povinnosť dostaviť sa na predvolanie na súd a vypovedať ako svedok. Výpoveď môže odoprieť len vtedy, pokiaľ by spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkym osobám. Svedok je vždy pred začiatkom výsluchu poučený o význame svojej výpovede, o svojich právach a povinnostiach a o trestných následkoch krivej výpovede.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Na začiatku výsluchu má súd povinnosť podľa ustanovenia § 126 ods. 2 OSP zistiť totožnosť svedka. Spravidla sa to realizuje výzvou na predloženie občianskeho preukazu alebo cestovného pasu.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Podľa § 104 ods. 1 zákona č. 91/2012 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom, ak o to žiada cudzí orgán, môžu sa svedkovia, znalci a účastníci vypočuť aj prísažne. Prísaha pre svedkov a účastníkov konania znie: „Prisahám na svoju česť, že o všetkom, na čo sa ma bude súd pýtať, vypoviem úplnú a čistú pravdu a nič nezamlčím.“ Prísaha pre znalca znie: „Prisahám na svoju česť, že posudok podám podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Ak ide o prísahu následnú, znenie prísahy sa zodpovedajúcim spôsobom pozmení.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Konkrétne opatrenia sa dohodnú pri príprave videokonferencie a vychádzajú z potrieb dožadujúceho a dožadovaného súdu.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Konkrétne opatrenia sa dohodnú pri príprave videokonferencie a vychádzajú z potrieb dožadujúceho a dožadovaného súdu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 25/03/2020

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Nemecko

Please note that the original language version of this page German has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: English have already been translated.

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Vykonávanie dôkazov pomocou videokonferencie je podľa § 128a ods. 2 prvej vety Občianskeho súdneho poriadku (Zivilprozessordnung; ďalej len „ZPO“) v nemeckom občianskom súdnom konaní prípustné na žiadosť. Pri výsluchu musí byť súčasne prenášaný obrazový a zvukový záznam, a to na miesto, kde sa počas výsluchu nachádza svedok, znalec alebo účastník konania, a do rokovacej miestnosti. Ak sa účastníkom, splnomocneným zástupcom a poradcom umožní zdržiavať sa na inom mieste, musí byť obrazový a zvukový záznam pri výsluchu súčasne prenášaný aj na toto miesto. V prípade výsluchov pomocou videokonferencie sa na základe predchádzajúceho dožiadania podaného v súlade s nariadením (ES) č. 1206/2001 sa § 128a ZPO môže uplatniť s určitými úpravami, a to vzhľadom na to, že súd, ktorý dôkaz vykonáva, nie je zhodný so súdom, na ktorom konanie prebieha a ktorý má zároveň zýujem na tom, aby mu bol sprostredkovaný priamy dojem. V prípade pasívneho vykonávania dôkazov podľa článku 17 sa dožiadaniu o priame vykonanie dôkazu s použitím komunikačnej technológie v zásade vyhovie a je možné aj vykonávanie dôkazov, ktoré prekračuje rámec § 128a ZPO. Zamietnutie dožiadania prichádza do úvahy len z dôvodov uvedených v článku 17 ods. 5. Ústredný orgán však podľa kritérií nemeckého práva môže stanoviť podmienky, za ktorých sa pasívne vykonávanie dôkazov musí uskutočniť.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Pomocou videokonferencie možno uskutočniť výsluch svedkov, znalcov a účastníkov konania (§ 128a ods. 2 prvá veta ZPO).

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Podľa nemeckého občianskeho práva procesného možno pomocou videokonferencie vykonať dôkaz výsluchom svedkov, znalcov alebo účastníkov konania (§ 128a ods. 2 ZPO). Vykonávanie ostatných dôkazných prostriedkov (listiny, obhliadka) pomocou videokonferencie nie je výslovne dovolené.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Zákonom sa bližšie nestanovuje miesto pobytu osoby, ktorá má byť vypočutá. Z pohľadu nemeckého občianskeho práva procesného sa miesto, z ktorého sa uskutočňuje prenos do súdnej siene, musí v zásade nachádzať na území Nemecka.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

V § 128a ods. 3 prvej vete ZPO sa nestanovuje nahrávanie videokonferencie, ale v rámci vykonania dôkazu prostredníctvom pasívnej právnej pomoci je podľa článku 17 európskeho nariadenia o vykonávaní dôkazov (Europäischen Beweisaufnahmeverordnung, EuBewVO) takéto nahrávanie možné.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

a) V prípade dožiadaní podľa článkov 10 až 12 sa výsluch musí viesť v nemeckom jazyku. Ak sa rokuje za účasti osôb, ktoré neovládajú nemecký jazyk, musí byť prítomný tlmočník. Od využitia služieb tlmočníka možno upustiť, ak všetky zúčastnené osoby ovládajú príslušný cudzí jazyk.

b) V prípade pasívnej právnej pomoci určí jazyk výsluchu dožadujúci súd, avšak ústredný orgán môže využiť oprávnenie podľa článku 17 ods. 4 a stanoviť podmienky pre priame vykonávanie dôkazu, ako je napríklad jazyk pojednávania alebo jazyk výsluchu.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Pri aktívnej právnej pomoci prináleží vedenie súdneho konania, ako aj vykonávanie dôkazov nemeckému súdu poskytujúcemu právnu pomoc. Tlmočník musí byť pri vykonávaní dôkazov nemeckými súdmi prítomný, a to aj keď iba jedna zo zúčastnených strán nemecký jazyk neovláda. Existenciu potrebných znalostí nemčiny je nutné preskúmať ex offo. Výber tlmočníka je v zásade na zvážení súdu. Pri pasívnom vykonávaní dôkazov podľa článku 17 rozhodne o potrebe tlmočníkov a ich výbere dožadujúci súd. Podľa článku 17 ods. 4 môže ústredný orgán vydať súhlas za určitých podmienok, predovšetkým v súvislosti s pribratím tlmočníkov. Ústredný orgán môže v rámci podmienok nariadiť takisto vykonávanie dôkazov v nemeckom jazyku.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Pri aktívnej právnej pomoci uskutočňuje predvolanie svedkov a znalcov kancelária dožiadaného súdu neformálnym spôsobom, pokiaľ dožiadaný súd nerozhodne o formálnom predvolaní. Ak súd nariadi výsluch osoby prostredníctvom videokonferencie, osoby, ktoré sa majú pripojiť, sa predvolajú na miesto, z ktorého sa prenos uskutoční. V predvolaní sa musí uviesť označenie účastníkov, predmet výsluchu, jeho termín a dôsledky zmeškania. Predvolanie musí obsahovať presné údaje o mieste a čase výsluchu. Lehota na predvolanie nie je predpísaná.

V rámci vykonávania dôkazov podľa článku 17 nariadenia poskytne dožadujúci súd osobe, ktorá má byť vypočutá, informácie o mieste a čase výsluchu. Tieto informácie však spravidla závisia od situácie na nemeckých súdoch (ktoré súdy disponujú určitým zariadením, kedy je možné ho využiť). Čas a miesto výsluchu teda v zásade úzko súvisia s povolením ústredného orgánu. V zásade netreba dodržať určitú lehotu, ale treba zohľadniť dlhší čas poštovej prepravy pri styku so zahraničím.

Nie je stanovený osobitný postup pre plánovanie videokonferencie ako takej. V praxi ústredný orgán spravidla určí kontaktnú osobu na súde, kde sa videokonferencia má uskutočniť, ktorá je k dispozícii ako kontaktná osoba pre praktické otázky.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Použitím techniky na uskutočnenie videokonferencie vznikajú náklady na nákup, údržbu a prevádzku zariadení. Tieto náklady nie je možné uložiť účastníkom občianskeho súdneho konania. Okrem toho vznikajú telekomunikačné poplatky. Dožiadaný súd môže podľa článku 10 ods. 4 v spojení s článkom 18 ods. 2 nariadenia požadovať telekomunikačné poplatky.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Dožadujúci súd je podľa § 64 ods. 2 nariadenia o právnej pomoci v občianskych veciach (Rechtshilfeordnung für Zivilsachen; ďalej len „ZRHO“) povinný oznámiť osobe, ktorá má byť vypočutá, že jej účasť na výsluchu je dobrovoľná.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

V prípade pochybností o totožnosti osoby, ktorá má byť vypočutá, je súd za každých okolností konania povinný ju preveriť.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Ak je nemecký súd dožiadaný o pasívne vykonávanie dôkazov pomocou videokonferencie, vykonávanie dôkazov, a teda aj zloženie prísahy, sa uskutoční podľa procesného práva dožadujúceho súdu. Pretože súčinnosť osoby poskytujúcej vysvetlenie je pri priamom vykonávaní dôkazov tak či tak dobrovoľná, teda aj jej súčinnosť pri zložení prísahy, o čom ju treba poučiť, dožadujúci štát zrejme nemôže stanovovať ďalšie kritériá na zloženie prísahy. Ústredný orgán musí v každom prípade dbať o rešpektovanie zákazu výpovede a výsluchu (podľa nemeckého práva), ktoré patria do dispozičného práva vypovedajúcej osoby. Sem patrí napríklad výsluch nemeckého úradníka bez predchádzajúceho súhlasu služobného úradu alebo výsluch lekára bez toho, aby bol zbavený povinnosti zachovávať mlčanlivosť.

Príslušný ústredný orgán rozhoduje o tom, či je možné zložiť prísahu a aké informácie sú od dožadujúceho súdu potrebné. V rámci súhlasu je povinnosťou ústredného orgánu postarať sa o to, aby nebol obchádzaný zákaz podať výpovede, ktoré patria do dispozičného práva vypovedajúcej osoby. Preto sa ústrednému úradu môže položiť otázka, v akej súvislosti vypovedajúca osoba údajne získala informácie. Nemecké právo napríklad výpoveď nemeckého úradníka podmieňuje získaním súhlasu jeho služobného úradu s výsluchom.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Súdnictvo je usporiadané na spolkovej báze a patrí do zodpovednosti príslušných krajinských súdnych správ (Landesjustizverwaltung). To znamená, že v tejto veci neexistujú jednotné spolkové štandardy, pričom vykonávanie dôkazov a jeho uplatňovanie zabezpečujú príslušné súdne správy spolkových krajín, čo sa môže v jednotlivých spolkových krajinách značne líšiť. Normatívy postupu v praxi spravidla vypracúva príslušný vyšší krajinský súd (Oberlandesgericht), v ktorého obvode sa nachádza dožiadaný súd.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Dožiadania o vykonanie dôkazov zo zahraničia, ako aj oznámenia podľa nariadenia (ES) č. 1206/2001 musia byť v nemeckom jazyku, alebo k nim musí byť priložený preklad do nemčiny (§ 1075 ZPO).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 01/06/2017

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Estónsko

Please note that the original language version of this page Estonian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: English have already been translated.

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Áno, vykonanie dôkazov je možné aj prostredníctvom videokonferencie. V článku 10 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach sa stanovuje právo požiadať o použitie videokonferencie. Videokonferencia sa tiež môže použiť pri vykonaní dôkazov podľa článku 17 nariadenia; ústredný orgán alebo príslušný orgán je povinný podporiť využívanie komunikačných technológií, akými sú videokonferencie a telekonferencie. Estónske súdy majú potrebné videokonferenčné zariadenia. Podľa § 15 ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku (dostupný online Odkaz sa zobrazí v novom oknetu) sa ustanovenia tohto poriadku vzťahujú na poskytnutie pomoci pri vykonaní dôkazov v Estónsku na základe žiadostí súdov členských štátov Európskej únie, pokiaľ sa inak neuvádza v ustanoveniach nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach. V súlade s § 15 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku, pokiaľ sa v právnych predpisoch alebo medzinárodnej dohode neuvádza inak, estónsky súd poskytne procesnú pomoc pri výkone procesného úkonu na žiadosť zahraničného súdu, ak v súlade s estónskymi právnymi predpismi požadovaný procesný úkon spadá do právomoci estónskeho súdu a zákon ho nezakazuje. Procesný úkon môže byť vykonaný aj v súlade s právnymi predpismi zahraničného štátu, ak je to potrebné na vedenie konania v zahraničnom štáte a záujmy účastníkov konania týmto nie sú dotknuté. Súdne pojednávania vedené vo forme procesnej konferencie sú upravené v § 350 Občianskeho súdneho poriadku. Na uskutočnenie videokonferencie, ako aj procesnej konferencie vykonanej priamo dožadujúcim súdom iného členského štátu podľa článku 17 nariadenia sa podľa nariadenia č. 1206/2001 nevzťahujú žiadne ustanovenia ani obmedzenia.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

V súlade s § 350 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku má účastník súdneho pojednávania vo forme procesnej konferencie možnosť vykonať procesné úkony v reálnom čase, t. j. môže vypovedať pod prísahou alebo bez prísahy v konaní na návrh; podľa § 350 ods. 2 môže svedok alebo znalec byť tiež vypočutý vo forme procesnej konferencie.

To znamená, že účastník konania môže vypovedať pod prísahou alebo, v konaní na návrh, vypovedať bez prísahy vo forme procesnej konferencie a svedok alebo znalec tiež môže byť vypočutý vo forme procesnej konferencie.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Podľa § 350 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku môže súd zvolať pojednávanie vo forme procesnej konferencie tak, aby účastník konania alebo jeho zástupca alebo poradca mali možnosť byť v čase súdneho pojednávania na inom mieste a vykonať procesné úkony v reálnom čase na tomto mieste.

To znamená, že súd môže zorganizovať procesnú konferenciu tak, že osoba nemusí byť prítomná na súde pri vypočúvaní.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Áno, záznam súdnych pojednávaní je povolený. Záznam sa vykoná v súlade s postupom stanoveným v § 52 alebo § 42 Občianskeho súdneho poriadku. Technológia vypočutia na diaľku, ktorá sa používa na súdoch, umožňuje záznam podľa § 52 Občianskeho súdneho poriadku; avšak prostriedky potrebné na uloženie, spracovanie a archiváciu takýchto záznamov neboli na súdoch zavedené. V praxi to znamená, že vypočutia na diaľku nie sú zaznamenávané.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Podľa § 32 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku je jazykom súdnych konaní a postupov estónsky jazyk. V súlade s § 32 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku sa zápisnice súdnych pojednávaní a iných procesných úkonov vyhotovujú v estónskom jazyku. Súd tiež môže všetky svedectvá alebo výpovede, ktoré na súdnom pojednávaní boli podané v cudzom jazyku, v zápisnici zaznamenať okrem ich prekladu do estónskeho jazyka aj v jazyku, v ktorom boli podané, ak je to potrebné na presné zachytenie svedectva alebo výpovede. Estónsky Občiansky súdny poriadok neobsahuje žiadne konkrétne ustanovenia týkajúce sa jazykového režimu na vykonávanie dôkazov alebo výpovedí na žiadosť súdu iného členského štátu podľa nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach, a to ani ustanovenia týkajúce sa jazykového režimu na vykonávanie dôkazov podľa článku 17 tohto ustanovenia.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Podľa § 34 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, ak účastník konania neovláda dobre estónsky jazyk a nemá v konaní zástupcu, súd na žiadosť takéhoto účastníka konania alebo na podnet súdu v rámci možnosti prizve ku konaniu tlmočníka alebo prekladateľa. Prizvanie tlmočníka alebo prekladateľa nie je potrebné, ak súd a ostatní účastníci konania sú schopní prehlásenia účastníka v konaní pochopiť. Ak súd nie je schopný okamžite prizvať tlmočníka alebo prekladateľa, súd vydá rozhodnutie, na základe ktorého je účastník konania, ktorý potrebuje pomoc tlmočníka alebo prekladateľa, povinný nájsť si tlmočníka, prekladateľa alebo zástupcu, ktorý dobre ovláda estónsky jazyk, v lehote, ktorú súd stanoví (článok 34 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku). Estónsky Občiansky súdny poriadok neobsahuje žiadne konkrétne ustanovenia o tom, kde sa má nachádzať tlmočník alebo prekladateľ, ktorého služby sa využívajú pri vykonávaní dôkazov v súlade s nariadením.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Podľa § 343 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku súd oznámi účastníkom konania a iným osobám pozvaným na súdne pojednávanie čas a miesto súdneho pojednávania doručením predvolaní. Podľa § 343 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku interval medzi dátumom doručenia predvolaní a dátumom súdneho pojednávania musí byť aspoň desať dní. Ak s tým účastníci pojednávania súhlasia, môže byť tento interval aj kratší.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady, ktoré sa vzťahujú na vykonávanie dôkazov podľa nariadenia č. 1206/2001, sú uvedené v článku 18 tohto nariadenia. Podľa § 15 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku dožadujúci súd neuhrádza náklady na procesné úkony. Súd, ktorý vykoná procesný úkon, informuje dožadujúci súd o nákladoch, a tieto náklady sa považujú za výdavky súvisiace s predmetnou vecou. Náklady na vykonávanie dôkazov sa ako náklady nevyhnutné na konanie uhradia v súlade s § 148 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, v ktorom sa uvádza, že pokiaľ súd nerozhodne inak, náklady nevyhnutné na konanie uhradí vopred účastník konania, ktorý podal návrh, na ktorý sa náklady vzťahujú, a to v rozsahu, v akom to nariadi súd. Ak návrh podali obe strany alebo ak bol predvolaný svedok alebo znalec alebo sa na podnet súdu vykonala kontrola, náklady znášajú obe strany rovným dielom. Keďže súdy majú videokonferenčné zariadenia, na ich použitie by sa nemali vzťahovať žiadne náklady.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Informovanie osôb o tom, že priame vypočutie dožadujúcim súdom je dobrovoľné, podlieha článku 17 ods. 2 nariadenia.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Podľa § 347 ods. 2 bodu 1 Občianskeho súdneho poriadku súd na začiatku súdneho pojednávania zistí, ktoré z predvolaných osôb sú prítomné na pojednávaní, a zistí ich totožnosť. V Občianskom súdnom poriadku sa nestanovuje konkrétny postup overenia totožnosti na súdnom pojednávaní. Súd je povinný zistiť totožnosť predvolaných osôb. Na tento účel kontroluje u predvolanej osoby napríklad doklad totožnosti obsahujúci fotografiu.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Podľa § 269 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku musí účastník konania pred podaním výpovede zložiť túto prísahu:

„Ja, (meno), prisahám na svoju česť a svedomie, že budem vypovedať celú pravdu o veci a nič nezamlčím, nepridám ani nezmením.“ Účastník konania zloží túto prísahu ústne a podpíše text prísahy.

Podľa § 36 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku osoba, ktorá neovláda dobre estónsky jazyk, musí zložiť prísahu v jazyku, ktorý dobre ovláda; podľa § 36 ods. 2 sa podpíše estónske znenie prísahy, ktoré sa osobe priamo preloží pred tým, ako ju podpíše.

V druhej vete § 262 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že pred výpoveďou musí súd svedkovi objasniť povinnosť hovoriť pravdu a vysvetliť obsah § 256 – 259 Občianskeho súdneho poriadku. Podľa § 303 ods. 5 Občianskeho súdneho poriadku sa ustanovenia týkajúce sa vypočutia svedkov vzťahujú aj na vypočutie znalcov. Znalec, ktorý nie je súdnym znalcom alebo úradne osvedčeným znalcom, bude pred predložením znaleckého posudku upozornený, aby vedome nepredložil nesprávny znalecký posudok, a znalec toto potvrdí podpísaním súdnej zápisnice alebo znenia upozornenia. Podpísané upozornenie sa predloží súdu spolu so znaleckým posudkom.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Podľa § 350 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku musí byť pri súdnom pojednávaní organizovanom vo forme procesnej konferencie zaručené právo každého účastníka konania na podávanie návrhov a žiadostí a na formulovanie stanovísk k návrhom a žiadostiam iných účastníkov konania a od účastníka konania, ktorý nie je prítomný v priestoroch súdu, a opačne, musia byť počas prenosu obrazu a zvuku v reálnom čase zabezpečené ostatné podmienky súdneho pojednávania, a to technicky bezpečným spôsobom.

Na každom súde je zamestnaný pracovník Strediska pre registre a informačné systémy pôsobiaci ako interný špecialista IT, ktorý zabezpečuje, že videokonferenčné zariadenia sú funkčné, a rieši všetky technické problémy.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Požadované informácie sú uvedené vo formulári žiadosti. Akékoľvek dodatočné požadované informácie závisia od špecifických okolností každého súdneho prípadu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 25/07/2019

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Írsko

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie v súdnych konaniach v Írsku buď za účasti súdu v inom členskom štáte, alebo priamo súdom daného členského štátu. Postupy zahŕňajú praktické usmernenie najvyššieho súdu „HC45 – použitie odkazu na videokonferenciu ako dôkazu v rámci konaní v občianskych veciach“.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Neexistujú obmedzenia takéhoto druhu, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o druh dôkazov, ktoré sa môžu získať.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Neexistujú obmedzenia, miesto odsúhlasí sudca.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

V Írsku je k dispozícii zariadenie na zaznamenávanie vypočutí prostredníctvom videokonferencie. O prístup k takémuto záznamu je nutné požiadať súd.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Ak sa vypočutie koná v Írsku, malo by prebiehať v anglickom alebo írskom jazyku. V prípade, že sa vypočutie koná mimo Írska, neexistujú žiadne obmedzenia, čo sa týka jazyka.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Ak súdne konanie prebieha v Írsku, v prípadoch súvisiacich s rodinným právom alebo v trestných veciach tlmočníka zabezpečia súdne orgány v Írsku. V občianskych veciach sú za zabezpečenie tlmočenia zodpovedné zúčastnené strany.

Ak dožadujúci súd nerozumie anglickému alebo írskemu jazyku, tlmočenie si musí zabezpečiť tento súd.

Na miesto, odkiaľ by tlmočník mal tlmočiť, sa nevzťahujú žiadne obmedzenia.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Príslušné dva súdy sa dohodnú na všetkých opatreniach. Pred začiatkom súdu sa odporúča vyskúšať, či odkaz primerane funguje.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady sa líšia v závislosti od množstva okolností, napríklad od miesta videokonferencie (t. j. či sa koná v budove súdu alebo v iných priestoroch), od času vypočutia (t. j. ak sa koná mimo bežných úradných hodín, zamestnanci budú musieť ostať dlhšie), od toho, či sa vyžadujú osobitné postupy a či sa náklady zvyšujú použitím zariadenia. Dožiadaný súd informuje dožadujúci súd o nákladoch. Platba by sa mala uskutočniť v eurách.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Informovanie svedka je záležitosťou dožadujúceho súdu.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Súd musí zabezpečiť overenie totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Prísaha sa musí zložiť podľa štandardných postupov súdov v Írsku.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

O tejto záležitosti rozhodnú obidva príslušné súdy.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Nevyžadujú sa žiadne ďalšie informácie, s výnimkou osobitných požiadaviek (napríklad požiadavka znakového jazyka, bezbariérového prístupu, osobitných náboženských požiadaviek pri skladaní sľubu atď.).


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 18/11/2019

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Grécko

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Áno, ale v súčasnosti len na Súde prvého stupňa v Aténach.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Neexistujú žiadne obmedzenia. Všetci účastníci konania môžu byť vypočutí prostredníctvom videokonferencie.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Na ústne vypočutie svedkov, strán, znalcov atď. sa nevzťahujú žiadne obmedzenia.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Vypočutie sa môže konať v priestoroch na súde špeciálne určených na tento účel alebo na gréckom konzulárnom úrade v zahraničí.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Záznam vypočutia prostredníctvom videokonferencií je povolený a súdny tajomník alebo administratívny pracovník gréckeho konzulárneho úradu v zahraničí vypracuje zápisnicu.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Vypočutie sa musí uskutočniť v gréckom jazyku, v prípade potreby bude prítomný tlmočník.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Ak účastník konania požiada súd o vypočutie svedka, strany alebo znalca, ktorý má vypovedať prostredníctvom videokonferencie a ktorý nehovorí po grécky, tento účastník bude zodpovedný za nájdenie tlmočníkov a úhradu ich odmien. Tlmočníci sa musia nachádzať v tej istej miestnosti ako sudca, ktorý vykonáva videokonferenciu, alebo tajomník gréckeho konzulárneho úradu v zahraničí.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Podľa článku 3 prezidentského dekrétu č. 142/2013: „Súd môže z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania rozhodnúť, či sa v konkrétnom prípade uskutoční videokonferencia. Súd je oprávnený rozhodnúť, či akceptuje takúto žiadosť alebo nie, na základe stanovenia toho, či využitie tejto technológie je potrebné na efektívne vedenie pojednávania. Vzhľadom na okolnosti každého jednotlivého prípadu môže súd schváliť žiadosť o videokonferenciu a požadovať dodatočné záruky pre riadne vedenie videokonferencie. a) Na žiadosť jedného z účastníkov: Tento účastník musí u tajomníka súdu, ktorý sa vecou zaoberá, podať žiadosť o vypočutie prostredníctvom videokonferencie (článok 270 ods. 7 Občianskeho súdneho poriadku) alebo o vypočutie prostredníctvom videokonferencie alebo o podanie svedectva prostredníctvom videokonferencie (článok 270 ods. 8 Občianskeho súdneho poriadku). V žiadosti sa musí uviesť súd alebo konzulárny úrad vo vzdialenej lokalite, mená osôb, ktoré sa na videokonferencii zúčastnia, ich adresy (vrátane e-mailových adries) a telefónne a faxové čísla, na ktorých sú zastihnuteľné, procesný krok, pre ktorý sa videokonferencia požaduje, plánované trvanie a akékoľvek potrebné špeciálne vybavenie. Mala by tiež obsahovať všetky osobitné podmienky účastníkov na uskutočnenie videokonferencie. Žiadosť môže byť podaná kedykoľvek a v každej fáze konania za predpokladu, že jej prijatím sa neprekročia lehoty procedurálnych krokov stanovené v Občianskom súdnom poriadku. Žiadosť a všetky s ňou spojené doplňujúce dokumenty je možné podať aj elektronicky v súlade s príslušnými ustanoveniami. Za komunikáciu na účely naplánovania a uskutočnenia videokonferencie sú zodpovední súdni úradníci a vzdialená lokalita a táto komunikácia môže prebiehať akýmkoľvek vhodným spôsobom, napríklad telefonicky, e-mailom alebo faxom. Žiadosť bude schválená alebo zamietnutá na základe rozhodnutia súdu. Toto rozhodnutie tajomník oznámi žiadateľovi akýmkoľvek vhodným spôsobom. V prípade schválenia žiadosti žiadateľ informuje ostatných účastníkov, že procesný krok sa uskutoční prostredníctvom videokonferencie. b) Na vlastný návrh súdu: Rozhodnúť o uskutočnení videokonferencie môže súd, ktorý sa vecou zaoberá, a o tomto rozhodnutí informuje účastníkov na vlastný návrh.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Ak účastník konania požiada súd o vypočutie svedka, strany alebo znalca, ktorý má vypovedať prostredníctvom videokonferencie a ktorý nehovorí po grécky, tento účastník bude zodpovedný za nájdenie tlmočníkov a úhradu ich odmien. Účastník uhrádza odmenu priamo tlmočníkovi.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Túto osobu informuje súd.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Sudca, ktorý vedie pojednávanie, overí totožnosť osoby, ktorá bude vypočúvaná. Pri overovaní totožnosti osoby, ktorá sa dostaví do priestorov pre vzdialenú účasť, asistuje sudcovi vo vzdialenej lokalite tajomník alebo administratívny pracovník, alebo iná tam prítomná osoba, ktorú splnomocnil konzul.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Súd, ktorý vedie konanie, sa svedka, znalca atď. opýta, či uprednostňuje zloženie prísahy náboženského alebo občianskeho charakteru. To isté sa týka aj tlmočníkov pred začatím výkonu ich povinností.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Zodpovední súdni úradníci musia byť prítomní pred konferenciou, ako aj počas nej.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Žiadne.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 13/09/2019

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Španielsko

Please note that the original language version of this page Spanish has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: English have already been translated.

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Dôkazy prostredníctvom videokonferencie možno získať oboma spôsobmi.

Predpisy a pravidlá:

článok 177 Občianskeho súdneho poriadku (Ley de Enjuiciamiento Civil, LEC), na ktorý sa odkazuje v zákone č. 29/2015 z 30. júla o medzinárodnej súdnej spolupráci v občianskych veciach,

článok 229 ústavného zákona o súdnictve (Ley Orgánica del Poder Judicial, LOPJ), pokiaľ ide o priebeh videokonferencie. V uvedenom článku v jeho treťom odseku sa stanovuje, že výpovede, vypočúvania, svedectvá, konfrontácie, skúmania, oznámenia, schválenie znaleckých posudkov a výsluchy sa môžu vykonávať prostredníctvom videokonferencie za prítomnosti sudcu alebo tribunálu a, podľa potreby, v prítomnosti alebo so zapojením sa účastníkov konania, pričom sa musí zabezpečiť možnosť protirečenia jednotlivých účastníkov a zaistiť ich právo na obhajcu. Okrem výnimočných prípadov sa videokonferencia takmer vždy uskutočňuje ako verejné súdne konanie.

ustanovenia kapitoly II hlavy IV dohody prijatej 15. septembra 2005 na zasadnutí Generálnej rady súdnej moci, ktorou sa prijíma nariadenie č. 1/2005 o vedľajších aspektoch súdnych konaní (články 74 až 80).

Prípady, keď Španielsko požaduje spoluprácu niektorého zahraničného orgánu

V takýchto prípadoch má zákon č. 29/2015 subsidiárny charakter, a to vzhľadom na zásadu prednosti práva Únie, podľa ktorej sa v tejto veci uprednostňuje uplatňovanie pravidiel Európskej únie a medzinárodných zmlúv a dohôd, ktorých je Španielsko zmluvnou stranou. Čo sa týka medzinárodnej súdnej spolupráce v občianskych veciach, španielske orgány môžu spolupracovať so zahraničnými orgánmi. Hoci takáto spolupráca nemusí byť vzájomná, španielska vláda môže prostredníctvom kráľovského dekrétu stanoviť, aby príslušné orgány nespolupracovali s orgánmi iného štátu, ak orgány tohto štátu opakovane odmietli spoluprácu alebo zákonom zakázali jej poskytovanie.

Prípady, keď sú španielske súdy oprávnené nadväzovať priamu súdnu komunikáciu s ostatnými súdmi,

pričom však musia dodržiavať právne predpisy platné v príslušnom štáte. Za priamu súdnu komunikáciu sa považuje komunikácia, ktorá prebieha medzi vnútroštátnymi a zahraničnými súdmi bez použitia sprostredkovateľa. Takáto komunikácia nesmie ovplyvniť či ohroziť nezávislosť súdov, ktoré sú do nej zapojené, ani právo na obhajobu účastníkov konania.

Španielske súdy odmietnu žiadosti o medzinárodnú súdnu spoluprácu v občianskych veciach v týchto prípadoch:

a) ak je účel alebo cieľ požadovanej spolupráce v rozpore s verejným poriadkom;

b) ak konanie, ktorého sa týka žiadosť o spoluprácu, spadá výlučne do pôsobnosti španielskej jurisdikcie;

c) ak obsah úkonu, ktorý sa má vykonať, nespadá do pôsobnosti dožiadaného španielskeho súdneho orgánu. V takom prípade môže tento súd odoslať danú žiadosť kompetentnému orgánu a informovať o tom dožadujúci orgán;

d) ak žiadosť o medzinárodnú spoluprácu neobsahuje potrebné náležitosti a nespĺňa minimálne požiadavky stanovené zákonom č. 29/2015;

e) ak vláda prostredníctvom kráľovského dekrétu stanoví, aby španielske orgány nespolupracovali s orgánmi iného štátu, ktorý opakovane odmietol žiadosti o spoluprácu alebo vydal zákonný zákaz svojim orgánom poskytovať takúto spoluprácu.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Neexistuje žiadne obmedzenie, čo sa týka vypočúvania, či už ide o účastníkov konania alebo akékoľvek osoby zapojené do dôkazu, ako sú svedkovia alebo súdni znalci. Ich vhodnosť, ako aj informácie, ktoré poskytnú znalcom, zhodnotí súd alebo tribunál.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Prípadné obmedzenia sa týkajú ochrany základných práv alebo ochrany záujmu maloletých osôb. Vyskytujú sa však len výnimočne a musia byť stanovené prostredníctvom odôvodneného súdneho rozhodnutia, pričom sa zhodnotí proporcionalita daného obmedzenia.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Vypočutie prostredníctvom videokonferencie sa musí uskutočniť v sídle súdneho orgánu, ktorý vedie príslušné konanie a ktorý vykonáva dokazovanie, v rámci verejného súdneho konania alebo – vo výnimočných prípadoch – konania s vylúčením verejnosti. Neexistuje žiadne obmedzenie, pokiaľ ide o miesto, kde sa má nachádzať osoba vypočúvaná prostredníctvom videokonferencie. Súdny vykonávateľ súdneho orgánu, ktorý vedie súdne konanie, musí priamo zo sídla súdu overiť totožnosť osôb vypočúvaných prostredníctvom videokonferencie, a to buď tak, že tieto osoby vopred odošlú svoj doklad totožnosti alebo sa ním priamo preukážu, prípadne tak, že súdny vykonávateľ potvrdí, že ich osobne pozná.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Áno. Vyhotovenie nahrávky vypočutia je dokonca povinné.

V súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 147 zákona LEC sa ústne vypočutia pri pojednávaniach a predvolaniach zaznamenajú na nosič vhodný na nahrávanie a reprodukciu zvuku a obrazu. Všetky súdne orgány v Španielsku majú k dispozícii audiovizuálne prostriedky na zaznamenávanie súdnych konaní a pojednávaní. Fyzický nosič sa archivuje vo formáte DVD a je v úschove u súdneho vykonávateľa. Účastníci konania môžu požiadať o vydanie jeho kópie na vlastné náklady.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Ak vo veci koná španielsky súdny orgán, je potrebné, aby procesné písomnosti a všetky náležité dokumenty boli vyhotovené v španielčine, pokiaľ sa neakceptuje aj niektorý z ďalších úradných jazykov určitej územnej oblasti (Galícia, Katalánsko, Valencia, Baskicko) v prípade, že osoby, ktoré majú vypovedať prostredníctvom videokonferencie, rozumejú danému jazyku a chcú sa v ňom vyjadrovať.

V prípade článku 17, ktorý má pre osoby zapojené do dokazovania dobrovoľný charakter, neexistuje prekážka, ktorá by znemožňovala dokazovanie v jazyku dožadujúcej krajiny.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

V občianskoprávnych veciach zabezpečujú služby tlmočníkov počas súdneho konania, ako aj na jeho zdokumentovanie po jeho skončení, pokiaľ ich neposkytne strana, ktorá tlmočenie požaduje, justiční pracovníci v niektorej z autonómnych komunít. V iných prípadoch poskytuje tieto služby ministerstvo spravodlivosti. Náklady za využitie týchto služieb znáša strana, ktorej bola uložená povinnosť znášať trovy konania, okrem prípadov, kedy bolo uznané právo na právnu pomoc.

S cieľom zaistiť efektívne protirečenie sa môže tlmočník nachádzať buď v budove súdneho orgánu, alebo na mieste, kde sa nachádza osoba, ktorá bude vypočúvaná prostredníctvom videokonferencie.

V každom prípade sa však od tlmočníka vyžaduje, aby zložil prísahu alebo sľub, že bude hovoriť iba pravdu, a aby bol pri výkone svojej práce čo najobjektívnejší.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Interný postup pre výkon výsluchu – v prípade stanovenom článkom 10 nariadenia – je postup uvedený v článku 301 a nasl. zákona LEC, ktoré sa týkajú výsluchu účastníkov, v článku 360 a nasl., ktoré sa týkajú výsluchu svedkov, a v článku 335 a nasl., ktoré sa týkajú vydávania znaleckých posudkov a ich predloženia na efektívne protirečenie v rámci verejného pojednávania.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Na videokonferenciu sa v zásade nevzťahujú žiadne náklady. Ak však niektorá zo zúčastnených strán požiada o vyhotovenie kópie nahrávky, musí buď poskytnúť vlastný elektronický nosič, alebo zaplatiť príslušný poplatok.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Za takéto opatrenie sa považuje skutočnosť, že výsluch prebieha pod vedením španielskeho súdneho orgánu.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Pozri odpoveď na otázku č. 4.

Súdny vykonávateľ súdneho orgánu, ktorý vedie súdne konanie, musí priamo zo sídla súdu overiť totožnosť osôb vypočúvaných prostredníctvom videokonferencie, a to buď tak, že tieto osoby vopred odošlú svoj doklad totožnosti alebo sa ním priamo preukážu, prípadne tak, že súdny vykonávateľ potvrdí, že ich osobne pozná.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Je nevyhnutné rozlišovať nasledujúce možnosti:

a) Od účastníkov konania sa pri výsluchu nevyžaduje prísaha ani sľub, ale v písomnosti s overením musí byť uvedené napomenutie, že v prípade neodôvodneného nedostavenia sa účastníka na pojednávanie môže súd uznať skutky, v ktorých bol účastník osobne zapojený, za vykonané, čo pre neho môže byť úplne poškodzujúce.

b) Svedkovia: každý svedok je pred začatím výpovede povinný zložiť prísahu alebo sľub, že bude hovoriť pravdu, pričom súd ho musí poučiť o treste, ktorý mu hrozí za spáchanie trestného činu krivej výpovede v občianskej veci.

Ak je svedkom mladistvá osoba, ktorá nemôže byť trestne stíhaná, nevyžaduje sa od nej zloženie prísahy ani sľubu hovoriť pravdu.

c) Súdni znalci musia pod prísahou alebo pod prísľubom, že budú hovoriť pravdu, uviesť, že pri vypracovaní posudku postupovali alebo budú postupovať s čo najväčšou objektivitou, že vezmú do úvahy všetky okolnosti, či už budú v prospech alebo neprospech ktoréhokoľvek z účastníkov, a že poznajú tresty, ktoré im môžu byť udelené za nesplnenie úlohy znalca. Táto prísaha alebo tento sľub sa opakuje pri súdnom konaní, v ktorom sa posudok podrobuje protirečeniu medzi účastníkmi a samotným súdom.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Obsluha audiovizuálnych komunikačných zariadení musí byť dohodnutá vopred a pracovníci Úradu najvyššieho sudcu alebo súdneho orgánu musia stanoviť dátum a čas, ako aj miesto konania videokonferencie, a zabezpečiť, aby bol prítomný dostatočný počet zamestnancov, aby sa mohla uskutočniť. Pred samotnou videokonferenciou sa zvyčajne overí správne fungovanie spojenia a zariadení.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Všetky informácie, ktoré môžu uľahčiť výkon a priebeh dokazovania.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 28/10/2019

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Chorvátsko

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

V Chorvátskej republike možno vykonávať dôkazy vypočúvaním svedka, účastníka konania alebo znalca prostredníctvom videokonferencie v súlade s článkami 10 až 12 a článkom 17 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie“), a to tak, že ak vykonávanie dôkazov musí prebiehať v súlade s nariadením, súd Chorvátskej republiky môže:

1. požiadať o vykonanie dôkazov priamo príslušný súd iného členského štátu; alebo

2. v súlade s domnienkami uvedenými v článku 17 nariadenia požiadať o priame vykonanie dôkazov v inom členskom štáte.

Vykonávanie dôkazov podľa uvedeného nariadenia je stanovené v článkoch 507d až 507h Občianskeho súdneho poriadku (Zakon o parničnom postupku) [„Narodne novine“ (NN; Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14; ďalej len „ZPP“].

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Videokonferencia sa môže použiť na vypočutie svedkov, ako aj na zhromažďovanie dôkazov od odborníkov/znalcov a účastníkov konania.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Chorvátska republika neuplatňuje žiadne osobitné obmedzenia týkajúce sa druhu dôkazov, ktoré možno získať prostredníctvom videokonferencie. Súd, ktorý vedie konanie, rozhoduje o tom, aký druh dôkazov sa vykoná a akým spôsobom, aby sa preukázala určitá skutočnosť. Súd sa podľa vlastného uváženia rozhodne, ktoré zo skutočností bude po dôkladnom a starostlivom posúdení každého jednotlivého dôkazu a všetkých dôkazov spoločne a na základe výsledkov celého procesu považovať za preukázané. Videokonferencia sa však vo všeobecnosti používa na vykonávanie dôkazov prostredníctvom vypočúvania strán a svedkov, pretože vykonávaniu dôkazov prostredníctvom kontroly dokumentov alebo vyšetrovania na mieste bránia určité faktické a technické prekážky.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Výsluch spravidla prebieha na súde, neexistujú však žiadne osobitné právne obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde sa má strana podrobiť výsluchu prostredníctvom videokonferencie.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Neexistujú žiadne právne ustanovenia, v ktorých by sa osobitne vyžadovalo nahrávanie alebo zaznamenávanie výsluchov prostredníctvom videokonferencie, v článkoch 126a až 126c ZPP sa však stanovuje právny základ pre hlasové záznamy z výsluchov. O hlasovom zázname formálne rozhoduje súd, a to buď ex officio, alebo na žiadosť účastníkov konania. Spôsoby uchovávania a prenosu hlasových záznamov, technické požiadavky a spôsoby zaznamenávania sa stanovujú v Súdnom poriadku (Sudski poslovnik) (NN č. 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15 a 45/16).

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Ak sa dožiadanie podáva podľa článkov 10 až 12 nariadenia, výsluch sa zvyčajne uskutočňuje v chorvátčine, zatiaľ čo používanie menšinových jazykov v občianskoprávnom konaní je upravené osobitnými predpismi (občianskoprávne konanie sa uskutočňuje v chorvátskom jazyku, pokiaľ sa právnych predpisoch pre konkrétne súdy nestanovuje iný jazyk). Okrem toho, ak sa konanie neuskutoční v jazyku účastníkov konania, v súlade s článkom 102 ZPP sa zabezpečí tlmočenie výsluchu a preklad dokumentov použitých na výsluchu na predkladanie dôkazov do ich jazyka.

V prípade priameho vykonávania dôkazov podľa článku 17 nariadenia môže vykonávanie dôkazov počas výsluchu prebiehať v cudzom jazyku, pretože ho vykonáva priamo súd, ktorý požiadal o výsluch. Musí sa však zabezpečiť primeraný preklad do jazyka, ktorému rozumejú účastníci konania.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

V zásade platí, že na účely výsluchu podľa článkov 10 až 12 nariadenia poskytne súdneho tlmočníka dožiadaný súd. Za určitých podmienok (článok 251 odkazujúci na článok 263 ZPP) môže súd rozhodnúť, že tlmočenie zabezpečia súdni tlmočníci, ktorých navrhol účastník konania.

Na použití tlmočníckej služby sa takisto súd, ktorý požiadal o vykonanie dôkazov, môže dohodnúť s dožiadaným súdom, pričom tlmočníka môže poskytnúť jeden alebo druhý súd. V praxi sú súdni tlmočníci pridelení osobe, ktorá potrebuje tlmočenie, alebo dožiadanému súdu, ak dožadujúci súd uskutočňuje výsluch vo svojom vlastnom jazyku podľa článku 17 nariadenia, alebo dožadujúcemu súdu, ak výsluch vykonáva dožiadaný súd podľa článkov 10 až 12 nariadenia.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Podľa článku 242 ZPP svedkovia dostanú písomné predvolanie, v ktorom sa okrem iného uvádza čas a miesto konania výsluchu. Predvolanie na výsluch, počas ktorého sa dôkazy vykonajú prostredníctvom vypočutia účastníka konania, musí byť tejto osobe doručené v súlade s pravidlami osobného doručenia. Ak má účastník konania zástupcu, ten odovzdá predvolanie na výsluch, na ktorom sa vykonajú dôkazy prostredníctvom vypočutia účastníkov konania, účastníkovi konania alebo osobe, ktorá sa v súvislosti s účastníkom konania má vypočuť (článok 268 odkazujúci na články 138 a 142 ZPP). Svedkovia, ktorí nie sú schopní sa dostaviť na súd z dôvodu veku, choroby alebo vážneho telesného postihnutia, môžu byť vypočutí doma. V ZPP sa nestanovuje, s akým predstihom sa svedkovia majú predvolať na výsluch; účastníci konania však musia mať dostatok času na prípravu na výsluch (najmenej 8 dní pred výsluchom).

V prípade výsluchu podľa článkov 10 až 12 nariadenia dožiadaný súd oznámi svedkovi/účastníkovi konania čas a miesto konania výsluchu, zatiaľ čo v prípade výsluchu podľa článku 17 nariadenia predvolanie doručí dožadujúci súd.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Podľa článku 153 ZPP je účastník konania, ktorý žiada o vykonanie dôkazov, povinný na základe súdneho príkazu vopred uhradiť sumu požadovanú na pokrytie nákladov, ktoré sa očakávajú v súvislosti s vykonávaním dôkazov. Ak vykonávanie dôkazov navrhujú obe strany alebo ho súd nariadi ex officio, súd požiada obe strany, aby uhradili rovnaký podiel požadovanej sumy.

Pokiaľ ide o náklady spojené s videokonferenciou, uplatňuje sa článok 18 nariadenia.

V Chorvátskej republike je vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie bezplatné.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Táto osoba bude o tejto skutočnosti informovaná v predvolaní. V ZPP sa však nestanovujú žiadne dodatočné požiadavky.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Pred vypočutím sa svedkovia požiadajú, aby uviedli svoje meno a priezvisko, osobné identifikačné číslo, meno otca, povolanie, adresu, miesto narodenia, vek a svoj vzťah k účastníkom konania (článok 243 ods. 3 ZPP).

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Podľa článku 246 ZPP môže súd rozhodnúť, že svedok poskytnuté vyhlásenia potvrdí zložením prísahy. V prípade článku 17 nariadenia sa však za určitých podmienok môžu uplatňovať pravidlá dožadujúceho štátu, a to aj vtedy, keď pred výsluchom tento štát informuje príslušný orgán alebo ústredný orgán dožiadaného štátu o svojom zámere získať prísažnú svedeckú výpoveď.

Podľa článku 270 ZPP sa vypočúvanie strán uskutočňuje bez zloženia prísahy.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

V ZPP sa v tejto súvislosti nestanovujú žiadne požiadavky, ale v praxi musí byť pred videokonferenciou a počas nej prítomný technický personál a potrebný justičný personál, aby sa zabezpečilo splnenie všetkých technických požiadaviek na uskutočnenie videokonferencie.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Nie je predpísané žiadne pravidlo, ktoré je potrebné dodržať pri podávaní žiadosti o dodatočné informácie, ale pri určení termínu výsluchu môžu dožadujúci a dožiadaný súd považovať za potrebné dohodnúť sa na riešení niektorých technických otázok, aby mohol výsluch prebehnúť úspešne. V praxi tieto otázky väčšinou sudcovia riešia prostredníctvom e-mailu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 22/02/2019

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Taliansko

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

V talianskom právnom systéme a konkrétne v občianskom súdnom poriadku (Codice di Procedura Civile) neexistuje nijaký osobitný odkaz na vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie.

V skutočnosti však videokonferencie sú súčasťou nášho právneho systému.

V článku 202 občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že vyšetrujúci sudca by v rámci zabezpečenia vykonávania dôkazov mal „určiť čas, miesto a spôsob vykonania dôkazov“. V súlade s nariadením Rady (ES) č. 1206/2001 patrí medzi spôsoby vykonávania dôkazov, ktoré môže sudca využiť, aj videokonferencia.

V článku 261 občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že sudca môže použiť filmový materiál, pri ktorom sa vyžaduje použitie mechanických prostriedkov, nástrojov alebo postupov.

Využitie videokonferencie sa výslovne stanovuje v trestnom poriadku (Codice di Procedura Penale) (napr. v článku 205b).

Takže pokiaľ ide o postup, ktorý sa riadi článkom 10 a nasl. nariadenia, možno vylúčiť obmedzenie uvedené v článku 10 ods. 4 týkajúce sa nezlučiteľnosti s naším právnym systémom.

Jediným obmedzením, ktoré sa môže vzťahovať na požiadavku na videokonferenciu, je prípadná existencia závažných praktických problémov.

Pokiaľ ide o spôsob vykonávania rôznych druhov dôkazov, uplatňuje sa nariadenie EÚ a taliansky občiansky súdny poriadok, ako aj príslušné vykonávacie právne predpisy.

Pokiaľ ide o postup upravený v článku 17, po overení splnenia požiadaviek stanovených v odseku 5 a po povolení priameho výkonu dôkazu by dožiadaný členský štát mal „podporiť“ využitie videokonferencie, ktorú by mal dožiadaný justičný orgán preverovať ako obyčajný spôsob vykonávania dôkazov v každom jednotlivom prípade.

S výnimkou závažných praktických problémov v prípade, že dožiadaný justičný orgán nemôže tento spôsob komunikácie použiť, možno preto všetky dôkazy vykonať prostredníctvom videokonferencie na základe zákonnej požiadavky podľa článku 10 a nasl. alebo prostredníctvom videokonferencie povolenej podľa článku 17.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Videokonferencia je užitočný nástroj na vypočúvanie svedkov a účastníkov zapojených do konania. V tejto súvislosti neexistujú nijaké problémy týkajúce sa zlučiteľnosti talianskeho práva, ktorý naopak zabezpečuje vykonávanie svedeckých dôkazov, neformálne vypočúvanie účastníkov konania a vypočúvanie účastníkov konania pod prísahou.

Pokiaľ ide o vypočúvanie odborníkov, riešiť by sa mala hlavná príčina problému týkajúca sa prípustnosti odborného stanoviska, najmä vo vzťahu k priamemu výkonu dôkazov (článok 17).

V talianskom práve je svedectvo odborníkov upravené v článku 61 a článkoch 191 až 201 občianskeho súdneho poriadku. Odborníci zvyčajne vypracúvajú písomné stanovisko (článok 195 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku), súd však môže požiadať aj o objasnenie. Po prijatí stanoviska by teda nemali existovať nijaké prekážky pre vypočutie odborníkov prostredníctvom videokonferencie. V skutočnosti sa v talianskom občianskom súdnom poriadku stanovuje, že v prípade, „keď to predseda považuje za vhodné, prizve do rozpravy za prítomnosti poroty odborníka, aby vyjadril svoje stanovisko na neverejnom zasadnutí v prítomnosti účastníkov konania, ktorí môžu svoju vec objasniť a predniesť prostredníctvom svojho obhajcu“.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Z praktického hľadiska sa videokonferencia javí ako účinný nástroj na vykonávanie dôkazov, osobné vypočúvanie svedkov a obstarávanie vyhlásení účastníkov konania.

V predpisoch sa však priamo nerieši otázka typu alebo záväznej povahy dôkazov a v prípade stanoviska experta, napríklad rukou písané dôkazy, genetické údaje alebo dôkaz vo forme telefónneho hovoru, sa môžu vyskytnúť praktické problémy.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Dôkazy sa zvyčajne vykonávajú v miestne príslušnej súdnej alebo policajnej štruktúre dožiadaného členského štátu, v ktorej je k dispozícii aj nevyhnutné vybavenie, aj podporní zamestnanci registra. V súčasnosti však neexistujú „typické príklady“ používania videokonferencií v občianskoprávnom konaní.

Keď sa videokonferencia použije v trestnom konaní, zvyčajne sa využíva jeden z dostupných priestorov s vhodnými zariadeniami nachádzajúci sa v okrese odvolacieho súdu dožiadaného justičného orgánu (miestnosť súdu, súd s bezpečnostnou ochranou alebo miestnosť v priestoroch väzenia).

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Neexistujú nijaké zákonné prekážky brániace vytváraniu záznamov z výsluchu, ak je vytváranie záznamov povolené právnymi predpismi dožadujúceho štátu.

V prípade vykonávania dôkazov podľa článku 4 a nasl. sa však uplatňuje článok 126 občianskeho súdneho poriadku a článok 46 vykonávacích ustanovení občianskeho súdneho poriadku týkajúcich sa vytvárania záznamu z pojednávaní.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Týmto aspektom sa predpisy priamo nezaoberajú.

Článok 5, v ktorom sa uvádza, že dožiadania a písomnosti by sa mali vyhotoviť v úradnom jazyku dožiadaného členského štátu, môže naznačovať, v akom jazyku sa má viesť výsluch.

V prípade dožiadaní predložených podľa článku 10 a nasl., v ktorých sa uplatňuje vnútroštátne právo, sa výsluch musí viesť v taliančine.

V článku 122 občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že „používanie talianskeho jazyka je záväzné počas celého súdneho konania. Ak sa má vypočúvať osoba, ktorá nehovorí taliansky, sudca môže určiť tlmočníka.“

V rámci konaní uvedených v článku 17 sa však uplatňuje právo dožadujúceho štátu. Z tohto ustanovenia môžu vyplývať aj následky týkajúce sa jazyka, v akom sa vykonávajú dôkazy. Jazykom by opäť mal byť jazyk dožadujúceho štátu. V tomto prípade môžu byť potrební tlmočníci.

Orgán s právomocou povoliť priame vykonávanie dôkazov môže vydať aj pokyny, pokiaľ ide o podmienky vykonávania dôkazov. Tieto podmienky môžu zahŕňať aj jazyk, ktorý sa má použiť.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

V právnych predpisoch sa nenachádzajú nijaké osobitné ustanovenia týkajúce sa tejto otázky.

V konaniach uvedených v článku 10 a nasl. sa uplatňuje právo dožiadaného štátu.

V každom prípade sa uplatňuje článok 122 ods. 2 občianskeho súdneho poriadku.

V tomto poriadku sa stanovuje možnosť určiť tlmočníka v prípade, ak sa má vypočúvať osoba, ktorá nehovorí taliansky. Predpokladá sa teda, že jazykom súdneho konania (a sudcu, ktorý ho vedie) je taliansky jazyk.

Náklady za poplatky tlmočníkom by mal hradiť dožadujúci justičný orgán (pozri článok 18).

V prípade konania podľa článku 17 pozri bod 6. Jazykom výsluchu by mal byť jazyk dožadujúceho štátu. Odvolať sa teda treba na právo dožadujúceho štátu, pokiaľ ide o určenie toho, kto zodpovedá za určenie tlmočníka (tlmočníkov). V tomto prípade môže príslušný orgán pre povolenie priameho vykonávania dôkazov požiadať o informácie týkajúce sa určenia tlmočníka.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

V článku 250 občianskeho súdneho poriadku sa stanovuje, že súdny úradník by na žiadosť zainteresovanej strany mal informovať svedkov, že sa musia dostaviť na určité miesto v určitý deň a hodinu, a mal by ich informovať o tom, ktorý sudca bude vykonávať dôkazy, a o súdnom konaní, na ktorom budú vypočutí. V článku 103 vykonávacích ustanovení občianskeho súdneho poriadku sa uvádza, že svedkovia sa musia informovať aspoň sedem dní pred vypočutím, na ktoré boli predvolaní.

Pravidlá, ktorými sa riadi vypočúvanie svedkov, sú uvedené v článkoch 244 až 257a občianskeho súdneho poriadku a v článkoch 102 až 108 vykonávacích ustanovení k tomuto poriadku.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady na videokonferenciu vykonanú podľa článku 4 (nepriamy dôkaz), ako sa stanovuje v článku 10 ods. 4, sa hradia na žiadosť dožiadaného orgánu, ako sa uvádza v článku 18 ods. 2.

Táto povinnosť týkajúca sa úhrady sa nevzťahuje na priame vykonávanie dôkazov zahraničným orgánom prostredníctvom videokonferencie podľa článku 17.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Za informovanie vypočúvanej osoby o tom, že výpoveď sa vykoná na dobrovoľnom základe, zodpovedá dožadujúci orgán. Podľa článku 17 je táto podmienka jedným z činiteľov, na ktorých je založené povolenie priameho vykonávania dôkazov.

V predpisoch sa však nestanovuje nijaká podobná povinnosť zo strany dožiadaného justičného orgánu.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Vo všeobecnosti za overenie totožnosti svedka podľa článku 17 zodpovedá dožadujúci orgán, ktorý vykonáva videokonferenciu. V prípade nepriamych dôkazov, pokiaľ ide o výsluch svedkov, sa overovanie totožnosti svedka riadi článkom 252 občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého: „Vyšetrujúci sudca požiada svedka, aby uviedol svoje meno, priezvisko, meno otca, vek a povolanie, a vyzve ho, aby uviedol, či je v akomkoľvek rodinnom vzťahu […] s účastníkmi alebo či má nejaký záujem v rámci súdneho konania.“ Overenie totožnosti sa uskutoční po zložení prísahy, ktoré sa riadi článkom 251 občianskeho súdneho poriadku. V praxi vyšetrujúci sudca svedka požiada aj o doklad totožnosti a údaje z dokladu nechá zapísať do záznamu z pojednávania.

Pokiaľ ide o účastníkov, ktorí sa majú vypočuť, v prípade zvláštneho právneho zástupcu sa vyžaduje aj osobitné splnomocnenie.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Pokiaľ ide o postup uvedený v článku 17, nie sú stanovené nijaké osobitné pravidlá. Mohlo by byť užitočné získať informácie o uplatnení sankcií (v prípade právneho systému dožadujúceho štátu) za krivú výpoveď alebo opomenutie, ktoré závisia od právnych predpisov dožadujúceho štátu, ktorými sa riadia súdne konania.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Talianske ministerstvo pre správu väzníc, ktoré zodpovedá za videokonferenčné spojenie, vykonáva kontroly zlučiteľnosti so zahraničnými technickými pracovníkmi bezprostredne pred videokonferenciou.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Okrem žiadosti o medzinárodnú súdnu pomoc by dožadujúci justičný orgán mal poskytnúť, ak nimi disponuje, aj technické informácie týkajúce sa videokonferenčného systému používaného v jeho krajine a meno a telefónne číslo kontaktnej osoby, pokiaľ možno špecializovaného technika, a uviesť jazyk, ktorý sa má používať pri týchto činnostiach.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 24/03/2020

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Cyprus

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Dôkazy je možné vykonať prostredníctvom audiovizuálneho spojenia buď za účasti súdu dožadujúceho štátu alebo priamo. Príslušným právnym základom podľa vnútroštátneho práva je článok 36A kapitoly 9 zákona o dokazovaní zmeneného zákonom 122(I)/2010. Podľa článku 36A môže súd na základe svojho uváženia uložiť akékoľvek podmienky, ktoré považuje za nevyhnutné na vykonanie dôkazov za predpokladu, že tieto podmienky nie sú v rozpore s medzinárodnými záväzkami Cyperskej republiky.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Neexistujú žiadne obmedzenia. Každá osoba, ktorej výpoveď sa považuje za potrebnú, môže byť vypočutá za predpokladu, že žiadosť o vykonanie dôkazu patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1206/2001 a nie je v rozpore s vnútroštátnym právom.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Neexistujú žiadne obmedzenia týkajúce sa druhu dôkazov, ktoré možno vykonať prostredníctvom audiovizuálneho spojenia za predpokladu, že žiadosť o vykonanie dôkazov nie je v rozpore s vnútroštátnym právom a vykonanie dôkazov je prakticky uskutočniteľné.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Neexistujú žiadne obmedzenia.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Zaznamenáva sa len zápisnica z konania.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Výsluch sa vykoná v materinskom jazyku osoby, ktorá vypovedá a následne ho tlmočník preloží do úradného jazyka súdu, t. j. do gréčtiny.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Kancelária súdu, ktorý prejednáva vec, v rámci ktorej má byť dotknutá osoba vypočutá, je zodpovedná za vykonanie potrebných opatrení na využitie služieb tlmočníkov.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Osoba, ktorá sa má vypočuť, sa predvolá ako svedok a na prejednávanie veci sa stanoví taký termín, aby s ním dotknutá osoba mohla byť včas oboznámená.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady vzniknuté v súvislosti s tlmočníkmi znáša štát, v ktorom sa nachádza súd, ktorý vedie konanie a náklady vynaložené na poskytnutie technickej podpory v deň vypočúvania znáša štát, v ktorom sa nachádza svedok.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Na tento účel sa vydá predvolanie svedka.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Zloží sa prísaha alebo sa urobí vyhlásenie a uvedú sa údaje o osobe, ktorá má byť vypočúvaná.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Dožadujúci súd musí poskytnúť údaje o osobe, ktorá sa má vypočuť. Počas zloženia prísahy bude osoba, ktorá sa má vypočuť, prisahať na Bibliu alebo Korán v závislosti od svojej náboženskej príslušnosti alebo urobí vyhlásenie.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Deň pred dňom vypočúvania sa uskutoční skúšobné spojenie po predchádzajúcej koordinácii medzi príslušnými orgánmi (útvarmi kancelárie súdu).

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Nevyžadujú sa ďalšie informácie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 13/05/2019

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Luxembursko

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Áno, oba postupy sú prípustné. Väčšina žiadostí adresovaných Luxembursku sa týka výsluchu svedka súdom dožadujúceho členského štátu prostredníctvom videokonferencie.

Neexistujú žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa videokonferencií, uplatnia sa teda články nového občianskeho súdneho poriadku o vypočutí svedka, osobnom overení sudcom a osobnej prítomnosti účastníkov konania. V súčasnosti neexistuje judikatúra týkajúca sa videokonferencie.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Formou videokonferencie môžu byť vypočutí svedkovia; v určitých prípadoch účastníci konania a súdni znalci. Doteraz sa však žiadosti týkali len výsluchu svedkov.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Jediným obmedzením, na ktoré treba upozorniť, je, že výsluch svedkov sa uskutočňuje na dobrovoľnom základe. Ak svedok výpoveď odmietne, nemajú luxemburské orgány žiadny prostriedok, ako ho donútiť k výsluchu.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Musí ísť o dôkazy, ktoré môžu byť získané v priestoroch súdov vybavených potrebnou technikou.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Ak si dožadujúci štát želá záznam z videokonferencie, musí mať výslovný súhlas svedka, ktorý je v Luxembursku vypočúvaný. Luxembursko ako dožiadaný štát videokonferencie nezaznamenáva, keďže luxemburské právne predpisy zaznamenávanie zakazujú.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

a) francúzsky, nemecký

b) všetky jazyky

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Za zabezpečenie tlmočníkov je zodpovedný luxemburský súd zastupujúci dožiadaný štát, ak je to potrebné na sprostredkovanie účinnej komunikácie buď s orgánmi dožadujúceho štátu, alebo osoby, ktorá sa má vypočuť.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Luxemburské orgány, konkrétne súd poverený dokazovaním, kontaktuje orgány dožadujúceho štátu, aby stanovil dátum a čas konania videokonferencie. Lehota je najmenej 15 dní. Za predvolanie osôb sú zodpovedné luxemburské orgány.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

V súlade s nariadením dá dožiadaný štát svoj súhlas s videokonferenciou a dožadujúci štát sa postará o všetky formálne, organizačné a technické záležitosti vrátane informovania dotknutých osôb.

Použitie videokonferencie a poplatky svedkom hradí Luxembursko. Náklady na tlmočenie hradí a priori dožadujúci štát.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Príslušná osoba bude informovaná v písomnom predvolaní a pred začatím videokonferencie sudcom, prípadne tajomníkom.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Luxemburský súd zastupujúci dožiadaný štát overí totožnosť tak, že na začiatku výsluchu skontroluje doklady totožnosti.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Svedkovia a znalci musia zložiť prísahu o tom, že budú vypovedať pravdu. Sú upovedomení o tom, že v prípade falošného svedectva im hrozí pokuta a trest odňatia slobody.

Prísaha sa skladá dožadujúcemu súdu.

V prípade dokazovania podľa článku 17 uplatní dožadujúci štát svoje podmienky. Luxemburský sudca prítomný na videokonferencii ako dožiadaný štát zasiahne len v prípade problémov.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

V deň a čas, ktoré boli stanovené pre videokonferenciu, je prítomný sudca, tajomník, technik a prípadne tlmočník.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Pred začatím videokonferencie treba objasniť niektoré technické otázky. Úspešný výsluch prostredníctvom videokonferencie preto závisí od dobrej predbežnej prípravy a efektívnej spolupráce medzi kontaktnými miestami.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 10/01/2020

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Maďarsko

Please note that the original language version of this page Hungarian has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: English have already been translated.

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

V zákone III z roku 1952 o Občianskom súdnom poriadku sa súdu na návrh účastníka konania alebo z vlastnej iniciatívy poskytuje možnosť vypočuť účastníka konania, iných účastníkov súdneho konania alebo znalca alebo vypočuť svedka prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete. Vypočutie prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete je vhodné najmä vtedy, ak sa tým zrýchli konanie alebo ak by bolo vypočutie na mieste konania vo veci veľmi náročné alebo nákladné.

Pravidlá týkajúce sa vypočutí prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete sa nachádzajú v Občianskom súdnom poriadku.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete, neexistujú v tomto smere žiadne obmedzenia. Túto metódu možno využiť na vypočutie účastníkov konania a iných účastníkov súdneho konania, ako aj svedkov a znalcov.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Uzatvorenú telekomunikačnú sieť možno využiť na vypočutie účastníkov konania a iných účastníkov súdneho konania, ako aj na vypočutie znalcov a svedkov.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Vypočutia prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete sa môžu uskutočniť v priestoroch súdu alebo iného orgánu, a to v miestnostiach určených na tento účel.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Občiansky súdny poriadok neobsahuje žiadne ustanovenia o obrazových či zvukových záznamoch vypočutí uskutočňovaných prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete. V Občianskom súdnom poriadku sa však stanovuje, že v prípade vypočutí prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete sa musia do správy o pojednávaní zaznamenať aj okolnosti, za ktorých sa vypočutie uskutočnilo, a uviesť osoby, ktoré boli počas vypočutia prítomné v miestnosti.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

V prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12 sa uplatňuje Občiansky súdny poriadok. Podľa Občianskeho súdneho poriadku prebieha súdne konanie v maďarčine, nikto však nemôže byť znevýhodnený preto, že maďarský jazyk neovláda. Počas súdneho konania má každý právo používať svoj materinský, regionálny alebo menšinový jazyk, ako sa to stanovuje v medzinárodných dohodách. V prípade potreby je súd povinný využiť služby tlmočníka.

V prípade dožiadaní podaných podľa článku 17 vypočutie uskutočňuje dožadujúci súd podľa článku 17 ods. 6 v súlade s právnym poriadkom svojho členského štátu.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Ak je, v prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12, potrebné zabezpečiť použitie materinského, regionálneho alebo menšinového jazyka, súd je povinný využiť služby tlmočníka.

Občiansky súdny poriadok neobsahuje žiadne ustanovenia o tom, kde by sa mal nachádzať tlmočník v prípade vypočutí uskutočňovaných prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete.

V prípade dožiadaní podaných podľa článku 17 sa musia uplatňovať ustanovenia článku 17 ods. 4 a 6.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Občiansky súdny poriadok neobsahuje žiadne osobitné ustanovenia o predvolaniach na vypočutia uskutočňované prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete. Predvolania na účasť na vypočutí sa musia zasielať tak, aby sa potvrdenie o tom, že boli doručené v súlade s právnymi predpismi, doručilo na súd ešte pred začiatkom vypočutia.

Ak sa obvinenému musí okrem predvolania doručiť aj žaloba, vypočutie sa musí naplánovať tak, aby sa zabezpečilo doručenie žaloby obvinenému, a to vo všeobecnosti aspoň pätnásť dní pred dátumom vypočutia. Predseda súdu môže túto lehotu v naliehavých prípadoch skrátiť.

V prípade dožiadaní podaných podľa článku 17 sa musia uplatňovať ustanovenia článku 17 ods. 4 a 6.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady sa líšia a hradí ich dožadujúci súd.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Dožadujúci súd musí podľa článku 17 ods. 2 informovať príslušnú osobu o tom, že vypočutie je dobrovoľné.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Totožnosť osoby, ktorá sa má vypočuť prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete, sa overuje na základe:

– informácií poskytnutých dotknutou osobou s cieľom overiť jej totožnosť a adresu;

– predloženia úradného dokladu vhodného na identifikáciu alebo dokladu o pobyte opatrených obrazovými údajmi.

Súd využíva aj elektronické prostriedky alebo priame vyhľadávanie v databázach, aby potvrdil, že:

– informácie poskytnuté osobou, ktorá sa má vypočuť prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete, na účely overenia jej totožnosti a adresy, sa zhodujú so záznamami;

– úradný doklad vhodný na identifikáciu a doklad o pobyte predložené osobou, ktorá sa má vypočuť prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete, sa zhodujú so záznamami a sú platné.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Občiansky súdny poriadok neobsahuje ustanovenia o prísahách počas súdneho konania.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Takéto osobitné právne ustanovenia neexistujú. Táto záležitosť je vecou dohody medzi dožadujúcim a dožiadaným súdom. V Občianskom súdnom poriadku sa však nachádzajú ustanovenia o prítomnosti osoby zodpovednej za zabezpečenie fungovania a prevádzky potrebných technických zariadení na účely vypočutí prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete v miestnosti určenej na tento účel.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Vo všeobecnosti sa žiadne ďalšie informácie nevyžadujú.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 16/10/2017

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Malta

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Ak je Malta dožadujúci štát, videokonferencia sa bude používať ako posledná možnosť.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Nie, neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o skupiny osôb, ktoré môžu byť vypočuté. Vypočuť je možné svedkov, znalcov aj účastníkov konania.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Je na rozhodnutí súdu, aby určil, čo je prípustné ako dôkaz.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Ak je Malta dožiadaný štát, osoba musí byť vypočutá na súde.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Áno, je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a zariadenie je k dispozícii.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

a) Ak je Malta dožiadaný štát, výsluch na základe dožiadania podľa článkov 10 až 12 sa uskutoční v maltskom alebo anglickom jazyku.

b) Ak je Malta dožadujúci štát, výsluch na základe dožiadania podľa článku 17 sa uskutoční v maltskom alebo anglickom jazyku.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Ak je Malta dožiadaný štát, a teda bude vykonávať výsluch, v článku 596 ods. 1 zákonníka o organizácii a občianskom súdnom konaní (kapitola 12 Zbierky zákonov Malty) je stanovené, že: „Ak súd nerozumie jazyku, v ktorom sa poskytuje dôkaz, určí kvalifikovaného tlmočníka na predbežné náklady strany, ktorá zabezpečila svedka“. Tlmočník sa v tomto prípade musí nachádzať na mieste, kde sa nachádza svedok.

Ak je Malta dožadujúci štát podľa článku 17 a ak ide o priamy výkon dôkazu, miesto, kde sa má tlmočník nachádzať, závisí od okolností prípadu.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Ak sa dôkaz vykonáva podľa článkov 10 a 12 a ak je Malta dožiadaný štát, v článku 568 ods. 1 zákonníka o organizácii a občianskom súdnom konaní je stanovené, že: „Svedkovia musia byť vyzvaní, aby sa dostavili, prostredníctvom predvolania na základe žiadosti zainteresovanej strany“. Medzi dvomi zasadnutiami by mala byť ponechaná prestávka jeden mesiac, aby bol dostatok času na informovanie svedka.

Ak je Malta dožadujúci štát podľa článku 17, je na rozhodnutí súdu, aké prostriedky sa majú použiť na informovanie osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu. Medzi dvomi zasadnutiami by mala byť ponechaná prestávka jeden mesiac, aby bol dostatok času na informovanie svedka.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Za prvé dve hodiny videokonferencie sa musí zaplatiť poplatok 100 EUR,

za každú nasledujúcu hodinu sa musí zaplatiť poplatok 50 EUR,

uplatniť sa môže aj hodinový poplatok za technika vo výške 58 EUR.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Súd upozorní svedka pred podaním svedectva, že ak mu vypovedanie pred súdom nevyhovuje, mal by o tejto skutočnosti informovať dožadujúci súd.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Osobu, ktorá sa má vypočuť, môže súd požiadať, aby pred podaním svedectva predložila svoj pas alebo preukaz totožnosti. Svedok dostane pred zasadnutím upozornenie, že si musí so sebou priniesť jeden z týchto dokladov.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Podľa článku 111 zákonníka o organizácii a občianskom súdnom konaní „Svedok hlásiaci sa k rímskokatolíckej viere skladá prísahu podľa zvykov vyznávačov tejto viery a svedok nehlásiaci sa k tejto viere skladá prísahu spôsobom, ktorý považuje za najzáväznejší pre svoje svedomie.“

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Kontaktnými osobami sú:

Charles Calleja, vedúci úradu pre audiovizuálnu techniku

Táto osoba je zodpovedná za pripojenie, skúšku a technickú pomoc počas videokonferencie.

Kontakt +356 2590 2375 – kancelária na 4. poschodí budovy súdu (Law Courts) vo Vallette.

Odkaz sa zobrazí v novom oknecharles-george.calleja@gov.mt

Maria Ruth Ciantar, dostupnosť videokonferencie

Kontakt +356 2590 2391 – kancelária na 4. poschodí budovy súdu (Law Courts) vo Vallette.

Odkaz sa zobrazí v novom oknemaria.a.ciantar@gov.mt

Alan J. Darmanin, úradník

Kontakt +356 2590 2211 – kancelária na 4. poschodí budovy súdu (Law Courts) vo Vallette.

Odkaz sa zobrazí v novom oknealan.a.darmanin@gov.mt

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Pred termínom výsluchu sa od dožadujúceho súdu vyžadujú tieto údaje:

a) časové pásmo

b) termín skúšky (dátum a čas)

c) statická IP adresa

d) podrobné informácie o kontaktnej osobe súdu pre technické záležitosti


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 10/03/2017

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Holandsko

Please note that the original language version of this page Dutch has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: English have already been translated.

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

V holandskom občianskom procesnom práve nie sú nijaké všeobecné predpisy týkajúce sa tejto otázky. Videokonferencie však nie sú vylúčené, a preto je podľa práva možné ich v týchto prípadoch vykonávať.

Podľa občianskeho práva sa videokonferencie často používajú ako alternatíva k dožiadaniu.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Ak možno osobu vypočúvať v rámci občianskeho procesného práva, v zásade to je možné uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie. V občianskom procesnom práve neexistujú nijaké osobitné ustanovenia.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Neexistujú nijaké pravidlá týkajúce sa konkrétnych obmedzení. Uplatňujú sa vnútroštátne pravidlá občianskeho súdneho konania.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Na vypočúvanie prostredníctvom videokonferencie sa nevzťahujú nijaké osobitné pravidlá. Uplatňujú sa vnútroštátne pravidlá občianskeho súdneho konania. Platí, že osoby sa musia vypočúvať na súde. Výnimky sa môžu pripustiť, ak je svedok chorý alebo ak sa z iného dôvodu nemôže dostaviť na súd (článok 175 Občianskeho súdneho poriadku).

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Výsluch svedka holandským súdom prostredníctvom videokonferencie sa považuje za rovnocenný živému prenosu bežného pojednávania. Zo zákona vyšetrujúci sudca z výsluchu svedka vyhotovuje súdny prepis. Rovnaké pravidlá sa týkajú výsluchov formou videokonferencie, a preto sa musia tiež zaznamenať v súdnom prepise. Podľa právnych predpisov sa nezakazuje vyhotovovanie obrazového ani zvukového záznamu navyše k súdnemu prepisu, tento záznam však nie je rovnocenný so súdnym prepisom.

Podľa budúcich právnych predpisov môže sudca rozhodnúť, že sa vyhotoví obrazový alebo zvukový záznam ústneho výsluchu, ktorý nahradí papierový súdny prepis. Na tomto základe sa tiež môže vyhotoviť záznam, ak je to potrebné, súdneho prepisu z výsluchu svedka.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Ak sa dožiadaný súd nachádza v Holandsku, výsluch sa uskutoční v holandčine. V tomto ohľade sa neuplatňujú nijaké osobitné pravidlá.

Holandskými vykonávacími právnymi predpismi sa neumožňuje príslušnému orgánu klásť podmienky pre priame vykonávanie dôkazov, ktoré z dôvodu riadneho procesu považuje za užitočné alebo nevyhnutné.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

V holandskom občianskom procesnom práve nie je nijaké ustanovenie týkajúce sa osobitnej úpravy pre tlmočníkov. V občianskych veciach v Holandsku si účastníci v zásade musia zabezpečiť vlastných tlmočníkov.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Dožiadaný súd môže podľa holandských vykonávacích právnych predpisov určiť, ktorí účastníci nesú zodpovednosť za predvolania vyplývajúce zo žiadosti o vykonávanie dôkazov.

Predvolávanie, ktoré nevykonáva niektorý z účastníkov, vykonáva tajomník dožiadaného súdu. Podľa holandského občianskeho procesného práva sa svedkovia musia predvolať aspoň jeden týždeň (podľa budúcich právnych predpisov aspoň 10 dní) pred pojednávaním.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady za osobitnú formu a komunikačné technológie nenesú účastníci. Tieto náklady sa podľa holandského práva neprenášajú. Nesie ich štát, od ktorého možno požadovať náhradu v súlade s článkom 18 ods. 2 v spojení s článkom 10 ods. 4 nariadenia.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Podľa článku 17 ods. 2 nariadenia ak z priameho vykonávania dôkazov vyplýva, že osoba sa vypočúva, dožadujúci súd túto osobu informuje, že výsluch sa vykoná na dobrovoľnom základe. Neuplatňujú sa žiadne ďalšie požiadavky.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Podľa holandského občianskeho procesného práva spočíva overenie totožnosti na sudcovi (článok 177 Občianskeho súdneho poriadku).

Sudca požiada svedkov, aby uviedli svoje priezvisko, meno, vek, povolanie a miesto pobytu. Tiež sa vypočujú v súvislosti s akýmikoľvek vzťahmi k účastníkom (pokrvné príbuzenstvo alebo afinita, zamestnanecký pomer).

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Podľa holandského občianskeho procesného práva sa prísaha skladá alebo potvrdenie poskytuje pred sudcom ešte pred výsluchom. Svedok uvádza, že vo svojom svedectve povie pravdu a nič iné len pravdu. Svedkovia, ktorí úmyselne nehovoria pravdu sa dopúšťajú krivej výpovede. Priame vykonávanie dôkazov sa uskutočňuje v súlade s právom dožadujúceho štátu.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Medzinárodná žiadosť o právnu pomoc, pri ktorej sa využíva videokonferencia, sa pripraví v spolupráci so zamestnancami IKT podpory príslušného súdu (SPIRIT). Títo zamestnanci vykonávajú technické a logistické opatrenia.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Príslušný orgán bude môcť požiadať o tieto informácie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 28/01/2019

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Rakúsko

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

V Rakúsku sú možné a prípustné oba druhy vykonávania dôkazov pomocou videokonferencie. Rakúske občianske právo procesné je pre sporové konania upravené v občianskom súdnom poriadku (Zivilprozessordnung; ďalej len „ZPO“), pre nesporové konania v zákone o nesporových súdnych konaniach (Außerstreitgesetz; ďalej len „AußStrG“). Ustanovenia o vykonávaní dôkazov sa v ZPO nachádzajú v § 266 až § 389 a v AußStrG v § 16, 20, 31 až 35 (s čiastočným odkazom na ZPO), ako aj v konkrétnych ustanoveniach venovaných upraveným osobitným konaniam, ako napr. v § 85 o určitých povinnostiach poskytnúť súčinnosť v konaní vo veci určenia pôvodu (Abstammungsverfahren). Podrobné informácie k relevantným vnútroštátnym postupom a k právnym normám sú uvedené v nasledujúcich odpovediach na otázky a takisto v informačnom liste „Beweisaufnahme – Österreich“.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Podľa § 277 ZPO (sporové konania), resp. § 35 AußStrG v spojení s § 277 ZPO (nesporové konania) existuje možnosť využiť videotechnológiu na vykonanie dôkazov, a teda napríklad na výsluch účastníkov a svedkov alebo na vysvetlenie znaleckého posudku súdnym znalcom.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Podľa § 277 ZPO (sporové konania), resp. § 35 AußStrG v spojení s § 277 ZPO (nesporové konania) existuje vo všeobecnosti možnosť využiť videotechnológiu na účel vykonania dôkazov. Samozrejme, že tomu v každom prípade môžu brániť faktické prekážky, ako napríklad pri vykonávaní dôkazov prostredníctvom listín alebo obhliadky.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Každého možno predvolať na súd, do ktorého príslušnosti patrí miesto jeho bydliska, a tam ho vypočuť prostredníctvom videokonferencie. Každý súd, každá prokuratúra a každé zariadenie na výkon trestu odňatia slobody v Rakúsku je vybavené minimálne jedným zariadením na videokonferenciu. Nehovoriac o tom, že v rakúskom práve neexistuje žiadna norma, podľa ktorej by videokonferencie na účely vykonania dôkazov boli prípustné výlučne v budovách súdov.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

V občianskych veciach neexistuje v rakúskom práve v oblasti ochrany údajov žiadna všeobecná úprava pre nahrávanie výsluchov prostredníctvom videokonferencie, a preto si nahrávanie vyžaduje súhlas všetkých osôb, na ktoré sa videokonferencia vzťahuje. Uvedené platí pre nepriame vykonávanie dôkazov, ktoré sa podľa článku 10 ods. 2 európskeho nariadenia o vykonávaní dôkazov č. 1206/2001 (ďalej len „nariadenie“) musí uskutočniť podľa právneho poriadku dožiadaného členského štátu.

Naopak, vybavenie dožiadania o priame vykonanie dôkazu sa uskutočňuje podľa právneho poriadku dožadujúceho členského štátu (článok 17 ods. 6 nariadenia). Ak toto právo upravuje nahrávanie videokonferencie aj bez súhlasu dotknutých osôb, bude to prípustné aj z rakúskeho pohľadu.

Technicky je nahrávanie výsluchu prostredníctvom videokonferencie v zásade možné pomocou každého zariadenia na videokonferenciu. Na takých miestach, kde sa bežne vyhotovuje záznam pojednávaní (na mnohých trestných súdoch), možno pomocou existujúceho technického vybavenia uskutočniť nahrávanie výsluchu prostredníctvom videokonferencie. Nahrávanie však možno v prípade potreby umožniť aj na všetkých ostatných miestach, a to jednoduchou inštaláciou príslušného úložného média.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

a) Podľa článku 10 ods. 2 nariadenia sa vykonávanie dôkazov musí uskutočniť podľa právneho poriadku dožiadaného členského štátu, takže výsluch sa musí konať v nemeckom jazyku (na niektorých rakúskych súdoch je okrem tohto povolený chorvátsky, slovinský alebo maďarský jazyk). Dožadujúci súd však môže požiadať o použitie svojho vlastného úradného jazyka (alebo aj akéhokoľvek iného jazyka) ako osobitnej formy vykonania svojho dožiadania o vykonanie dôkazu, dožiadaný súd tomu však nemusí vyhovieť, ak to nie je možné z dôvodu závažných praktických problémov (článok 10 ods. 3 nariadenia).

b) Podľa článku 17 ods. 6 nariadenia dožadujúci súd priamo vykoná dôkaz podľa svojho vlastného právneho poriadku, teda v niektorom z úradných jazykov, ktoré tento právny poriadok pripúšťa. Rakúsko ako dožiadaný členský štát by však podľa článku 17 ods. 4 mohlo použitie vlastného jazyka stanoviť ako podmienku pre vykonanie výsluchu.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Pri nepriamom vykonávaní dôkazov, bez ohľadu na možnú náhradu nákladov podľa článku 18 ods. 2, je za poskytnutie tlmočníkov primárne zodpovedný dožiadaný súd. Odporúča sa však (aj v tomto prípade) konštruktívna spolupráca zúčastnených súdov.

V prípade priameho vykonávania dôkazov podľa článku 17 nariadenia prináleží poskytnutie tlmočníkov primárne dožadujúcemu súdu. V článku 17 nariadenia sa neupravuje v tomto prípade výslovná povinnosť dožiadaného členského štátu poskytnúť podporu, ale podpora sa ani nevylučuje. Rakúsky právny poriadok v § 39 ods. 4 zákona o súdnej právomoci (Jurisdiktionsnorm; ďalej len „JN“) stanovuje, že súd poskytujúci právnu pomoc (Rechtshilfegericht) má na dožiadanie zahraničného súdu poskytnúť skutočnú podporu pri vykonávaní dôkazov, k čomu patrí napríklad aj poskytnutie vhodného tlmočníka.

Rozhodnutie o tom, z ktorého členského štátu majú tlmočníci pochádzať, treba v konkrétnom prípade prijať aj s ohľadom na účelnosť.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Súdne predvolanie na výsluch prostredníctvom videokonferencie na území Rakúska sa musí uskutočniť presne tak a rovnako včas, ako keď sa osoba, ktorá má byť vypočutá, predvoláva na súd, na ktorom prebieha konanie.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Pri použití videokonferencie cez Internet Protocol (internetový protokol) nevznikajú žiadne náklady za hovor. Cez ISDN však volajúcemu vznikajú náklady ako pri telefonáte. Líšia sa podľa miesta volaného zariadenia.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Zabezpečenie je primárnou úlohou dožadujúceho súdu, ktorý je viazaný článkom 17 ods. 2 nariadenia a spravidla sám pozve dotknuté osoby, aby sa zúčastnili videokonferencie. Ak rakúsky ústredný orgán alebo rakúsky súd v rámci prípravy alebo realizácie priameho dokazovania zistí, že môže ísť o porušenie článku 17 ods. 2 nariadenia, v súčinnosti s dožadujúcim súdom sa musí vhodným spôsobom usilovať o dodržanie tohto ustanovenia. Rakúski súdni úradníci sú preškolení v oblasti uplatňovania európskeho nariadenia o vykonávaní dôkazov a cez intranet súdnictva majú k dispozícii aj európsku Príručku o využívaní videokonferenčného vybavenia v cezhraničných súdnych konaniach.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Totožnosť sa overuje pomocou úradného preukazu s fotografiou a zisťuje v rámci súdneho výsluchu (§ 340 ods. 1 ZPO).

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Ustanovenia o prísahe pre účastníkov konania sú uvedené v § 377 a § 379 ZPO, pre svedkov sa uvádzajú v § 336 až 338 ZPO.

Povinná prísaha (tzv. Eidespflicht) platí v zásade tak pre účastníkov konania, ako aj pre svedkov. Zatiaľ čo zloženie prísahy nemožno v prípade účastníkov presadiť donucovacími mechanizmami, v prípade, ak prísahu odmietne zložiť svedok, možno ju vynútiť rovnakými donucovacími prostriedkami ako svedeckú výpoveď (§ 325 a § 326 ZPO; ako donucovacie prostriedky prichádzajú do úvahy peňažné tresty alebo tresty odňatia slobody až 6 týždňov).

Podľa § 288 ods. 2 Trestného zákonníka (Strafgesetzbuch; ďalej len „StGB“) sa trestom odňatia slobody až päť rokov potrestá ten, kto pred súdom pod prísahou podá krivú svedeckú výpoveď alebo ju prísahou potvrdí, alebo krivo vypovedá pod prísahou stanovenou v zákonoch.

Naopak, krivá svedecká výpoveď účastníka konania (ktorý nie je pod prísahou) nie je trestná; ale svedok (ktorý nie je pod prísahou) sa v prípade falošnej svedeckej výpovede potrestá trestom odňatia slobody až tri roky (§ 288 ods. 1 StGB).

Podľa článku XL zákona, ktorým sa zavádza Občiansky súdny poriadok (Einführungsgesetz zur Zivilprozessordnung; ďalej len „EGZPO“) treba pri zložení prísahy dodržať ustanovenia zákona z 3. mája 1868, RGBl. bod 33 (formula prísahy a ostatné formality) (pozri Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=rgb&datum=18680004&seite=00000067).

Osoby nespôsobilé prísahy, ktoré ju teda nemôžu zložiť, sú podľa § 336 ods. 1 a § 377 ods. 1 ZPO osoby, ktoré boli odsúdené za krivú výpoveď pod prísahou alebo v čase svojho výsluchu ešte nedosiahli vek štrnásť rokov, ako aj osoby, ktoré z dôvodu nedostatočnej duševnej zrelosti alebo pre duševnú poruchu nemajú dostatočnú predstavu o podstate a význame prísahy.

V konaní podľa zákona o nesporových súdnych konaniach je vylúčené použiť uvedené ustanovenia o výsluchu svedka alebo účastníka konania pod prísahou (§ 35 AußStrG).

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Všade, kde sa nachádza zariadenie na videokonferenciu rezortu spravodlivosti, je jeden pracovník poverený funkciou spravovať toto zariadenie. Je schopný obsluhovať zariadenie na videokonferenciu a vykonávať jednoduché nastavenia. Každé zariadenie je spojené s centrálnou jednotkou, ktorá sa nachádza v správe IT spolkového ministerstva spravodlivosti. Odtiaľ môže správa IT vyladiť každé zariadenie v celoštátnom meradle.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Od dožadujúceho súdu sú potrebné tieto informácie:

 • adresa IP a/alebo číslo ISDN spolu s predvoľbou
 • meno, telefónne číslo a emailová adresa pracovníka dožadujúceho súdu, ktorý je poverený a oboznámený s technickými podmienkami zariadenia na vzdialenom termináli.

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 02/06/2018

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Poľsko

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

V Poľsku sa môžu vykonávať dôkazy prostredníctvom videokonferencie, a to v súlade s článkami 10 až 12 a článkom 17 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach, ako aj v súlade s Haagskym dohovorom z 18. marca 1970 o vykonávaní dôkazov v cudzine v občianskych a obchodných veciach [Zbierka zákonov (Dziennik Ustaw) z roku 2000, č. 50, bod 582], keď ide o iné krajiny (na ktoré sa nevzťahuje nariadenie).

Videokonferencie upravuje článok 235 ods. 2 a 3 Občianskeho súdneho poriadku a nariadenie ministra spravodlivosti z 24. februára 2010 o technických zariadeniach a zdrojoch, ktoré umožňujú vzdialené vykonávanie dôkazov v občianskoprávnych konaniach.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

V poľskom práve sa obmedzenia tohto druhu neukladajú: znalci, účastníci konania a svedkovia môžu byť vypočutí prostredníctvom videokonferencie.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

V poľskom práve sa nestanovujú žiadne konkrétne obmedzenia týkajúce sa typu dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

V poľskom práve sa nestanovujú žiadne konkrétne obmedzenia týkajúce sa miesta, z ktorého môže byť osoba vypočutá prostredníctvom videokonferencie. Spravidla sa vypočutie uskutočňuje na súde, a to podľa článku 17 nariadenia č. 1206/2001, podľa ktorého miesto vypočutia určuje dožadujúci súd.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

V poľskom práve sa nestanovujú podrobné ustanovenia o zaznamenávaní vypočutí uskutočňovaných prostredníctvom videokonferencií; o tom, či sa vypočutie uskutočňované prostredníctvom videokonferencie zaznamená, rozhoduje sudca vykonávajúci dôkazy.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Spravidla sa vypočutie uskutočňuje v poľštine. Ak vypočúvaná osoba nerozumie po poľsky, musí byť prítomný tlmočník.

V článku 17 sa neuvádzajú žiadne osobitné ustanovenia týkajúce sa vypočutí, ale ak ústredný orgán súhlasí s priamym výkonom dôkazov, môže požiadať dožadujúci súd o poskytnutie tlmočníka.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

V zásade musí podľa ustanovení článkov 10 až 12 tlmočníka poskytnúť dožiadaný súd (spravidla ho vyberie zo zoznamu súdnych tlmočníkov). Vo výnimočných prípadoch však môže súd prijať aj tlmočníka navrhnutého účastníkom konania.

V prípade vypočutí podľa článku 17, keď ústredný orgán požiada dožadujúci súd o poskytnutie tlmočníka, zabezpečí prítomnosť tlmočníka dožiadaný súd.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

V prípade vypočutí podľa článkov 10 až 12 dožiadaný súd oznámi svedkovi/účastníkovi konania čas a miesto vypočutia minimálne 7 dní pred dátumom vypočutia. Vo výnimočných prípadoch dožiadaný súd oznámi svedkovi/účastníkovi konania čas a miesto vypočutia 3 dni pred dátumom vypočutia.

V prípade vypočutí podľa článku 17 ústredný orgán oznámi svedkovi/účastníkovi konania, že súhlasil s vypočutím a že vypočutie sa môže uskutočniť iba na dobrovoľnom základe bez použitia donucovacích prostriedkov. Za oznámenie času a miesta vypočutia zodpovedá dožadujúci súd.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Ak pri vykonávaní dôkazov pomocou moderných technológií vzniknú dožiadanému súdu náklady, súd uplatní článok 1135¹ ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku, v ktorom sa stanovuje, že ak pri vynucovaní dožiadania od súdu alebo iného orgánu cudzej krajiny vzniknú náklady spojené s použitím inej než poľským právom predpísanej metódy, súd nebude vynucovať dožiadanie, kým súd alebo iný orgán cudzej krajiny nezloží v stanovenej lehote primeranú zálohu.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Ústredný orgán oznámi svedkovi/účastníkovi konania, že súhlasil s vypočutím a že vypočutie sa môže uskutočniť iba na dobrovoľnom základe bez použitia donucovacích prostriedkov.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Súd overí totožnosť osoby na základe predloženia príslušného dokladu, napríklad preukazu totožnosti, pasu alebo vodičského preukazu.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Ak, v prípade konaní podľa článku 17, dožadujúci súd informuje ústredný orgán o svojom zámere vykonať dôkazy od svedka pod prísahou, ústredný orgán si môže vyžiadať znenie prísahy. Ak je prísaha v rozpore so základnými zásadami práva dožiadanej krajiny, ústredný orgán má právo zamietnuť súhlas s konaním alebo požiadať o použitie znenia prísahy z poľského práva.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Každý súd spravidla zamestnáva niekoho na obsluhu technických zariadení. V prípade výskytu problémov je možné obrátiť sa na poľské kontaktné miesto EJS.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Vo všeobecnosti sa podľa poľského práva žiadne také dodatočné informácie nevyžadujú. V niektorých prípadoch však môžu byť potrebné.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 14/03/2017

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Portugalsko

Please note that the original language version of this page Portuguese has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages: English have already been translated.

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Podľa portugalského práva musí dôkazy od osôb, ktoré boli priamo vypočuté prostredníctvom videokonferencie, vykonať sudca dožadujúceho súdu, a to bez zásahu sudcu dožiadaného súdu. Toto platí pre interné prípady, pri ktorých sa vedie vypočutie prostredníctvom videokonferencie. Rovnaký postup sa uplatňuje pri cezhraničných prípadoch, keď súd dožadujúceho členského štátu požiada o vypočutie prostredníctvom videokonferencie podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001.

Pri cezhraničných prípadoch môže súd dožadujúceho členského štátu požiadať o vypočutie prostredníctvom videokonferencie aj podľa článkov 10 až 12 nariadenia (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001.

Hlavné vnútroštátne procesné pravidlá, ktorými sa riadi zhromažďovanie dôkazov od znalcov, svedkov a účastníkov konania prostredníctvom videokonferencie, sú tieto:

Znalci

Článok 486 Občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil)

Prítomnosť znalcov na poslednom vypočutí

1. V prípade dožiadania niektorého z účastníkov konania alebo na príkaz sudcu sa znalci dostavia na posledné vypočutie s cieľom poskytnúť pod prísahou všetky potrebné vysvetlenia.

2. Znalci z inštitúcií, laboratórií alebo úradných služieb sa vypočujú prostredníctvom telekonferencie na svojom pracovisku.

Svedkovia

Článok 502 Občianskeho súdneho poriadku

Vypočutie prostredníctvom telekonferencie

1. Svedkov s pobytom mimo príslušného okresu alebo, v prípade autonómnych regiónov, mimo príslušného ostrova predvedú účastníci konania v súlade s článkom 507 ods. 2, ak na tento účel ponúkli svoje svedectvo, alebo sa vypočujú prostredníctvom telekonferencie v rámci osobitného vypočutia na okresnom súde oblasti, v ktorej majú pobyt.

2. Súd, ktorý vec prejednáva, stanoví dátum vypočutia po konzultácii so súdom, pred ktorým má svedok vypovedať, a predvolá svedka.

3. V deň vypočutia svedkovia predložia doklad totožnosti úradníkovi súdu, pred ktorým vypovedajú, potom však už vypočutie uskutočňuje súd, ktorý vec prejednáva, a právni zástupcovia oboch účastníkov konania, a to prostredníctvom telekonferencie bez potreby zásahu sudcu súdu, pred ktorým sa vypovedá.

4. Svedkovia s pobytom v zámorí sa vypočujú prostredníctvom telekonferencie vždy, keď sú na mieste ich pobytu k dispozícii potrebné technické prostriedky.

5. Vo veciach, ktoré prejednávajú súdy v metropolitných oblastiach Lisabon a Porto, sa vypočutie prostredníctvom telekonferencie, s výnimkou prípadov uvedených v článku 520, neuskutočňuje, ak má svedok pobyt v príslušnom okrese.

Článok 520 Občianskeho súdneho poriadku

Priama komunikácia medzi súdom a osobou poskytujúcou dôkaz

1. Ak nie je možné, alebo by bolo mimoriadne náročné, aby sa osoba, ktorá musí vypovedať, dostavila načas pred súd, sudca môže po dohode s účastníkmi konania rozhodnúť o tom, že vysvetlenie potrebné na prijatie správneho rozhodnutia vo veci sa môže poskytnúť telefonicky alebo inými prostriedkami priamej komunikácie medzi súdom a svedkom, ak je skutková podstata, ktorá sa má prešetriť alebo objasniť, v súlade s postupom.

2. Súd musí prostriedkami, ktoré má k dispozícii, zabezpečiť, aby sa výpoveď poskytla pravdivo a slobodne, a to najmä tým, že svedkovi počas vypovedania zabezpečí súdneho úradníka a zaznamenanie obsahu dôkazov a okolností, za ktorých boli poskytnuté.

3. Ustanovenia článku 513 [prísaha a predbežný výsluch sudcom] a prvej časti odseku 4 predchádzajúceho článku [sudca môže nariadiť opätovné vypovedanie za svojej prítomnosti] sa uplatňujú na veci patriace do rozsahu pôsobnosti tohto článku.

Účastníci konania

Článok 456 Občianskeho súdneho poriadku

Čas a miesto vypovedania

1. Vypovedať sa musí spravidla pri poslednom vypočutí. Výnimkou sú prípady, keď ide o naliehavú vec alebo sa svedok nemôže dostaviť pred súd.

2. Pravidlá vypovedania prostredníctvom telekonferencie, ktoré sú stanovené v článku 502, sa uplatňujú na účastníkov konania s pobytom mimo príslušného okresu alebo, v prípade autonómnych regiónov, mimo príslušného ostrova.

3. Vypovedať možno aj pri predbežnom vypočutí a v takom prípade sa ustanovenia predchádzajúceho odseku uplatňujú s potrebnými úpravami.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Nie sú stanovené žiadne osobitné obmedzenia. V portugalskom práve sa svedkom, účastníkom konania a znalcom povoľuje vypočutie prostredníctvom videokonferencie, ako je to stanovené v uvedených právnych normách.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Pozri odpoveď na predchádzajúcu otázku.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Vo všeobecnosti platí, že osoba musí byť prostredníctvom videokonferencie vypočutá na súde. Znalci z úradných služieb sa však môžu vypočuť prostredníctvom videokonferencie na svojom pracovisku. Výnimočne, za okolností stanovených v článku 520 Občianskeho súdneho poriadku (uvedených v odpovedi na otázku č. 1), môže súd vypočuť prostredníctvom videokonferencie aj osobu, ktorá sa nenachádza na súde.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Áno, vypočutia prostredníctvom videokonferencie sa vždy zaznamenávajú prostredníctvom zvukového záznamového systému súdu v súlade s článkom 155 portugalského občianskeho súdneho poriadku.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Ak je Portugalsko dožiadaným členským štátom, jazyk vypočutia sa môže v závislosti od okolností líšiť:

a) V prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12 nariadenia (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 sa používa portugalský jazyk. Ak je potrebné vypočuť cudzích štátnych príslušníkov, môžu vypovedať v inom jazyku, ak nerozumejú po portugalsky. V takom prípade musí dožadujúci súd o tejto skutočnosti informovať dožiadaný súd, ktorý potom na dožadujúci súd prizve tlmočníka.

b) V prípade dožiadaní podaných podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 je jazykom konania jazyk stanovený vo vnútroštátnych právnych predpisoch členského štátu, do ktorého patrí dožadujúci súd. Ak je potrebné vypočuť osobu, ktorá danému jazyku nerozumie, dožadujúci súd môže v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi prizvať na dožadujúci súd tlmočníka. Dožadujúci súd môže tiež (dožiadaný) portugalský súd požiadať, aby na dožiadaný súd prizval tlmočníka.

V prípadoch uvedených v písmenách a) a b), v ktorých je potrebné prizvať na súd dožiadaného členského štátu tlmočníka, dožiadaný súd požiada súd dožadujúceho členského štátu o úhradu odmeny za tlmočníka, ako sa to stanovuje v článku 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Tieto informácie už boli poskytnuté v odpovedi na otázku č. 6.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

V portugalskom práve je základný postup uplatňovaný na vypočúvanie a predvolávanie osoby pred súd stanovený v článkoch 7 ods. 3, 172 ods. 5 a 6, 220, 247 ods. 2, 251 ods. 1, 417, 507, 508 a 603 portugalského občianskeho súdneho poriadku.

Vo všeobecnosti je povinná z vlastnej iniciatívy svedkom, znalcom, účastníkom konania a ich zástupcom oznamovať, že je potrebná ich účasť na súdnom konaní na základe súdneho príkazu, kancelária súdu. Konkrétne za predvolanie svedka zodpovedá kancelária súdu, keď účastník konania žiada vypočutie svedka prostredníctvom videokonferencie.

Oznámenia na účely predvolania svedkov, znalcov a ďalších osôb (napr. tlmočníka alebo technického poradcu) pred súd sa odosielajú doporučenou poštou a uvedie sa v nich dátum, miesto a dôvod predvolania na súd. Oznámenia sa považujú za doručené, aj keď ich príjemca odmietne prevziať; poštový úrad o tom musí viesť záznam.

Oznámenia na účely predvolania účastníka konania na súdne konanie alebo vypovedanie sa odosielajú doporučenou poštou, ich adresátom je príslušný účastník konania a uvedie sa v nich dátum, miesto a dôvod predvolania na súd. V tomto prípade, ak účastník konania vymenoval právneho zástupcu alebo ho zároveň zastupuje právny zástupca a právny poradca, sa oznámenie posiela takisto právnemu zástupcovi i právnemu poradcovi.

Zástupcovia účastníkov konania dostanú elektronické oznámenie podľa článku 25 ministerskej vykonávacej vyhlášky (Portaria) č. 280/2013 z 26. augusta 2013. Dátum vydania oznámenia osvedčuje IT systém.

V práve sa výslovne nestanovuje, v akom časovom predstihu sa musí oznámenie o vypočutí zaslať. V každom z uvedených prípadov sa oznámenie považuje za doručené tretí deň po jeho zaevidovaní alebo elektronickom vydaní. Ak tretí deň nie je pracovný, oznámenie sa považuje za doručené v prvý nasledujúci pracovný deň. Z praktických dôvodov je preto potrebné dodržať v súvislosti s dátumom vypočutia minimálne túto lehotu, aby sa oznámenie mohlo považovať za riadne doručené.

V naliehavých prípadoch môžu byť svedkovia, znalci a ďalšie osoby, účastníci konania alebo ich zástupcovia predvolaní (alebo môže byť ich predvolanie zrušené) prostredníctvom telegramu, telefonicky alebo inými podobnými telekomunikačnými prostriedkami. Telefonický kontakt sa vždy zdokumentuje v spise a je doplnený o písomné potvrdenie v akejkoľvek podobe.

Ak sa osoba, ktorá mala byť prítomná, nedostaví, musí svoju neprítomnosť na vypočutí odôvodniť osobne alebo do piatich dní (kalendárnych, ale ak posledný deň nie je pracovný, lehota sa predlžuje do ďalšieho pracovného dňa).

V portugalskom práve sa stanovujú tieto donucovacie prostriedky pre prípad neprítomnosti: Ak sa nedostaví svedok, ktorý bol riadne informovaný a svoju neprítomnosť v zákonom stanovej lehote neodôvodnil, uloží sa mu pokuta a sudca môže nariadiť jeho prítomnosť na základe väzby. Tieto sankcie sa neuplatnia, ak sa súdne konanie odročí z iných dôvodov než pre neprítomnosť svedka. Ak sa nedostaví znalec alebo iná osoba, ktorí boli riadne informovaní a svoju neprítomnosť v zákonom stanovej lehote neodôvodnili, uloží sa im pokuta. Ak sa nedostaví niektorý z účastníkov konania, ktorý bol riadne informovaný a svoju neprítomnosť v zákonom stanovej lehote neodôvodnil, uloží sa mu pokuta a jeho odmietnutie môže súd voľne interpretovať ako dôkaz. Okrem toho, ak sa súd domnieva, že odmietnutie účastníka konania dostaviť sa pred súd znemožňuje posúdenie dôkazného bremena, môže dôkazné bremeno presunúť.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Využívanie videokonferencií nie je spoplatnené.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Ak je dožadujúcou stranou dožiadania podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 portugalský súd, predvolá osobu, ktorá sa má vypočuť, pred súd v inom (dožiadanom) členskom štáte poštou niektorým zo spôsobov uvedených v odpovedi na otázku č. 8, a to v závislosti od daného prípadu. Táto možnosť oznámenia poštou sa stanovuje v článku 14 nariadenia (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007. Osoba, ktorá sa má vypočuť, je v oznámení informovaná o tom, že jej prítomnosť je dobrovoľná.

Ak je dožiadanou stranou portugalský súd, za odoslanie oznámenia osobám, ktoré sa majú vypočuť, a informovanie o tom, že ich prítomnosť je dobrovoľná, zodpovedá dožadujúci súd.

Na základe vzájomnej dohody medzi dožadujúcim a dožiadaným súdom môže oznámenie osobe, ktorá sa má vypočuť, a informovanie o tom, že jej prítomnosť je dobrovoľná, zariadiť súd dožiadaného členského štátu. V praxi sa to môže vykonávať bez ohľadu na to, či je portugalský súd dožadujúcou alebo dožiadanou stranou.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

V stanovenom čase vypočutia súdny úradník skontrolujte, či je osoba, ktorá sa má vypočuť, prítomná, a informuje sudcu, ktorý bude vykonávať vypočutie, alebo dožadujúci súd, ak vypočutie vykonáva priamo on.

Ak vypočutie vykonáva portugalský sudca, po začatí konania a pred tým, než začne osoba vypovedať, sa uskutočnia tieto kroky: i) vypovedajúca osoba, svedok alebo znalec zložia prísahu pred sudcom; ii) sudca položí predbežné otázky, aby zistil totožnosť vypočúvanej osoby.

Predbežný výsluch s cieľom určiť totožnosť vypočúvanej osoby vykonáva sudca, ktorý sa pýta na jej meno, povolanie, adresu, rodinný stav a ďalšie údaje, ktoré považuje za potrebné na účely zistenia totožnosti.

Sudca sa vypočúvanej osoby pýta aj na to, či je v príbuzenskom, priateľskom alebo nepriateľskom vzťahu s niektorým z účastníkov konania a či má na veci priamy alebo nepriamy záujem, s cieľom posúdiť dôveryhodnosť dôkazov.

Ak počas predbežného výsluchu sudca určí, že svedok nie je vhodný alebo nie je osobou, ktorá sa má vypočuť, nepovolí mu vypovedať. Svedok nie je vhodný, ak nemá prirodzenú kapacitu (fyzickú alebo mentálnu spôsobilosť) vypovedať, a to aj napriek tomu, že netrpí duševnou poruchou.

Predbežný výsluch umožňuje sudcovi preskúmať aj prípady, v ktorých môžu podľa portugalského občianskeho súdneho poriadku svedok alebo účastníci konania odmietnuť vypovedať.

Tieto osoby môžu odmietnuť vypovedať ako svedkovia (s výnimkou prípadov, v ktorých ide o overenie dátumu narodenia alebo úmrtia detí):

a) príbuzní vo vzostupnej línii v prípadoch svojich potomkov, adoptívni rodičia v prípadoch svojich adoptívnych detí a naopak;

b) svokor alebo svokra v prípade svojho zaťa alebo nevesty a naopak;

c) manželia (manželky) alebo bývalí manželia (bývalé manželky) v prípade svojho manžela (manželky) alebo bývalého manžela (bývalej manželky);

d) osoba, ktorá žije alebo žila v partnerskom vzťahu podobnom manželstvu s niektorým z účastníkov konania vo veci.

Povinnosťou sudcu je oznámiť osobám uvedeným v predchádzajúcich bodoch, že majú právo odmietnuť vypovedať.

Osoby viazané dodržiavaním služobného tajomstva, verejní činitelia viazaní dodržiavaním tajomstva alebo osoby viazané dodržiavaním štátneho tajomstva musia byť vylúčené z vypovedania v súvislosti so skutočnosťami podliehajúcimi dodržiavaniu tajomstva. V takých prípadoch sudca overí odôvodnenosť výnimky a ak to považuje za potrebné, zbaví ich povinnosti dodržiavať tajomstvo.

Účastníci konania môžu vypovedať iba v súvislosti s osobnými skutočnosťami. V prípade občianskoprávnej žaloby nie je prípustné, aby sa dôkazy účastníka konania zameriavali na trestné alebo protiprávne činy, z ktorých je účastník konania obvinený v trestnej veci.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Podľa portugalského práva:

 • Pred vykonaním dôkazov sudca poučí vypočúvanú osobu o morálnom význame prísahy, ktorú má zložiť, ako aj o povinnosti pravdivo vypovedať a o sankciách za krivú výpoveď.
 • Potom sudca požiada svedka o zloženie tejto prísahy: „Prisahám na svoju česť, že vypoviem pravdu a nič iné len pravdu.“
 • Odmietnutie zloženia prísahy sa rovná odmietnutiu vypovedať; oboje sa, ak nie je ničím odôvodnené, trestá ako pohŕdanie súdom a sudca môže danej osobe uložiť príslušnú sankciu.

Ak súd v inom členskom štáte vykonáva dôkazy priamo z Portugalska prostredníctvom videokonferencie v súlade s článkom 17 nariadenia (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001, súd dožadujúceho členského štátu musí informovať (dožiadaný) portugalský súd o týchto údajoch o totožnosti osoby, ktorá bude vypovedať: meno, povolanie, adresa, rodinný stav a ďalšie informácie, ktoré sa považujú za potrebné na účely zistenia totožnosti, ako aj informácie o tom, v akom postavení bude daná osoba vypočutá (napr. ako účastník konania, svedok, znalec, technický poradca), o jazyku, ktorému daná osoba rozumie, a o tom, či je potrebné na dožiadaný súd prizvať tlmočníka.

Tieto údaje sú potrebné z toho dôvodu, aby mohol (dožiadaný) portugalský súd na jednej strane prijať kroky na prizvanie tlmočníka a na strane druhej overiť prítomnosť osoby, ktorá sa má vypočuť, v čase stanovenom na videokonferenciu.

Keďže však portugalský sudca do konania nezasahuje, prísaha sa musí zložiť prostredníctvom videokonferencie pred sudcom súdu dožadujúceho členského štátu. To isté sa týka aj predbežného výsluchu, ak sa uskutoční, a záležitostí súvisiacich s vhodnosťou alebo odmietnutím vypovedania alebo vyňatím svedkov z povinnosti vypovedať, o ktorých právomocne rozhoduje sudca dožadujúceho súdu v súlade s občianskym procesným právom dožadujúceho členského štátu, ako sa to stanovuje v článku 17 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Dožadujúce a dožiadané súdy (po určení dožiadaného súdu ústredným orgánom) by sa mali navzájom priamo skontaktovať s cieľom naplánovať videokonferenciu a mali by tiež stanoviť dátum predbežnej skúšky.

Z praktických dôvodov sa vždy, keď je to možné, uprednostňuje vykonanie skúšky pred zaslaním oznámenia svedkovi; preto by sa mal dátum skúšky naplánovať v dostatočnom predstihu, aby sa mohlo svedkovi oznámenie zaslať včas.

V deň skúšky, ako aj v deň vypočutia prostredníctvom videokonferencie, by mal byť na každom zo súdov prítomný IT technik, telekomunikačný technik alebo súdny úradník s príslušnými znalosťami.

V Portugalsku má špecializovaný tím na zabezpečovanie videokonferencií na súdoch k dispozícii Inštitút pre finančné hospodárenie a justičnú infraštruktúru (Instituto de Gestão Financeira e Estruturas da Justiça alebo IGFEJ).

Z organizačných dôvodov by mal byť vždy, keď je to možné, inštitút IGFEJ informovaný o dátume skúšky a vypočutia v trojdňovom predstihu. Tým sa inštitútu IGFEJ umožní skontrolovať, či sú zabezpečené všetky potrebné technické podmienky na uskutočnenie videokonferencie, a okamžite zasiahnuť, ak sa vyskytnú problémy s komunikáciou medzi súdmi, ako aj monitorovať skúšky videokonferencie.

Plánovanie videokonferencie v inom členskom štáte na dožiadanie portugalského súdu

(Dožadujúci) portugalský súd musí najskôr požiadať inštitút IGFEJ o zabezpečenie nevyhnutných technických podmienok na videokonferenciu, aby bolo možné zasiahnuť v prípade akýchkoľvek problémov v komunikácii medzi súdmi a monitorovať skúšky videokonferencie.

S cieľom riešiť technické problémy portugalský súd požiada súd dožiadaného členského štátu aj o vymenovanie zodpovednej osoby zo služby videokonferencií, ktorá bude monitorovať skúšku a/alebo poskytovať potrebnú technickú pomoc v spolupráci s portugalskými technikmi.

Ak je dožadujúcou stranou portugalský súd, vyhľadá pomoc kontaktného miesta EJS-civil (Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci) v Portugalsku, ktoré sa priamo spojí s dožiadaným súdom, aby sa mohla naplánovať skúška a videokonferencia. Ak je potrebné riešiť technické problémy, kontaktné miesto sa obráti priamo na tímy zodpovedné za videokonferencie v každom zúčastnenom členskom štáte a požiada ich o potrebné pripojenia, informácie alebo technické úpravy. Potom zodpovedajúcim spôsobom informuje súdy. To umožní prekonať jazykovú bariéru a úspešne viesť videokonferenciu.

Plánovanie videokonferencie na portugalskom súde na dožiadanie z iného členského štátu

V Portugalsku je ústredným orgánom, ktorý dostáva a prijíma dožiadania z iného členského štátu podľa článku 17 nariadenia (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 Generálne riaditeľstvo pre správu súdov (Direcção-Geral da Administração da Justiça alebo DGAJ). Po prijatí dožiadania DGAJ oznámi súdu dožadujúceho členského štátu (dožiadaný) portugalský súd, na ktorom sa uskutoční videokonferencia. Potom sa musia dožadujúci a dožiadaný súd priamo dohodnúť na dátumoch vykonania skúšky a následného vypočutia prostredníctvom videokonferencie.

DGAJ sprostredkúva ako ústredný orgán priamy kontakt medzi dožadujúcim a dožiadaným súdom, ako aj kontakt s podporným tímom IGFEJ pre videokonferencie, čím sa umožňuje vyriešiť všetky technické problémy. Okrem toho môže potrebné kontakty sprostredkovať na požiadanie aj kontaktné miesto EJS-civil v Portugalsku.

Vďaka priamym kontaktom si súdy zarezervujú videokonferenčnú miestnosť a vymenujú zamestnancov, ktorí zabezpečia technické pripojenie a následne budú monitorovať videokonferenciu na dožadujúcom aj dožiadanom súde. V Portugalsku sa spravidla vyberie súdny úradník s príslušnými znalosťami, ktorého by mal sprevádzať IT technik portugalského súdu.

Ak je videokonferencia vedená prostredníctvom IP, musí sa nevyhnutne viesť z Portugalska. Na tento účel portugalský súd vopred požiada inštitút IGFEJ o zriadenie externého pripojenia.

Ak sa videokonferencia uskutočňuje prostredníctvom telefonickej linky (ISDN), pripojenie na portugalský súd sa môže zriadiť aj zo súdov v iných členských štátoch.

V prípade technických problémov poskytuje potrebnú pomoc IT technik portugalského súdu alebo technik inštitútu IGFEJ.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Pri podávaní dožiadania o videokonferenciu sa musia do poľa 12 tlačiva I z prílohy k nariadeniu č. 1206/2001 z 28. mája 2001 alebo vo forme prílohy k danému tlačivu zadať tieto informácie:

1. Technické podrobnosti o videokonferenčných zariadeniach, ktoré sa používajú na dožadujúcom súde, konkrétne:

 • používaný komunikačný protokol (napr. H.323, H.320);
 • videoprotokoly (napr. H.261, H.263 a H.264);
 • audioprotokoly (napr. G.711a, G.711u, G.722 a G.729);
 • protokol zdieľania obsahu, ak je potrebný [napr. H.239 alebo BFCP (SIP)];
 • zabezpečenie: H.235 a príslušné podporované šifrovanie;
 • maximálna podporovaná šírka pásma;
 • nezávislé zariadenie, MCU alebo brána;
 • v prípade MCU alebo brány, či má IVR.

2. Podrobnosti o ISDN a/alebo verejnom IP pripojení súdu.

3. Dožiadanie naplánovania skúšky videokonferencie pred vypovedaním.

4. Meno a priame kontaktné údaje (telefón, fax a e-mail) osoby, ktorá bude poskytovať podporu videokonferencii (ideálne súdny úradník spolu s IT technikom alebo telekomunikačným technikom, ktorý poskytuje podporu súdu).

Poznámka:

Informácie uvedené v tomto tlačive nie sú pre kontaktné miesto EJS-civil, súdy, ani iné subjekty či orgány záväzné. Rovnako nie je potrebné konzultovať platné právne texty. Informácie sa pravidelne aktualizujú podľa najnovšieho vývoja judikatúry.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 07/10/2019

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Rumunsko

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Áno. V tomto prípade sa uplatňuje zákon č. 189/2003 o medzinárodnej právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach, konkrétne jeho článok 25 ods. 1 a 3 a článok 35 ods. 3.

Uvedený rumunský justičný orgán môže zvážiť využitie osobitného postupu na žiadosť dožadujúceho justičného orgánu za predpokladu, že to nie je v rozpore s rumunským právom. Rumunský súd informuje dožadujúci justičný orgán o dátume a mieste konania o dožiadaní právnej pomoci a môže povoliť účasť zahraničných sudcov. Povinnosti súvisiace s rozhodovaním o dožiadaniach podaných podľa článku 17 nariadenia Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 plní podľa článku 3 ods. 3 toho istého nariadenia ministerstvo spravodlivosti.

Videokonferencia by sa mala uskutočňovať za prítomnosti sudcu z okresného súdu s právomocou na mieste výkonu dôkazov, ktorému v prípade potreby pomáha tlmočník. Ten musí overiť totožnosť osoby, ktorá sa má vypočuť, a zabezpečiť súlad so základnými zásadami rumunského práva.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Nie. Konanie o dožiadaní právnej pomoci umožňuje vypočutie svedkov alebo iných dotknutých osôb (článok 17 zákona č. 189/2003 o medzinárodnej právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach).

Podľa článku 26 ods. 2 zákona č. 189/2003 o medzinárodnej právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach sa však konanie o dožiadaní právnej pomoci môže zamietnuť, ak osoba, ktorá sa má vypočuť, nemôže svedčiť v dôsledku zákazov zakotvených v rumunskom práve alebo ak sa nemôžu šíriť dokumenty, ktoré sa majú zaslať alebo preskúmať.

Okrem toho, podľa článkov 315, 316 a 317 nového občianskeho súdneho poriadku nemôžu byť ako svedkovia vypočuté tieto osoby: príbuzní a príbuzní zo strany manžela (manželky) až do tretieho stupňa (vrátane), manžel (manželka), bývalý manžel (manželka), snúbenec (snúbenica) alebo druh (družka), osoby v nepriateľskom vzťahu k účastníkovi konania alebo osoby s osobitným záujmom, pokiaľ ide o niektorého z účastníkov konania, osoby vyhlásené za nespôsobilé na právne úkony a osoby usvedčené z krivej výpovede. Účastníci konania sa však môžu dohodnúť, a to buď výslovne, alebo konkludentne, že svedecky vypočuté môžu byť aj tieto osoby: príbuzní a príbuzní zo strany manžela (manželky) až do tretieho stupňa (vrátane), manžel (manželka), bývalý manžel (manželka), snúbenec (snúbenica) alebo druh (družka) a osoby v nepriateľskom vzťahu k účastníkovi konania alebo osoby s osobitným záujmom, pokiaľ ide o niektorého z účastníkov konania.

V súdnych konaniach týkajúcich sa rodičovstva, rozvodu a ďalších rodinných vzťahov sa môže výnimka vzťahovať na príbuzných a príbuzných zo strany manžela (manželky) až do tretieho stupňa (vrátane), nie však na potomkov.

Výpoveď môžu odmietnuť tieto osoby:
1. duchovní, lekári, farmaceuti, právnici, verejní notári, súdni exekútori, mediátori, pôrodné asistentky a zdravotné sestry, ako aj iní odborníci, ktorí sú na základe právnych predpisov povinní zachovávať mlčanlivosť alebo služobné tajomstvo o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli pri práci alebo výkone svojho povolania, a to aj po ukončení výkonu povolania;
2. sudcovia, prokurátori a verejní činitelia, a to aj po skončení vykonávania svojich povinností, pokiaľ ide o tajné skutočnosti, ktoré sa dozvedeli počas svojho funkčného obdobia;
3. osoby, ktoré by svojím svedectvom mohli vystaviť seba, svojich príbuzných alebo príbuzných zo strany manžela (manželky) do tretieho stupňa (vrátane) alebo manžela (manželku), bývalých manželov (manželky), snúbenca (snúbenicu) alebo druha (družku) trestnej sankcii alebo verejnému odsúdeniu.
Tieto osoby (s výnimkou duchovných) však môžu svedčiť, ak ich zainteresovaná strana, ktorá ich zaviazala povinnosťou zachovávať mlčanlivosť alebo služobné tajomstvo, tejto povinnosti zbaví, ak nie je v právnych predpisoch stanovené inak. Sudcovia, prokurátori a verejní činitelia môžu svedčiť aj vtedy, ak orgán alebo inštitúcia, v ktorej pracujú alebo pracovali (podľa potreby), vydá v tomto smere súhlas.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Nie, neexistujú žiadne obmedzenia. Podľa článku 17 zákona č. 189/2003 o medzinárodnej právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach sa umožňuje v rámci konania o dožiadaní právnej pomoci vypočuť svedkov alebo iné zainteresované osoby, získať dokumenty, vypracovať znalecké posudky a uskutočniť vyšetrovanie alebo získať ďalšie dokumenty či informácie potrebné na urovnanie konkrétneho sporu.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Nie, neexistujú žiadne obmedzenia. Podľa článkov 16, 261 ods. 1 a 314 nového občianskeho súdneho poriadku však dôkazy získava súd, ktorý vo veci rozhoduje. Ak sa z objektívnych dôvodov môže dôkaz získať iba mimo miesta, v ktorom má súd sídlo, môžno ho získať prostredníctvom konania o dožiadaní právnej pomoci na súde rovnakej úrovne alebo nižšej, ak sa na danom mieste nenachádza súd rovnakej úrovne. Súd poverený konaním o dožiadaní právnej pomoci vykoná dôkaz v prítomnosti účastníkov konania, ale aj v ich neprítomnosti, ak boli zákonne predvolaní, a pokiaľ ide o postup, ktorý musí dodržať, má rovnaké povinnosti ako konajúci súd. Zároveň možno na základe postupu predvolania účastníkov konania vypočuť svedka, ktorý sa z dôvodu ochorenia alebo inej závažnej prekážky nemôže dostaviť pred súd, na mieste, na ktorom sa nachádza.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Áno, povoľuje sa to podľa článku 13 znovu uverejneného zákona č. 304/2004 o organizácii súdov.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

a) v rumunčine;

b) v rumunčine, pretože dožiadaný rumunský súd by mal vypracovať správu o vypočutí, v ktorej budú zaznamenané dátum a čas vypočutia, totožnosť vypočutej osoby, informácie o zloženej prísahe, technické podmienky vypočutia atď.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Za poskytnutie tlmočníkov v súlade s článkom 27 zákona č. 189/2003 o medzinárodnej právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach je zodpovedný dožadujúci súd. Dožiadaný rumunský súd môže, v prípade potreby, pomôcť získať tlmočníka z Rumunska tým, že dožadujúcemu súdu poskytne zoznam tlmočníkov.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Najmenej jeden mesiac a najviac tri mesiace.

V tomto prípade sa uplatňuje zákon č. 189/2003 o medzinárodnej právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach, konkrétne jeho článok 25 ods. 3. Rumunský súd informuje dožadujúci justičný orgán o dátume a mieste konania o dožiadaní právnej pomoci. V súlade s článkom 261 ods. 4 nového občianskeho súdneho poriadku súd poverený konaním o dožiadaní právnej pomoci vykoná dôkazy v prítomnosti účastníkov konania, ale aj v ich neprítomnosti, ak boli zákonne predvolaní, a pokiaľ ide o postup, ktorý musí dodržať, má rovnaké povinnosti ako konajúci súd.

Vzhľadom na to, že pre zahraničné orgány existujú dva postupy (komunikačný postup počas výkonu dôkazov), sa domnievame, že lehota by v praxi mala byť najmenej jeden mesiac a najviac tri mesiace podľa existujúcich ustanovení o:

– plnení požiadavky na doručovanie uvedenej v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000, pričom konkrétnejšie by to mala byť minimálne jednomesačná lehota, ktorá sa vyžaduje na skutočné splnenie požiadavky na doručovanie poštou s potvrdením prijatia;

– povinnostiach dožadujúceho súdu plniť požiadavky dožiadaného súdu, ktoré sa týkajú poskytovania dodatočných informácií alebo platby preddavku/zálohy atď., ako sa uvádza v nariadení Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach.

Dôvody súvisia s časom, ktorý je pridelený na preklady korešpondencie s dožadujúcim súdom alebo svedkom, a časom prideleným na korešpondenciu do zahraničia, ako aj s veľkou pracovnou záťažou a v neposlednom rade s harmonogramom videokonferencií.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady sa nedajú odhadnúť, pretože sa líšia v závislosti od času a krajiny. Uhrádzajú sa bankovým prevodom na účet odvolacieho súdu ako sekundárneho schvaľovacieho orgánu alebo na účet okresného súdu ako tretieho schvaľovacieho orgánu. Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s obrazovým pripojením, dostupným pripojením v dožadujúcom štáte, odmenou pre tlmočníkov a príspevkami vyplácanými svedkom a znalcom, ako aj náklady, ktoré vznikli v súvislosti s cestovaním do dožiadaného štátu, uhrádza zahraničný dožadujúci súd rumunskému dožiadanému súdu.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Osoba, ktorá sa má vypočuť, by sa mala predvolať aj v súlade s ustanoveniami nového rumunského občianskeho súdneho poriadku. Táto osoba by mala byť v predvolaní, ktoré vydal rumunský dožiadaný súd, v rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje vykonávanie dôkazov dožadujúcom súdom, alebo v akomkoľvek inom dokumente informovaná o tom, že vypočutie sa uskutočňuje na dobrovoľnom základe.

Podľa článku 261 ods. 4 nového občianskeho súdneho poriadku súd poverený konaním o dožiadaní právnej pomoci vykoná dôkaz v prítomnosti účastníkov konania, ale aj v ich neprítomnosti, ak boli zákonne predvolaní, a pokiaľ ide o postup, ktorý musí dodržať, má rovnaké povinnosti ako konajúci súd.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

V súlade s článkom 318 nového občianskeho súdneho poriadku predseda pred začatím výsluchu požiada svedka o udanie svojho priezviska, mena, povolania, trvalého pobytu a veku a potvrdenie toho, či je alebo nie je príbuzným alebo príbuzným zo strany manžela (manželky) niektorého z účastníkov konania, prípadne v akom stupni, a či je alebo nie je v službe niektorého z účastníkov konania. Potom predseda oboznámi svedka s povinnosťou zložiť prísahu a s dôležitosťou prísahy.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Podľa článkov 319 a 320 nového rumunského občianskeho súdneho poriadku skladá svedok pred vypočutím túto prísahu: „Prisahám, že vypoviem pravdu a nezamlčím žiadnu mne známu skutočnosť. Tak mi Boh pomáhaj!“

Svedok skladá prísahu s rukou položenou na kríži alebo na Biblii. Náboženský aspekt znenia prísahy sa mení podľa vierovyznania svedka. Uvedené ustanovenia sa neuplatňujú na svedka iného vierovyznania než kresťanského.

Svedok bez akéhokoľvek vierovyznania skladá túto prísahu: „Prisahám na svoju česť a svedomie, že vypoviem pravdu a nezamlčím žiadnu mne známu skutočnosť.“

Svedkovia, ktorí z dôvodu presvedčenia alebo vierovyznania prísahu neskladajú, prednesú pred súdom tieto slová: „Zaväzujem sa, že vypoviem pravdu a nezamlčím žiadnu mne známu skutočnosť.“

Nemé a hluchonemé osoby skladajú prísahu prepísaním znenia prísahy a jej podpísaním, nepočujúce osoby prísahu prednesú a negramotné osoby skladajú prísahu pomocou znakov za asistencie tlmočníka.

Po zložení prísahy predseda svedka upozorní na skutočnosť, že ak nevypovie pravdu, dopustí sa trestného činu krivej výpovede.

Toto všetko sa zaznamená do písomnej výpovede.

Deti mladšie ako 14 rokov, ktoré v čase vypočutia nemajú spôsobilosť na vykonávanie rozhodnutí, môžu byť vypočuté bez prísahy, aj keď sa im to nezakazuje, súd ich však upozorní na skutočnosť, že by mali vypovedať pravdu, a pri podávaní výpovede zohľadní ich osobitné postavenie.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Kontaktnými osobami môžu byť odborníci v oblasti IT z odvolacieho súdu, súdny tajomník alebo sudca. Videokonferenčné zariadenia má približne 144 z 244 súdov. Každý z týchto 144 súdov má dve videokonferenčné zariadenia.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 01/06/2017

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Slovinsko

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Dôkazy je možné vykonať prostredníctvom videokonferencie za účasti súdu v dožadujúcom členskom štáte alebo priamo prostredníctvom súdu daného členského štátu. Na všetky občianske a obchodné veci sa uplatňuje článok 114a zákona o občianskom súdnom konaní (Zakon o pravdnem postopku; ďalej len „ZPP“), v ktorom sa stanovuje, že súd môže, so súhlasom účastníkov konania, umožniť účastníkom konania a ich právnym zástupcom, aby sa počas vypočutia a procesných činností nachádzali na rôznych miestach, a to za predpokladu, že z miesta vypočúvania sa prenáša hlas a obraz na miesto alebo miesta, kde sa nachádzajú účastníci konania a ich zástupcovia, a naopak (videokonferencia). Za týchto podmienok môže súd rozhodnúť aj o vykonaní dôkazov prostredníctvom vypočutia účastníkov konania a svedkov, ako aj prostredníctvom vykonania dôkazov od znalcov.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Videokonferencia sa môže využiť na vypočutie účastníkov konania a svedkov, ako aj na vykonanie dôkazov od znalca. Účastníci konania a ich zástupcovia (napríklad obhajcovia) môžu všetky procesné činnosti vykonať prostredníctvom videokonferencie.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Vo všeobecnosti platí, že účastníci konania a ich právni zástupcovia môžu všetky procesné činnosti vykonať zo vzdialeného miesta. V zákone ZPP sa obmedzuje možnosť vykonania dôkazov prostredníctvom videokonferencie na taxatívne vymedzené dôkazy (vypočutie účastníkov konania a svedkov, vykonávanie dôkazov od znalca). Preto sa videokonferencia nemôže využiť na vykonanie dôkazov prostredníctvom kontroly miesta alebo na vykonanie dôkazov prostredníctvom preskúmania dokumentov.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Vo všeobecnosti platí, že účastníci konania a ich právni zástupcovia môžu všetky procesné činnosti vykonať zo vzdialeného miesta. Neexistujú žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o miesta mimo súdu, kde sa nachádza druhý účastník konania.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

V článku 125a zákona ZPP sa stanovuje právny základ pre hlasové a obrazové zaznamenávanie vypočutia. V súlade s týmto ustanovením môže predseda senátu nariadiť hlasové a obrazové zaznamenanie vypočutia. Znamená to, že právomoc rozhodnúť o tom, či sa vypočutie hlasovo a obrazovo zaznamená, má predseda senátu, pred ktorým prebieha vypočúvanie. V súlade s článkom 114a nemá účastník konania právo žiadať, aby súd videokonferenciu povolil. Návrh na videokonferenciu môže podať aj súd, pričom v takom prípade sa vyžaduje súhlas účastníkov konania. Rozhodnutie, ktorým súd videokonferenciu nariaďuje, musí byť vydané v dostatočnom predstihu pred začiatkom určeného vypočutia, aby bol k dispozícii čas na technickú prípravu, a účastníci konania musia byť v dostatočnom predstihu informovaní o tom, či sa musia dostaviť pred súd.

Od roku 2011 je aspoň jedna súdna sieň na každom okresnom súde (11 miest) v Slovinsku vybavená všetkými potrebnými zariadeniami pre videokonferencie a pre zaznamenávanie takýchto spojení. Je možné zaznamenávať iba hlas alebo obraz, alebo oboje súčasne. K dispozícii sú aj tri prenosné videokonferenčné zariadenia, ktoré sa môžu využiť na miestnych alebo iných súdoch. Keďže videokonferencie sa uskutočňujú prostredníctvom centrálne dostupného miesta, možno na príkaz sudcu zaznamenať každú videokonferenciu.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Podľa článkov 10 až 12 nariadenia môže vypočutia vykonávať dožiadaný súd, a to v jazyku, ktorý je úradným jazykom súdu (v slovinčine a v jazykoch národnostných menšín, ktoré sa na súdoch v oblastiach, v ktorých tieto národnostné menšiny žijú, úradne používajú, konkrétne v taliančine a maďarčine), a v prípade potreby prostredníctvom prekladu do jazyka, ktorým hovorí účastník konania alebo iný účastník, ak to navrhnú alebo ak súd zistí, že účastník konania alebo iný účastník nerozumejú po slovinsky.

Podľa článku 17 nariadenia vykonáva vypočutie priamo dožadujúci súd. V takom prípade je možné vypočutie vykonať v cudzom jazyku, ak sa poskytne vhodný preklad do jazyka, ktorému účastník konania alebo iný účastník rozumejú.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Ak sa využívajú služby súdnych tlmočníkov, zabezpečuje ich buď dožiadaný, alebo dožadujúci súd (podľa toho, ako sa súdy dohodnú). Súdni tlmočníci sa okrem toho môžu nachádzať na mieste dožiadaného alebo dožadujúceho súdu alebo na treťom mieste.

V praxi sa súdni tlmočníci nachádzajú na mieste s osobou, ktorá potrebuje tlmočenie, teda na mieste dožiadaného súdu, ak súd žiadajúci o vypočutie vypočúva vo svojom jazyku podľa článku 17 nariadenia, alebo na mieste dožadujúceho súdu, ak vypočutie vykonáva dožiadaný súd podľa článkov 10 až 12 nariadenia.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Osoba, ktorá má byť vypočutá, musí byť osobne aj písomne predvolaná pred súd. V predvolaní sa okrem iného uvádzajú čas a miesto vypočutia osoby. Niektorí svedkovia môžu byť vypočutí doma, a to v prípade vysokého veku, ochorenia alebo závažného fyzického postihnutia. V zákone o občianskom súdnom konaní sa nestanovuje, v akom časovom predstihu musia byť svedkovia predvolaní; účastníkom konania sa však musí poskytnúť dostatočný čas na prípravu na vypočutie, a to najmenej 15 dní od doručenia predvolania na vypočutie. Táto časová lehota sa neuplatňuje v prípade predvolania osoby ako svedka.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

V súlade s článkom 153 zákona ZPP zaplatí účastník konania žiadajúci o vykonanie dôkazov zálohu na úhradu trov na vykonávanie dôkazov. Ak vykonanie dôkazov navrhnú obaja účastníci konania, súd môže rozhodnúť o tom, že každý z nich zaplatí polovicu zálohy. Trovy sa preplácajú podľa toho, aký výsledok sa vo veci dosiahne.

V Slovinskej republike sú videokonferencie bezplatné.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

V zákone ZPP sa dodatočné podmienky nestanovujú.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Pred vypočutím svedkovia uvedú svoje meno a priezvisko, meno otca, povolanie, adresu, miesto narodenia, vek a svoj vzťah k účastníkom konania (tretí odsek článku 238 zákona ZPP).

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

V zákone ZPP sa prísaha nestanovuje. V súlade s článkom 238 súd svedkov pred začatím vypočutia poučí, že musia vypovedať pravdu a nesmú nič zatajiť, a potom ich poučí o dôsledkoch krivej výpovede.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Zákon ZPP takéto ustanovenie neobsahuje.

V praxi sa minimálne týždeň pred uskutočnením videokonferencie skontroluje funkčnosť pripojenia a jeho dostatočná kvalita a napravia sa prípadné nedostatky. Tým sa zabezpečí, aby technik, ktorý je prítomný na vypočutí, mohol videokonferenčné zariadenie bez problémov obsluhovať, keďže sa vopred vykonáva testovanie. Súdy si pri podaní dožiadania alebo následne vymenia kontaktné údaje osôb zodpovedných za technické aspekty videokonferencie.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Zákon ZPP takéto ustanovenie neobsahuje.

V praxi zašle dožadujúci súd dožiadanému súdu spolu s dožiadaním tlačivo so všetkými technickými informáciami o videokonferenčnom systéme, ako aj s kontaktnými údajmi odborníka zodpovedného za technické aspekty videokonferencie. Oba súdy potrebujú informácie o videokonferenčných systémoch, type pripojenia (ISDN, IP), rýchlosti pripojenia, adrese (telefónnom čísle), jazyku, ktorý sa použije pri testovaní, dátume a čase skúšania, prípadnom časovom rozdiele, ako aj kontaktné údaje technika zodpovedného za technické veci.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 16/03/2017

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Slovensko

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Hoci slovenský právny poriadok neobsahuje osobitné normy, ktoré by umožňovali vykonať dôkaz za účasti súdu dožadujúceho členského štátu, žiadne ustanovenie v tom súdu nebráni. Podľa procesných predpisov vykonáva súd dokazovanie na pojednávaní, a ak je to účelné, i mimo neho (§ 188 Civilného sporového poriadku). Súd môže so súhlasom účastníkov konania uskutočniť ústne pojednávanie prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. (§ 175 Civilného sporového poriadku). Účastníci konania majú v zásade právo byť prítomní pri výkone dôkazu.

Osobitné postupy pre výkon dôkazu videokonferenciou (okrem vyššie uvedených) nie sú. Uplatňuje sa preto iba Nariadenie o výkone dôkazu, Civilný sporový poriadok a podzákonný predpis – Spravovací a kancelársky poriadok pre súdy (v r. 2015 vyhláška MS SR 543 z 11. novembra 2005 o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy).

Všetky ďalšie otázky sa musia vyriešiť na základe dohody dotknutých súdov a za pomoci EJN.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Slovenský právny poriadok nekladie žiadne obmedzenia pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie. Podľa § 187 Civilného sporového poriadku môže za dôkaz slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo zákonným spôsobom z dôkazných prostriedkov.  Vypočuť možno najmä účastníka, svedka a znalca.

V zmysle § 203 Civilného sporového poriadku treba dokazovanie vykonávať tak, aby sa zachovala povinnosť mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach.

V zmysle § 38 Civilného sporového poriadku, ak sa rozhodne súd prihliadnuť na názor maloletého dieťaťa, zistí si ho prostredníctvom jeho zástupcu alebo príslušného orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, alebo výsluchom maloletého dieťaťa aj bez prítomnosti rodičov. Konkrétne obmedzenia by tu zrejme záviseli od veku a vyspelosti dieťaťa a spôsobu, akým by sa ho súd rozhodol vypočuť.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Žiadne, okrem tých, ktoré vyplývajú z povahy videokonferencie (teda nemožnosť urobiť videokonferenciou obhliadku miesta a pod.).

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Dokazovanie sa vykonáva spravidla na pojednávaní (§ 188 Civilného sporového poriadku) a pojednávanie sa uskutočňuje spravidla v budove súdu (§25 v spojení s § 35 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy). Z technických dôvodov je len ťažko predstaviteľné uskutočnenie vypočutia osoby na inom mieste.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Zariadenie na videokonferenciu umožňuje i zaznamenať uskutočnenú videokonferenciu. V zmysle § 175 Civilného sporového poriadku však môže uskutočniť ústne pojednávanie prostredníctvom videokonferencie iba so súhlasom účastníkov konania. Takto vyhotovený záznam sa uchová na nosiči dát, ktorý je súčasťou súdneho spisu.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Táto otázka nie je upravená osobitne vo vzťahu k výkonu dôkazu v cudzine alebo prostredníctvom videokonferencie. Ak sa vykonáva výsluch podľa čl. 10 až 12 podľa všeobecných predpisov koná slovenský súd vždy v úradnom jazyku, v prípade potreby zabezpečí pre osobu tlmočníka.

Ak dožadujúci súd priamo vykonáva dôkaz podľa čl. 17, koná vo svojom jazyku.,

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Ak sa vykonáva výsluch videokonferenciou podľa čl. 10 až 12 a vyskytne sa potreba tlmočenia (napr. súd vyslúcha Francúza žijúceho v Slovenskej republike) tlmočníka zabezpečí slovenský súd, ale bude požadovať náhradu od dožadujúceho súdu v súlade s čl. 18 ods. 2 nariadenia. Ak sa vykonáva výsluch videokonferenciou podľa čl. 17 ústredný orgán podmienky dohodne s dožadujúcim súdom a navrhne, aby v prípade potreby  si dožadujúci súd zabezpečil tlmočníka. Tlmočníkov so sídlom v Slovenskej republike je možné vyhľadať na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti SR:  Odkaz sa zobrazí v novom oknehttp://www.justice.gov.sk/Stranky/default.aspx

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Náš právny poriadok neobsahuje osobitné ustanovenia upravujúce tieto otázky. Uplatnia sa všeobecné predpisy o vedení pojednávania a predvolávaní svedkov a účastníkov. Súd vykonáva dôkazy spravidla na pojednávaní (§ 188 Civilného sporového poriadku ) a predvolanie na pojednávanie je potrebné doručiť s dostatočným časovým predstihom tak, aby bola zachovaná zákonná lehota na prípravu na súdne pojednávanie. § 46/3 Spravovacieho a kancelárskeho poriadku pre súdy ustanovuje náležitosti predvolania. Predvolanie na výsluch sa má doručiť  „spravidla najmenej päť dní pred dňom, kedy sa má pojednávanie konať.“(§ 178 ods. 2 Civilného sporového poriadku).

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady za samotnú videokonferenciu si slovenské súdy neuplatňujú.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Náš právny poriadok neobsahuje osobitné ustanovenie upravujúce tieto otázky. Vo všeobecnosti má súd pri začatí výsluchu osobu poučiť o jej procesných právach a povinnostiach  to neplatí, ak je osoba zastúpená advokátom alebo stranou v spore je štát, štátny orgán alebo právnická osoba zastúpená osobou s právnickým vzdelaním . (§ 160 Civilného sporového poriadku).

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Náš právny poriadok neobsahuje osobitné ustanovenia upravujúce tieto otázky pre videokonferenciu. Konkrétny postup bude na ad hoc dohode dotknutých súdov. Uplatnia sa zrejme všeobecné ustanovenia o overovaní totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť. Údaje overí z občianskeho preukazu alebo cestovného pasu. Na začiatku výsluchu treba zistiť totožnosť svedka a okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho vierohodnosť (príbuzenský pomer a pod.; § 200  Civilného sporového poriadku )

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Náš právny poriadok neobsahuje osobitné ustanovenia upravujúce tieto otázky v civilnom konaní, iba v trestnom.

Podľa Civilného sporového poriadku  (§ 196 ods. 2) však súd poučí svedka na začiatku výsluchu o význame svedeckej výpovede, o jeho právach a povinnostiach (vypovedať pravdu a nič nezamlčovať) a o trestných následkoch krivej výpovede. Osobitne upozorňujeme, že toto ustanovenie (krivá výpoveď) sa nevzťahuje na účastníka konania.

Ak dožadujúci súd požiada o výsluch svedka, znalca alebo účastníka pod prísahou podľa jeho právneho poriadku, takýto postup sa neprieči slovenskému verejnému poriadku (ordre public). Text prísahy sa nachádza v Zákone o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom (§ 57 zák. č. 97/1963 Zb.)

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Na každom slovenskom súde je administratívny pracovník, s ktorým je možné naplánovať skúšku spojenia, deň výsluchu a pod. Je zaučený na obsluhu videokonferenčného zariadenia. V prípade problémov tento administratívny pracovník kontaktuje technického pracovníka súdu a môže naplánovať i jeho prítomnosť na deň výsluchu.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Vyžadujú sa informácie technickej povahy umožňujúce spojenie so zariadením dožadujúceho súdu, prípadne informácie o tlmočníkovi.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 10/02/2020

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Fínsko

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Oba postupy sú možné. V dožiadaní by sa malo jednoznačne uviesť, ktorý postup dožadujúci súd myslí.

V prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12 nariadenia sa na vypočutie uplatňujú ustanovenia súdneho poriadku týkajúce sa predkladania dôkazov.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Žiadne takéto obmedzenia sa na občianske ani obchodné veci nevzťahujú. Znalci a účastníci konania sa môžu vypočuť aj prostredníctvom videokonferencie.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Žiadne.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Nie.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Zaznamenávanie vypočutí uskutočňovaných prostredníctvom videokonferencií nie je zakázané, ale potrebné zariadenia nie sú k dispozícii na všetkých súdoch. Táto možnosť sa samostatne skúma pri predložení dožiadania.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

V prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12 sa vypočutie uskutočňuje vo fínčine alebo švédčine. V prípade priameho vypočutia podľa článku 17 určuje jazyk vypočutia dožadujúci súd.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

V prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12 sa poskytnutie a miesto tlmočníkov určuje na základe vzájomnej dohody medzi dožadujúcim a prijímajúcim súdom. V prípade dožiadaní podaných podľa článku 17 zodpovedá za obstaranie tlmočníkov a rozhodnutie o tom, na akom mieste sa budú nachádzať, dožadujúci súd.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

V prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12 zašle písomné predvolanie osobe, ktorá sa má vypočuť, prijímajúci súd. Ideálne by mali medzi doručením oznámenia a dátumom vypočutia uplynúť aspoň dva až tri týždne. V prípade dožiadaní podaných podľa článku 17 zodpovedá za doručenie oznámenia a vykonanie potrebnej prípravy dožadujúci súd.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

V prípade vypočutia osoby podľa článkov 10 až 12 nariadenia na súde vybavenom videotechnikou použitím videokonferenčného zariadenia zvyčajne nevznikajú osobitné náklady. V prípade vypočutia osoby podľa článku 17, ktoré sa uskutočňuje inde než na súde, je za náklady na videokonferencie zodpovedný dožadujúci súd.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Súd, ktorý podal dožiadanie podľa článku 17 ods. 2 nariadenia, musí informovať dotknutú osobu o tom, že vykonávanie dôkazov je dobrovoľné.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

V prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12 prijímajúci súd určí totožnosť osoby, ktorá sa má vypočuť, a overí ju, a to v prípade potreby aj na základe preukazu totožnosti alebo pasu. V prípade dožiadaní podaných podľa článku 17 je totožnosť osoby, ktorá sa má vypočuť, povinný overiť dožadujúci súd.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Na prísahu počas priameho výkonu dôkazov podľa článku 17 sa nevzťahujú žiadne konkrétne požiadavky. Prísaha sa skladá v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa súdu, ktorý vypočúva svedka.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Meno takejto kontaktnej osoby poskytuje prijímajúci súd.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

– Dožadujúci súd v ideálnom prípade poskytne mená kontaktných osôb pre technické záležitosti a právne otázky na základe jednotlivých prípadov.

– Dožiadanie by malo obsahovať kontaktné údaje (e-mailové adresy a/alebo telefónne čísla) kontaktných osôb, na základe ktorých budú dostupné aj počas súdneho konania v prípade výskytu problémov s videopripojením alebo podobných problémov.

– Ak sa štáty nachádzajú v iných časových pásmach, v dožiadaní by sa malo uviesť, či sa uvedeným časom rozumie čas dožadujúceho štátu, alebo čas prijímajúceho štátu.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 13/08/2019

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Švédsko

OBSAH


1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

Áno, dôkazy je možné vykonať prostredníctvom videokonferencie, a to buď za účasti súdu v dožadujúcom členskom štáte, alebo priamo prostredníctvom súdu daného členského štátu.

Podľa § 5 zákona (2003:493) o nariadení ES o vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (ďalej len „nariadenie o vykonávaní dôkazov“) vykonávajú dôkazy okresné súdy (tingsrätter). Súd bude uplatňovať pravidlá týkajúce sa vykonávania dôkazov mimo hlavného pojednávania, ktoré sú stanovené v kapitole 35 § 8 až 11 súdneho poriadku (rättegångsbalken) s výnimkou prípadov, keď sa v tomto nariadení stanovuje inak.

Treba poznamenať, že pre veci, na ktoré sa neuplatňuje nariadenie o vykonávaní dôkazov, existujú ustanovenia v iných zákonoch, napríklad v zákone (1946:816) o vykonávaní dôkazov pre zahraničný súd.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Každý účastník konania, ktorý sa má vo veci vypočuť, sa môže vypočuť prostredníctvom videokonferencie.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Neukladajú sa žiadne konkrétne obmedzenia.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Vykonávanie dôkazov uskutočňujú okresné súdy. Okrem toho sa neukladajú žiadne konkrétne obmedzenia.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Áno, je to povolené a sú na to k dispozícii zariadenia.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

a) Vypočutie sa musí uskutočňovať vo švédčine, ale súd môže využiť služby tlmočníka.

b) To závisí od pravidiel dožadujúceho štátu.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Ak sa vypočutie uskutočňuje vo Švédsku, o tlmočníkoch rozhoduje švédsky súd.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Dožiadaný súd vydá predvolanie pre osobu, ktorá sa má vypočuť. V predvolaní sa uvádza čas a miesto. Neexistujú žiadne regulatórne požiadavky, pokiaľ ide o čas, s ktorým sa má pri rozhodovaní o dátume vypočutia počítať.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Ak dožiadanie podá švédsky súd, dožadujúci súd musí hradiť náklady na znalcov a tlmočníkov, náklady vyplývajúce z dožiadania prostriedkov presadzovania práva v súlade s osobitným postupom, ako aj náklady na komunikačné technológie, ako sú videokonferencie a telekonferencie (pozri článok 18 ods. 2 a článok 10 ods. 3 a 4 nariadenia o vykonávaní dôkazov).

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

O tom, že vykonávanie dôkazov v súlade s článkom 17 nariadenia o vykonávaní dôkazov je dobrovoľné, informuje dotknutú osobu dožadujúci súd.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Na overenie totožnosti neexistuje v tejto súvislosti žiadny osobitne stanovený postup.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Vo všeobecnosti sa uplatňujú vnútroštátne pravidlá týkajúce sa prísahy, pričom na uplatňovanie článku 17 neboli stanovené žiadne osobitné podmienky alebo požiadavky na informácie.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Na všetkých súdoch sú k dispozícii zamestnanci, ktorí sú schopní obsluhovať videokonferenčné zariadenia.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Zvyčajne sa nevyžadujú žiadne dodatočné informácie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 06/06/2017