Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Събиране на доказателства чрез видеоконферентна връзка - Унгария

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница унгарски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици английски вече са преведени.

СЪДЪРЖАНИЕ

1 Възможно ли е доказателства да бъдат събирани чрез видеоконференция при участието на съд в молещата държава-членка или директно от съд на тази държава-членка? Ако да, какви са съответните национални процедури или закони, които се прилагат?

Закон III от 1952 г. относно Гражданския процесуален кодекс предвижда възможността съдът, било по предложение на някоя от страните или като действа по собствена инициатива, да разпитва дадена страна и други участници в съдебното производство или вещо лице, или да разпитва свидетел чрез затворена телекомуникационна мрежа. Разпитът чрез затворена телекомуникационна мрежа е особено подходящ за дела, при които той може да ускори производството или при които провеждането на разпит на мястото, където се гледа делото, би било доста трудно за организиране или много скъпо.

Правилата за разпит чрез затворена телекомуникационна мрежа могат да бъдат намерени в Гражданския процесуален кодекс.

2 Има ли ограничения относно вида на лицата, които могат да се изслушват чрез видеоконференция ― става ли например въпрос само за свидетели, или по този начин може за бъдат изслушани и други, като вещи лица и страни?

Няма ограничения по отношение на лицата, които могат да бъдат разпитвани чрез затворена телекомуникационна мрежа. Този метод може да се използва за разпит на страните и на останалите участници в съдебното производство, а също и на свидетели и вещи лица.

3 Какви ограничения, ако има такива, съществуват относно вида на доказателствата, които може да се събират чрез видеоконференция?

Затворена телекомуникационна мрежа може да се използва за изслушване на страните и на останалите участници в съдебното производство, както и за разпит на вещи лица или на свидетели.

4 Има ли ограничения относно това къде трябва да бъде изслушано лицето чрез видеоконференция ― трябва ли например това да стане в съда?

Разпитът чрез затворена телекомуникационна мрежа може да се проведе в сградата на съда или на друг орган в пригодени за целта помещения.

5 Разрешен ли е записът на изслушванията чрез видеоконференция и, ако е така, има ли на разположение необходимата апаратура за това?

Гражданският процесуален кодекс не съдържа разпоредби относно видео- и аудиозаписите на разпити, проведени чрез затворена телекомуникационна мрежа. Гражданският процесуален кодекс обаче предвижда, че при разпита чрез затворена телекомуникационна мрежа в доклада относно изслушването трябва да се отбележат също така и обстоятелствата, при които е проведен разпитът, като се посочат лицата, които са присъствали в помещението, използвано за разпита.

6 На какъв език трябва да се извърши изслушването: а) когато исканията са направени в съответствие с членове 10 до 12; и б) когато има директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

За исканията, подадени съгласно членове 10—12, се прилага Гражданският процесуален кодекс. Съгласно Гражданския процесуален кодекс съдебните производства се провеждат на унгарски език, но никой не може да бъде поставян в неизгодно положение поради незнание на унгарски език. В хода на съдебното производство всеки има право да използва своя майчин език или регионален, или малцинствен език, както е предвидено в международните споразумения. Когато е необходимо, съдът е длъжен да ползва услугите на устен преводач.

За исканията, подадени съгласно член 17, изслушването се провежда от молещия съд съгласно член 17, параграф 6 в съответствие със законите на неговата държава членка.

7 Ако са нужни устни преводачи, кой отговаря за тяхното осигуряване и при двата вида изслушване и къде трябва да се намират те?

За исканията, подадени съгласно членове 10—12, ако това е необходимо, за да се гарантира използването на майчин език или на регионален, или малцинствен език, съдът е длъжен да ползва услугите на устен преводач.

Гражданският процесуален кодекс не съдържа разпоредби относно местоположението на устния преводач в случай на разпит чрез затворена телекомуникационна мрежа.

За исканията, подадени съгласно член 17, трябва да се прилагат разпоредбите на член 17, параграфи 4 и 6.

8 Каква процедура се прилага за подготовката на изслушването и за уведомяването на подлежащото на изслушване лице за времето и мястото? Колко време се предоставя при подготовката на датата на изслушване, за да се даде възможност на лицето да получи достатъчно информация?

Гражданският процесуален кодекс не съдържа специални разпоредби относно призоваването за изслушвания чрез затворена телекомуникационна мрежа. Призовките за явяване на изслушване трябва да бъдат изпратени така, че да има възможност разписката, потвърждаваща, че те са били връчени в съответствие със закона, да се върне обратно в съда преди изслушването.

Ако освен призовката на ответника трябва да бъде връчена и жалбата, изслушването трябва да се организира така, че да се гарантира, че жалбата е връчена на ответника по принцип поне петнадесет дни преди датата на изслушването. Председателят на съдебния състав може да съкрати този срок в спешни случаи.

За исканията, подадени съгласно член 17, трябва да се прилагат разпоредбите на член 17, параграфи 4 и 6.

9 Какви разходи се полагат при използването на видеоконференция и как трябва да бъдат заплатени те?

Могат да възникнат различни по размер разходи и те трябва да се заплатят от молещия съд.

10 Какви изисквания, ако има такива, съществуват като гаранция за това, че лицето, което е директно изслушвано от молещия съд, е било уведомено, че това ще стане на доброволна основа?

Съгласно член 17, параграф 2 молещият съд трябва да информира засегнатото лице, че изслушването е доброволно.

11 Каква процедура съществува за проверка на самоличността на лицето, което ще бъде изслушано?

Самоличността на лицето, което ще бъде изслушано чрез затворена телекомуникационна мрежа, се проверява въз основа на следното:

- предоставената от въпросното лице информация във връзка с проверката на неговата самоличност и адрес;

- представяне, посредством прехвърляне на визуални данни, на официален документ, подходящ за установяване на самоличността, или на документ за пребиваване.

Съдът също така използва електронни средства или директно търсене в базата данни, за да потвърди дали:

- информацията, предоставена от лицето, което ще бъде изслушано чрез затворена телекомуникационна мрежа, във връзка с проверката на неговата самоличност и адрес, отговаря на информацията в регистрите;

- официалният документ, подходящ за установяване на самоличността, и документът за пребиваване, представен от лицето, което ще бъде изслушано чрез затворена телекомуникационна мрежа, отговарят на информацията в регистрите и са валидни.

12 Какви изисквания за полагане на клетва се прилагат и каква информация е необходима от молещия съд, когато се изисква клетва при директно събиране на доказателства в съответствие с член 17?

Гражданският процесуален кодекс не предвижда полагането на клетва в съдебни производства.

13 Какви мерки се вземат, за да се гарантира, че на мястото на видеоконференцията има лице за контакт, с което молещият съд може да осъществи връзка, и лице, което е на разположение в деня на изслушването като оператор на апаратурата за видеоконференция, както и за отстраняване на евентуални технически проблеми?

Няма такива специални правни разпоредби. Това е въпрос, който трябва да се съгласува между молещия и замоления съд. Независимо от това Гражданският процесуален кодекс предвижда присъствието на лице, отговарящо за осигуряване на функционирането и експлоатацията на необходимата техническа апаратура за провеждане на разпити чрез затворена телекомуникационна мрежа в използваното за тези цели помещение.

14 Каква допълнителна информация се изисква от молещия съд, ако изобщо се изисква такава?

По принцип не се изисква допълнителна информация.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Последна актуализация: 16/10/2017