Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bevisoptagelse gennem videokonferencer - Ungarn

Den originale sprogudgave af denne side ungarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.

INDHOLDSFORTEGNELSE

1 Er det muligt at foretage bevisoptagelsen ved hjælp af en videokonference, hvor denne enten foretages med deltagelse af en ret i den anmodende medlemsstat eller direkte af en ret i denne medlemsstat? Hvis ja, hvad er da de nationale procedurer eller den gældende nationale lovgivning?

I henhold til lov nr. III fra 1952 om civil retspleje kan retten enten på anmodning af en part eller på eget initiativ afhøre en part, andre deltagere i retssagen, en sagkyndig eller et vidne via et lukket telekommunikationsnet. En afhøring via et lukket telekommunikationsnet er navnlig relevant i sager, hvor denne afhøring kan fremskynde sagen, eller hvor en afhøring ved den ret, hvor sagen er indbragt, ville være meget vanskelig at foranstalte eller meget bekostelig.

Reglerne om afhøring via lukkede telekommunikationsnet er fastsat i den civile retsplejelov.

2 Er der nogen begrænsninger med hensyn til, hvilke personer der må afhøres ved hjælp af videokonference – gælder dette f.eks. kun vidner, eller er det også tilladt at afhøre eksperter eller parter i sagen på denne måde?

Der er ingen begrænsninger med hensyn til, hvem der kan afhøres via et lukket telekommunikationsnet. Denne metode kan anvendes til at afhøre parterne og andre deltagere i retssagen samt vidner og sagkyndige.

3 Hvilke typer begrænsninger er der i givet fald for de beviser, som kan fremskaffes via en videokonference?

Et lukket telekommunikationsnet kan anvendes til at afhøre parterne og andre deltagere i retssagen samt sagkyndige eller vidner.

4 Er der nogen restriktioner med hensyn til, hvor den pågældende person må afhøres via en videokonference – skal det f.eks. være i en ret?

Afhøring via et lukket telekommunikationsnet kan finde sted i rettens eller et andet organs dertil indrettede lokaler.

5 Er det tilladt at optage videokonferencer, og er denne tekniske mulighed i givet fald tilgængelig?

Den civile retsplejelov indeholder ingen bestemmelser om video- og lydoptagelse af afhøringer foretaget via et lukket telekommunikationsnet. Det fastslås imidlertid i den civile retsplejelov, at det i forbindelse med afhøring via et lukket telekommunikationsnet ligeledes skal noteres i retsbogen, under hvilke omstændigheder afhøringen fandt sted, og hvem der var til stede i lokalet.

6 På hvilket sprog skal afhøringen finde sted: a) hvis der er tale anmodninger under artikel 10-12, og b) hvis der er tale om direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Den civile retsplejelov finder anvendelse i forbindelse med anmodninger efter forordningens artikel 10-12. Ifølge den civile retsplejelov føres retssagen i Ungarn, men ingen må stilles ringere på grund af manglende kendskab til ungarsk. Under retssagen har enhver ret til at bruge sit modersmål, regionale sprog eller mindretalssprog som fastsat i internationale aftaler. Retten er forpligtet til at anvende en tolk, når det er nødvendigt.

I forbindelse med anmodninger efter artikel 17 foretages afhøringen af den anmodende ret i henhold til forordningens artikel 17, stk. 6, i overensstemmelse med lovgivningen i den medlemsstat, hvor denne ret er beliggende.

7 Hvis det er nødvendigt med tolkebistand, hvem er så ansvarlig for at sørge for dette under de to typer afhøringer, og hvor skal tolkene befinde sig?

I forbindelse med anmodninger efter forordningens artikel 10-12 er retten forpligtet til at anvende en tolk, hvis det er nødvendigt for at sikre brugen af et modersmål, et regionalt sprog eller et mindretalssprog.

Den civile retsplejelov indeholder ingen bestemmelser om, hvor tolken skal befinde sig i forbindelse med afhøring via et lukket telekommunikationsnet.

I forbindelse med anmodninger efter forordningens artikel 17 skal bestemmelserne i artikel 17, stk. 4 og 6, anvendes.

8 Hvilken procedure gælder med hensyn til forberedelse af afhøringen og meddelelsen af tid og sted til den person, der skal afhøres? Hvor lang tid bør der i forbindelse med fastlæggelsen af datoen for afhøringen afsættes for at kunne indkalde den pågældende person rettidigt?

Den civile retsplejelov indeholder ingen særlige bestemmelser om tilsigelser til retsmøder via et lukket telekommunikationsnet. Tilsigelser til et retsmøde skal fremsendes i tide, således at dokumentationen for den lovlige forkyndelse heraf kan fremsendes til retten inden retsmødet.

Hvis der ud over tilsigelsen også skal forkyndes en stævning for sagsøgte, skal retsmødet tilrettelægges, således at det sikres, at stævningen som hovedregel forkyndes for sagsøgte mindst 15 dage inden datoen for berammelse af retsmødet. Retsformanden kan forkorte denne periode i hastesager.

I forbindelse med anmodninger efter forordningens artikel 17 skal bestemmelserne i artikel 17, stk. 4 og 6, anvendes.

9 Hvilke omkostninger er der i forbindelse med anvendelse af videokonferencer, og hvordan afholdes de?

Omkostningerne varierer og skal afholdes af den anmodende ret.

10 Hvilke krav stilles der i givet fald for at sikre, at den person, der afhøres direkte af den anmodende ret, er blevet oplyst om, at afhøringen skal foregå på frivillig basis?

Det fremgår af forordningens artikel 17, stk. 2, at den anmodende ret skal underrette den pågældende om, at dennes deltagelse i retsmødet sker på frivillig basis.

11 Hvilken procedurer anvendes med henblik på at bekræfte identiteten på den person, der skal afhøres?

Identiteten af den person, der skal afhøres via et lukket telekommunikationsnet, kontrolleres på grundlag af følgende:

– oplysningerne fra den pågældende til kontrol af dennes identitet og adresse

– fremlæggelse af et officielt dokument til identifikation eller opholdsdokument med foto

Retten anvender ligeledes elektroniske midler eller direkte databaseforespørgsler for at få bekræftet, at:

– oplysningerne fra den person, der skal afhøres via et lukket telekommunikationsnet, til kontrol af dennes identitet og adresse er i overensstemmelse med de registrerede oplysninger

– det officielle dokument til identifikation og opholdsdokumentet fremlagt af den person, der skal afhøres via et lukket telekommunikationsnet, er i overensstemmelse med de registrerede oplysninger og gyldige.

12 Hvilke krav gælder med hensyn til edsaflæggelse, og hvilke oplysninger behøves fra den anmodende ret, når der er behov for edsaflæggelse ved direkte bevisoptagelse i henhold til artikel 17?

Den civile retsplejelov indeholder ingen bestemmelser om edsaflæggelse i retssager.

13 Hvilke foranstaltninger er der truffet for at sørge for en kontaktperson til den anmodende ret på det sted, hvor videokonferencen afholdes, og en person til at betjene videokonferenceudstyret og håndtere tekniske problemer på afhøringsdagen?

Der findes ingen særlige forskrifter på dette område. Dette aftales mellem den anmodende og den anmodede ret. Det bestemmes imidlertid i den civile retsplejelov, at der skal være en person til stede, der har til opgave at betjene det nødvendige tekniske udstyr til afhøring via et lukket telekommunikationsnet i det dertil indrettede lokale og sikre, at det fungerer.

14 Hvilke yderligere krav er der i givet fald med hensyn til oplysninger fra den anmodende ret?

Der skal normalt ikke fremlægges andre oplysninger.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Sidste opdatering: 16/10/2017