Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelun avulla - Unkari

Tämän sivun alkukielistä versiota unkari on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: englanti.

SISÄLLYSLUETTELO

1 Voidaanko todisteita vastaanottaa videoneuvottelun välityksellä joko niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin osallistuu videoneuvotteluun omassa jäsenvaltiossaan, tai niin, että pyynnön esittänyt tuomioistuin ottaa todisteet välittömästi vastaan? Jos voidaan, mitä kansallisia menettelyjä tai lainsäädäntöä tällöin sovelletaan?

Siviiliprosessista vuonna 1952 annetun lain III (A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény) mukaan tuomioistuin voi päättää joko asianosaisen pyynnöstä tai omasta aloitteestaan kuulla asianosaista tai jotakuta toista henkilöä, jota oikeudenkäyntimenettely koskettaa, taikka asiantuntijaa tai todistajaa suljetun tietoliikenneverkon välityksellä. Kuuleminen on perusteltua järjestää suljetun tietoliikenneverkon välityksellä erityisesti silloin, kun näin voidaan nopeuttaa oikeudenkäyntimenettelyä tai kun kuulemisen järjestäminen käsittelypaikkakunnalla olisi erittäin vaikeaa tai aiheuttaisi suhteettoman paljon lisäkustannuksia.

Suljetun tietoliikenneverkon välityksellä järjestettävästä kuulemisesta säädetään tarkemmin siviiliprosessilaissa.

2 Onko asetettu rajoituksia sille, ketä videoneuvottelun välityksellä voidaan kuulla? Voidaanko tällä tavoin kuulla esimerkiksi vain todistajia vai myös muita henkilöitä, kuten asiantuntijoita tai asianosaisia?

Sille, ketä suljetun tietoliikenneverkon välityksellä voidaan kuulla, ei ole asetettu rajoituksia. Tällä tavalla voidaan kuulla asianosaisia ja muita henkilöitä, joita oikeudenkäyntimenettely koskettaa, sekä todistajia ja asiantuntijoita.

3 Onko videoneuvottelun välityksellä vastaanotettavien todisteiden tyypille asetettu joitakin rajoituksia?

Suljetun tietoliikenneverkon välityksellä voidaan kuulla asianosaisia, muita henkilöitä, joita oikeudenkäyntimenettely koskettaa, sekä asiantuntijoita ja todistajia.

4 Onko olemassa rajoituksia, jotka koskevat paikkaa, jossa henkilöä voidaan kuulla videoneuvottelun välityksellä? Onko kuulemisen pakko tapahtua tuomioistuimen tiloissa?

Suljetun tietoliikenneverkon välityksellä tapahtuva kuuleminen voidaan järjestää tuomioistuimessa tai jonkin muun viranomaisen luona tätä tarkoitusta varten erikseen varatussa tilassa.

5 Onko videoneuvottelun välityksellä järjestetyn kuulemisen nauhoittaminen sallittua, ja jos on, ovatko siihen tarvittavat laitteet käytettävissä?

Siviiliprosessilaissa ei säädetä suljetun tietoliikenneverkon välityksellä tapahtuvan kuulemisen nauhoittamisesta. Siinä todetaan kuitenkin, että suljetun tietoliikenneverkon välityksellä tapahtuvasta kuulemisesta laaditussa pöytäkirjassa on mainittava, millaisissa olosuhteissa kuuleminen on suoritettu, ja lueteltava ne henkilöt, jotka olivat paikalla tilassa, jossa kuuleminen järjestettiin.

6 Millä kielellä kuuleminen on toteutettava, a) kun esitetään 10–12 artiklan mukainen pyyntö ja b) kun todisteet vastaanotetaan välittömästi 17 artiklan mukaisesti?

Kun esitetään 10–12 artiklan mukainen pyyntö, on noudatettava siviiliprosessilakia, jonka mukaan tuomioistuinmenettelyn kieli on unkari. Samalla on varmistettava, ettei kenellekään aiheudu haittaa siitä, ettei hän osaa unkaria. Jokaisella on oikeus käyttää tuomioistuinmenettelyssä äidinkieltään tai jotakin alueellista tai vähemmistökieltä kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Sitä varten tuomioistuimen on tarvittaessa käytettävä tulkkia.

Kun esitetään 17 artiklan mukainen pyyntö, pyynnön esittänyt tuomioistuin toteuttaa kuulemisen 17 artiklan 6 kohdan mukaisesti noudattaen kyseisen jäsenvaltion lainsäädäntöä.

7 Jos tarvitaan tulkkausta, kuka vastaa tulkkauksen järjestämisestä näissä kahdessa erityyppisessä kuulemisessa ja mihin tulkit pitäisi sijoittaa?

Kun esitetään 10–12 artiklan mukainen pyyntö, tulkkien järjestämisestä vastaa tuomioistuin, jos tulkkia tarvitaan äidinkielen tai alueellisen tai vähemmistökielen käytön takia.

Siviiliprosessilaissa ei säädetä, mihin tulkki pitäisi sijoittaa suljetun tietoliikenneverkon välityksellä tapahtuvan kuulemisen yhteydessä.

Kun esitetään 17 artiklan mukainen pyyntö, on noudatettava 17 artiklan 4 ja 6 kohdan säännöksiä.

8 Mitä menettelyjä sovelletaan kuulemisen järjestelyissä ja kuulemisajankohdan ja -paikan tiedoksi antamisessa kuultavalle henkilölle? Paljonko tiedoksiannon ja kuulemisajankohdan välille olisi jätettävä aikaa kuulemisajankohdasta päätettäessä, jotta se olisi riittävä?

Suljetun tietoliikenneverkon välityksellä tapahtuvan kuulemisen tiedoksi antamisesta ei säädetä erikseen siviiliprosessilaissa. Kutsu kuulemiseen on lähetettävä hyvissä ajoin, jotta tuomioistuin ehtii saada takaisin vastaanottotodistuksen, joka osoittaa tiedoksiantamisen tapahtuneen, vielä ennen kuulemista.

Jos vastaajalle on samalla annettava tiedoksi syytekirjelmä, käsittelypäivä on määrättävä siten, että syytekirjelmä voidaan antaa tiedoksi vastaajalle yleensä vähintään 15 päivää aikaisemmin. Tuomioistuimen presidentti voi kiireellisissä tapauksissa lyhentää tätä määräaikaa.

Kun esitetään 17 artiklan mukainen pyyntö, on noudatettava 17 artiklan 4 ja 6 kohdan säännöksiä.

9 Mitä kuluja videoneuvottelun käytöstä aiheutuu ja miten ne maksetaan?

Kustannukset vaihtelevat, ja niistä huolehtii pyynnön esittänyt tuomioistuin.

10 Mitä vaatimuksia on mahdollisesti asetettu sen varmistamiseksi, että henkilö, jota pyynnön esittänyt tuomioistuin välittömästi kuulee, on saanut tiedon siitä, että kuuleminen toteutetaan vapaaehtoiselta pohjalta?

Asetuksen 17 artiklan 2 kohdan mukaan pyynnön esittäneen tuomioistuimen on ilmoitettava kyseiselle henkilölle, että todisteiden vastaanottaminen tapahtuu vapaaehtoiselta pohjalta.

11 Millä menettelyillä kuultavan henkilön henkilöllisyys varmistetaan?

Suljetun tietoliikenneverkon välityksellä tapahtuvaan kuulemiseen osallistuvan henkilön henkilöllisyys selvitetään seuraavien seikkojen perusteella:

- henkilön antamat tiedot, joista käy ilmi hänen henkilöllisyytensä ja osoitteensa

- virallinen kuvallinen henkilötodistus tai oleskeluasiakirja

Tuomioistuin varmistaa, että suljetun tietoliikenneverkon välityksellä tapahtuvaan kuulemiseen osallistuvan henkilön

- ilmoittama henkilöllisyys ja osoite vastaavat rekisteriin kirjattuja tietoja ja

- hänen esittämänsä virallinen henkilötodistus tai oleskeluasiakirja on voimassa ja vastaa rekisteriin kirjattuja tietoja.

Varmistaminen tapahtuu joko sähköisesti tai tekemällä suoraan hakuja tietokantoihin.

12 Mitä valan vannomiseen liittyviä vaatimuksia sovelletaan ja mitä tietoja pyynnön esittäneeltä tuomioistuimelta tarvitaan, kun valaa edellytetään 17 artiklan mukaisessa todisteiden välittömässä vastaanottamisessa?

Siviiliprosessilain mukaan tuomioistuinkäsittelyssä ei vannota valaa.

13 Miten varmistetaan, että videoneuvottelupaikalla on yhteyshenkilö, johon pyynnön esittänyt tuomioistuin voi ottaa yhteyttä, ja että kuulemispäivänä paikalla on henkilö, jonka tehtävänä on käyttää videoneuvottelulaitteita ja huolehtia mahdollisista teknisistä ongelmista?

Asiasta ei säädetä laissa. Pyynnön esittäneen tuomioistuimen ja pyynnön vastaanottaneen tuomioistuimen on sovittava asiasta keskenään. Siviiliprosessilain mukaan tilassa, jossa kuuleminen järjestetään suljetun tietoliikenneverkon välityksellä, on oltava paikalla henkilö, joka vastaa kuulemisessa käytettävän teknisen laitteiston toiminnasta.

14 Mitä mahdollisia lisätietoja pyynnön esittävältä tuomioistuimelta tarvitaan?

Yleensä ei tarvita lisätietoja.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.
Näiden sivujen kansallisesta sisällöstä vastaavat jäsenvaltiot päivittävät parhaillaan sivuja Britannian EU-erosta johtuvien muutosten vuoksi. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Päivitetty viimeksi: 16/10/2017