Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Getuigenverhoor per videoconferentie - Hongarije

Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Hongaars) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
De volgende vertalingen zijn al beschikbaar: Engels

INHOUDSOPGAVE

1 Is bewijsverkrijging via videoconferentie mogelijk hetzij met de deelname van een gerecht in de verzoekende lidstaat, hetzij rechtstreeks door een gerecht van die lidstaat? Zo ja, wat zijn dan de toepasselijke nationale procedures of wetten?

Hongaarse wet nr. III van 1952 inzake het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna te noemen het “wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering”) maakt het rechtbanken mogelijk om op verzoek van een van de partijen of ambtshalve te gelasten dat een partij of iedere andere deelnemer aan het proces, een deskundige of een getuige wordt gehoord met gebruik van een gesloten telecomnetwerk. Er is met name aanleiding om het verhoor door middel van een gesloten telecomnetwerk te gelasten als dit het verloop van de procedure versnelt of als het verhoor op de plaats die hiervoor is vastgesteld grote problemen oplevert of buitensporige extra kosten met zich meebrengt.

De regels voor verhoren via een gesloten telecomnetwerk zijn vastgesteld in het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

2 Gelden er beperkingen inzake het soort personen dat via videoconferentie kan worden verhoord – betreft het bijvoorbeeld enkel getuigen of kunnen ook andere personen zoals deskundigen of partijen eveneens op die manier worden verhoord?

Er is in geen enkele beperking met betrekking tot personen die kunnen worden verhoord met gebruik van een gesloten telecomnetwerk. Partijen en andere deelnemers aan het proces alsook getuigen en deskundigen kunnen derhalve op deze wijze worden gehoord.

3 Welke eventuele beperkingen gelden er inzake het soort van bewijs dat via videoconferentie kan worden verkregen?

Uitsluitend het persoonlijke verhoor van de partijen en andere deelnemers aan het proces, deskundigen en getuigen kan plaatsvinden met gebruik van een gesloten telecomnetwerk.

4 Gelden er beperkingen inzake de plaats waar de persoon via videoconferentie moet worden verhoord – d.w.z. moet dat een rechtbank zijn?

Verhoren met gebruik van een gesloten telecomnetwerk gebeuren in een ruimte die hiervoor speciaal is ingericht en die zich kan bevinden in een rechtbank of een ander orgaan.

5 Is het toegestaan verhoren per videoconferentie te registreren en zo ja, zijn de nodige voorzieningen beschikbaar?

Het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorziet niet in audio- of videoregistratie van verhoren die zijn gehouden met gebruik van een gesloten telecomnetwerk. Het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt echter dat het proces-verbaal van de zitting in geval van verhoren met gebruik van een gesloten telecomnetwerk de omstandigheden van het verloop van een dergelijk verhoor dient te vermelden, evenals de personen die aanwezig zijn in de speciaal hiervoor ingerichte ruimte.

6 In welke taal moet het verhoor plaatsvinden: a) ingeval verzoeken worden gedaan krachtens de artikelen 10 tot 12; en b) ingeval het gaat om rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17?

De bepalingen van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van toepassing op verzoeken die zijn ingediend uit hoofde van de artikelen 10 t/m 12 van de verordening. Overeenkomstig het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is het Hongaars de taal van de gerechtelijke procedure, maar de betrokken personen mogen geen schade ondervinden van een gebrek aan kennis van de Hongaarse taal. In het kader van gerechtelijke procedures heeft iedereen het recht om zijn moedertaal of de regionale taal of nationale minderheidstaal te gebruiken, binnen de limieten die zijn vastgesteld in internationale overeenkomsten. Hiertoe dient de rechtbank indien nodig een beroep te doen op een tolk.

Voor verzoeken die zijn ingediend uit hoofde van artikel 17 van de verordening houdt de verzoekende rechtbank het verhoor in overeenstemming met het recht van de lidstaat waar zij onder valt.

7 Wie moet er, in voorkomend geval, voor beide soorten verhoren zorgen voor tolken en naar waar moeten deze zich begeven?

Voor verzoeken die zijn ingediend uit hoofde van de artikelen 10 t/m 12 dient de rechtbank, indien nodig, een beroep te doen op een tolk om het gebruik van de moedertaal, regionale taal of nationale minderheidstaal te garanderen.

In het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is niets bepaald over de plaats waar de aanwezigheid van de tolk is vereist in geval van verhoren die worden gehouden met gebruik van een gesloten telecomnetwerk.

Voor verzoeken die zijn ingediend uit hoofde van artikel 17 van de verordening dient het verhoor te worden gehouden conform artikel 17, leden 4 en 6.

8 Welke procedure is van toepassing op de regelingen voor het verhoor en om de te verhoren persoon op de hoogte te stellen van tijd en plaats? Hoeveel tijd op voorhand moet de persoon worden opgeroepen voor het verhoor?

Het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voorziet niet in bijzondere bepalingen op het gebied van de oproeping voor de zitting die wordt gehouden met gebruik van een gesloten telecomnetwerk. De dagvaarding om te verschijnen dient tijdig te worden betekend om ervoor te zorgen dat de ontvangstbevestiging ter bevestiging van de stiptheid van de betekening vóór de zitting bij de rechtbank aankomt.

Indien het verzoek en de dagvaarding om te verschijnen gelijktijdig aan de verzoeker worden betekend, dient de datum van de zitting zodanig te worden vastgesteld dat het verzoek over het algemeen ten minste vijftien dagen vóór de zittingsdag wordt betekend aan de verweerder. In geval van nood kan de president deze termijn inkorten.

De bepalingen van artikel 17, leden 4 en 6, zijn van toepassing op verzoeken die zijn ingediend uit hoofde van artikel 17 van de verordening.

9 Welke kosten zijn van toepassing op het gebruik van videoconferenties en hoe moeten zij worden betaald?

De kosten variëren en dienen te worden betaald door de verzoekende rechtbank.

10 Welke eventuele vereisten zijn er om ervoor te zorgen dat de persoon die door het verzoekende gerecht rechtstreeks wordt verhoord, ervan op de hoogte werd gesteld dat het verhoor gebeurt op vrijwillige basis?

Conform artikel 17, lid 2, stelt de verzoekende rechtbank de betrokken persoon in kennis van het vrijwillige karakter van het verhoor.

11 Hoe moet de identiteit van de te verhoren persoon worden gecontroleerd?

De controle van de identiteit van de gehoorde persoon met gebruik van een gesloten telecomnetwerk vindt plaats:

- op basis van de gegevens die zijn verschaft als bewijs van zijn identiteit en woonplaats; en

- aan de hand van een officieel identiteitsbewijs dat of een verblijfsvergunning die via beelden wordt weergegeven.

De rechtbank controleert langs elektronische weg of door directe raadpleging van een database:

- de overeenstemming van de geregistreerde gegevens met de gecommuniceerde gegevens als bewijs van de identiteit en de woonplaats van de persoon die wordt gehoord met gebruik van een gesloten telecomnetwerk; en

- de geldigheid van het officiële identiteitsbewijs dat of de verblijfsvergunning die is getoond door de persoon die wordt gehoord met gebruik van een gesloten telecomnetwerk, evenals de overeenstemming van deze stukken met de geregistreerde gegevens.

12 Welke vereisten inzake eedafneming zijn van toepassing en welke informatie moet het verzoekende gerecht verstrekken wanneer bij een rechtstreekse bewijsverkrijging krachtens artikel 17 een eed is vereist?

Volgens het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is er geen aanleiding om tijdens de procedure de eed af te leggen.

13 Welke regelingen zijn er om ervoor te zorgen dat er een contactpersoon is op de plaats van de videoconferentie, met wie het verzoekende gerecht kan samenwerken alsook een persoon die op de dag van het verhoor de videoconferentievoorzieningen kan bedienen en eventuele technische problemen kan verhelpen?

Er bestaat hierover geen specifieke wetgeving. De verzoekende en aangezochte rechtbank dienen hierover afspraken te maken. Volgens het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering moet er echter een persoon aanwezig zijn die ervoor zorgt dat het technische materiaal voor het verhoor met gebruik van een gesloten telecomnetwerk werkt op de locatie waar dit verhoor moet plaatsvinden.

14 Wat indien eventueel aanvullende informatie van het verzoekende gerecht is vereist?

Er is over het algemeen geen aanvullende informatie vereist.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Laatste update: 16/10/2017