Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Obținerea de probe prin videoconferință - Ungaria

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini maghiară a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: engleză.

CUPRINS

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Legea III din 1952 privind Codul de procedură civilă prevede posibilitatea ca instanța, fie la propunerea unei părți, fie din proprie inițiativă, să audieze o parte, alți participanți la procedurile judiciare sau un expert sau să audieze un martor, prin intermediul unei rețele de telecomunicații cu circuit închis. O audiere prin intermediul unei rețele de telecomunicații cu circuit închis este adecvată în special în cazurile în care o astfel de audiere poate să accelereze procedurile sau în cazul în care o audiere în locul unde este instrumentată cauza ar fi extrem de dificil de organizat sau foarte costisitoare.

Normele privind audierile prin intermediul unei rețele de telecomunicații cu circuit închis se regăsesc în Codul de procedură civilă.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu există restricții în ceea ce privește persoanele care pot fi audiate prin intermediul unei rețele de telecomunicații cu circuit închis. Această metodă poate fi utilizată pentru audierea părților și a altor participanți la procedurile judiciare, precum și pentru audierea martorilor și a experților.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi administrate prin videoconferință?

O rețea de telecomunicații cu circuit închis poate fi utilizată pentru a audia părțile și alți participanți la procedurile judiciare, pentru a intervieva experți sau pentru a adresa întrebări martorilor.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Audierile prin intermediul unei rețele de telecomunicații cu circuit închis pot avea loc la sediul instanței sau al unui alt organism, în săli echipate în acest scop.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Codul de procedură civilă nu conține nicio dispoziție cu privire la înregistrarea audio-video a audierilor realizate prin intermediul unei rețele de telecomunicații cu circuit închis. Cu toate acestea, Codul de procedură civilă prevede că, în cazul audierilor realizate prin intermediul unei rețele de telecomunicații cu circuit închis, raportul privind audierea trebuie să consemneze, de asemenea, circumstanțele în care a fost realizată aceasta, indicând persoanele prezente în sala utilizată pentru audiere.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 10-12; și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolului 17?

În cazul cererilor formulate în temeiul articolelor 10-12, se aplică Codul de procedură civilă. Conform Codului de procedură civilă, procedurile judiciare se derulează în limba maghiară, însă nimeni nu trebuie dezavantajat ca urmare a faptului că nu cunoaște limba maghiară. În cursul procedurilor judiciare, oricine are dreptul să folosească limba sa maternă sau limba regională sau minoritară, astfel cum este prevăzut în acordurile internaționale. În cazul în care este necesar, instanța are obligația de a folosi un interpret.

În cazul cererilor formulate în temeiul articolului 17, audierea este realizată de către instanţa solicitantă în temeiul articolului 17 alineatul (6), în conformitate cu legislația statului membru al acesteia.

7 În cazul în care este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora în ambele tipuri de audieri și care ar trebui să fie locul acestora?

În cazul cererilor formulate în temeiul articolelor 10-12, dacă este necesar să se asigure folosirea limbii materne sau a unei limbi regionale sau minoritare, instanța are obligația de a recurge la un interpret.

Codul de procedură civilă nu cuprinde nicio dispoziție referitoare la locul unde ar trebui să se afle interpretul în cazul unei audieri prin intermediul unei rețele de telecomunicații cu circuit închis.

În cazul cererilor formulate în temeiul articolului 17, trebuie aplicate dispozițiile articolului 17 alineatele (4) și (6).

8 Ce procedură se aplică pentru stabilirea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată ? Ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util ?

Codul de procedură civilă nu conține nicio dispoziție specială privind citațiile la audiere prin intermediul unei rețele de telecomunicații cu circuit închis. Citațiile pentru participarea la o audiere trebuie trimise astfel încât avizul de confirmare a faptului că acestea au fost notificate sau comunicate în conformitate cu legea să poată fi returnat instanței înainte de data audierii.

În cazul în care, pe lângă citații, pârâtului trebuie să îi fie notificată sau comunicată și reclamația, audierea trebuie să fie organizată astfel încât să se asigure faptul că reclamația este notificată sau comunicată pârâtului, de regulă, cu cel puțin cincisprezece zile înainte de data audierii. Președintele Curții poate să reducă acest termen în cazuri urgente.

În cazul cererilor formulate în temeiul articolului 17, trebuie aplicate dispozițiile articolului 17 alineatele (4) și (6).

9 Care sunt costurile aferente videoconferinței și cum ar trebui plătite acestea?

Costurile diferă și trebuie să fie plătite de instanța solicitantă.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

În temeiul articolului 17 alineatul (2), instanța solicitantă trebuie să informeze persoana în cauză că participarea la audiere este voluntară.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Identitatea persoanei care urmează să fie audiată prin intermediul unei rețele de telecomunicații cu circuit închis este verificată pe baza următoarelor elemente:

- informațiile furnizate de persoana în cauză în vederea verificării identităţii și a adresei acesteia;

- prezentarea unui document oficial adecvat, care să permită identificarea, sau a permisului de ședere cu fotografie.

Instanța utilizează, de asemenea, mijloace electronice sau căutări directe în bazele de date pentru a confirma că:

- informațiile furnizate de persoana care urmează să fie audiată prin intermediul unei rețele de telecomunicații cu circuit închis în vederea verificării identității și a adresei acesteia corespund cu înregistrările;

- documentul oficial care permite identificarea și permisul de ședere prezentate de persoana care urmează să fie audiată prin intermediul unei rețele de telecomunicații cu circuit închis corespund cu înregistrările și sunt valabile.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolului 17?

Codul de procedură civilă nu prevede declarații sub jurământ în cadrul procedurilor judiciare.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru asigurarea unei persoane de contact la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru asigurarea unei persoane în ziua audierii care să utilizeze echipamentele de videoconferință și să remedieze orice probleme tehnice?

Nu există astfel de dispoziții legale speciale. Aceasta este o chestiune care trebuie convenită între instanța solicitantă și instanța solicitată. Cu toate acestea, Codul de procedură civilă prevede prezența unei persoane responsabile pentru asigurarea funcționării și a operării echipamentelor tehnice necesare pentru audierile realizate prin intermediul unei rețele de telecomunicații cu circuit închis în sala utilizată în acest scop.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

În general, nu sunt necesare alte informații.


Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
Având în vedere retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, statele membre responsabile cu gestionarea paginilor cu informații naționale actualizează în prezent conținutul de pe acest site. Eventualele fragmente care nu reflectă încă retragerea Regatului Unit nu apar intenționat pe site și vor fi modificate în curând.

Ultima actualizare: 16/10/2017