Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Maďarsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maďarčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

OBSAH

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

V zákone III z roku 1952 o Občianskom súdnom poriadku sa súdu na návrh účastníka konania alebo z vlastnej iniciatívy poskytuje možnosť vypočuť účastníka konania, iných účastníkov súdneho konania alebo znalca alebo vypočuť svedka prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete. Vypočutie prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete je vhodné najmä vtedy, ak sa tým zrýchli konanie alebo ak by bolo vypočutie na mieste konania vo veci veľmi náročné alebo nákladné.

Pravidlá týkajúce sa vypočutí prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete sa nachádzajú v Občianskom súdnom poriadku.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete, neexistujú v tomto smere žiadne obmedzenia. Túto metódu možno využiť na vypočutie účastníkov konania a iných účastníkov súdneho konania, ako aj svedkov a znalcov.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Uzatvorenú telekomunikačnú sieť možno využiť na vypočutie účastníkov konania a iných účastníkov súdneho konania, ako aj na vypočutie znalcov a svedkov.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Vypočutia prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete sa môžu uskutočniť v priestoroch súdu alebo iného orgánu, a to v miestnostiach určených na tento účel.

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Občiansky súdny poriadok neobsahuje žiadne ustanovenia o obrazových či zvukových záznamoch vypočutí uskutočňovaných prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete. V Občianskom súdnom poriadku sa však stanovuje, že v prípade vypočutí prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete sa musia do správy o pojednávaní zaznamenať aj okolnosti, za ktorých sa vypočutie uskutočnilo, a uviesť osoby, ktoré boli počas vypočutia prítomné v miestnosti.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

V prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12 sa uplatňuje Občiansky súdny poriadok. Podľa Občianskeho súdneho poriadku prebieha súdne konanie v maďarčine, nikto však nemôže byť znevýhodnený preto, že maďarský jazyk neovláda. Počas súdneho konania má každý právo používať svoj materinský, regionálny alebo menšinový jazyk, ako sa to stanovuje v medzinárodných dohodách. V prípade potreby je súd povinný využiť služby tlmočníka.

V prípade dožiadaní podaných podľa článku 17 vypočutie uskutočňuje dožadujúci súd podľa článku 17 ods. 6 v súlade s právnym poriadkom svojho členského štátu.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

Ak je, v prípade dožiadaní podaných podľa článkov 10 až 12, potrebné zabezpečiť použitie materinského, regionálneho alebo menšinového jazyka, súd je povinný využiť služby tlmočníka.

Občiansky súdny poriadok neobsahuje žiadne ustanovenia o tom, kde by sa mal nachádzať tlmočník v prípade vypočutí uskutočňovaných prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete.

V prípade dožiadaní podaných podľa článku 17 sa musia uplatňovať ustanovenia článku 17 ods. 4 a 6.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Občiansky súdny poriadok neobsahuje žiadne osobitné ustanovenia o predvolaniach na vypočutia uskutočňované prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete. Predvolania na účasť na vypočutí sa musia zasielať tak, aby sa potvrdenie o tom, že boli doručené v súlade s právnymi predpismi, doručilo na súd ešte pred začiatkom vypočutia.

Ak sa obvinenému musí okrem predvolania doručiť aj žaloba, vypočutie sa musí naplánovať tak, aby sa zabezpečilo doručenie žaloby obvinenému, a to vo všeobecnosti aspoň pätnásť dní pred dátumom vypočutia. Predseda súdu môže túto lehotu v naliehavých prípadoch skrátiť.

V prípade dožiadaní podaných podľa článku 17 sa musia uplatňovať ustanovenia článku 17 ods. 4 a 6.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady sa líšia a hradí ich dožadujúci súd.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Dožadujúci súd musí podľa článku 17 ods. 2 informovať príslušnú osobu o tom, že vypočutie je dobrovoľné.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Totožnosť osoby, ktorá sa má vypočuť prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete, sa overuje na základe:

– informácií poskytnutých dotknutou osobou s cieľom overiť jej totožnosť a adresu;

– predloženia úradného dokladu vhodného na identifikáciu alebo dokladu o pobyte opatrených obrazovými údajmi.

Súd využíva aj elektronické prostriedky alebo priame vyhľadávanie v databázach, aby potvrdil, že:

– informácie poskytnuté osobou, ktorá sa má vypočuť prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete, na účely overenia jej totožnosti a adresy, sa zhodujú so záznamami;

– úradný doklad vhodný na identifikáciu a doklad o pobyte predložené osobou, ktorá sa má vypočuť prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete, sa zhodujú so záznamami a sú platné.

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Občiansky súdny poriadok neobsahuje ustanovenia o prísahách počas súdneho konania.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Takéto osobitné právne ustanovenia neexistujú. Táto záležitosť je vecou dohody medzi dožadujúcim a dožiadaným súdom. V Občianskom súdnom poriadku sa však nachádzajú ustanovenia o prítomnosti osoby zodpovednej za zabezpečenie fungovania a prevádzky potrebných technických zariadení na účely vypočutí prostredníctvom uzatvorenej telekomunikačnej siete v miestnosti určenej na tento účel.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Vo všeobecnosti sa žiadne ďalšie informácie nevyžadujú.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 16/10/2017