Bezárás

MÁR ELÉRHETŐ A PORTÁL BÉTA VERZIÓJA!

Látogasson el az európai igazságügyi portál béta verziójának felületére, és mondja el nekünk, milyennek találja!

 
 

Navigációs útvonal

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Bizonyításfelvétel videokonferencia révén - Hollandia

TARTALOMJEGYZÉK

1 Van-e lehetőség videokonferencia útján történő bizonyításfelvételre akár a megkereső tagállam bíróságának részvételével, akár közvetlenül e tagállam bírósága által? Ha igen, melyek a vonatkozó nemzeti eljárások vagy jogszabályok, amelyeket alkalmazni kell?

A holland polgári eljárásjogban erre a kérdésre vonatkozóan nincs általános szabályozás. A videokonferencia ugyanakkor nincs kizárva, így ezekben az esetekben a törvény alapján lehetőség van rá.

A polgári jogban a videokonferenciát rendszerint a jogsegélykérelmek alternatívájaként alkalmazzák.

2 Vannak-e korlátozások a videokonferencia útján meghallgatható személyek tekintetében – például csak tanúk, vagy mások, mint például szakértők vagy felek is meghallgathatók ilyen módon?

Ha valamely személy a polgári eljárásjog alapján meghallgatható, főszabályként ez videokonferencia útján is lehetséges. Erről nincs külön rendelkezés a polgári eljárásjogban.

3 Milyen korlátozások vannak – ha vannak egyáltalán – a videokonferencia útján beszerezhető bizonyítéktípusok tekintetében?

Nincsenek konkrét korlátozásokra vonatkozó szabályok. A polgári eljárásra vonatkozó nemzeti szabályok alkalmazandóak.

4 Vannak-e korlátozások a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatás helyszíne tekintetében – pl. kötelező-e bíróságon tartani?

A videokonferencia útján történő meghallgatásra nem vonatkoznak külön szabályok. A polgári eljárásra vonatkozó nemzeti szabályok alkalmazandóak. Az a szabály, hogy a személyeket a bíróságon kell meghallgatni. Kivétel tehető, ha a tanú beteg vagy más okból nem tud a bíróságra utazni (a polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv [Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering] 175. cikke).

5 Megengedett-e a videokonferencia alkalmazásával tartott meghallgatások rögzítése, és ha igen, az ehhez szükséges berendezés rendelkezésre áll-e?

Valamely tanú holland bíróság által videokonferencia útján történő meghallgatása a rendes tárgyalás élő közvetítésével azonosan minősül. A törvény szerint a vizsgálóbíró a tanú meghallgatásáról bírósági jegyzőkönyvet vezet. Ugyanezek a szabályok vonatkoznak a videokonferencia útján lefolytatott meghallgatásokra, és így azokat is bírósági jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A törvény nem tiltja a bírósági jegyzőkönyvön kívül kép- vagy hangfelvétel készítését, de ez a felvétel nem tekinthető a bírósági jegyzőkönyvvel egyenértékűnek.

Egy jövőbeli törvény szerint a bíró határozhat úgy, hogy a szóbeli meghallgatásról a papíralapú bírósági jegyzőkönyv helyett kép- vagy hangfelvétel készüljön. Ezen az alapon szükség esetén a tanú meghallgatásáról készült bírósági jegyzőkönyvről is készülhet felvétel.

6 Milyen nyelven kell a meghallgatást lefolytatni: a) a 10–12. cikk szerinti kérelmek esetében; és b) ha a 17. cikk alapján közvetlen bizonyításfelvételre kerül sor?

Ha a megkeresett bíróság Hollandiában található, a meghallgatás holland nyelven történik. E tekintetben nincsenek külön szabályok. A holland végrehajtási jogszabályok lehetővé teszik az illetékes hatóság számára a jogszerű eljárás érdekében általa hasznosnak vagy szükségesnek ítélt, közvetlen bizonyításfelvételre vonatkozó feltételek kikötését.

7 Ha tolmácsokra van szükség, ki köteles biztosítani őket mindkét meghallgatástípus esetében, és hol kell tartózkodniuk?

A holland polgári eljárásjog nem tartalmaz a tolmácsokra vonatkozó külön rendelkezéseket. Hollandiában polgári ügyekben főszabály szerint a feleknek kell a saját tolmácsukról gondoskodniuk.

8 Milyen eljárás alkalmazandó a meghallgatáshoz szükséges intézkedésekre és a meghallgatandó személy időpontról és helyszínről történő értesítésére? A meghallgatás időpontjának meghatározása során mennyi időt kell biztosítani, hogy a meghallgatandó személy kellő időben értesüljön?

A holland végrehajtási jogszabályok alapján a megkeresett bíróság határozhatja meg melyik fél felelős a bizonyításfelvétel iránti kérelem alapján történő idézés kézbesítéséért.

Azon idézés kézbesítéséről, amelyet nem az egyik fél kézbesít, a megkeresett bíróság hivatalvezetője intézkedik. A holland polgári eljárásjog szerint a tanúkat legalább egy héttel (egy jövőbeli törvény szerint legalább 10 nappal) a meghallgatás előtt be kell idézni.

9 Milyen költségekkel jár a videokonferencia alkalmazása, és hogyan kell megfizetni azokat?

Nem a felek viselik a különleges forma és kommunikációs technológia költségeit. E költségeket a holland jog értelmében nem lehet továbbhárítani. Azokat az állam viseli, az államtól pedig az 1206/2001/EK rendelet 18. cikkének (2) bekezdése és 10. cikkének (4) bekezdése alapján visszatérítés igényelhető.

10 Milyen követelmények vonatkoznak, ha egyáltalán vannak ilyenek, annak biztosítására, hogy a megkereső bíróság által közvetlenül meghallgatott személy tájékoztatást kapjon arról, hogy a bizonyításfelvételre önkéntes alapon kerülhet csak sor?

Az 1206/2001/EK rendelet 17. cikkének (2) bekezdése szerint, ha a közvetlen bizonyításfelvétel valamely személy meghallgatásával jár, a megkereső bíróság tájékoztatja a személyt arról, hogy a teljesítés önkéntes alapon történik. Nincsenek további követelmények.

11 Milyen eljárás létezik a meghallgatandó személy személyazonosságának ellenőrzésére?

A holland polgári eljárásjog szerint a bírónak kell a személyazonosságot ellenőriznie (a polgári perrendtartásról szóló törvénykönyv 177. cikke).

A bíró a tanúkat a vezetéknevük, utónevük, életkoruk, foglalkozásuk és lakóhelyük megadására kéri. Azt is megkérdezi tőlük, hogy valamilyen kapcsolatban állnak-e a felekkel (vérrokonság vagy házassági rokonság, foglalkoztatás).

12 Milyen követelmények vonatkoznak az eskütételre, és a megkereső bíróságnak milyen információkat kell megadnia, ha a 17. cikk szerinti közvetlen bizonyításfelvétel során eskütételre van szükség?

A holland polgári eljárásjog alapján az eskütétel vagy az esküt helyettesítő nyilatkozat a meghallgatást megelőzően a bíró előtt történik. A tanú kijelenti, hogy a tanúvallomásában az igazat és csakis az igazat mondja. Azok a tanúk, akik szándékosan nem mondanak igazat, hamis tanúzást követnek el. A közvetlen bizonyításfelvétel a megkereső állam jogának megfelelően történik.

13 Milyen intézkedések biztosítják azt, hogy a videokonferencia helyszínén jelen legyen egy kapcsolattartó személy, akivel a megkereső bíróság érintkezésbe léphet, és egy olyan személy, aki a meghallgatás napján rendelkezésre áll a videokonferencia-berendezés működtetése és az esetleges műszaki problémák megoldása céljából?

Ha nemzetközi jogsegélykérelem során videokonferencia kerül alkalmazásra, arról a holland igazságszolgáltatás IKT támogatási csoportja (SPIRIT) intézkedik. Ők végzik el a technikai és logisztikai lebonyolítást.

14 Milyen további információra van szükség – ha van egyáltalán – a megkereső bíróságtól?

Az illetékes hatóság tudja majd ezeket az információkat bekérni.


Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Utolsó frissítés: 02/03/2021