Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Vykonávanie dôkazov prostredníctvom videokonferencie - Holandsko

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

OBSAH

1 Je možné vykonať dôkaz prostredníctvom videokonferencie buď za účasti súdu dožadujúceho členského štátu alebo priamo súdom daného členského štátu? Ak áno, aké príslušné vnútroštátne postupy alebo právne predpisy sa uplatňujú?

V holandskom občianskom procesnom práve nie sú nijaké všeobecné predpisy týkajúce sa tejto otázky. Videokonferencie však nie sú vylúčené, a preto je podľa práva možné ich v týchto prípadoch vykonávať.

Podľa občianskeho práva sa videokonferencie často používajú ako alternatíva k dožiadaniu.

2 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o osoby, ktoré možno vypočuť prostredníctvom videokonferencie – môžu sa napríklad týmto spôsobom vypočuť iba svedkovia alebo aj iné osoby, ako sú znalci alebo účastníci?

Ak možno osobu vypočúvať v rámci občianskeho procesného práva, v zásade to je možné uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie. V občianskom procesnom práve neexistujú nijaké osobitné ustanovenia.

3 Aké prípadné obmedzenia sa vzťahujú na druh dôkazov, ktoré sa môžu získať prostredníctvom videokonferencie?

Neexistujú nijaké pravidlá týkajúce sa konkrétnych obmedzení. Uplatňujú sa vnútroštátne pravidlá občianskeho súdneho konania.

4 Existujú nejaké obmedzenia, pokiaľ ide o miesto, kde by sa mala osoba vypočuť prostredníctvom videokonferencie – t. j. musí to byť na súde?

Na vypočúvanie prostredníctvom videokonferencie sa nevzťahujú nijaké osobitné pravidlá. Uplatňujú sa vnútroštátne pravidlá občianskeho súdneho konania. Platí, že osoby sa musia vypočúvať na súde. Výnimky sa môžu pripustiť, ak je svedok chorý alebo ak sa z iného dôvodu nemôže dostaviť na súd (článok 175 Občianskeho súdneho poriadku).

5 Je povolené zaznamenávať výsluchy prostredníctvom videokonferencie, a ak áno, je na to k dispozícii zariadenie?

Výsluch svedka holandským súdom prostredníctvom videokonferencie sa považuje za rovnocenný živému prenosu bežného pojednávania. Zo zákona vyšetrujúci sudca z výsluchu svedka vyhotovuje súdny prepis. Rovnaké pravidlá sa týkajú výsluchov formou videokonferencie, a preto sa musia tiež zaznamenať v súdnom prepise. Podľa právnych predpisov sa nezakazuje vyhotovovanie obrazového ani zvukového záznamu navyše k súdnemu prepisu, tento záznam však nie je rovnocenný so súdnym prepisom.

Podľa budúcich právnych predpisov môže sudca rozhodnúť, že sa vyhotoví obrazový alebo zvukový záznam ústneho výsluchu, ktorý nahradí papierový súdny prepis. Na tomto základe sa tiež môže vyhotoviť záznam, ak je to potrebné, súdneho prepisu z výsluchu svedka.

6 V akom jazyku by sa mal výsluch uskutočniť: a) ak sa dožiadania podajú podľa článkov 10 až 12; a b) ak ide o priamy výkon dôkazu podľa článku 17?

Ak sa dožiadaný súd nachádza v Holandsku, výsluch sa uskutoční v holandčine. V tomto ohľade sa neuplatňujú nijaké osobitné pravidlá.

Holandskými vykonávacími právnymi predpismi sa neumožňuje príslušnému orgánu klásť podmienky pre priame vykonávanie dôkazov, ktoré z dôvodu riadneho procesu považuje za užitočné alebo nevyhnutné.

7 Ak sú potrební tlmočníci, kto je zodpovedný za ich zabezpečenie v prípade oboch druhov výsluchu a kde by sa mali nachádzať?

V holandskom občianskom procesnom práve nie je nijaké ustanovenie týkajúce sa osobitnej úpravy pre tlmočníkov. V občianskych veciach v Holandsku si účastníci v zásade musia zabezpečiť vlastných tlmočníkov.

8 Aký postup sa vzťahuje na opatrenia týkajúce sa výsluchu a informovania osoby, ktorá sa má vypočuť, o čase a mieste výsluchu? Koľko času treba naplánovať do stanoveného dátumu výsluchu, aby osoba mohla byť dostatočne informovaná?

Dožiadaný súd môže podľa holandských vykonávacích právnych predpisov určiť, ktorí účastníci nesú zodpovednosť za predvolania vyplývajúce zo žiadosti o vykonávanie dôkazov.

Predvolávanie, ktoré nevykonáva niektorý z účastníkov, vykonáva tajomník dožiadaného súdu. Podľa holandského občianskeho procesného práva sa svedkovia musia predvolať aspoň jeden týždeň (podľa budúcich právnych predpisov aspoň 10 dní) pred pojednávaním.

9 Aké náklady sa uplatňujú v prípade použitia videokonferencie a ako by sa mali uhradiť?

Náklady za osobitnú formu a komunikačné technológie nenesú účastníci. Tieto náklady sa podľa holandského práva neprenášajú. Nesie ich štát, od ktorého možno požadovať náhradu v súlade s článkom 18 ods. 2 v spojení s článkom 10 ods. 4 nariadenia.

10 Aké sú prípadné požiadavky na zabezpečenie, aby osoba, ktorú vypočúva priamo dožadujúci súd, bola informovaná o tom, že výsluch sa vykonáva na dobrovoľnom základe?

Podľa článku 17 ods. 2 nariadenia ak z priameho vykonávania dôkazov vyplýva, že osoba sa vypočúva, dožadujúci súd túto osobu informuje, že výsluch sa vykoná na dobrovoľnom základe. Neuplatňujú sa žiadne ďalšie požiadavky.

11 Aký je postup overovania totožnosti osoby, ktorá sa má vypočuť?

Podľa holandského občianskeho procesného práva spočíva overenie totožnosti na sudcovi (článok 177 Občianskeho súdneho poriadku).

Sudca požiada svedkov, aby uviedli svoje priezvisko, meno, vek, povolanie a miesto pobytu. Tiež sa vypočujú v súvislosti s akýmikoľvek vzťahmi k účastníkom (pokrvné príbuzenstvo alebo afinita, zamestnanecký pomer).

12 Aké požiadavky platia pre zloženie prísahy a aké informácie sú potrebné od dožadujúceho súdu, keď sa vyžaduje zloženie prísahy počas priameho výkonu dôkazu podľa článku 17?

Podľa holandského občianskeho procesného práva sa prísaha skladá alebo potvrdenie poskytuje pred sudcom ešte pred výsluchom. Svedok uvádza, že vo svojom svedectve povie pravdu a nič iné len pravdu. Svedkovia, ktorí úmyselne nehovoria pravdu sa dopúšťajú krivej výpovede. Priame vykonávanie dôkazov sa uskutočňuje v súlade s právom dožadujúceho štátu.

13 Aké sú opatrenia na zabezpečenie, aby v mieste konania videokonferencie bola prítomná kontaktná osoba, s ktorou sa dožadujúci súd môže spojiť, a osoba, ktorá bude k dispozícii v deň výsluchu na obsluhu videokonferenčných zariadení a na riešenie akýchkoľvek technických problémov?

Medzinárodná žiadosť o právnu pomoc, pri ktorej sa využíva videokonferencia, sa pripraví v spolupráci so zamestnancami IKT podpory príslušného súdu (SPIRIT). Títo zamestnanci vykonávajú technické a logistické opatrenia.

14 Aké prípadné ďalšie informácie sa vyžadujú od dožadujúceho súdu?

Príslušný orgán bude môcť požiadať o tieto informácie.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné kontaktné body EJS. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska justičná sieť pre občianske a obchodné veci ani Európska komisia nenesú žiadnu zodpovednosť ani inak neručia za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Posledná aktualizácia: 28/01/2019