Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2012 με σκοπό να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου σε ολόκληρη την ΕΕ. Εγκαθιδρύει ηλεκτρονικές διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών και καθιερώνει κανόνες που διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με καταδίκες που περιέχονται στα συστήματα ποινικού μητρώου των κρατών μελών μπορούν να ανταλλάσσονται μέσω τυποποιημένων ηλεκτρονικών μορφοτύπων, κατά τρόπο ομοιόμορφο και ταχύ και εντός σύντομων νόμιμων προθεσμιών.


Ιστορικό

Η υπόθεση Fourniret του 2004, αλλά και πολυάριθμες μεταγενέστερες μελέτες, κατέδειξαν ότι τα εθνικά δικαστήρια συχνά επέβαλλαν ποινές χωρίς να έχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις τυχόν προηγούμενες καταδίκες του δράστη σε άλλα κράτη μέλη. Η έλλειψη τέτοιων πληροφοριών οδηγούσε σε ανεπαρκείς αποφάσεις, οι οποίες δεν λάμβαναν υπόψη το ποινικό ιστορικό του προσώπου, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται μέτρα για να αποφευχθεί η επανάληψη από τον δράστη των ίδιων εγκλημάτων.

Έτσι, από το 2008 και εφεξής, κατ’ εφαρμογή της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαπόφασης-πλαισίου 2008/675/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη συνεκτίμηση των καταδικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ’ ευκαιρία νέας ποινικής διαδικασίας, σε περίπτωση κίνησης νέας ποινικής διαδικασίας σε βάρος προσώπου, πρέπει να ανταλλάσσονται πληροφορίες ποινικού μητρώου.

Το ECRIS

Το ECRIS δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη βελτίωσης και διευκόλυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών ποινικού μητρώου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα εθνικά ποινικά μητρώα μπορούν να ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά, μέσω ασφαλούς υποδομής πληροφορικής, κατά τρόπο ταχύ, ομοιόμορφο και εύκολο. Το εν λόγω σύστημα παρέχει στους δικαστές, τους εισαγγελείς και τις αρμόδιες διοικητικές αρχές εύκολη πρόσβαση (μέσω μιας «κεντρικής αρχής» που έχει οριστεί σε κάθε κράτος μέλος προς τον σκοπό αυτόν) σε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το ποινικό παρελθόν κάθε πολίτη της ΕΕ, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο το οικείο πρόσωπο έχει καταδικαστεί στο παρελθόν.

Πληροφορίες μπορούν να ανταλλάσσονται για διάφορους σκοπούς σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο και την εθνική νομοθεσία:

Γενικές αρχές

  • Το ΕCRIS βασίζεται σε αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική τεχνολογίας πληροφοριών. Τα δεδομένα ποινικού μητρώου αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο σε εθνικές βάσεις δεδομένων των κρατών μελών και ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά μεταξύ των κεντρικών αρχών των κρατών μελών, κατόπιν αιτήματος.
  • Το κράτος μέλος ιθαγένειας του προσώπου συγκεντρώνει όλες τις καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται εναντίον του. Υποχρεούται να αποθηκεύει και να επικαιροποιεί όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει, και να διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες σε άλλα κράτη μέλη μόλις του ζητηθούν. Ως εκ τούτου, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις καταδίκες υπηκόων του, ανεξαρτήτως της χώρας έκδοσης των σχετικών καταδικαστικών αποφάσεων.
  • Κράτος μέλος που εκδίδει καταδικαστική απόφαση κατά αλλοδαπού υποχρεούται να διαβιβάσει το ταχύτερο δυνατόν στο κράτος μέλος ή στα κράτη μέλη ιθαγένειας του καταδικασθέντος πληροφορίες σχετικά με την καταδίκη, καθώς και πληροφορίες σχετικά με κάθε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών.
  • Η διαβίβαση των πληροφοριών σχετικά με καταδίκες πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω τυποποιημένου ευρωπαϊκού μορφοτύπου, με τη χρησιμοποίηση δύο πινάκων αναφοράς για τις κατηγορίες αξιόποινων πράξεων και ποινών. Οι πίνακες αυτοί διευκολύνουν την αυτόματη μετάφραση και την αμοιβαία κατανόηση των διαβιβαζόμενων πληροφοριών. Κατά τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με καταδίκη, τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν την κατηγορία της αξιόποινης πράξης και την κατηγορία της ποινής ή κύρωσης. Οι κωδικοί καθιστούν δυνατή την αυτόματη μετάφραση στη γλώσσα του αποδέκτη των πληροφοριών και του παρέχουν, με τον τρόπο αυτόν, τη δυνατότητα να αντιδράσει αμέσως μόλις λάβει την πληροφορία.

Νομοθετικές πράξεις

Οι αρχές που διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τη λειτουργία του συστήματος θεσπίστηκαν με την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαπόφαση-πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο και με την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαπόφαση του Συμβουλίου για τη δημιουργία του ECRIS.

Εφαρμογή

Έχουν ληφθεί διάφορα τεχνικά και χρηματοδοτικά μέτρα για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν την τεχνική υποδομή που απαιτείται για τη διασύνδεση των συστημάτων τους ποινικού μητρώου έως τον Απρίλιο του 2012 (νόμιμη προθεσμία για τη θέση του συστήματος σε εφαρμογή) και πέραν αυτού. Η Επιτροπή έθεσε στη διάθεση των κρατών μελών ειδικό λογισμικό (λογισμικό «εφαρμογής αναφοράς») για να διευκολύνει τη διασύνδεσή μεταξύ τους. Τα κράτη μέλη είχαν επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν χρηματοδοτική στήριξη υπό τη μορφή επιχορήγησης από την ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό των εθνικών τους συστημάτων ποινικού μητρώου στο πλαίσιο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπρογράμματος «Ποινική Δικαιοσύνη».

Το 2017, όλα τα κράτη μέλη είχαν συνδεθεί στο ECRIS. Ωστόσο, δεν υπάρχει σύνδεση όλων των κρατών μελών με όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτην πρώτη στατιστική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση του ECRIS, η οποία δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2017.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου για σκοπούς άλλους από την ποινική διαδικασία

Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου και της οικείας εθνικής νομοθεσίας, ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου μπορεί να πραγματοποιηθεί και για σκοπούς που δεν σχετίζονται με ποινική διαδικασία. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης αποσπάσματος ποινικού μητρώου για τέτοιους άλλους σκοπούς παρέχονται στη σελίδα του εκάστοτε κράτους μέλους — κάντε κλικ στη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει στην παρούσα σελίδα

Πρόταση της Επιτροπής για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και ανιθαγενείς

Το ECRIS λειτουργεί αποδοτικά όσον αφορά τους πολίτες της ΕΕ, στη βάση της αρχής του κράτους μέλους ιθαγένειας ως του μοναδικού αποθετηρίου όλων των πληροφοριών σχετικά με καταδίκες. Ωστόσο, το ECRIS δεν μπορεί να υποστηρίξει εξίσου την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου για τους υπηκόους τρίτων χωρών, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο αποθετήριο πληροφοριών σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών. Ως εκ τούτου, επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να διευκρινιστεί εάν ορισμένος υπήκοος τρίτης χώρας έχει στο παρελθόν καταδικαστεί και σε ποιο κράτος μέλος, παρά μόνο μέσω επικοινωνίας με όλα τα επιμέρους κράτη μέλη ξεχωριστά.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η Επιτροπή εξέδωσε, στις 19 Ιανουαρίου 2016, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ όσον αφορά το ECRIS και, στις 29 Ιουνίου 2017, συμπληρωματική Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπρόταση κανονισμού, με σκοπό τη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος ECRIS για τους υπηκόους τρίτων χωρών, ώστε να μπορούν να εντοπίζονται με αποδοτικό τρόπο τα κράτη μέλη στα οποία έχει καταδικαστεί ορισμένος υπήκοος τρίτης χώρας.

Στον προτεινόμενο κανονισμό ρυθμίζεται η δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος ECRIS για τους υπηκόους τρίτων χωρών υπό την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA). Το σύστημα περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας (αλφαριθμητικά δεδομένα και δακτυλικά αποτυπώματα) όλων των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν καταδικαστεί σε κράτος μέλος. Ένας μηχανισμός αναζήτησης παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να πραγματοποιούν έρευνες στο ευρετήριο σε απευθείας σύνδεση. Αποτέλεσμα «αντιστοιχίας» (hit) προσδιορίζει το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στα οποία έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε βάρος του υπό έρευνα υπηκόου τρίτης χώρας. Στη συνέχεια, μπορεί να ζητηθεί από το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που εντοπίστηκαν με τον τρόπο αυτόν να παράσχουν τις πλήρεις πληροφορίες ποινικού μητρώου μέσω του υπάρχοντος ECRIS.

Η προτεινόμενη οδηγία ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά το ECRIS για τους υπηκόους τρίτων χωρών σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τις ανταλλαγές μεταξύ των κρατών μελών των πλήρων πληροφοριών σχετικά με τις καταδίκες.

Η πρόταση οδηγίας και η πρόταση κανονισμού βρίσκονται επί του παρόντος στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, προσαρμογής και οριστικοποίησης, στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, από τον νομοθέτη της Ένωσης — το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/01/2019

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Βέλγιο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Casier Judiciaire Central

(Κεντρικό Ποινικό Μητρώο)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles

Τηλέφωνο: +32 (0)2 552 27 44
Φαξ: +32 (0)2 552 27 82

Ηλ. ταχυδρομείο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcjc-csr@just.fgov.be


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/09/2017

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Βουλγαρία


Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κεντρική Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου

(Министерство на правосъдието, Централно бюро “Съдимост”)

Διεύθυνση:

ul. Aksakov 5
Sofia 1040

Τηλέφωνο: + 359(2) 9237355

Τηλεομοιοτυπία: +359 (2) 9881142

Ηλ. ταχ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCBCC@justice.government.bg, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροbs_cbs@mjeli.government.bg


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/12/2018

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Τσεχική ∆ηµοκρατία


Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου της Τσεχικής Δημοκρατίας
(Rejstřík trestů České republiky)

Διεύθυνση:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Τηλέφωνο: +420 244 006 111

Τηλεομοιοτυπία: +420 244 006 260

Ηλ. ταχ.: rejstrik@rejtr.justice.cz

Δικτυακός τόπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας
(Ministerstvo spravedlnosti České republiky)

Διεύθυνση:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Τηλέφωνο: +420 221 997 111

Τηλεομοιοτυπία: +420 224 919 927

Ηλ. ταχ.: posta@msp.justice.cz

Δικτυακός τόπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/07/2019

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Γερµανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης
(Bundesamt für Justiz)

Διεύθυνση:

D-53094 Bonn
Adenauerallee 99 - 103
D-53113 Bonn

Τηλέφωνο: +49 (0)228 99 410-5454, +49 (0)228 99 410-5412

Τηλεομοιοτυπία: +49 228 99 410-5603

Ηλ. ταχ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροbzr.international@bfj.bund.de


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 29/08/2019

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Εσθονία


Κέντρο Μητρώων και Συστημάτων Πληροφοριών (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Διεύθυνση:

19018 Tallinn
Lubja 4

Τηλέφωνο: +372 663 6300
Τηλεομοιοτυπία: +372 646 0165

Ηλ. ταχ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροecris@just.ee
Δικτυακός τόπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.rik.ee/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/09/2019

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Ιρλανδία


Κεντρική αρχή τήρησης ποινικού μητρώου στην Ιρλανδία (Garda Criminal Records Office)

Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary

Τηλέφωνο: +353 (0)504 27300

Τηλεομοιοτυπία: +353 (0)504 27373

Ηλ. ταχ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcriminalrecords@garda.ie


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/08/2017

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Ελλάδα


Τμήμα Ποινικού Μητρώου & Απονομής Χάριτος

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεύθυνση:

Μεσογείων 96
115 27 Αθήνα

Τηλ: +30(0)213 1307300 (τηλ.κέντρο)
Fax: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

Διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου:Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο ypdipimi@otenet.gr

Τηλ. Προϊσταμένου: +30(0)213 1307042

Τηλ. αρμοδίου υπαλλήλου για ECRIS: +30(0)213 1307044

Τηλ. αρμοδίου υπαλλήλου για την πιστοποίηση στη διαδικτυακή πύλη: +30(0)213 1307048


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 22/08/2019

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Ισπανία


Registro Central de Penados (Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου)

Διεύθυνση:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γενική Υποδιεύθυνση Διοικητικών Μητρώων)

San Bernardo 19

Madrid 28071

Τηλ.: +34 913904596

Φαξ: +34 913904597

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροregistros.administrativos@mjusticia.es


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/03/2019

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Γαλλία


Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (Eθνικό Ποινικό Μητρώο - Υπουργείο Δικαιοσύνης - Διεύθυνση ποινικών υποθέσεων και απονομής χάριτος)

Διεύθυνση:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Τηλ.: +33 2 51 89 89 51

Φαξ: +33 2 40 50 52 63

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcjn@justice.gouv.fr


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/12/2016

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Ιταλία


Ministero della Giustizia (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Τμήμα Δικαστικών Υποθέσεων)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Γενική Διεύθυνση Ποινική Δικαιοσύνης)

Ufficio III – Casellario Centrale (Γραφείο ΙΙΙ -Κεντρικό Ποινικό Μητρώο)

Διεύθυνση:

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Tηλ.: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Φαξ: +39 06 6880 7558

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcasellario.centrale@giustizia.it


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/06/2018

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Κύπρος


Αρχηγός Αστυνομίας

Αρμόδιες Αρχές που θα ενεργούν εκ μέρους του Αρχηγού Αστυνομίας, για τη διαβίβαση πληροφοριών, είναι τα ακόλουθα Τμήματα της Αστυνομίας Κύπρου:

1. Αρχείο Προηγουμένων Ποινικών Καταδικών

Διεύθυνση:

Τμήμα Γ΄
Αρχηγείο Αστυνομίας
Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
Τ.Κ. 1478
Λευκωσία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +357 (22) 808386

ΦΑΞ: +357 (22) 808653

Email:Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο cro@police.gov.cy,Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο ekoutsofti@police.gov.cy

Το εν λόγω Τμήμα, είναι αρμόδιο για τη διαβίβαση πληροφοριών, στα πλαίσια εφαρμογής των άρθρων 4, 6 και 7, της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ.

Η ανταλλαγή αφορά πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες ποινικές καταδίκες.

2. Αρχείο Προηγουμένων Τροχαίων Καταδικών

Διεύθυνση:

Τμήμα Τροχαίας
Αρχηγείο Αστυνομίας
Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
Τ.Κ. 1478
Λευκωσία

THΛΕΦΩΝΟ: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

ΦΑΞ: +357 (22) 607596

Email: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροmefstathiou@police.gov.cy

Το εν λόγω Τμήμα, είναι αρμόδιο για τη διαβίβαση πληροφοριών, στα πλαίσια εφαρμογής των άρθρων 4, 6 και 7, της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ.

Η ανταλλαγή αφορά πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες τροχαίες καταδίκες.

3. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας

Διεύθυνση:

Αρχηγείο Αστυνομίας
Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
Τ.Κ. 1478
Λευκωσία

THΛΕΦΩΝΟ: +357 (22) 607841/ 2/ 3

ΦΑΞ: +357 (22) 607898

Email: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροeuipcd@police.gov.cy

Η εν λόγω Διεύθυνση, είναι αρμόδια για τη διαβίβαση πληροφοριών, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 7, της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/07/2019

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Λεττονία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση λεττονικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Κέντρου Πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικών της Λετονικής Δημοκρατίας)

Διεύθυνση:

Bruņinieku iela 72b

Rīga

LV-1009

Τηλ.: +37167208581, +37167208425

Φαξ: +37167208429

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροssn@ic.iem.gov.lv


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/06/2017

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Λιθουανία


Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Τμήμα Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνιών του Υπουργείου Εσωτερικών της Λιθουανική Δημοκρατίας)

Διεύθυνση:

Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius

Tηλ.: +370 5 271 71 77

Φαξ: +370 5 271 89 21

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροird@vrm.lt


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/02/2019

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Λουξεµβούργο


Parquet Général (Γενική Εισαγγελία)

Διεύθυνση:

Cité Judiciaire
Bâtiment CR
Plateau du St Esprit
L-2080 Luxembourg

Tηλ.: +352 47 59 81 393

Φαξ: +352 47 05 50

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο parquet.general@justice.etat.lu


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Ουγγαρία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ουγγρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου)

Διεύθυνση:

Vaskapu utca 30/A
1097 Budapest

Τηλ.: +36 (0)1 455 21 02

Φαξ: +36 (0)1 455 21 03

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροbnyo@ahiv.hu

Δικτυακός τόπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.nyilvantarto.hu/hu/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/05/2013

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Μάλτα


Criminal Record Office (Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου)

Διεύθυνση:

Police General Headquarters (Γενική Ασυνομική Διεύθυνση)

Kalcidonju Square

Floriana

Tηλ.: +356 22942142

Φαξ: +356 22942678

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcro.police@gov.mt


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/07/2013

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Κάτω Χώρες

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Justitiële Informatiedienst ( Υπηρεσία Νομικής Ενημέρωσης, JustID)

Διεύθυνση:

PO Box 337

7600 AH Almelo

Τηλ.: +31 88 998 9000

Φαξ: +31 546 813 003

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροecris@justid.nl


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/07/2013

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Αυστρία


Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βιέννης, Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου (Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt)

Διεύθυνση:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Τηλέφωνο: +43(0)1 31310 79231

Τηλεομοιοτυπία: +43(0)1 31310 79209

Ηλ. ταχ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροlpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/05/2018

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Πολωνία


Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (Υπουργείο Δικαιοσύνης - Υπηρεσία Ενημέρωσης Κρατικού Ποινικού Μητρώου)

Διεύθυνση:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Tηλέφωνο: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Φαξ: +48 22 39 76 205

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροkrk@ms.gov.pl


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/01/2017

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Πορτογαλία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση πορτογαλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης – Διεύθυνση Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου)

Διεύθυνση:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Τηλ.: +351 217 906 200/1

Φαξ: +351 211 545 113

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcorreio@dgaj.mj.pt

Δικτυακός τόπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Η πορτογαλική νομοθεσία προβλέπει ότι, εκτός από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, μόνον ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή άτομο που ενεργεί εξ ονόματος ή προς το συμφέρον αυτού, μπορεί να λάβει αντίγραφο του ποινικού μητρώου του.

Ο αιτών τέτοιο αντίγραφο οφείλει να αποδείξει ότι είναι ο ενδιαφερόμενος ή άτομο εξουσιοδοτημένο από αυτόν και να τεκμηριώσει μέσω έγκυρου εγγράφου ή εγγράφων ταυτότητας τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση.

Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αυτοπροσώπως στις υπηρεσίες της κεντρικής αρχής, στις γραμματείες των δικαστηρίων, στα καταστήματα εξυπηρέτησης πολιτών (Lojas do Cidadão) και στα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Oι κάτοικοι εξωτερικού οφείλουν να υποβάλουν την αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στον δικτυακό τόπο της ΓΔ Διοίκησης της Δικαιοσύνης (DGAJ) ή στις διπλωματικές ή προξενικές αντιπροσωπίες της Πορτογαλίας.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/07/2013

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Ρουμανία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, Inspectoratul General al Poliţiei Române (Διεύθυνση Ποινικού Μητρώου, Στατιστικών και Επιχειρησιακού Αρχείου - Γενική Διεύθυνση Ρουμανικής Αστυνομίας)

Διεύθυνση:

Şos. Mihai Vodă, număr 6
sector 5 Bucureşti
cod poştal 050043

Tηλ.: + (4021)/316 49 75

Φαξ: + (4021)/317 87 90

E-mail:Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcazier@politiaromana.ro


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/05/2016

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Σλοβενία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβενικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης

Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov (Υπηρεσία ποινικού μητρώου και μητρώου αναμορφωτικών μέτρων για ανηλίκους)

Διεύθυνση:

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Τηλ.: + 386 (0)1 369 5342

Φαξ: + 386 (0)1 369 5625

Ηλ.ταχυδρομείο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροke.mp@gov.si


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/11/2013

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Σλοβακία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σλοβακικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky (Υπηρεσία Ποινικών Μητρώων της Γενικής Εισαγγελίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας)

Διεύθυνση:

Kvetná 13
814 23 Bratislava,
ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Tηλέφωνο: +421 2 502 16 134, +421 2 555 66 879 , +421 2 502 16 236

Φαξ: +421 2 502 16 249

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροregister.trestov@genpro.gov.sk


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/08/2018

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Φινλανδία


Oikeusrekisterikeskus (Κέντρο Νομικού Μητρώου)

Διεύθυνση:

PL 157
FI-13101 Hämeenlinna

Τηλέφωνο: +358 (0)29 56 65631

Φαξ: +358 (0) 29 56 65770

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροoikeusrekisterikeskus@om.fi

Dικτυακός τόπος: http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/06/2019

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Ηνωµένο Βασίλειο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση αγγλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Κεντρική Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου για την Ανταλλαγή Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (UK Central Authority for Exchange of Criminal Records)

Διεύθυνση:

ACRO,

PO BOX 481,

Fareham,

PO14 9FS

Τηλέφωνο: +44 (0)1489 569 805

Ηλ. ταχ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinternational.requests@acro.pnn.police.uk

Κεντρική Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου για την Αμοιβαία Νομική Συνδρομή
(UK Central Authority for Mutual Legal Assistance)

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/07/2017