Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων

Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS) δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2012 με σκοπό να διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου σε ολόκληρη την ΕΕ. Εγκαθιδρύει ηλεκτρονικές διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών και καθιερώνει κανόνες που διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες σχετικά με καταδίκες που περιέχονται στα συστήματα ποινικού μητρώου των κρατών μελών μπορούν να ανταλλάσσονται μέσω τυποποιημένων ηλεκτρονικών μορφοτύπων, κατά τρόπο ομοιόμορφο και ταχύ και εντός σύντομων νόμιμων προθεσμιών.


Ιστορικό

Η υπόθεση Fourniret του 2004, αλλά και πολυάριθμες μεταγενέστερες μελέτες, κατέδειξαν ότι τα εθνικά δικαστήρια συχνά επέβαλλαν ποινές χωρίς να έχουν οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με τις τυχόν προηγούμενες καταδίκες του δράστη σε άλλα κράτη μέλη. Η έλλειψη τέτοιων πληροφοριών οδηγούσε σε ανεπαρκείς αποφάσεις, οι οποίες δεν λάμβαναν υπόψη το ποινικό ιστορικό του προσώπου, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται μέτρα για να αποφευχθεί η επανάληψη από τον δράστη των ίδιων εγκλημάτων.

Έτσι, από το 2008 και εφεξής, κατ’ εφαρμογή της Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαπόφασης-πλαισίου 2008/675/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη συνεκτίμηση των καταδικαστικών αποφάσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επ’ ευκαιρία νέας ποινικής διαδικασίας, σε περίπτωση κίνησης νέας ποινικής διαδικασίας σε βάρος προσώπου, πρέπει να ανταλλάσσονται πληροφορίες ποινικού μητρώου.

Το ECRIS

Το ECRIS δημιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη βελτίωσης και διευκόλυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών ποινικού μητρώου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πληροφορίες που περιέχονται στα εθνικά ποινικά μητρώα μπορούν να ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά, μέσω ασφαλούς υποδομής πληροφορικής, κατά τρόπο ταχύ, ομοιόμορφο και εύκολο. Το εν λόγω σύστημα παρέχει στους δικαστές, τους εισαγγελείς και τις αρμόδιες διοικητικές αρχές εύκολη πρόσβαση (μέσω μιας «κεντρικής αρχής» που έχει οριστεί σε κάθε κράτος μέλος προς τον σκοπό αυτόν) σε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το ποινικό παρελθόν κάθε πολίτη της ΕΕ, ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο το οικείο πρόσωπο έχει καταδικαστεί στο παρελθόν.

Πληροφορίες μπορούν να ανταλλάσσονται για διάφορους σκοπούς σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο και την εθνική νομοθεσία:

Γενικές αρχές

 • Το ΕCRIS βασίζεται σε αποκεντρωμένη αρχιτεκτονική τεχνολογίας πληροφοριών. Τα δεδομένα ποινικού μητρώου αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο σε εθνικές βάσεις δεδομένων των κρατών μελών και ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά μεταξύ των κεντρικών αρχών των κρατών μελών, κατόπιν αιτήματος.
 • Το κράτος μέλος ιθαγένειας του προσώπου συγκεντρώνει όλες τις καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται εναντίον του. Υποχρεούται να αποθηκεύει και να επικαιροποιεί όλες τις πληροφορίες που λαμβάνει, και να διαβιβάζει τις εν λόγω πληροφορίες σε άλλα κράτη μέλη μόλις του ζητηθούν. Ως εκ τούτου, κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει πλήρεις και επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις καταδίκες υπηκόων του, ανεξαρτήτως της χώρας έκδοσης των σχετικών καταδικαστικών αποφάσεων.
 • Κράτος μέλος που εκδίδει καταδικαστική απόφαση κατά αλλοδαπού υποχρεούται να διαβιβάσει το ταχύτερο δυνατόν στο κράτος μέλος ή στα κράτη μέλη ιθαγένειας του καταδικασθέντος πληροφορίες σχετικά με την καταδίκη, καθώς και πληροφορίες σχετικά με κάθε τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση των αρχικών πληροφοριών.
 • Η διαβίβαση των πληροφοριών σχετικά με καταδίκες πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω τυποποιημένου ευρωπαϊκού μορφοτύπου, με τη χρησιμοποίηση δύο πινάκων αναφοράς για τις κατηγορίες αξιόποινων πράξεων και ποινών. Οι πίνακες αυτοί διευκολύνουν την αυτόματη μετάφραση και την αμοιβαία κατανόηση των διαβιβαζόμενων πληροφοριών. Κατά τη διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με καταδίκη, τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν την κατηγορία της αξιόποινης πράξης και την κατηγορία της ποινής ή κύρωσης. Οι κωδικοί καθιστούν δυνατή την αυτόματη μετάφραση στη γλώσσα του αποδέκτη των πληροφοριών και του παρέχουν, με τον τρόπο αυτόν, τη δυνατότητα να αντιδράσει αμέσως μόλις λάβει την πληροφορία.

Νομοθετικές πράξεις

Οι αρχές που διέπουν την ανταλλαγή πληροφοριών και τη λειτουργία του συστήματος θεσπίστηκαν με την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαπόφαση-πλαίσιο για την ανταλλαγή πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο και με την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροαπόφαση του Συμβουλίου για τη δημιουργία του ECRIS.

Εφαρμογή

Έχουν ληφθεί διάφορα τεχνικά και χρηματοδοτικά μέτρα για να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να προετοιμάσουν την τεχνική υποδομή που απαιτείται για τη διασύνδεση των συστημάτων τους ποινικού μητρώου έως τον Απρίλιο του 2012 (νόμιμη προθεσμία για τη θέση του συστήματος σε εφαρμογή) και πέραν αυτού. Η Επιτροπή έθεσε στη διάθεση των κρατών μελών ειδικό λογισμικό (λογισμικό «εφαρμογής αναφοράς») για να διευκολύνει τη διασύνδεσή μεταξύ τους. Τα κράτη μέλη είχαν επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν χρηματοδοτική στήριξη υπό τη μορφή επιχορήγησης από την ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό των εθνικών τους συστημάτων ποινικού μητρώου στο πλαίσιο του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπρογράμματος «Ποινική Δικαιοσύνη».

Το 2017, όλα τα κράτη μέλη είχαν συνδεθεί στο ECRIS. Ωστόσο, δεν υπάρχει σύνδεση όλων των κρατών μελών με όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροτην πρώτη στατιστική έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη χρήση του ECRIS, η οποία δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουνίου 2017.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου για σκοπούς άλλους από την ποινική διαδικασία

Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της απόφασης 2009/316/ΔΕΥ του Συμβουλίου και της οικείας εθνικής νομοθεσίας, ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου μπορεί να πραγματοποιηθεί και για σκοπούς που δεν σχετίζονται με ποινική διαδικασία. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απόκτησης αποσπάσματος ποινικού μητρώου για τέτοιους άλλους σκοπούς παρέχονται στη σελίδα του εκάστοτε κράτους μέλους — κάντε κλικ στη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει στην παρούσα σελίδα

Πρόταση της Επιτροπής για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με υπηκόους τρίτων χωρών και ανιθαγενείς

Το ECRIS λειτουργεί αποδοτικά όσον αφορά τους πολίτες της ΕΕ, στη βάση της αρχής του κράτους μέλους ιθαγένειας ως του μοναδικού αποθετηρίου όλων των πληροφοριών σχετικά με καταδίκες. Ωστόσο, το ECRIS δεν μπορεί να υποστηρίξει εξίσου την ανταλλαγή πληροφοριών ποινικού μητρώου για τους υπηκόους τρίτων χωρών, καθώς δεν υπάρχει ενιαίο αποθετήριο πληροφοριών σχετικά με τους υπηκόους τρίτων χωρών. Ως εκ τούτου, επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να διευκρινιστεί εάν ορισμένος υπήκοος τρίτης χώρας έχει στο παρελθόν καταδικαστεί και σε ποιο κράτος μέλος, παρά μόνο μέσω επικοινωνίας με όλα τα επιμέρους κράτη μέλη ξεχωριστά.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, η Επιτροπή εξέδωσε, στις 19 Ιανουαρίου 2016, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπρόταση οδηγίας για την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ όσον αφορά το ECRIS και, στις 29 Ιουνίου 2017, συμπληρωματική Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροπρόταση κανονισμού, με σκοπό τη δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος ECRIS για τους υπηκόους τρίτων χωρών, ώστε να μπορούν να εντοπίζονται με αποδοτικό τρόπο τα κράτη μέλη στα οποία έχει καταδικαστεί ορισμένος υπήκοος τρίτης χώρας.

Στον προτεινόμενο κανονισμό ρυθμίζεται η δημιουργία ενός κεντρικού συστήματος ECRIS για τους υπηκόους τρίτων χωρών υπό την ευθύνη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA). Το σύστημα περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας (αλφαριθμητικά δεδομένα και δακτυλικά αποτυπώματα) όλων των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν καταδικαστεί σε κράτος μέλος. Ένας μηχανισμός αναζήτησης παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να πραγματοποιούν έρευνες στο ευρετήριο σε απευθείας σύνδεση. Αποτέλεσμα «αντιστοιχίας» (hit) προσδιορίζει το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη στα οποία έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε βάρος του υπό έρευνα υπηκόου τρίτης χώρας. Στη συνέχεια, μπορεί να ζητηθεί από το κράτος μέλος ή τα κράτη μέλη που εντοπίστηκαν με τον τρόπο αυτόν να παράσχουν τις πλήρεις πληροφορίες ποινικού μητρώου μέσω του υπάρχοντος ECRIS.

Η προτεινόμενη οδηγία ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά το ECRIS για τους υπηκόους τρίτων χωρών σε εθνικό επίπεδο, καθώς και τις ανταλλαγές μεταξύ των κρατών μελών των πλήρων πληροφοριών σχετικά με τις καταδίκες.

Η πρόταση οδηγίας και η πρόταση κανονισμού βρίσκονται επί του παρόντος στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, προσαρμογής και οριστικοποίησης, στο πλαίσιο της νομοθετικής διαδικασίας, από τον νομοθέτη της Ένωσης — το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο.


Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/10/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Βέλγιο

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γαλλικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Casier Judiciaire Central

(Κεντρικό Ποινικό Μητρώο)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles

Τηλέφωνο: +32 (0)2 552 27 44
Φαξ: +32 (0)2 552 27 82

Ηλ. ταχυδρομείο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcjc-csr@just.fgov.be


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/09/2017

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Βουλγαρία


Υπουργείο Δικαιοσύνης, Κεντρική Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου

(Министерство на правосъдието, Централно бюро “Съдимост”)

Διεύθυνση:

ul. Aksakov 5
Sofia 1040

Τηλέφωνο: + 359(2) 9237355

Τηλεομοιοτυπία: +359 (2) 9881142

Ηλ. ταχ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροCBCC@justice.government.bg, Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροbs_cbs@mjeli.government.bg


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/03/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Τσεχική ∆ηµοκρατία


Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου της Τσεχικής Δημοκρατίας
(Rejstřík trestů České republiky)

Διεύθυνση:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Τηλέφωνο: +420 244 006 111

Τηλεομοιοτυπία: +420 244 006 260

Ηλ. ταχ.: rejstrik@rejtr.justice.cz

Δικτυακός τόπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας
(Ministerstvo spravedlnosti České republiky)

Διεύθυνση:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Τηλέφωνο: +420 221 997 111

Τηλεομοιοτυπία: +420 224 919 927

Ηλ. ταχ.: posta@msp.justice.cz

Δικτυακός τόπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/06/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Γερµανία


Bundesamt für Justiz (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικαιοσύνης)

Referat IV 2 – Internationale Registerangelegenheiten

Διεύθυνση:

 • D-53094 Bonn
 • Adenauerallee 99 - 103
  D-53113 Bonn

Τηλέφωνο: +49 (0)228 99 410-40
Φαξ: +49 228 99 410-5603

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροbzr.international@bfj.bund.de


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 16/10/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Εσθονία


Κέντρο Μητρώων και Συστημάτων Πληροφοριών (Registrite ja Infosüsteemide Keskus)

Διεύθυνση:

19018 Tallinn
Lubja 4

Τηλέφωνο: +372 663 6300

Ηλ. ταχ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροecris@rik.ee
Δικτυακός τόπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.rik.ee/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/11/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Ιρλανδία


Κεντρική αρχή τήρησης ποινικού μητρώου στην Ιρλανδία (Garda Criminal Records Office)

Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary

Τηλέφωνο: +353 (0)504 27300

Τηλεομοιοτυπία: +353 (0)504 27373

Ηλ. ταχ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcriminalrecords@garda.ie


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/08/2017

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Ελλάδα


Τμήμα Ποινικού Μητρώου & Απονομής Χάριτος

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Διεύθυνση:

Μεσογείων 96
115 27 Αθήνα

Τηλ: +30(0)213 1307300 (τηλ.κέντρο)
Fax: +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

Διεύθυνση ηλ. Ταχυδρομείου:Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο ypdipimi@otenet.gr

Τηλ. Προϊσταμένου: +30(0)213 1307042

Τηλ. αρμοδίου υπαλλήλου για ECRIS: +30(0)213 1307044

Τηλ. αρμοδίου υπαλλήλου για την πιστοποίηση στη διαδικτυακή πύλη: +30(0)213 1307048


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 31/08/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Ισπανία


Registro Central de Penados (Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου)

Διεύθυνση:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Γενική Υποδιεύθυνση Διοικητικών Μητρώων)

San Bernardo 19

Madrid 28071

Τηλ.: +34 913904596

Φαξ: +34 913904597

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροregistros.administrativos@mjusticia.es


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/03/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Γαλλία


Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (Eθνικό Ποινικό Μητρώο - Υπουργείο Δικαιοσύνης - Διεύθυνση ποινικών υποθέσεων και απονομής χάριτος)

Διεύθυνση:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Τηλ.: +33 2 51 89 89 51

Φαξ: +33 2 40 50 52 63

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcjn@justice.gouv.fr


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/12/2016

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Κροατία


Η κεντρική αρχή της Δημοκρατίας της Κροατίας για την ανταλλαγή δεδομένων με άλλα κράτη μέλη είναι:

Ministry of Justice of the Republic of Croatia (Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας)
Directorate for criminal law and probation (Διεύθυνση ποινικού δικαίου και απόλυσης υπό όρους)
Criminal law division (Τμήμα ποινικού δικαίου)
Records and pardons service (Υπηρεσία μητρώων και αμνηστίας)
Criminal records unit (Μονάδα ποινικού μητρώου)
Ulica Grada Vukovara 49
10000 Zagreb

Τηλ.: +385 1 3714-223·
Τηλ.: +385 1 3714-222

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροke.mp@pravosudje.hr

Ποινικό μητρώο

Ο νόμος για τις έννομες συνέπειες των καταδικαστικών αποφάσεων, το ποινικό μητρώο και την επανένταξη ρυθμίζει τις νομικές συνέπειες της καταδίκης, την οργάνωση, την τήρηση, τη διαθεσιμότητα, την παροχή και τη διαγραφή δεδομένων ποινικού μητρώου και τη διεθνή ανταλλαγή δεδομένων ποινικού μητρώου, καθώς και την επανένταξη.

Το ποινικό μητρώο οργανώνεται και τηρείται από το Υπουργείο που είναι αρμόδιο για το δικαστικό σώμα, το οποίο είναι ταυτόχρονα η κεντρική αρχή για την ανταλλαγή των δεδομένων αυτών με άλλα κράτη.

Τηρείται ποινικό μητρώο για φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα με αμετάκλητη απόφαση στην Κροατία, καθώς και για πολίτες της Κροατίας και νομικά πρόσωπα με έδρα στην Κροατία που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα με αμετάκλητη απόφαση εκτός Κροατίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά έχουν παρασχεθεί στο Υπουργείο.

Το Υπουργείο καταχωρίζει τα δεδομένα στο ποινικό μητρώο βάσει δεδομένων από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και άλλες πράξεις.

Το Υπουργείο παρέχει δεδομένα ποινικού μητρώου με την έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου. Τα δεδομένα ποινικού μητρώου μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους χορηγούνται.

Έκδοση πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου

Η αρμόδια αρχή για την έκδοση πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου στην Κροατία είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου μπορούν επίσης να διαβιβάζονται από τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Κροατίας, ιδίως τις πρεσβείες της χώρας στην οποία ζητείται το εν λόγω πιστοποιητικό. Αν η αίτηση υποβληθεί αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Διεκπεραιώνεται από την πρεσβεία και επιβάλλεται τέλος που έχει οριστεί για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Το πιστοποιητικό μπορεί να ζητηθεί και για άλλο πρόσωπο με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, συνοδευόμενης από τα προαναφερθέντα έγγραφα. Τα πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου που προορίζονται για χρήση στο εξωτερικό εκδίδονται σε τυποποιημένο έντυπο.

Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να ζητήσει τα δεδομένα ποινικού μητρώου που το αφορούν, αν αυτό απαιτείται για την άσκηση δικαιώματος στο εξωτερικό ή στο πλαίσιο διεθνούς οργανισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο έντυπο [form] V a PDF(34 Kb)hr, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των κανόνων σχετικά με το ποινικό μητρώο.

Διαγραφή δεδομένων ποινικού μητρώου

Τα δεδομένα ποινικού μητρώου διαγράφονται με βάση:

 1. Επίσημη απόφαση επανένταξης από την αρχή που είναι αρμόδια για την τήρηση του ποινικού μητρώου·
 2. Αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις ως προς την επανένταξη·
 3. Αποφάσεις της αρχής που είναι αρμόδια για τη χορήγηση αμνηστίας ή χάρης, με την οποία εγκρίνεται η πρώιμη επανένταξη.

Ολοκλήρωση της επανένταξης

Αν η ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης ή η ποινή περιορισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα εκτίθηκε, ή χορηγήθηκε χάρη ή επήλθε η παραγραφή της ή καταβλήθηκε χρηματική ποινή, οι καταδικασθέντες έχουν όλα τα αστικά δικαιώματα που τους απονέμονται από το Σύνταγμα, τον νόμο ή άλλους κανόνες και μπορούν να αποκτήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα εκτός από εκείνα που περιορίζονται από μέτρο ασφαλείας ή από την ισχύ των έννομων συνεπειών της καταδίκης.

Εάν ο καταδικασθείς δεν καταδικαστεί για άλλη αξιόποινη πράξη, η επανένταξη θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με ισχύ νόμου μετά την πάροδο των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Παροχή δεδομένων ποινικού μητρώου σε άλλες χώρες

Τα δεδομένα ποινικού μητρώου παρέχονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών ή, ελλείψει αυτών, με τον νόμο για τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις.

Η Κροατία ανταλλάσσει δεδομένα ποινικού μητρώου με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών, ενεργώντας σύμφωνα με τις αρχές της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.

Τα δεδομένα ποινικού μητρώου αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της βάσης δεδομένων ποινικού μητρώου, η οποία είναι συνδεδομένει με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), σύμφωνα με τα έντυπα και τις ταξινομήσεις (τυποποιημένα μορφότυπα) που θεσπίζονται από τους κανόνες της ΕΕ.

Μέχρι σήμερα διενεργούνται ανταλλαγές δεδομένων με οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ: την Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία. Προετοιμασίες για τη δοκιμή της ανταλλαγής δεδομένων με την Πολωνία και την Ιταλία βρίσκονται σε τελικό στάδιο.

Τα δεδομένα ποινικού μητρώου που αφορούν νομικά πρόσωπα παρέχονται σε κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών ή, ελλείψει αυτών, με τον νόμο για τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/07/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Ιταλία


Ministero della Giustizia (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Τμήμα Δικαστικών Υποθέσεων)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Γενική Διεύθυνση Ποινική Δικαιοσύνης)

Ufficio III – Casellario Centrale (Γραφείο ΙΙΙ -Κεντρικό Ποινικό Μητρώο)

Διεύθυνση:

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Tηλ.: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Φαξ: +39 06 6880 7558

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcasellario.centrale@giustizia.it


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Κύπρος


Αρχηγός Αστυνομίας

Αρμόδιες Αρχές που θα ενεργούν εκ μέρους του Αρχηγού Αστυνομίας, για τη διαβίβαση πληροφοριών, είναι τα ακόλουθα Τμήματα της Αστυνομίας Κύπρου:

1. Αρχείο Προηγουμένων Ποινικών Καταδικών

Διεύθυνση:

Τμήμα Γ΄
Αρχηγείο Αστυνομίας
Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
Τ.Κ. 1478
Λευκωσία

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +357 (22) 808386

ΦΑΞ: +357 (22) 808653

Email:Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο cro@police.gov.cy,Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο ekoutsofti@police.gov.cy

Το εν λόγω Τμήμα, είναι αρμόδιο για τη διαβίβαση πληροφοριών, στα πλαίσια εφαρμογής των άρθρων 4, 6 και 7, της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ.

Η ανταλλαγή αφορά πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες ποινικές καταδίκες.

2. Αρχείο Προηγουμένων Τροχαίων Καταδικών

Διεύθυνση:

Τμήμα Τροχαίας
Αρχηγείο Αστυνομίας
Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
Τ.Κ. 1478
Λευκωσία

THΛΕΦΩΝΟ: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

ΦΑΞ: +357 (22) 607596

Email: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροmefstathiou@police.gov.cy

Το εν λόγω Τμήμα, είναι αρμόδιο για τη διαβίβαση πληροφοριών, στα πλαίσια εφαρμογής των άρθρων 4, 6 και 7, της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ.

Η ανταλλαγή αφορά πληροφορίες σχετικά με προηγούμενες τροχαίες καταδίκες.

3. Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης & Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας

Διεύθυνση:

Αρχηγείο Αστυνομίας
Οδός Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
Τ.Κ. 1478
Λευκωσία

THΛΕΦΩΝΟ: +357 (22) 607841/ 2/ 3

ΦΑΞ: +357 (22) 607898

Email: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροeuipcd@police.gov.cy

Η εν λόγω Διεύθυνση, είναι αρμόδια για τη διαβίβαση πληροφοριών, στα πλαίσια εφαρμογής του άρθρου 7, της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/07/2019

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Λεττονία


Κέντρο πληροφοριών του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Λετονίας

Διεύθυνση:

Bruņinieku iela 72b
Ρίγα
LV-1009

Τηλέφωνο: +371 67208218, +371 67208216
Γραφείο εξυπηρέτησης: +371 67219111 
Φαξ: +371 67208219

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροkanceleja@ic.iem.gov.lv

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠώς να λάβετε απόσπασμα ποινικού μητρώου


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/09/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Λιθουανία


Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Τμήμα Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνιών του Υπουργείου Εσωτερικών της Λιθουανική Δημοκρατίας)

Διεύθυνση:

Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius

Tηλ.: +370 5 271 71 77

Φαξ: +370 5 271 89 21

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροird@vrm.lt


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 18/02/2019

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Λουξεµβούργο


Parquet Général (Γενική Εισαγγελία)

Διεύθυνση:

Cité Judiciaire
Bâtiment CR
Plateau du St Esprit
L-2080 Luxembourg

Tηλ.: +352 47 59 81 393

Φαξ: +352 47 05 50

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο parquet.general@justice.etat.lu


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Ουγγαρία

Η παρούσα ενότητα αφορά την αρχή ποινικού μητρώου και τα αποσπάσματα ποινικού μητρώου, τα οποία στα ουγγρικά αποκαλούνται erkölcsi bizonyítvány.


KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (αρχή ποινικού μητρώου του κέντρου διοικητικών και ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών)

Διεύθυνση: 1097 Βουδαπέστη, Vaskapu utca 30/A

Τηλ.: +36 1 455 21 98
Φαξ: +36 1 455 21 03

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροbnyh@kekkh.gov.hu
Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.nyilvantarto.hu/en/

Το γραφείο εξυπηρέτησης κοινού της αρχής βρίσκεται στην κεντρική υπηρεσία χορήγησης εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών (1133 Βουδαπέστη, Visegrádi utca 110).

Όσον αφορά τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τα ποινικά μητρώα είναι γνήσια επίσημα αρχεία και υπόκεινται στην εκ του νόμου εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα. Μπορείτε να ζητήσετε το απόσπασμα ποινικού μητρώου σας από την κεντρική υπηρεσία χορήγησης εγγράφων του Υπουργείου Εσωτερικών. Μπορείτε να διαβιβάσετε το αίτημά σας μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως στο γραφείο εξυπηρέτησης κοινού. Τα αποσπάσματα ποινικού μητρώου εκδίδονται ατελώς τις πρώτες τέσσερις φορές κάθε έτους.

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠεραιτέρω πληροφορίες για τα αποσπάσματα ποινικού μητρώου


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/07/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Μάλτα


Criminal Record Office (Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου)

Διεύθυνση:

Police General Headquarters (Γενική Ασυνομική Διεύθυνση)

Kalcidonju Square

Floriana

Tηλ.: +356 22942142

Φαξ: +356 22942678

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcro.police@gov.mt


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/07/2013

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Κάτω Χώρες


Στο σύστημα δικαστικών στοιχείων (Justitieel Documentatiesysteem - JDS) καταγράφονται όλες οι αξιόποινες πράξεις και ένας μεγάλος αριθμός παραβάσεων όσον αφορά τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, όπως αναφέρεται στον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρο«νόμο περί δικαστικών δεδομένων και δεδομένων ποινικής φύσης» (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens - Wjsg). Λόγω του απορρήτου αυτών των δικαστικών στοιχείων, χαρακτηριστικό αυτού του νόμου είναι ένα «κλειστό» σύστημα καταγραφής και παροχής­ πληροφοριών­, δηλαδή ότι η νομοθεσία προβλέπει ποιος έχει πρόσβαση σε ποιες πληροφορίες και με ποιο ρητό στόχο.

Ποινικό μητρώο των Κάτω Χωρών (Justitiële Informatiedienst - JustID)

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροJustitiële Informatiedienst

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo
Postbus 337
7600 AH Almelo

Τηλέφωνο: +31 88 998 9000
Φαξ: +31 546 813 003

Ηλ. ταχ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροinfo@justid.nl


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 25/02/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Αυστρία


Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βιέννης, Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου (Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt)

Διεύθυνση:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Τηλέφωνο: +43(0)1 31310 79231

Τηλεομοιοτυπία: +43(0)1 31310 79209

Ηλ. ταχ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροlpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/07/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Πολωνία


Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (Υπουργείο Δικαιοσύνης - Υπηρεσία Ενημέρωσης Κρατικού Ποινικού Μητρώου)

Διεύθυνση:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Tηλέφωνο: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Φαξ: +48 22 39 76 205

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροkrk@ms.gov.pl


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 13/01/2017

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Πορτογαλία


Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Γενική Διεύθυνση Διοίκησης της Δικαιοσύνης — Διεύθυνση Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου)

Διεύθυνση:

Av. D. João II, αριθ. 1.08.01 D/E, όροφοι 0, 9 έως 14
1990-097 Λισαβόνα

Τηλ.: (+351) 217 906 200/1
Φαξ: (+351) 211 545 100

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcorreio.dsic@dgaj.mj.pt
Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 37/2015, της 5ης Μαΐου, επιπλέον του υποκειμένου των δεδομένων και οποιουδήποτε προσώπου αποδεικνύει ότι υποβάλλει αίτηση εξ ονόματος ή προς το συμφέρον του υποκειμένου, στις πληροφορίες ποινικού μητρώου έχουν πρόσβαση οι ακόλουθες οντότητες, αποκλειστικά για τους σκοπούς που προβλέπονται για καθεμία από αυτές:

α) Δικαστές και εισαγγελείς, για τους σκοπούς της ποινικής έρευνας, της ανάκρισης και της εκτέλεσης των ποινών, της απόφασης για υιοθεσία, της επιτροπείας, της επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης, της τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια, της πολιτικής αναδοχής, της παράδοσης, της φύλαξης ή της επιμέλειας παιδιών ή της ρύθμισης της άσκησης της γονικής μέριμνας και της απόφασης απαλλαγής από τα χρέη του οφειλέτη στις διαδικασίες αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων

β) Οντότητες οι οποίες, σύμφωνα με τους όρους της ποινικής δικονομίας, έχουν εξουσιοδοτηθεί να διεξάγουν έρευνα ή να συνεργάζονται σε διεθνές επίπεδο για την πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, στο πλαίσιο των εν λόγω αρμοδιοτήτων

γ) Οντότητες που έχουν νομική αρμοδιότητα να εξετάζουν ατομικούς φακέλους κρατουμένων, για τον σκοπό αυτό

δ) Υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων τους

ε) Φορείς με νομική αρμοδιότητα να διασφαλίζουν την εσωτερική ασφάλεια και να προλαμβάνουν τη δολιοφθορά, την τρομοκρατία, την κατασκοπεία και πράξεις οι οποίες, από τη φύση τους, μπορούν να μεταβάλουν ή να καταλύσουν το κράτος δικαίου που ορίζεται από το Σύνταγμα, αποκλειστικά στο πλαίσιο της επιδίωξης των σκοπών τους

στ) Οι επίσημες οντότητες που δεν καλύπτονται από τις προηγούμενες παραγράφους, για την εκτέλεση των δημόσιων στόχων με τους οποίους επιφορτίζονται, όταν τα αποσπάσματα ποινικού μητρώου δεν μπορούν να αποκτηθούν από τα υποκείμενα των δεδομένων, με εξουσιοδότηση από το αρμόδιο για θέματα δικαιοσύνης μέλος της κυβέρνησης και, στην περίπτωση πληροφοριών που αφορούν νομικό πρόσωπο ή ισοδύναμη οντότητα, οι δημόσιες οντότητες που είναι επιφορτισμένες με την εποπτεία της οικονομικής δραστηριότητας που ασκεί το εν λόγω νομικό πρόσωπο, στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος για την άσκηση της εν λόγω εποπτείας και κατόπιν εξουσιοδότησης του αρμόδιου για θέματα δικαιοσύνης μέλους της κυβέρνησης

ζ) Οι κεντρικές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ορίζονται δυνάμει της απόφασης-πλαισίου 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, κατά την άσκηση των εξουσιών που τους ανατίθενται με την εν λόγω απόφαση-πλαίσιο

η) Αλλοδαπές αρχές ή οντότητες, με την εξουσιοδότηση του αρμόδιου για θέματα δικαιοσύνης μέλους της κυβέρνησης και υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις αντίστοιχες εθνικές αρχές, για την ανάκριση στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας

θ) Οι επίσημες οντότητες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις αντίστοιχες εθνικές οντότητες, για τους σκοπούς που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 5 του νόμου αριθ. 37/2006, της 9ης Αυγούστου, καθώς και οντότητες άλλου κράτους, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται σε ισχύουσα σύμβαση ή διεθνή συμφωνία, διασφαλίζοντας την αμοιβαία μεταχείριση των εθνικών οντοτήτων

ι) Οι οντότητες που εξουσιοδοτούνται από το αρμόδιο για θέματα δικαιοσύνης μέλος της κυβέρνησης για επιστημονικούς ή στατιστικούς σκοπούς.

Το υποκείμενο των δεδομένων που ζητεί την έκδοση αποσπάσματος ποινικού μητρώου πρέπει να αποδεικνύει ότι είναι ο ίδιος το υποκείμενο, να αποδεικνύει τα στοιχεία της ταυτότητάς του προσκομίζοντας κάρτα του πολίτη ή δελτίο ταυτότητας ή άλλο κατάλληλο έγγραφο αναγνώρισης για τον σκοπό αυτό, και να αναφέρει τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται το απόσπασμα. Όταν η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η απόδειξη της νομιμότητας του υποκειμένου και των στοιχείων της ταυτότητάς του διενεργείται μέσω ταυτοποίησης με την κάρτα του πολίτη ή με ψηφιακό κινητό κλειδί. (Νόμος αριθ. 37/2015, της 5ης Μαΐου).

Αίτηση έκδοσης αποσπάσματος ποινικού μητρώου εξ ονόματος ή προς το συμφέρον του υποκειμένου των δεδομένων μπορούν να υποβάλουν:

α) Ανιόντες ανήλικου υποκειμένου δεδομένων

β) Ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης ανίκανου προς δικαιοπραξία υποκειμένου δεδομένων

γ) Οποιοσδήποτε τρίτος ρητά εξουσιοδοτημένος προς τούτο εγγράφως από το υποκείμενο των δεδομένων.

Οι αιτούντες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) οφείλουν να αποδεικνύουν την ιδιότητα υπό την οποία υποβάλλουν την αίτηση, να αποδεικνύουν τα στοιχεία ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων προσκομίζοντας κάρτα πολίτη ή δελτίο ταυτότητας ή άλλο κατάλληλο έγγραφο αναγνώρισης για τον σκοπό αυτό και να αναφέρουν τον επιδιωκόμενο σκοπό του αποσπάσματος.

Ένα τρίτο μέρος που εξουσιοδοτείται από το υποκείμενο των δεδομένων να υποβάλει αίτηση για απόσπασμα ποινικού μητρώου οφείλει να προσκομίσει δήλωση του υποκειμένου δεόντως υπογεγραμμένη, στην οποία αναφέρονται:

α) το ονοματεπώνυμο του υποκειμένου των δεδομένων και τον αριθμό της κάρτας του πολίτη ή του δελτίου ταυτότητάς του ή άλλου κατάλληλου εγγράφου αναγνώρισης

β) το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό της κάρτας του πολίτη ή του δελτίου ταυτότητας ή άλλου κατάλληλου εγγράφου αναγνώρισης του εξουσιοδοτημένου προσώπου

γ) δήλωση που εξουσιοδοτεί την αίτηση έκδοσης αποσπάσματος, στην οποία αναφέρεται ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται.

Εκτός από την ανωτέρω δήλωση, ο εξουσιοδοτημένος τρίτος οφείλει να προσκομίσει το έγγραφο αναγνώρισής του που αναφέρεται στη δήλωση εξουσιοδότησης, καθώς και το έγγραφο αναγνώρισης του υποκειμένου των δεδομένων που βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του και τα σχετικά στοιχεία ταυτότητας ή επικυρωμένο αντίγραφό του.

Η κοινοποίηση των πληροφοριών που περιέχονται στο ποινικό μητρώο, ή της απουσίας τους, πραγματοποιείται με την έκδοση αποσπάσματος ποινικού μητρώου, το οποίο εκδίδεται ηλεκτρονικά, προσδιορίζοντας το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται και πιστοποιώντας το περιεχόμενο της εγγραφής που αφορά το εν λόγω πρόσωπο, ή την απουσία περιεχομένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί ποινικής ταυτοποίησης, λαμβανομένου υπόψη του σκοπού για τον οποίο προορίζεται. Τα αποσπάσματα ισχύουν για τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους, αποκλειστικά για τον σκοπό που δηλώνεται στην αίτηση και αναφέρεται στο ίδιο το απόσπασμα (νόμος αριθ. 37/2015, της 5ης Μαΐου, και νομοθετικό διάταγμα αριθ. 171/2015, της 25ης Αυγούστου).

Η αίτηση έκδοσης αποσπάσματος ποινικού μητρώου μπορεί να υποβληθεί Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροεπιγραμμικά, στον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης της Δικαιοσύνης, στο δίκτυο Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Lojas do Cidadão) και των Κέντρων Πολιτών (Espaços do Cidadão) που παρέχουν αυτή την Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυρουπηρεσία, στις Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροκεντρικές μονάδες ή στα τμήματα διεκπεραίωσης (Juízos de Proximidade) των γραμματειών των πρωτοδικείων ή στα γραφεία του Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροολοκληρωμένου δικτύου στήριξης των πολιτών (RIAC) της Αυτόνομης Περιφέρειας των Αζορών.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/09/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Ρουμανία


Διεύθυνση Ποινικού Μητρώου, Στατιστικών και Επιχειρησιακού Αρχείου, Γενική Διεύθυνση Ρουμανικής Αστυνομίας

Διεύθυνση:

Şos. Ștefan cel Mare nr. 13-15
sector 2 Bucureşti
cod poştal 020123

Φαξ: + (4021)/317 87 90

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροcazier@politiaromana.ro


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/02/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Σλοβενία


Υπουργείο Δικαιοσύνης

Τομέας εκτέλεσης ποινών

Διεύθυνση:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Τηλ.: + 386 (0)1 369 5342
Φαξ: + 386 (0)1 369 5625

Ηλ. ταχυδρομείο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροke.mp@gov.si

Το υπουργείο Δικαιοσύνης διαχειρίζεται τα ποινικά μητρώα, τα μητρώα των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και των αποφάσεων για πλημμελήματα, καθώς και τα κοινά μητρώα των αδικημάτων που αφορούν τις οδικές μεταφορές [άρθρο 250α του νόμου περί εκτέλεσης ποινών (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS)].


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/07/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Σλοβακία


Υπηρεσία Ποινικού Μητρώου της Γενικής Εισαγγελίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Διεύθυνση:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Τηλ.: +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροregister.trestov@genpro.gov.sk
Ηλεκτρονική γραμματεία: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Ιστότοπος: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttp://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

Γραμματεία — ώρες γραφείου

Δευτέρα

8.00-12.00

13.00-17.00

Τρίτη

7.30-12.00

13.00-15.00

Τετάρτη

7.30-12.00

13.00-15.00

Πέμπτη

7.30-12.00

13.00-15.00

Παρασκευή

7.30-12.00

13.00-15.00

Πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης για απόσπασμα/αντίγραφο ποινικού μητρώου

Από την 1η Νοεμβρίου 2015 μπορεί να ζητείται απόσπασμα/αντίγραφο ποινικού μητρώου μόνο μέσω της γραμματείας της Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου της Γενικής Εισαγγελίας της Σλοβακικής Δημοκρατίας στη διεύθυνση Kvetná 13, Bratislava. Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται αμέσως, χωρίς ραντεβού.

Από τις 2 Ιουλίου 2016 είναι δυνατόν να υποβάλλονται αιτήσεις και μέσω των σημείων ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης πολιτών (ΣΟΕΠ) των Σλοβακικών Ταχυδρομείων. Οι αιτήσεις διεκπεραιώνονται αμέσως, χωρίς ραντεβού. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εν λόγω υπηρεσία που παρέχεται μέσω των σημείων ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης πολιτών (ΣΟΕΠ) των Σλοβακικών Ταχυδρομείων, βλ.: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροhttps://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste.

Απόσπασμα ποινικού μητρώου

Το απόσπασμα ποινικού μητρώου περιέχει μη διαγραφείσες καταδικαστικές αποφάσεις δικαστηρίων της Σλοβακικής Δημοκρατίας, δικαστηρίων άλλων κρατών μελών της ΕΕ ή δικαστηρίων άλλων κρατών των οποίων οι αποφάσεις έχουν αναγνωριστεί από δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το στάδιο εκτέλεσης των ποινών, μέτρων προστασίας και κατάλληλων περιορισμών και υποχρεώσεων που επιβλήθηκαν, υπό την προϋπόθεση ότι, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή εκ του νόμου, ο δράστης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να μην είχε καταδικαστεί.

Αντίγραφο ποινικού μητρώου

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου αποτελεί δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται

 • κάθε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, συμπεριλαμβανομένων των καταδικαστικών αποφάσεων δικαστηρίων άλλων κρατών μελών της ΕΕ ή δικαστηρίων άλλων κρατών των οποίων οι αποφάσεις έχουν αναγνωριστεί από δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας·
 • το στάδιο εκτέλεσης της ποινής και το στάδιο εκτέλεσης του μέτρου προστασίας·
 • οι καταδικαστικές αποφάσεις, ακόμη και αν διαγράφηκαν με δικαστική απόφαση ή εκ του νόμου.

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τυχόν

 • τελεσίδικη απόφαση που αναστέλλει υπό όρους την ποινική δίκη, εκδοθείσα από δικαστήριο ή από εισαγγελέα·
 • τελεσίδικη απόφαση σχετικά με την έγκριση του συμβιβασμού και την αναστολή της ποινικής δίκης, εκδοθείσα από δικαστήριο ή από εισαγγελέα·
 • τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος πολίτη της Σλοβακικής Δημοκρατίας ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος προσώπου που διαμένει μονίμως στη Σλοβακική Δημοκρατία, η οποία εκδόθηκε από δικαστήριο το οποίο δεν είναι δικαστήριο κράτους μέλους της ΕΕ και δεν έχει αναγνωριστεί από δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας, με τη σημείωση ότι η εν λόγω απόφαση δεν έχει νομική ισχύ στη Σλοβακική Δημοκρατία και αναφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Στο αντίγραφο του ποινικού μητρώου που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3 του νόμου περί ποινικού μητρώου και για την τροποποίηση ορισμένων άλλων πράξεων, κάθε μη διαγραφείσα καταδικαστική απόφαση εκδοθείσα από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή από δικαστήριο άλλου κράτους η οποία δεν έχει αναγνωριστεί από δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας πρέπει να φέρει σημείωση ότι η εν λόγω απόφαση δεν έχει νομική ισχύ στη Σλοβακική Δημοκρατία και αναφέρεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.

Απάντηση σε αίτηση παροχής πληροφοριών από το ποινικό μητρώο

Αν η κεντρική αρχή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ζητήσει από τη Γενική Εισαγγελία πληροφορίες από το ποινικό μητρώο για πολίτη της Σλοβακικής Δημοκρατίας, η Γενική Εισαγγελία οφείλει να τις παράσχει εντός δέκα εργάσιμων ημερών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που αφορούν:

 • τελεσίδικη μη διαγραφείσα καταδικαστική απόφαση, εκδοθείσα από δικαστήριο της Σλοβακικής Δημοκρατίας, η οποία έχει καταχωριστεί στο ποινικό μητρώο·
 • τελεσίδικη μη διαγραφείσα καταδικαστική απόφαση, εκδοθείσα από δικαστήριο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, η οποία έχει επικαιροποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 του νόμου περί ποινικού μητρώου και για την τροποποίηση ορισμένων άλλων πράξεων·
 • τελεσίδικη μη διαγραφείσα καταδικαστική απόφαση, εκδοθείσα από δικαστήριο τρίτου κράτους, η οποία έχει γνωστοποιηθεί και καταχωριστεί στο ποινικό μητρώο.

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/11/2020

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Φινλανδία

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση φινλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.


Oikeusrekisterikeskus (Κέντρο Νομικού Μητρώου)

Διεύθυνση:

PL 157
FI-13101 Hämeenlinna

Τηλέφωνο: +358 (0)29 56 65631

Φαξ: +358 (0) 29 56 65770

E-mail: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροoikeusrekisterikeskus@om.fi

Dικτυακός τόπος: http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/06/2019

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Ηνωµένο Βασίλειο


Κεντρική Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου για την Ανταλλαγή Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (UK Central Authority for Exchange of Criminal Records)

Διεύθυνση:

ACRO
PO BOX 481
Fareham
PO14 9FS

Τηλέφωνο: +44 (0)1489 569 805

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροukca@acro.pnn.police.uk

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροιστότοπο ACRO.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/07/2020