Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine

Aprillis 2012 võeti kasutusele Euroopa karistusregistrite infosüsteem (ECRIS), et lihtsustada selle abil karistusregistrite andmeid käsitleva teabe vahetamist kogu ELi territooriumil. Süsteemi kaudu on liikmesriigid omavahel ühenduses ja selle kasutuselevõtuga on kehtestatud eeskirjad, millega tagatakse, et liikmesriikide karistusregistris sisalduvat teavet süüdimõistvate kohtuotsuste kohta saab vahetada ühtsete elektrooniliste vormide vahendusel ühtemoodi, kiirelt ja lühikeste seaduslike tähtaegade jooksul.


Taustteave

2004. aasta Fourniret’ kohtuasi ja paljud hilisemad uuringud on näidanud, et liikmesriikide kohtud on sageli teinud otsuseid, ilma et nad oleksid olnud teadlikud võimalikest varasematest süüdimõistvatest kohtuotsustest muudes liikmesriikides. Teabe puudumise tõttu on tehtud otsuseid, milles ei ole võetud arvesse isiku kuritegelikku minevikku, ja seega ei ole võetud meetmeid sama liiki kuriteo uue toimepanemise ärahoidmiseks.

Alates 2008. aastast kehtib nõue, mille kohaselt tuleb isiku suhtes algatatavate uute kriminaalmenetluste raames vahetada karistusregistrites sisalduvat teavet. See nõue on sätestatud Lingil klikates avaneb uus akennõukogu raamotsuses 2008/675, mis käsitleb Euroopa Liidu liikmesriikides tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmist uutes kriminaalmenetlustes.

ECRIS

ECRIS loodi selleks, et parandada ja lihtsustada karistusregistrites sisalduva teabe vahetamist Euroopa tasandil. Siseriiklikes karistusregistrites sisalduvat teavet saab turvalise teabeinfrastruktuuri kaudu vahetada elektrooniliselt kiirel, ühtsel ja lihtsal viisil. Süsteemi kaudu on kohtunikel, prokuröridel ja asjaga seotud haldusasutustel hõlbus juurde pääseda iga ELi kodaniku võimalikku kuritegelikku minevikku käsitlevale terviklikule teabele, sõltumata sellest, millises liikmesriigis see isik on varem süüdi mõistetud. Teabele juurdepääsu võimaldab igas liikmesriigis selleks määratud konkreetne keskasutus.

Teavet võib vastavalt raamotsusele ja siseriiklikele õigusnormidele vahetada mitmesugustel eesmärkidel.

Üldpõhimõtted

  • ECRISe aluseks on detsentraliseeritud IT-struktuur, kus teave karistuste kohta on salvestatud vaid liikmesriikide andmebaasidesse ja seda teavet vahetatakse taotluse korral elektrooniliselt liikmesriikide keskasutuste vahel.
  • Isiku kodakondsusjärgne liikmesriik on selle isiku kohta tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste keskhoidla. See liikmesriik on kohustatud hoidma ja ajakohastama kogu saadud teavet ning edastama taotluse korral seda teavet teistele liikmesriikidele. Selle tulemusel peaks igal liikmesriigil olema võimalik pakkuda karistusregistrist täielikku ja ajakohastatud teavet oma kodanike suhtes tehtud süüdimõistvate otsuste kohta, sõltumata sellest, kus need otsused on tehtud.
  • Kui liikmesriigis mõistetakse süüdi isik, kes ei ole selle riigi kodanik, peab see liikmesriik võimalikult kiiresti saatma teabe süüdimõistmise kohta süüdimõistetud isiku kodakondsusjärgsele liikmesriigile/-riikidele ja seda teavet vajaduse korral ajakohastama.
  • Teavet süüdimõistmiste kohta edastatakse elektrooniliselt, kasutades ühtset Euroopa vormi, mis sisaldab kahte võrdlustabelit kuriteo liikide ja karistuste liikide kohta. Need tabelid hõlbustavad automaatset tõlkimist ja soodustavad edastatud teabe vastastikust mõistmist. Süüdimõistmist käsitleva teabe edastamisel peavad liikmesriigid märkima kuriteo ning karistuse või sanktsiooni liigi koodi. Need koodid võimaldavad tõlkida teksti automaatselt teabe saaja keelde ning aitavad saajal teabe saamise järel otsekohe reageerida.

Õigusaktid

Teabevahetust ja süsteemi toimimist reguleerivad põhimõtted on sätestatud Lingil klikates avaneb uus akenraamotsuses karistusregistrite andmete vahetamise kohta ja Lingil klikates avaneb uus akennõukogu otsuses ECRISe loomise kohta.

Rakendamine

Võetud on hulk tehnilisi ja finantsmeetmeid, et aidata liikmesriikidel valmistada ette tehnilist infrastruktuuri oma karistusregistrite süsteemide ühendamiseks 2012. aasta aprilliks (ametlik rakendamistähtaeg) ja pärast seda. Komisjon on andnud liikmesriikide käsutusse erilise tarkvara (tugirakenduse), mis hõlbustab teiste registritega ühendumist. Liikmesriigid võisid taotleda ELilt ka rahalist toetust, et ajakohastada oma karistusregistrite süsteemid Lingil klikates avaneb uus akenkriminaalõiguse programmi raames.

2017. aastaks on kõik liikmesriigid ühendunud ECRISega, aga mitte kõik liikmesriigid ei ole ühendunud kõikide teiste liikmesriikidega. Lisateavet leiab 29. juunil 2017. aastal avaldatud Lingil klikates avaneb uus akenkomisjoni esimesest statistilisest aruandest ECRISe kasutamise kohta.

Karistusregistri väljavõtte kasutamine muul eesmärgil kui kriminaalmenetluses

Kooskõlas Euroopa raamotsusega 2009/315/JSK, Euroopa Liidu Nõukogu otsusega 2009/316/JSK ja siseriiklike eeskirjadega võib karistusregistri väljavõtteid vahetada ka muul eesmärgil kui kriminaalmenetlus. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas saada karistusregistri väljavõtet muudel eesmärkidel, klõpsake asjakohase liikmesriigi lipukesel ekraani paremal ääres.

Komisjoni ettepanek parandada teabevahetust kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute kohta

ECRIS toimib tõhusalt, kui otsitakse teavet ELi kodanike kohta põhimõttel, et nende kodakondsusjärgne liikmesriik on süüdimõistmisi käsitleva teabe ainus hoidja. Paraku ei võimalda ECRIS sama tõhusalt vahetada teavet kolmandate riikide kodanike (TCN – third country nationals) ja kodakondsuseta isikute suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta, sest puudub asjaomane teabehoidla. Seetõttu ei ole praegu võimalik selgeks teha, kas ja millises liikmesriigis on konkreetne kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik varem süüdi mõistetud. Selleks tuleks esitada päring kõikidele liikmesriikidele.

Olukorra parandamiseks võttis komisjon 19. jaanuaril 2016 vastu Lingil klikates avaneb uus akendirektiivi ettepaneku, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2009/315/JSK ECRISe kohta, ja 29. juunil 2017 veel Lingil klikates avaneb uus akenmääruse ettepaneku, millega luuakse keskne ECRIS-TCN-süsteem (lühend TCN hõlmab siin nii kolmandate riikide kodanikke kui ka seal elavaid kodakondsuseta isikuid), et selgitada tõhusalt välja liikmesriik/-riigid, kellel on teavet konkreetse kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku suhtes tehtud süüdimõistvate kohtuotsuste kohta.

Määruse ettepanekuga reguleeritakse keskse ECRIS-TCN-süsteemi loomist vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneva ala suuremahuliste IT-süsteemide operatiivjuhtimise Euroopa ameti (eu-LISA) juurde. See süsteem sisaldab liikmesriikides süüdi mõistetud kolmandate riikide kodanike ja kodakondsuseta isikute isikusamasuse andmeid (tähtnumbrilisi andmeid ja sõrmejälgi). Otsingumehhanism võimaldab liikmesriikidel teha andmebaasis veebipäringuid. Päringutabamus osutab liikmesriigile/-riikidele, kus konkreetne kolmanda riigi kodanik või kodakondsuseta isik on süüdi mõistetud. Kindlaks tehtud liikmesriigilt/-riikidelt võib seejärel ECRISe kaudu taotleda karistusregistris sisalduvat täielikku teavet.

Direktiivi ettepanekuga reguleeritakse liikmesriikide kohustusi seoses ECRIS-TCN-süsteemiga riigi tasandil ning süüdimõistmisi käsitleva täieliku teabe vahetamist liikmesriikide vahel.

Direktiivi ja määruse ettepanek on praegu arutlusel Euroopa seadusandja käes – nõukogus ja Euroopa Parlamendis, kes võtavad need seadusandliku protsessi käigus vastu ja vormistavad need lõplikult.


Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.

Viimati uuendatud: 22/01/2019

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Belgia

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Osrednja kazenska evidenca

Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles

Telefon: +32 (0)25522744
Telefaks: +32 (0)25522782

E-naslov: Lingil klikates avaneb uus akencjc-csr@just.fgov.be


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 14/09/2017

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Bulgaaria


Justiitsministeerium, karistusregistri keskbüroo (Министерство на правосъдието, Централно бюро “Съдимост”)

Aadress:

ul. Аksakov 5
Sofia 1040

Telefon: + 359(2) 9237355

Faks: +359 (2) 9881142

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenCBCC@justice.government.bg, Lingil klikates avaneb uus akenbs_cbs@mjeli.government.bg


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 17/12/2018

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Tšehhi


Tšehhi Vabariigi karistusregistriamet (Rejstřík trestů České republiky)

Aadress:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Telefon: +420 244 006 111

Faks: +420 244 006 260

E-post: rejstrik@rejtr.justice.cz

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Tšehhi Vabariigi Justiitsministeerium (Ministerstvo spravedlnosti České republiky)

Aadress:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Telefon: +420 221 997 111

Faks: +420 224 919 927

E-post: posta@msp.justice.cz

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 09/07/2019

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Saksamaa

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje saksa keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Föderaalne justiitsamet (Bundesamt für Justiz)

Aadress:

D-53094 Bonn
Adenauerallee 99–103
D-53113 Bonn

Telefon: +49 (0)228 99 410-5454, +49 (0)228 99 410-5412

Faks: +49 228 99 410-5603

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenbzr.international@bfj.bund.de


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 29/08/2019

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Eesti


Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Aadress:

Lubja 4
Tallinn 19081

Telefon: +372 663 6300
Faks: +372 646 0165

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenecris@just.ee
Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.rik.ee/


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 25/09/2019

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Iirimaa


Iirimaa karistusregistri keskasutus (Central Authority for Criminal Records in Ireland)

Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary

Telefon: +353 (0)504 27300

Faks: +353 (0)504 27373

E-post: Lingil klikates avaneb uus akencriminalrecords@garda.ie


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 25/08/2017

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Kreeka

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje kreeka keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeeriumi sõltumatu karistusregistri osakond (Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

Aadress:

Messogeion 96
115 27 Αteena

Telefon: +30(0)210 7767300 (üldnumber)

Faks: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenypdipimi@otenet.gr

Telefon (juhataja ja juhataja asetäitja): +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

Telefon (ECRISe eest vastutav ametnik): +30(0)210 7767045


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 27/04/2015

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Hispaania


Registro Central de Penados (Süüdimõistetud isikute keskregister)

Aadress:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos

San Bernardo 19

Madrid 28071

Telefon: +34 913904596

Faks: +34 913904597

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenregistros.administrativos@mjusticia.es


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/03/2019

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Prantsusmaa


Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces (Riiklik karistusregister – Justiitsministeerium – Kriminaal- ja armuandmisküsimuste direktoraat)

Aadress:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Tel: +33 2 51 89 89 51

Faks: +33 2 40 50 52 63

E-post: Lingil klikates avaneb uus akencjn@justice.gouv.fr


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/12/2016

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Itaalia


Ministero della Giustizia (Justiitsministeerium)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Justiitsküsimuste osakond)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Kriminaalasjade peadirektoraat)

Ufficio III – Casellario Centrale (III büroo – Keskne karistusregister)

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Tel: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Faks: +39 06 6880 7558

E-post: Lingil klikates avaneb uus akencasellario.centrale@giustizia.it


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 18/06/2018

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Küpros


Politsei peadirektor

Politsei peadirektori nimel edastavad pädevate asutustena teavet järgmised Küprose politsei osakonnad:

1. Karistusregistri osakond: kuriteod

Aadress:

Department C (Τμήμα Γ΄)
Police Headquarters (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia

Telefon: +357 (22) 808386

Faks: +357 (22) 808653

E-post: Lingil klikates avaneb uus aken cro@police.gov.cyLingil klikates avaneb uus aken ekoutsofti@police.gov.cy

See osakond edastab teavet vastavalt nõukogu raamotsuse 2009/315/JSK artiklitele 4, 6 ja 7.

Edastatav teave hõlmab varasemaid süüdimõistvaid kohtuotsuseid kuritegude eest.

2. Karistusregistri osakond: liikluseeskirjade rikkumised

Aadress:

Traffic Department (Τμήμα Τροχαίας)
Police Headquarters (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia

Telefon: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

Faks: +357 (22) 607596

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenmefstathiou@police.gov.cy

See osakond edastab teavet vastavalt nõukogu raamotsuse 2009/315/JSK artiklitele 4, 6 ja 7.

Edastatav teave hõlmab varasemaid süüdimõistvaid otsuseid liikluseeskirjade rikkumise eest.

3. Euroopa Liidu ja rahvusvahelise tasandi politseikoostöö direktoraat

Aadress:

Police Headquarters (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia

Telefon: +357 (22) 607841/ 2/ 3

Faks: +357 (22) 607898

E-post: Lingil klikates avaneb uus akeneuipcd@police.gov.cy

See direktoraat edastab teavet vastavalt nõukogu raamotsuse 2009/315/JSK artiklile 7.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 23/07/2019

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Läti

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje läti keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Läti Vabariigi siseministeeriumi teabekeskus)

Aadress:

Bruņinieku iela 72b

Rīga

LV-1009

Tel: +37167208581, +37167208425

Faks: +37167208429

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenssn@ic.iem.gov.lv


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 07/06/2017

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Leedu


Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Leedu Vabariigi siseministeeriumi infotehnoloogia ja side osakond)

Aadress:

Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius

Tel: +370 5 271 71 77

Faks: +370 5 271 89 21

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenird@vrm.lt


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 18/02/2019

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Luksemburg


Parquet Général (Riigiprokurör)

Aadress:

Cité Judiciaire

Bâtiment CR

Plateau du St Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel: +352 47 59 81 393

Faks: +352 47 05 50

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenparquet.general@justice.etat.lu


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 10/01/2020

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Ungari

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje ungari keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (Karistusregistri haldaja)

Aadress:

Vaskapu utca 30/A
1097 Budapest

Tel: +36 (0)1 455 21 02

Faks: +36 (0)1 455 21 03

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenbnyo@ahiv.hu

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.nyilvantarto.hu/hu/


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 15/05/2013

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Malta


Criminal Record Office (Karistusregistri büroo)

Aadress:

Police General Headquarters

Kalcidonju Square

Floriana

Tel: +356 22942142

Faks: +356 22942678

E-post: Lingil klikates avaneb uus akencro.police@gov.mt


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 15/07/2013

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Holland

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje hollandi keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Justitiële Informatiedienst (JustID) (Õigusalane teabeteenistus)

Aadress:

PO Box 337

7600 AH Almelo

Tel: +31 88 998 9000

Faks: +31 546 813 003

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenecris@justid.nl


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 15/07/2013

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Austria


Viini liidumaa politseidirektsioon, karistusregistriamet (Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt)

Aadress:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Telefon: +43(0)1 31310 79231

Faks: +43(0)1 31310 79209

E-mail:  Lingil klikates avaneb uus akenlpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 30/05/2018

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Poola


Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego (Justiitsministeerium – Karistusregistri teabebüroo)

Aadress:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Tel: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Faks: +48 22 39 76 205

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenkrk@ms.gov.pl


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 13/01/2017

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Portugal

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje portugali keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Direção-Geral da Administração da Justiça - Direção de Serviços de Identificação Criminal (Justiitsadministratsiooni peadirektoraat – Kriminaaltuvastamisteenuse direktoraat)

Aadress:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisboa

Tel: +351 217 906 200/1

Faks: +351 211 545 113

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Veebisait: Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Portugali seaduste kohaselt on lisaks õigus- ja politseiasutustele üksnes isikul endal või tema poolt volitatud ning tema huvides tegutseval isikul õigus taotleda karistusregistrist enda kohta väljavõtet.

Väljavõtet taotlev isik peab tõendama oma isikut või seda, et on andnud teatavale teisele isikule oma volitused. Samuti peab ta taotluses esitatud andmeid vastava(te) isikut tõendava(te) dokumendi/dokumentide abil kinnitama.

Taotlus tuleb keskasutustele, kohtusekretariaatidele, kodanike teabepunktidele (Lojas do Cidadão) või kodanike teeninduspunktidele (Postos de Atendimento ao Cidadão) esitada isiklikult kohale ilmudes.

Väljaspool Portugali elavad isikud võivad oma taotluse esitada, järgides justiitsadministratsiooni peadirektoraadi veebilehel esitatud suuniseid või esitada selle Portugali diplomaatilistele- või konsulaaresindustele.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 18/07/2013

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Rumeenia

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje rumeenia keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, Inspectoratul General al Poliţiei Române (Karistusregisti, statistika ja operatiivteabe direktoraat, Rumeenia politsei peainspektsioon)

Aadress:

Şos. Mihai Vodă, număr 6
sector 5 Bucureşti
cod poştal 050043

Tel: + (4021)/316 49 75

Faks: + (4021)/317 87 90

E-post: Lingil klikates avaneb uus akencazier@politiaromana.ro


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 17/05/2016

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Sloveenia

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje sloveeni keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Justiits- ja avaliku halduse ministeerium

Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov (Karistusregistri ja alaealiste kasvatuslike meetmete registri osakond)

Aadress:

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Telefon: + 386 (0)1 369 5342

Faks: + 386 (0)1 369 5625

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenke.mp@gov.si


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 04/11/2013

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Slovakkia

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje slovaki keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky (Karistusregistri büroo, Slovaki Vabariigi piiriprokuröri kantselei)

Aadress:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Tel: +421 2 502 16 134, +421 2 555 66 879 , +421 2 502 16 236

Faks: +421 2 502 16 249

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenregister.trestov@genpro.gov.sk


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 31/08/2018

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Soome


Oikeusrekisterikeskus (Õigusregistrikeskus)

Aadress:

PL 157
FI-13101 Hämeenlinna

Tel: +358 (0)29 56 65631

Faks: +358 (0) 29 56 65770

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenoikeusrekisterikeskus@om.fi

Veebisait: http://www.oikeus.fi/oikeusrekisterikeskus/


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 30/06/2019

Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Ühendkuningriik

Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje inglise keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.


UK Central Authority for Exchange of Criminal Records (Karistusregistri andmete vahetamise eest vastutav Ühendkuningriigi keskasutus)

Aadress:

ACRO,
PO BOX 481,
Fareham,
PO14 9FS

Tel: +44 (0)1489 569 805

E-post: Lingil klikates avaneb uus akeninternational.requests@acro.pnn.police.uk

UK Central Authority for Mutual Legal Assistance (Vastastikuse õigusabi eest vastutav Ühendkuningriigi keskasutus)

Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 12/07/2017