Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius

ECRIS (Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema) buvo sukurta 2012 m. balandžio mėn., siekiant palengvinti keitimąsi informacija apie teistumą visoje ES. Ja sukuriama elektroninė valstybių narių sąsaja ir nustatomos taisyklės, siekiant užtikrinti, kad informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius, saugoma valstybių narių teistumo sistemoje, būtų galima keistis vienodu būdu ir sparčiai, laikantis trumpų teisinių terminų ir naudojant standartizuotas elektronines formas.


Bendroji informacija

2004 m. Fourniret byla ir daugelis vėlesnių tyrimų parodė, kad nacionaliniai teismai bausmes dažnai paskirdavo nieko nežinodami apie galimus kitose valstybėse narėse anksčiau priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius. Dėl informacijos stokos buvo priimami netinkami sprendimai, kuriais nebuvo atsižvelgiama į asmens teistumą, ir nebuvo įmanoma imtis priemonių, kuriomis būtų užtikrinama, kad to paties pobūdžio nusikaltimas nebūtų padarytas dar kartą.

Nuo 2008 m. informacija apie teistumą turi būti keičiamasi naujų baudžiamųjų bylų prieš asmenį tikslais, įgyvendinant Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTarybos pamatinį sprendimą 2008/675 dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose.

ECRIS

ECRIS sukurta siekiant patenkinti poreikį Europos lygmeniu pagerinti ir palengvinti keitimąsi informacija apie teistumą. Nacionaliniuose nuosprendžių registruose saugoma informacija gali būti greitai, vienodai ir paprastai keičiamasi elektroninėmis priemonėmis per saugią informacijos infrastruktūrą. Naudodamiesi ECRIS, teisėjai, prokurorai ir susijusios administracinės institucijos gali nesunkiai gauti (per kiekvienos valstybės narės paskirtą centrinę instituciją) išsamią informaciją apie bet kurio ES piliečio nusikalstamą praeitį, nepaisant to, kurioje valstybėje narėje tas asmuo buvo nuteistas praeityje.

Informacija gali būti keičiamasi įvairiausiais tikslais pagal pamatinį sprendimą ir nacionalinę teisę:

Bendrieji principai

 • ECRIS pagrindas yra decentralizuota informacinių technologijų struktūra – informacija apie teistumą saugoma tik nacionalinėse valstybių narių duomenų bazėse, o valstybių narių centrinės valdžios institucijos ja keičiasi elektroniniu būdu, kai to paprašoma.
 • Valstybė narė, kurios pilietybę asmuo turi, tampa pagrindine informacijos apie visus tam asmeniui paskelbtus apkaltinamuosius nuosprendžius saugotoja. Ji privalo saugoti visą gautą informaciją, ją atnaujinti ir perduoti kitoms valstybėms narėms, kai to prašoma. Todėl kiekviena valstybė narė turėtų galėti pateikti išsamią ir naujausią informaciją apie savo piliečių teistumą, nepaisant to, kurioje valstybėje narėje apkaltinamieji nuosprendžiai buvo priimti.
 • Valstybė narė, priimanti apkaltinamąjį nuosprendį ne savo piliečiui, turi kuo skubiau išsiųsti informaciją, įskaitant naujausią informaciją, apie šį apkaltinamąjį nuosprendį valstybei (-ėms) narei (-ėms), kurios (-ių) pilietybę turi nusikalstamą veiką padaręs asmuo.
 • Informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius perduodama elektroniniu būdu, naudojant europinę standartinę formą ir dvi nuorodines kategorijų lenteles – nusikalstamų veikų ir bausmių. Naudojantis šiomis lentelėmis lengviau atlikti mašininį vertimą ir suprasti perduotą informaciją. Perduodamos informaciją apie apkaltinamąjį nuosprendį, valstybės narės turi nurodyti nusikalstamos veikos ir bausmės arba sankcijos kategoriją. Kodai sudaro galimybę kategorijas mašininiu būdu išversti į gavėjo kalbą ir dėl to gavęs informaciją jis gali nedelsdamas reaguoti.

Teisėkūros priemonės

Keitimosi informacija ir sistemos veikimo principai nustatyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPamatiniame sprendime dėl keitimosi informacija iš nuosprendžių registro ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSprendime dėl ECRIS.

Įgyvendinimas

Buvo imtasi keleto techninių ir finansinių priemonių, siekiant padėti valstybėms narėms parengti techninę infrastruktūrą, kuria naudojantis informacijos apie teistumą sistemos būtų sujungtos iki 2012 m. balandžio mėn. (teisinis įgyvendinimo terminas) ir po šios datos. Komisija valstybėms narėms suteikė galimybę naudotis specialia programine įranga (nuorodų įdiegimu), kad jos galėtų lengviau susijungti. Be to, valstybės narės savo nacionalinėms informacijos apie teistumą sistemoms modernizuoti galėjo prašyti finansinės ES paramos, kuri teikiama dotacijų forma pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo teisingumo programą.

2017 m. prie ECRIS buvo prisijungusios visos valstybės narės. Tačiau ne visos valstybės narės yra prisijungusios prie visų kitų valstybių narių. Daugiau informacijos apie ECRIS naudojimą rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspirmojoje statistinėje Komisijos ataskaitoje, paskelbtoje 2017 m. birželio 29 d.

Išrašas iš nuosprendžių registro ne baudžiamosios bylos tikslais

Laikantis Europos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR, Europos Tarybos sprendimo 2009/316/TVR ir nacionalinių nuostatų, informacija apie teistumą gali būti keičiamasi ne baudžiamosios bylos tikslais. Daugiau informacijos apie tai, kaip gauti išrašą iš nuosprendžių registro kitais tikslais galima rasti valstybės narės puslapyje spustelėjus atitinkamą vėliavėlę kitoje šio puslapio vietoje.

Komisijos pasiūlymas pagerinti keitimąsi informacija apie trečiųjų šalių piliečius ir asmenis be pilietybės (toliau ­ TŠP)

Per ECRIS efektyviai teikiama informacija apie ES piliečius, remiantis principu, kad valstybė narė, kurios pilietybę asmuo turi, yra vienintelė informacijos apie visus apkaltinamuosius nuosprendžius saugotoja. Tačiau per ECRIS neįmanoma taip pat keistis informacija apie TŠP paskelbtus apkaltinamuosius nuosprendžius, nes nėra vienintelės informacijos apie TŠP saugotojos. Todėl šiuo metu neįmanoma nustatyti, ar kurioje nors valstybėje narėje (ir kurioje) konkretus TŠP buvo nuteistas, nepatikrinus visų valstybių narių sistemų.

Siekdama ištaisyti šią situaciją, 2016 m. sausio 19 d. Komisija priėmė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDirektyvos, kuria iš dalies keičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR dėl ECRIS, pasiūlymą, o 2017 m. birželio 29 d. – papildomą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasReglamento pasiūlymą, siekdama sukurti centralizuotą ECRIS-TCN sistemą, kuri leistų efektyviai nustatyti konkretų TŠP nuteisusią (-ias) valstybę (-es) narę (-es).

Siūlomame reglamente centralizuotos ECRIS-TCN sistemos valdymas patikimas „eu-LISA“. Sistemą sudaro visų valstybėse narėse nuteistų TŠP tapatybės duomenys (raidiniai skaitmeniniai duomenys ir pirštų atspaudai). Paieškos funkcija valstybėms narėms sudaro galimybę atlikti rodyklės paiešką internetu. „Atitiktis“ nurodo valstybę (-es) narę (-es), priėmusią (-ias) atitinkamo TŠP apkaltinamąjį nuosprendį. Tuomet nurodytos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) galima prašyti pateikti išsamią informaciją apie teistumą per ECRIS.

Siūloma direktyva nustatomi valstybių narių įsipareigojimai dėl ECRIS-TCN sistemos nacionaliniu lygmeniu ir valstybių narių keitimosi išsamia informacija apie teistumą.

Dėl siūlomos direktyvos ir reglamento šiuo metu Sąjungos teisės aktų leidėjas – Taryba ir Parlamentas – derasi, siūlo pakeitimus ir baigia juos priimti vykstant teisėkūros procesui.


Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.

Paskutinis naujinimas: 07/10/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Belgija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (prancūzų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Centrinis duomenų apie teistumą registras (Casier Judiciaire Central)

Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles

Telefonas +32 (0)2 552 27 44
Faksas +32 (0)2 552 27 82

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascjc-csr@just.fgov.be


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 14/09/2017

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Bulgarija


Teisingumo ministerija, Nuosprendžių registro centrinis biuras

Adresas:

ul. Aksakov 5
1040 Sofija

Telefonas + 359(2) 9237355

Faksas +359 (2) 9881142

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasCBCC@justice.government.bg, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbs_cbs@mjeli.government.bg


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 09/03/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Čekija


Čekijos Respublikos Nuosprendžių registro biuras

Adresas:

Soudní 1
140 66 Praha 4

Telefonas +420 244 006 111

Faksas +420 244 006 260

E. paštas rejstrik@rejtr.justice.cz

Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Čekijos Respublikos Teisingumo ministerija

Adresas:

Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Telefonas +420 221 997 111

Faksas +420 224 919 927

E. paštas posta@msp.justice.cz

Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 15/06/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Vokietija


Federalinis teisingumo biuras (Bundesamt für Justiz)

IV 2 skyrius „Internationale Registerangelegenheiten“ (tarptautiniai registrų reikalai)

Adresas:

 • D-53094 Bonn
 • Adenauerallee 99 - 103
  D-53113 Bonn

Telefonas: +49 (0)228 99 410-40
Faksas: +49 228 99 410-5603

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbzr.international@bfj.bund.de


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 16/10/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Estija


Registrų ir informacinių sistemų centras

Adresas:

Lubja 4
Tallinn 19081

Telefonas +372 663 63 00

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasecris@rik.ee
Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.rik.ee/


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 25/11/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Airija


Central Authority for Criminal Records in Ireland (Airijos centrinė institucija, atsakinga už nuosprendžių registrą)

Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary

Telefonas +353 (0)504 27300

Faksas +353 (0)504 27373

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascriminalrecords@garda.ie


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 25/08/2017

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Graikija


Nuosprendžių registro ir malonių departamentas

Teisingumo ministerija

Adresas:

Mesogeion 96
115 27 Atėnai

Telefonas +30(0)213 1307300 (komutatorius)
Faksas +30(0)210 7483326, +30(0)213 1307188

e. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasypdipimi@otenet.gr

Vadovo telefonas +30(0)213 1307042

Už ECRIS atsakingo pareigūno telefonas +30(0)213 1307044

Už sertifikavimą portale atsakingo pareigūno telefonas +30(0)213 1307048


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 31/08/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Ispanija


Centrinis nuteistųjų registras

Adresas:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos

San Bernardo 19

Madrid 28071

Telefonas +34 913904596

Faksas +34 913904597

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasregistros.administrativos@mjusticia.es


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Prancūzija


Nacionalinis nuosprendžių registras – Teisingumo ministerija – Baudžiamųjų bylų ir malonės direktoratas

Adresas:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Telefonas +33 2 51 89 89 51

Faksas +33 2 40 50 52 63

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascjn@justice.gouv.fr


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/12/2016

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Kroatija


Kroatijos Respublikos centrinė institucija, atsakinga už keitimąsi duomenimis su kitomis valstybėmis narėmis, yra:

Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija
Baudžiamosios teisės ir probacijos direktoratas
Baudžiamosios teisės padalinys
Nuosprendžių ir malonės tarnyba
Nuosprendžių skyrius
Ulica Grada Vukovara 49
10000 Zagreb

Tel. +385 1 3714-223;
Tel. +385 1 3714-222

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaske.mp@pravosudje.hr

Nuosprendžių registras

Įstatymu dėl nuteisimo teisinių pasekmių, nuosprendžių registrų ir reabilitacijos reglamentuojamos teisinės nuteisimo pasekmės, nuosprendžių registrų duomenų tvarkymas, saugojimas, prieinamumas, teikimas ir ištrynimas, tarptautinis keitimasis nuosprendžių registrų duomenimis ir reintegracija.

Nuosprendžių registrą tvarko už teismų sistemą atsakinga ministerija, kuri tuo pat metu yra centrinė institucija, atsakinga už keitimąsi tokiais duomenimis su kitomis valstybėmis.

Nuosprendžių registras tvarkomas fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie galutiniu nuosprendžiu buvo pripažinti kaltais už nusikalstamas veikas Kroatijoje, taip pat Kroatijos piliečiams ir Kroatijoje gyvenantiems juridiniams asmenims, kurie galutiniu nuosprendžiu buvo pripažinti kaltais už nusikalstamas veikas ne Kroatijoje, jei tokie duomenys buvo pateikti ministerijai.

Ministerija įrašo duomenis į nuosprendžių registrą, remdamasi galutinių teismo sprendimų ir kitų aktų duomenimis.

Ministerija teikia nuosprendžių registro duomenis, išduodama pažymą su nuosprendžių registro duomenimis. Nuosprendžių registro duomenys gali būti naudojami tik tais tikslais, kuriais jie buvo išduoti.

Pažymų, patvirtinančių, kad asmuo neteistas, išdavimas

Institucija, įgaliota išduoti pažymas, patvirtinančias, kad asmuo Kroatijoje neteistas, yra Teisingumo ministerija. Pažymas, patvirtinančias, kad asmuo neteistas, taip pat gali siųsti Kroatijos diplomatinės atstovybės, konkrečiai šalies, kurioje prašoma išduoti tokią pažymą, ambasados. Asmeniui asmeniškai pateikus prašymą, prie kurio turi būti pridėta asmens tapatybės kortelės arba paso kopija, ambasada jį įvykdys ir pareikalaus apmokėti už suteiktą paslaugą nustatytu tarifu. Pažymos taip pat gali būti prašoma kitam asmeniui, pateikus įgaliojimą kartu su pirmiau nurodytais dokumentais. Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo neteistas, skirtos naudoti užsienyje, išduodamos naudojant standartinę formą.

Fizinis asmuo gali prašyti pateikti jo paties teistumo duomenis, jei to reikia norint pasinaudoti tam tikra teise užsienyje arba tarptautinėje organizacijoje. Prašymus galima pateikti naudojantis Forma Va PDF(34 Kb)hr, kuri yra sudėtinė nuosprendžių registro taisyklių dalis.

Nuosprendžių registro duomenų ištrynimas

Nuosprendžių registro duomenys ištrinami remiantis:

 1. už nuosprendžių registrų tvarkymą atsakingos institucijos oficialiu sprendimu dėl reabilitacijos;
 2. galutiniais teismo sprendimais dėl reabilitacijos;
 3. už amnestijos ar malonės suteikimą atsakingos institucijos sprendimais, kuriais suteikiama ankstyva reabilitacija.

Reabilitacijos užbaigimas

Po kalėjimo, nepilnamečių kalėjimo ar ilgalaikės laisvės atėmimo bausmės atlikimo, malonės suteikimo ar senaties termino suėjimo arba sumokėjus baudą, nuteistieji naudojasi visomis Konstitucijoje, įstatymuose ar kituose teisės aktuose numatytomis pilietinėmis teisėmis ir gali įgyti bet kokias teises, išskyrus tas, kurios ribojamos apsaugos priemone arba teisinėmis nuteisimo pasekmėmis.

Jei nusikaltėlis dar kartą nenuteisiamas dėl kito nusikaltimo, pasibaigus nustatytam terminui reabilitacija laikoma visiškai užbaigta.

Nuosprendžių registro duomenų teikimas kitoms šalims

Nuosprendžių registro duomenys Europos Sąjungai nepriklausančioms šalims teikiami pagal tarptautinių sutarčių nuostatas arba, jei jų nėra, pagal Tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose įstatymą.

Kroatija keičiasi nuosprendžių registrų duomenimis su kitomis ES valstybėmis narėmis pagal 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio, laikydamasi laisvės, saugumo ir teisingumo principų.

Nuosprendžių registro duomenys elektroninėmis priemonėmis siunčiami kitoms ES valstybėms narėms naudojantis nuosprendžių registrų duomenų baze, susieta su Europos nuosprendžių registrų informacine sistema (ECRIS), naudojant ES reglamentuose nustatytas formas ir klasifikacijas (standartizuotus formatus).

Iki šiol pradėta keistis duomenimis su aštuoniomis ES valstybėmis narėmis: Austrija, Čekija, Belgija, Ispanija, Vokietija, Švedija, Prancūzija ir Airija, vyksta paskutiniai pasirengimo darbai siekiant keistis duomenimis su Lenkija ir Italija.

Duomenys apie juridinių asmenų teistumą ES valstybėms narėms teikiami pagal tarptautinių sutarčių nuostatas arba, jei jų nėra, pagal Tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose įstatymą.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 27/07/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Italija


Ministero della Giustizia (Teisingumo ministerija)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Teismų reikalų departamentas)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Baudžiamųjų bylų generalinis direktoratas)

Ufficio III – Casellario Centrale (III tarnyba – Centrinis registras)

Piazza di Firenze, 27
00186 Rome

Telefonai: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Faksas +39 06 6880 7558

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascasellario.centrale@giustizia.it


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 24/02/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Kipras


Policijos vadovybė

Toliau išvardyti Kipro policijos departamentai yra kompetentingos institucijos, įgaliotos policijos vadovybės vardu perduoti informaciją:

1. Nuosprendžių registro biuras. Baudžiamosios bylos

Adresas:

C Departamentas
Policijos vyriausioji valdyba
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Pašto kodas 1478
Nikosija

TELEFONAS +357 (22) 808386

FAKSAS +357 (22) 808653

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascro@police.gov.cy, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasekoutsofti@police.gov.cy

Šis departamentas atsakingas už informacijos perdavimą pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 4, 6 ir 7 straipsnius.

Keičiamasi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius.

2. Nuosprendžių registro biuras. Eismo taisyklių pažeidimai

Adresas:

Eismo departamentas
Policijos vyriausioji valdyba
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Pašto kodas 1478
Nikosija

TELEFONAS +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

FAKSAS +357 (22) 607596

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasmefstathiou@police.gov.cy

Šis departamentas atsakingas už informacijos perdavimą pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 4, 6 ir 7 straipsnius.

Keičiamasi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius dėl eismo taisyklių pažeidimų.

3. Europos Sąjungos ir tarptautinio policijos bendradarbiavimo direktoratas

Adresas:

Policijos vyriausioji valdyba
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Pašto kodas 1478
Nikosija

TELEFONAS +357 (22) 607841/ 2/ 3

FAKSAS +357 (22) 607898

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaseuipcd@police.gov.cy

Šis direktoratas atsakingas už informacijos perdavimą pagal Tarybos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 7 straipsnį.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 23/07/2019

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Latvija


Latvijos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Informacijos centras

Adresas:

Bruņinieku iela 72b
Riga
LV-1009

Telefonas +371 67208218, +371 67208216
Klientų aptarnavimo skyrius +371 67219111 
Faksas +371 67208219

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskanceleja@ic.iem.gov.lv

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKaip gauti išrašą iš nuosprendžių registro


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 23/09/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Lietuva


Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Adresas:

Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius

Telefonas: +370 5 271 71 77

Faksas +370 5 271 89 21

Elektroninis paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasird@vrm.lt


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 18/02/2019

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Liuksemburgas


Generalinė prokuratūra

Adresas:

Cité Judiciaire

Bâtiment CR

Plateau du St Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefonas +352 47 59 81 393

Faksas +352 47 05 50

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasparquet.general@justice.etat.lu


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/01/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Vengrija

Šiame skirsnyje kalbama apie Už nuosprendžių registrą atsakingą institucija instituciją ir pažymas dėl teistumo, kurios vengrų kalba vadinamos erkölcsi bizonyítvány.


KEKKH Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (Administracinių ir elektroninių viešųjų paslaugų centrinis biuras, Už nuosprendžių registrą atsakinga institucija)

Adresas: 1097 Budapest, Vaskapu utca 30/A

Telefonas +36 1 455 21 98
Faksas +36 1 455 21 03

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbnyh@kekkh.gov.hu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.nyilvantarto.hu/en/

Institucijos paslaugų skyrius yra įsikūręs Vidaus reikalų ministerijos Centrinėje dokumentų tarnyboje (1133 Budapest, Visegrádi utca 110.).

Kiek tai susiję su tvarkomais duomenimis, išrašai iš nuosprendžių registro yra autentiški oficialūs dokumentai ir teisės aktais nustatyta, kad juos prižiūri generalinis prokuroras. Norėdami gauti savo pažymą dėl teistumo kreipkitės į Vidaus reikalų ministerijos centrinę dokumentų tarnybą. Tai galite padaryti paštu, elektroniniu būdu arba asmeniškai paslaugų skyriuje. Pažymos dėl teistumo išduodamos nemokamai pirmus keturis kartus per metus.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasDaugiau informacijos apie teismo bylų registro išrašą.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 27/07/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Malta


Nuosprendžių registro tarnyba

Adresas:

Police General Headquarters

Kalcidonju Square

Floriana

Telefonas +356 22942142

Faksas +356 22942678

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascro.police@gov.mt


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 15/07/2013

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Nyderlandai


Teismo dokumentų sistemoje (Justitieel Documentatiesysteem - JDS) registruojami visi sunkūs nusikaltimai ir didelis skaičius nesunkių nusikalstamų veikų, susijusių su fiziniais ir juridiniais asmenimis, kaip numatyta Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisminių duomenų ir nuosprendžių registrų įstatyme (Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens - Wjsg). Dėl konfidencialaus tokių teisminių duomenų pobūdžio Wjsg laikomasi ribojamojo požiūrio į informacijos registravimą ­ir ­atskleidimą. Kitaip tariant, įstatyme nustatyta, kas gali susipažinti su kokia informacija ir kokiu aiškiu tikslu.

Teisminės informacijos tarnyba (Justitiële Informatiedienst - JustID)

Kontaktiniai duomenys:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisminės informacijos tarnyba

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

PO Box 337
7600 AH Almelo

Telefonas +31 88 998 9000
Faksas +31 546 813 003

El. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@justid.nl


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 25/02/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Austrija


Vienos regiono policijos komisariatas, Teistumo registro tarnyba

Adresas:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Telefonas +43(0)1 31310 79231

Faksas +43(0)1 31310 79209

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 23/07/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Lenkija


Teisingumo ministerija. Nacionalinio nuosprendžių registro informacijos biuras

Adresas:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warsaw

Telefonai: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Faksas +48 22 39 76 205

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaskrk@ms.gov.pl


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 13/01/2017

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Portugalija


Teismų administravimo generalinis direktoratas. Nuteistųjų identifikavimo tarnybų direktoratas

Adresas:

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Floors 0, 9 to 14
1990-097 Lisbon

Telefonas (+351) 217 906 200/1
Faksas (+351) 211 545 100

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascorreio.dsic@dgaj.mj.pt
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

Pagal 2015 m. gegužės 5 d. Įstatymą Nr. 37/2015 be duomenų subjekto ir bet kurio asmens, kuris įrodo, kad teikia prašymą duomenų subjekto vardu arba jo interesais, susipažinti su nuosprendžių registre esančia informacija gali toliau nurodyti subjektai, tačiau tik kiekvienam iš jų nustatytais tikslais:

 1. teisėjai ir prokurorai baudžiamųjų veikų tyrimo, pasiruošimo baudžiamajam procesui ir lygtinio paleidimo procesui, sprendimų dėl įvaikinimo, globos, rūpybos, laikinos globos ar globos paskyrimo (apadrinhamento civil), vaikų perdavimo, globos ar įkurdinimo arba tėvų pareigų ir sprendimų dėl skolų nurašymo su fiziniais asmenimis susijusiose bankroto bylose priėmimo tikslais;
 2. subjektai, kuriems pagal baudžiamojo proceso teisę pavesta vykdyti tyrimo veiklą arba kuriems, vykdant šiuos įgaliojimus, turi būti užtikrintas tarptautinis bendradarbiavimas nusikaltimų prevencijos ir baudžiamojo persekiojimo už juos srityje;
 3. subjektai, turintys įgaliojimus nagrinėti kalinių asmenines bylas, tuo tikslu;
 4. reintegracijos į bendruomenę tarnybos, vykdydamos savo įgaliojimus;
 5. subjektai, turintys įgaliojimus užtikrinti nacionalinį saugumą ir užkirsti kelią sabotažui, terorizmui, šnipinėjimui ar bet kokiam veiksmui, kuris dėl savo pobūdžio gali pakeisti ar sunaikinti Konstitucijoje nustatytą teisinę valstybę, tik vykdydami savo įgaliojimus;
 6. oficialūs subjektai, neišvardyti pirmesniuose punktuose, vykdydami savo viešuosius įgaliojimus, kai pažymų negalima gauti iš duomenų subjektų ir gavę už teisingumą atsakingo vyriausybės nario leidimą, o tais atvejais, kai duomenys susiję su juridiniu asmeniu ar jam lygiaverčiu subjektu, – viešieji subjektai, kuriems pavesta reguliuoti juridinio asmens ar jam lygiaverčio subjekto ekonominę veiklą, jei tai tikrai būtina šiai reguliavimo pareigai vykdyti ir gavus už teisingumą atsakingo vyriausybės nario leidimą;
 7. Europos Sąjungos valstybių narių centrinės institucijos, kaip nurodyta 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2009/315/TVR ir jo tikslais, kai jos naudojasi tuo pamatiniu sprendimu joms suteiktais įgaliojimais;
 8. užsienio valdžios institucijos ar subjektai, gavę už teisingumą atsakingo vyriausybės nario leidimą ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos atitinkamoms Portugalijos valdžios institucijoms, vykstant parengiamiesiems tyrimams baudžiamajame procese;
 9. Europos Sąjungos valstybių narių oficialūs subjektai tomis pačiomis sąlygomis, kurios taikomos atitinkamoms Portugalijos valdžios institucijoms 2006 m. rugpjūčio 9 d. Įstatymo Nr. 37/2006 22 straipsnio 5 dalyje nustatytais tikslais, taip pat kitos valstybės subjektai pagal galiojančių konvencijų arba tarptautinių susitarimų sąlygas, laikantis abipusių susitarimų su Portugalijos valdžios institucijomis;
 10. už teisingumą atsakingo vyriausybės nario mokslinių ar statistinių tyrimų tikslais įgalioti subjektai.

Pažymų prašantys duomenų subjektai turi įrodyti, kad jie yra faktiniai duomenų subjektai, patvirtinti savo tapatybę pateikdami pilietybės arba asmens tapatybės kortelę arba bet kokį tam tikslui tinkamą asmens tapatybės dokumentą, ir nurodyti kokiam tikslui pažyma skirta. Kai prašymas pateikiamas per elektroninę platformą, duomenų subjektas savo tapatybę įrodo tapatybės nustatymui naudodamas pilietybės kortelę arba skaitmeninį mobilųjį raktą (2015 m. gegužės 5 d. Įstatymas Nr. 37/2015).

Prašymus išduoti pažymą apie teistumą duomenų subjekto vardu gali pateikti:

 1. nepilnamečių tiesiosios aukštutinės linijos giminaičiai;
 2. asmenų, neturinčių veiksnumo, globėjai;
 3. bet kuri trečioji šalis, duomenų subjekto aiškiai įgaliota tai padaryti rašytiniame dokumente.

Prašymą pateikiantys giminaičiai arba globėjai, kaip nurodyta a ir b punktuose, privalo įrodyti savo ryšį arba įgaliojimus, kuriais remdamiesi jie teikia prašymą, patvirtinti savo tapatybę pateikdami pilietybės arba asmens tapatybės kortelę arba bet kokį kitą tam tikslui tinkamą asmens tapatybės dokumentą, ir nurodyti kokiam tikslui pažyma skirta.

Trečioji šalis, kurią pateikti prašymą išduoti pažymą įgaliojo duomenų subjektas, turi pateikti tinkamai pasirašytą duomenų subjekto pareiškimą, kuriame nurodoma:

 1. duomenų subjekto vardas ir pavardė ir jo pilietybės arba asmens tapatybės kortelės arba bet kurio kito tinkamo asmens tapatybės dokumento numeris;
 2. įgaliotosios šalies vardas ir pavardė ir jos pilietybės arba asmens tapatybės kortelės arba bet kurio kito tinkamo asmens tapatybės dokumento numeris;
 3. pareiškimas, kuriuo suteikiami įgaliojimai prašyti išduoti pažymą, nurodant, kokiam tikslui ji yra skirta.

Be pirmiau minėto pareiškimo, įgaliotoji trečioji šalis turi pateikti savo asmens tapatybės dokumentą, kaip nurodyta įgaliojimo pareiškime, ir duomenų subjekto asmens tapatybės dokumentą, patvirtinantį jo parašo ir tapatybės duomenis, arba patvirtintą jo kopiją.

Nuosprendžių registre esanti informacija atskleidžiama, arba nurodoma, kad jos nėra, išduodant (elektroninę) pažymą apie teistumą, kurioje nurodomas asmuo, su kuriuo ji susijusi, ir patvirtinant su tuo asmeniu susijusio įrašo turinį arba jo nebuvimą, laikantis nusikaltimų atskleidimo įstatymo nuostatų ir atsižvelgiant į tikslą, kuriam ji skirta. Pažymos galioja tris mėnesius nuo išdavimo dienos ir tik prašyme ir pažymoje nurodytu tikslu (2015 m. gegužės 5 d. Įstatymas Nr.  7/2015 ir 2015 m. rugpjūčio 25 d. Įstatyminis dekretas Nr. 171/2015).ºº

Prašymą išduoti pažymą apie teistumą galite pateikti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje, Teisingumo administracijos generalinio direktorato patalpose, per Piliečių konsultacijų biurų tinklą (Lojas do Cidadão) arba Piliečių centruose (Espaços do Cidadão), kurie teikia šią Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspaslaugąNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasapylinkės teismų kanclerio centriniams skyriams arba vietos teisėjams arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasIntegruoto paramos piliečiams tinklo (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) biuruose Azoruose.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 28/09/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Rumunija


Rumunijos policijos generalinės inspekcijos Nuosprendžių registro, statistikos ir operatyvinės informacijos direktoratas (Direcția Cazier Judiciar, Statistică și Evidențe Operative, Inspectoratul General al Poliției Române)

Adresas:

Şos. Şos. Ștefan cel Mare nr. 13-15
sector 2 Bucureşti
cod poştal 020123

Faksas + (4021)/317 87 90

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascazier@politiaromana.ro


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 24/02/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Slovėnija


Teisingumo ministerija

Baudžiamųjų sankcijų vykdymo skyrius

Adresas:

Župančičeva 3
1000 Ljubljana

Tel. + 386 (0)1  369 5342
Faksas: + 386 (0)1 369 5625

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaske.mp@gov.si

Teisingumo ministerija tvarko įrašus apie teistumą, įsiteisėjusių teismo nutarčių ir sprendimų dėl baudžiamųjų nusižengimų registrą ir bendrąjį baudos taškų už kelių eismo pažeidimus registrą (Baudžiamųjų sankcijų vykdymo įstatymo (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, ZIKS) 250a straipsnis).


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 24/07/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Slovakija


Slovakijos Respublikos generalinės prokuratūros nuosprendžių registras (Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky)

Adresas:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Telefonai: +421 2 554 25 649, +421 2 208 36 129, +421 2 208 36 133

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRegister.trestov@genpro.gov.ske.
E. registras Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.slovensko.sk/sk/lokator-sluzieb
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.genpro.gov.sk/register-trestov/co-potrebujete-k-ziadosti-o-vypis-odpis--12f3.html

Registras. Darbo valandos

Pirmadienis

8.00–12.00

13.00–17.00

Antradienis

7.30–12.00

13.00–15.00

Trečiadienis

7.30–12.00

13.00–15.00

Ketvirtadienis

7.30–12.00

13.00–15.00

Penktadienis

7.30–12.00

13.00–15.00

Informacija apie prašymo išduoti išrašą ir (arba) kopiją iš nuosprendžių registro pateikimą

Nuo 2015 m. lapkričio 1 d. išrašo iš nuosprendžių registro galima prašyti tik per Slovakijos Respublikos generalinės prokuratūros nuosprendžių registrą, adresu Kvetná 13, Bratislava. Prašymai bus nagrinėjami nedelsiant, nesusitarus dėl susitikimo.

Nuo 2016 m. liepos 2 d. prašymus taip pat galima teikti per Slovakijos pašto piliečių integruotus paslaugų centrus (CISP). Prašymai bus nagrinėjami nedelsiant, nesusitarus dėl susitikimo. Daugiau informacijos apie šią paslaugą, teikiamą per Slovakijos pašto piliečių integruotus paslaugų centrus (CISP), pateikiama adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.posta.sk/sluzby/sluzby-statu-na-poste.

Išrašas iš nuosprendžių registro

Išraše iš nuosprendžių registro yra nurodomi nepanaikinti Slovakijos Respublikos teismų, kitų ES valstybių narių teismų arba kitų valstybių teismų, kurių sprendimus pripažino Slovakijos Respublikos teismas, apkaltinamieji nuosprendžiai, įskaitant informaciją apie bausmių vykdymo statusą, nustatytas apsaugos priemones ir atitinkamus apribojimus bei prievoles, jeigu remiantis teismo sprendimu arba įstatymu nusikalstamą veiką padaręs asmuo neturi būti traktuojamas taip, lyg jis nebūtų nuteistas.

Nuorašas iš nuosprendžių registro

Nuorašas iš nuosprendžių registro yra viešas dokumentas, kuriame nurodoma:

 • bet koks galutinis apkaltinamasis nuosprendis, įskaitant kitų ES valstybių narių teismų arba kitų valstybių teismų, kurių sprendimus pripažino Slovakijos Respublikos teismas, priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius;
 • bausmės vykdymo statusas ir apsaugos priemonės vykdymo statusas;
 • apkaltinamieji nuosprendžiai, net jei jie buvo panaikinti teismo sprendimu arba įstatymu.

Nuoraše iš nuosprendžių registro taip pat pateikiama informacija apie:

 • teismo arba prokuroro priimtą galutinį sprendimą, kuriuo lygtinai atidedamas baudžiamosios bylos nagrinėjimas;
 • teismo arba prokuroro priimtą galutinį sprendimą dėl taikinimo ir baudžiamojo proceso sustabdymo patvirtinimo;
 • Slovakijos Respublikos piliečio galutinį apkaltinamąjį nuosprendį arba Slovakijos Respublikoje nuolat gyvenančio asmens galutinį apkaltinamąjį nuosprendį, kurį priėmė ne ES valstybės narės teismas ir kurio nepripažino Slovakijos Respublikos teismas, kartu paminint, kad šis sprendimas neturi teisinės galios Slovakijos Respublikoje ir yra nurodytas tik kaip informacija.

Nuoraše iš nuosprendžių registro, išduotame pagal Įstatymo dėl nuosprendžių registro, kuriuo iš dalies keičiami kai kurie kiti įstatymai, 14 straipsnio 2 ir 3 dalis, visi nepanaikinti kitos ES valstybės narės teismo arba kitos valstybės teismo priimti apkaltinamieji nuosprendžiai, kurių Slovakijos Respublikos teismas nepripažino, turi būti nurodomi paminint, kad šie sprendimai neturi teisinės galios Slovakijos Respublikoje ir yra nurodyti tik kaip informacija.

Atsakymas į prašymą pateikti informaciją iš nuosprendžių registro

Jeigu kitos ES valstybės narės centrinė institucija prašo Generalinės prokuratūros pateikti informaciją iš nuosprendžių registro apie Slovakijos Respublikos pilietį, Generalinė prokuratūra per dešimt darbo dienų jai turi pateikti informaciją apie:

 • Slovakijos Respublikos teismo priimtą galutinį nepanaikintą apkaltinamąjį nuosprendį, užregistruotą nuosprendžių registre;
 • kitos ES valstybės narės teismo priimtą galutinį nepanaikintą apkaltinamąjį nuosprendį, atnaujintą pagal Įstatymo dėl nuosprendžių registro, kuriuo iš dalies keičiami kai kurie kiti įstatymai, 17 straipsnio 4 dalį;
 • kitos valstybės teismo galutinį nepanaikintą apkaltinamąjį nuosprendį, apie kurį buvo pranešta ir kuris užregistruotas nuosprendžių registre.

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 10/11/2020

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Suomija

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (suomių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.


Teisinės informacijos registrų centras (Oikeusrekisterikeskus)

Adresas:

PL 157
FI–13101 Hämeenlinna

Telefonas +358 (0) 295 665 631

Faksas +358 (0) 295 665 770

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasoikeusrekisterikeskus@om.fi

Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 30/06/2019

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Jungtinė Karalystė


Jungtinės Karalystės keitimosi nuosprendžių registrų informacija centrinė institucija (UK Central Authority for Exchange of Criminal Records)

Adresas:

ACRO
PO BOX 481
Fareham
PO14 9FS

Telefonas +44 (0)1489 569 805

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasukca@acro.pnn.police.uk

Daugiau informacijos galima rasti ACRO Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 28/07/2020