Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti

L-ECRIS (is-Sistema Ewropea ta’ Informazzjoni ta’ Rekords Kriminali) inħolqot f’April 2012 biex tiffaċilita l-iskambju tal-informazzjoni dwar ir-rekords kriminali madwar l-UE. Hija tistabbilixxi interkonnessjonijiet elettroniċi bejn l-Istati Membri u tistipula regoli biex ikun żgurat li l-informazzjoni dwar il-kundanni kif tinsab fis-sistema tar-rekords kriminali fl-Istati Membri tista’ tiġi skambjata permezz ta’ formats elettroniċi standardizzati, b’mod uniformi u rapidu, u fi skadenzi legali qosra.


Sfond

Il-każ Fourniret tal-2004 u bosta studji li saru wara wrew li l-qrati nazzjonali ta’ sikwit jagħtu sentenzi mingħajr ma jkunu jafu dwar kundanni preċedenti li setgħu ngħataw fi Stati Membri oħrajn. In-nuqqas ta’ informazzjoni wassal għal sentenzi inadegwati, li ma kinux iqisu r-rekord kriminali ta’ persuna, u ma ħalliex li jittieħdu miżuri biex jevitaw li l-istess tip ta’ reat jerġa jitwettaq.

Mill-2008 ’l hawn, l-informazzjoni dwar ir-rekords kriminali tiġi skambjata għall-iskop ta’ proċedimenti kriminali kontra persuna, f’implimentazzjoni tad-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDeċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2008/675/dwar it-teħid in konsiderazzjoni ta’ kundanni fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea waqt proċedimenti kriminali ġodda.

ECRIS

L-ECRIS ġiet maħluqa b'reazzjoni għall-ħtieġa li jitjieb l-iskambju tal-informazzjoni dwar ir-rekords kriminali fuq livell Ewropew. L-informazzjoni li tinsab fir-reġistri nazzjonali tar-rekords kriminali tista’ tiġi skambjata elettronikament permezz ta’ infrastruttura tal-informazzjoni sigura, malajr, u b’mod uniformi u faċli. Hija tagħti lill-imħallfin, lill-prosekuturi u lill-awtoritajiet amministrattivi rilevanti aċċess faċli (permezz ta’ “awtorità ċentrali” deżinjata f’kull Stat Membru) għal informazzjoni komprensiva dwar l-istorja kriminali ta' kwalunkwe ċittadin tal-UE, indipendentement minn f’liema Stat Membru dik il-persuna tkun ġiet ikkundannata fil-passat.

L-informazzjoni tista’ tiġi skambjata għal firxa wiesgħa ta’ għanijiet skont id-Deċiżjoni Qafas u d-dritt nazzjonali.

Prinċipji ġenerali

  • L-ECRIS hija bbażata fuq arkitettura tal-IT deċentralizzata, li fiha r-rekord kriminali jinżamm unikament fil-bażijiet tad-dejta nazzjonali tal-Istati Membri u jiġi skambjat elettronikament bejn l-Awtoritajiet Ċentrali tal-Istati Membri, meta jintalbu li jagħmlu dan.
  • L-Istat Membru tan-nazzjonalità tal-persuna jsir ir-repożitorju ċentrali tal-kundanni kollha mogħtija lil dik il-persuna. Huwa jkun obbligat li jaħżen u jaġġorna l-informazzjoni kollha li jirċievi, kif ukoll li jitrażmetti din l-informazzjoni lil Stati Membri oħrajn meta jintalab jagħmel dan. B’riżultat, kull Stat Membru għandu jkun fil-qagħda li jipprovdi informazzjoni kompluta u aġġornata dwar il-kundanni taċ-ċittadini tiegħu, irrispettivament minn fejn ikunu ngħataw tali kundanni.
  • Stat Membru li jikkundanna lil persuna li mhix ċittadina tiegħu huwa obbligat li jibgħat l-informazzjoni minnufih, inklużi l-aġġornamenti, dwar din il-kundanna lill-Istat(i) Membru/i tan-nazzjonalità ta' min wettaq ir-reat.
  • It-trażmissjoni ta' informazzjoni dwar il-kundanni ssir elettronikament, permezz ta' format standardizzat Ewropew, billi jintużaw żewġ tabelli ta' referenza ta' kategoriji ta' reati u kategoriji ta' pieni. Dawn it-tabelli jiffaċilitaw it-traduzzjoni awtomatika u jżidu l-fehim reċiproku tal-informazzjoni trażmessa. Meta jittrażmettu informazzjoni dwar kundanna, l-Istati Membri jridu jużaw il-kategorija tal-krimini tar-reat u l-penali jew is-sanzjoni. Il-kodiċijiet jippremettu li ssir traduzzjoni awtomatizzata fil-lingwa tad-destinatarju, u din tippermettilu jkun f’pożizzjoni li jirreaġġixxi minnufih malli jirċievi l-informazzjoni.

Strumenti leġiżlattivi

Il-prinċipji li jirregolaw l-iskambju tal-informazzjoni u kif taħdem is-sistema huma rregolati fid-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDeċizjoni Qafas dwar l-iskambju ta’ informazzjoni tar-rekords kriminali u fid-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDeċiżjoni tal-Kunsill dwar l-ECRIS.

Implimentazzjoni

Ittieħdu għadd ta' miżuri tekniċi u finanzjarji biex jgħinu lill-Istati Membri jħejju l-infrastruttura teknika biex iqabbdu s-sistemi tar-rekords kriminali tagħhom flimkien sa April 2012 (l-iskadenza ta’ implimentazzjoni ġuridika) u lil hinn. Il-Kummissjoni għamlet disponibbli software speċjali (software tal-“implimentazzjoni tar-referenzi”) għall-Istati Membri biex jiffaċilità l-interkonnessjoni bejniethom. L-Istati Membri setgħu wkoll jitolbu appoġġ finanzjarju mill-UE fil-forma ta’ għotjiet biex jimmodernizzaw is-sistemi nazzjonali tar-rekords kriminali tagħhom taħt il-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaProgramm dwar il-Ġustizzja Kriminali.

Fl-2017, l-Istati Membri kollha kienu konnessi mal-ECRIS. Madankollu, mhux l-Istati Membri kollha huma konnessi mal-Istati Membri l-oħrajn kollha kemm huma. Għal iktar dettalji, ara l-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaewwel rapport statistiku tal-Kummissjoni dwar l-użu tal-ECRIS, li ġie ppubblikat fid-29 ta’ Ġunju 2017.

Estratt tar-rekord kriminali għal finijiet oħra li mhumiex proċedimenti kriminali

Konformi mad-dispożizzjonijiet stipulati fid-Deċiżjoni Qafas Ewropea 2009/315/ĠAI, id-Deċiżjoni tal-Kunsill Ewropew 2009/316/ĠAI u dispożizzjonijiet nazzjonali, l-iskambju ta’ informazzjoni tar-rekord kriminali tista’ ssir għal raġunijiet oħra minbarra l-proċedimenti kriminali. Iktar informazzjoni dwar kif tista’ tikseb estratt ta’ rekord kriminali għal raġunijiet oħrajn bħal dawn jistgħu jinsabu fil-paġna tal-Istat Membru billi tikklikkja fuq il-bandiera rispettiva f’parti oħra minn din il-paġna.

Proposta tal-Kummissjoni biex jittejjeb l-iskambju tal-informazzjoni dwar ċittadini ta’ pajjiżi terzi u persuni apolidi (TCN - third-country national)

L-ECRIS taħdem b’mod effiċjenti f'dak li għandu x’jaqsam maċ-ċittadini tal-UE abbażi tal-prinċipju tal-Istat Membru taċ-ċittadinanza bħala l-uniku repożitorju tal-informazzjoni kollha dwar il-kundanni. Madanakollu, l-ECRIS mhijiex adattata bl-istess mod għall-iskambju ta’ informazzjoni dwar il-kundanni ta’ ċittadini ta’ pajiżi terzi, minħabba li ma jeżistix repożitorju wieħed għal din l-informazzjon . Għaldaqstant, bħalissa mhuwiex possibbli li jiġi stabbilit jekk u f’liema Stat Membru ċittadin ta' pajjiż terz partikolari ġie kkundannat mingħajr ma jiġu kkonsultati kollha kemm huma.

Biex tagħmel tajjeb għal dan, fid-19 ta’ Jannar 2016, il-Kummissjoni adottat proposta għal Direttiva li temenda d-Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaDeċiżjoni Qafas 2009/315/ĠAI dwar l-ECRIS u, fid-29 ta’ Ġunju 2017 – Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaproposta għal Regolament li tikkumplimentaha, biex tiġi stabbilita sistema ċentralizzata tal-ECRIS dwar ċittadini ta' pajjiżi terzi għall-identifikazzjoni effiċjenti tall-Istat jew Stati Membri li fihom ikun ġie kkundannat ċittadin partikolari ta' pajjiż terz.

Fir-Regolament propost, l-istabbiliment ta’ sistema ECRIS dwar iċ-ċittadini ta’ pajiżi terzi fl-eu-LISA huwa regolat. Is-sistema tikkonsisti minn dejta dwar l-identità (dejta alfanumerika u marki tas-swaba') taċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi kollha kkundannati fl-Istati Membri. Mekkaniżmu tat-tiftix jippermetti lill-Istati Membri jfittxu fl-indiċi onlajn. “Hit” tidentifika l-Istat jew Stati Membri li jkunu kkundannaw lil ċittadin partikolari ta’ pajjiż terz. L-Istat(i) Membru/i mbagħad jistgħu jintalbu jagħtu l-informazzjoni sħiħa dwar ir-rekord kriminali permezz tal-ECRIS stabbilita.

Id-Direttiva proposta tirregola l-obbligi tal-Istati Membir fir-rigward tal-ECRIS dwar iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi fil-livell nazzjonali kif ukoll l-iskambji bejn l-Istati Membri tal-informazzjoni sħiħa dwar il-kundanni.

Id-Direttiva u r-Regolament proposti bħalissa qegħdin jiġu nnegozjati, adattati u ffinalizzati waqt il-proċedura leġiżlattiva mil-leġiżlatur Ewropew – il-Kunsill u l-Parlament.


Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.

L-aħħar aġġornament: 22/01/2019

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Belġju

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Franċiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


Casier Judiciaire Central

Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles/Brussell

Telefon: +32 (0)2 552 27 44
Faks: +32 (0)2 552 27 82

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacjc-csr@just.fgov.be


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 14/09/2017

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Bulgarija


Il-Ministeru tal-Ġustizzja, l-Uffiċċju Ċentrali għall-Kondotti Kriminali

Indirizz:

ul. Aksakov 5
Sofia 1040

Tel.: + 359(2) 9237355

Faks: +359 (2) 9881142

Indirizz elettroniku:Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdida CBCC@justice.government.bg, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidabs_cbs@mjeli.government.bg


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 17/12/2018

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Repubblika Ċeka


L-Uffiċċju tal-Kondotti Kriminali tar-Repubblika Ċeka

Indirizz:

Soudní 1
140 66 Prague 4

Telefon: +420 244 006 111

Faks: +420 244 006 260

Indirizz elettroniku: rejstrik@rejtr.justice.cz

Web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Il-Ministeru tal-Ġustizzja tar-Repubblika Ċeka

Indirizz:

Vyšehradská 16
128 10 Prague 2

Telefon: +420 221 997 111

Faks: +420 224 919 927

Indirizz elettroniku: posta@msp.justice.cz

Web: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 09/07/2019

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Ġermanja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Ġermaniż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


L-Uffiċċju Federali tal-Ġustizzja

Indirizz:

D-53094 Bonn
Adenauerallee 99 - 103
D-53113 Bonn
Il-Ġermanja

Telefon: +49 22899410-5454, +49 22899410-5412

Faks: +49 22899410-5603

Email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidabzr.international@bfj.bund.de


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 29/08/2019

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Estonja


Iċ-Ċentru tar-Reġistri u tas-Sistemi tal-Informazzjoni

Indirizz:

Lubja 4
Tallinn 19081

Telefon: +372 663 6300
Faks: +372 646 0165

Indirizz elettroniku: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaecris@just.ee
Sit elettroniku: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.rik.ee/


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 25/09/2019

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Irlanda


Central Authority for Criminal Records in Ireland

Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary

Telefown: +353 (0)504 27300

Faks: +353 (0)504 27373

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacriminalrecords@garda.ie


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 25/08/2017

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Greċja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Grieg ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


Dipartiment tal-Kondotti Indipendenti, Ministeru tal-Ġustizzja, Trasparenza u d-Drittijiet tal-Bniedem

Indirizz

Messogeion 96
115 27 Ateni

Tel.: +30(0)210 7767300 (swiċċbord)

Faks: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

Indirizz elettroniku: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaypdipimi@otenet.gr

Tel. Kap u Aġent Kap: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

Tel. L-Uffiċjal responsabbli mill-ECRIS: +30(0)210 7767045


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 27/04/2015

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Spanja


Registro Central de Penados [Reġistru Ċentrali ta’ Persuni Kkundannati]

Indirizz:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos

San Bernardo 19

Madrid 28071

Spain

Tel.: +34 913904596

Faks: +34 913904597

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaregistros.administrativos@mjusticia.es


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 12/03/2019

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Franza


Kondotta Nazzjonali - Ministeru tal-Ġustizzja - Direttorat għall-Affarijiet Kriminali u l-Maħfriet

Indirizz:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Telefown: +33 2 51 89 89 51

Faks: +33 2 40 50 52 63

Email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacjn@justice.gouv.fr


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 13/12/2016

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Italja


Ministeru tal-Ġustizzja

Dipartiment għall-Affarijiet tal-Ġustizzja

Direttorat Ġenerali tal-Ġustizzja Kriminali

Uffiċċju III - Reġistru Ċentrali

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Telefown: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Faks: +39 06 6880 7558

Email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacasellario.centrale@giustizia.it


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 18/06/2018

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Ċipru


Il-Kap tal-Pulizija

Dawn id-Dipartimenti tal-Pulizija Ċiprijotta huma awtoritajiet kompetenti li jittrażmettu l-informazzjoni f’isem il-Kap tal-Pulizija:

1. L-Uffiċċju tal-Kundanni Preċedenti: Kriminali

Indirizz

Dipartiment C
Kwartieri tal-Pulizija
Triq Antistratigou Evangelou Floraki
Kodiċi Postali 1478
Nikosija

TELEFON: +357 (22) 808386

FAKS: +357 (22) 808653

Indirizz elettroniku: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacro@police.gov.cy, Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaekoutsofti@police.gov.cy

Dan id-Dipartiment huwa responsabbli mit-trażmissjoni tal-informazzjoni skont l-Artikoli 4, 6 u 7 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/JHA.

Tiġi skambjata informazzjoni dwar kundanni kriminali preċedenti.

2. L-Uffiċċju tal-Kundanni Preċedenti: Traffiku

Indirizz

Id-Dipartiment tat-Traffiku
Kwartieri tal-Pulizija
Triq Antistratigou Evangelou Floraki
Kodiċi Postali 1478
Nikosija

TELEFON: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

FAKS: +357 (22) 607596

Indirizz elettroniku: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidamefstathiou@police.gov.cy

Dan id-Dipartiment huwa responsabbli mit-trażmissjoni tal-informazzjoni skont l-Artikoli 4, 6 u 7 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/JHA.

Tiġi skambjata informazzjoni dwar kundanni tat-traffiku preċedenti.

3. L-Unjoni Ewropea u d-Direttorat tal-Kooperazzjoni Polizjeska Internazzjonali

Indirizz

Kwartieri tal-Pulizija
Triq Antistratigou Evangelou Floraki
Kodiċi Postali 1478
Nikosija

TELEFON: +357 (22) 607841/ 2/ 3

FAKS: +357 (22) 607898

Indirizz elettroniku: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaeuipcd@police.gov.cy

Dan id-Direttorat huwa responsabbli mit-trażmissjoni tal-informazzjoni skont l-Artikoli 7 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2009/315/JHA.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 23/07/2019

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Latvja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Latvjan ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs [Ċentru tal-Informazzjoni tal-Ministeru tal-Intern tar-Repubblika tal-Latvja]

Indirizz:

Bruņinieku iela 72b

Rīga

LV-1009

Telefon: +37167208581, +37167208425

Faks: +37167208429

Posta elettronika: Išrašai apie teistumą (ECRIS) -


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 07/06/2017

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Litwanja


Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos [Dipartiment tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni fil-Ministeru tal-Intern tar-Repubblika tal-Litwanja]

Indirizz:

Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius

Telefon: +370 5 271 71 77

Faks: +370 5 271 89 21

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaird@vrm.lt


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 18/02/2019

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Lussemburgu


Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali

Indirizz:

Cité Judiciaire

Bâtiment CR

Plateau du St Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefown: +352 47 59 81 393

Faks: +352 47 05 50

Email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaparquet.general@justice.etat.lu


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 10/01/2020

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Ungerija

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ungeriż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság (Awtorità tal-Kondotti)

Indirizz:

Vaskapu utca 30/A
1097 Budapest

Tel.: +36 (0)1 455 21 02

Faks: +36 (0)1 455 21 03

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidabnyo@ahiv.hu

Websajt: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.nyilvantarto.hu/hu/


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 15/05/2013

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Olanda

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Olandiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


Justitiële Informatiedienst [Servizz tal-Informazzjoni Ġudizzjarja] (JustID)

Indirizz:

PO Box 337

7600 AH Almelo

Telefon: +31 88 998 9000

Faks: +31 546 813 003

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaecris@justid.nl


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 15/07/2013

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Awstrija


Il-Kwartieri Reġjonali tal-Pulizija ta' Vjenna, L-Uffiċċju tar-Rekords Kriminali

Indirizz:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Telefon: +43(0)1 31310 79231

Faks: +43 13131079209

E-mail: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidalpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 30/05/2018

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Polonja


Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego [Ministeru tal-Ġustizzja - L-Uffiċċju tal-Informazzjoni Nazzjonali tal-Kondotti]

Indirizz:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warsaw

Telefon: +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Faks: +48 22 39 76 205

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidakrk@ms.gov.pl


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 13/01/2017

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Portugall

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna il-Portugiż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


Direttorat-Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja – Direttorat għas-Servizzi tal-Identifikazzjoni tal-Kriminali

Indirizz:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E, 13º
1990-097 Lisbon

Telefon: +351 217 906 200/1

Faks: +351 211 545 113

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacorreio@dgaj.mj.pt

Indirizz tal-internet Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Skont il-liġi Portugiża, apparti l-awtoritajiet ġudizzjarji u tal-pulizija, il-persuna biss jew xi ħadd li jaġixxi f’isimha u fl-interess tagħha jista' jkollha silta mill-kondotta tagħha.

Kull min jitlob għal silta jrid ikollu prova li hu l-persuna kkonċernata jew xi ħadd awtorizzat minnu, u jissostanzja l-informazzjoni pprovduta fit-talba b’dokument(i) ta’ identifikazzjoni validu/i.

It-talba trid tkun sottomessa personalment lill-awtoritajiet ċentrali, lis-segretarjati tal-Qorti jew in-netwerk ta’ Uffiċċji taċ-Ċittadini (Lojas do Cidadão) u l-Bankijiet tas-Servizzi taċ-Ċittadini (Postos de Atendimento ao Cidadão).

Il-persuni li jirrisjedu lil hinn mill-Portugall jistgħu jissottomettu t-talba tagħhom kif hemm miktub fuq il-websajt tad-Direttorat-Ġenerali għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja jew lir-rappreżentazzjonijiet diplomatiċi jew konsulari tal-Portugall.


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 18/07/2013

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Rumanija

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna ir-Rumen ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, Inspectoratul General al Poliţiei Române [Direttorat għall-Kondotti, Statistiki u Informazzjoni Operattiva, Spettorat Ġeneral tal-Pulizija Rumena]

Indirizz:

Şos. Mihai Vodă nr. 6
Sector 5 Bucharest
Postal Code 050043

Tel.: + 40 21 316 49 75

Faks: + 40 21 317 87 90

Posta elettronika:Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidacazier@politiaromana.ro


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 17/05/2016

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Slovenja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna is-Sloven ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


Il-Ministeru tal-Ġustizzja u tal-Amministrazzjoni Pubblika

Oddelek za kazensko evidenco in evidenco vzgojnih ukrepov (Id-Dipartiment tal-Kondotti u tar-Rekords dwar Sentenzi ta' Riabilitazzjoni għall-Minorenni)

Indirizz:

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Telefon: + 386 (0)1 369 5342

Faks: + 386 (0)1 369 5625

Email: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidake.mp@gov.si


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 04/11/2013

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Slovakkja

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna is-Slovakk ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky [Uffiċċju tal-Kondotti, Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku tar-Repubblika Slovakka]

Indirizz:

Kvetná 13
814 23 Bratislava

Telefon: +421 2 502 16 134, +421 2 555 66 879 , +421 2 502 16 236

Faks: +421 2 502 16 249

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaregister.trestov@genpro.gov.sk


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 31/08/2018

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Finlandja


Oikeusrekisterikeskus [Ċentru tar-Reġistri Legali]

Indirizz:

PO BOX 157
FI–13101 Hämeenlinna

Telefon: +358 (0) 295 665 631

Faks: +358 (0) 295 665 770

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidaoikeusrekisterikeskus@om.fi

Websajt: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttps://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 30/06/2019

Jittieħed kont tal-kundanni preċedenti - Renju Unit

Jekk jogħġbok innota li l-verżjoni bil-lingwa oriġinali ta' din il-paġna l-Ingliż ġiet emendata reċentement. Il-verżjoni tal-lingwa li qed tara bħalissa attwalment qed tiġi ppreparata mit-tradutturi tagħna.


UK Central Authority for Exchange of Criminal Records [Awtorità Ċentrali tar-Renju Unit għall-Iskambju ta’ Kondotti]

Indirizz:

ACRO,
PO BOX 481,
Fareham,
PO14 9FS

Telefon: +44 (0)1489 569 805

Posta elettronika: Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidainternational.requests@acro.pnn.police.uk

UK Central Authority for Mutual Legal Assistance [Awtorità Ċentrali tar-Renju Unit għal Assistenza Legali Reċiproka]

Il-link jinfetaħ f'tieqa ġdidahttp://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/


Il-verzjoni bil-lingwa nazzjonali hija ġestita mill-Istat Membru rispettiv. It-traduzzjonijiet saru mis-servizz tal-Kummissjoni Ewropea. Jista' jkun hemm xi tibdil imdaħħal fl-oriġinal mill-awtorità nazzjonali kompetenti li jkun għadu ma jidhirx fit-traduzzjonijiet. Il-Kummissjoni Ewropea ma taċċettax responsabbilta jew kwalunkwe tip ta' tort fir-rigward ta' kull informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali sabiex tiċċekkja r-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-Istati Membri responsabbli minn din il-paġna.

L-aħħar aġġornament: 12/07/2017