Beaktande av tidigare fällande domar

Ecris (det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister) skapades i april 2012 för att underlätta utbytet av uppgifter i kriminalregister i hela EU. Ecris innebär att medlemsstaterna länkas samman elektroniskt och medför regler för att säkerställa att uppgifter om fällande domar som finns i medlemsstaternas kriminalregister kan utbytas i elektroniska standardformat, på ett snabbt och enhetligt sätt och inom korta rättsliga tidsfrister.


Bakgrund

Fourniret-målet från 2004 och en rad senare studier har visat att domstolarna i medlemsstaterna ofta har meddelat dom utan att känna till om den tilltalade tidigare fällts för brott i andra medlemsstater. Bristen på information har lett till felaktiga domar där ingen hänsyn har tagits till en persons kriminella bakgrund och till uteblivna åtgärder för att förhindra en upprepning av samma slags brottslighet.

Sedan 2008 måste uppgifter ur kriminalregister utbytas vid ett nytt brottmålsförfarande mot en person, i enlighet med Länken öppnas i ett nytt fönsterrådets rambeslut 2008/675/RIF om beaktande av tidigare fällande domar vid ett nytt brottmålsförfarande mot samma person.

Ecris

Ecris skapades som svar på behovet att förbättra och underlätta utbytet på EU-nivå av uppgifter i kriminalregister. Uppgifter i nationella kriminalregister kan utbytas elektroniskt och på ett snabbt, enhetligt och enkelt sätt genom en säker informationsinfrastruktur. Därmed kan domstolar, åklagarmyndigheter och relevanta administrativa myndigheter lätt få tillgång till samlad information om en berörd EU-medborgares eventuella brottsliga förflutna, oavsett i vilken medlemsstat vederbörande tidigare har fällts för brott. (Informationen ges via en utsedd ”centralmyndighet” i respektive medlemsstat.

Uppgifter kan utbytas i flera olika syften enligt rambeslutet och nationell rätt:

Allmänna principer

  • Ecris baseras på en decentraliserad it-arkitektur, där uppgifterna i kriminalregistren enbart lagras i medlemsstaternas nationella databaser och på begäran utbyts på elektronisk väg mellan medlemsstaternas centralmyndigheter.
  • Den medlemsstat där en person är medborgare blir den centrala platsen för lagring av alla uppgifter om fällande domar mot den personen. Denna medlemsstat är skyldig att lagra och uppdatera all mottagen information och att på begäran vidarebefordra uppgifterna till andra medlemsstater. Detta innebär att varje medlemsstat bör kunna tillhandahålla fullständig och uppdaterad information om fällande domar mot sina egna medborgare, oavsett var domarna har meddelats.
  • En medlemsstat vars domstolar meddelat en fällande dom mot en person som inte är medborgare i landet ska omedelbart översända uppgifter, inklusive uppdateringar, om denna dom till den medlemsstat i vilken den dömde är medborgare.
  • Uppgifter om fällande domar ska översändas på elektronisk väg i ett standardiserat europeiskt format. Två referenstabeller över brottskategorier respektive påföljdskategorier ska användas. Dessa tabeller underlättar automatisk översättning och ömsesidig förståelse av de överförda uppgifterna. När uppgifter om en fällande dom överförs ska medlemsstaterna tillämpa samma brottskategori respektive påföljdskategori. Koderna möjliggör automatisk översättning till mottagarens språk, vilket gör att mottagaren kan vidta åtgärder omedelbart efter mottagandet av uppgifterna.

Rättsakter

Principerna för utbytet av information och systemets funktion finns i Länken öppnas i ett nytt fönsterrambeslutet om utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och i Länken öppnas i ett nytt fönsterrådets beslut om inrättande av Ecris.

Genomförande

Ett antal tekniska och ekonomiska åtgärder har vidtagits för att hjälpa medlemsstaterna att förbereda den tekniska infrastruktur som behövs för att ansluta deras kriminalregister senast i april 2012 (den rättsliga tidsfristen för genomförandet) och senare. Kommissionen har ställt särskild programvara (programvara för ”referensimplementation”) till medlemsstaternas förfogande för att underlätta sammankopplingen mellan dem. Medlemsstaterna har också kunnat begära ekonomiskt stöd från EU i form av bidrag för att modernisera sina nationella kriminalregister inom ramen för Länken öppnas i ett nytt fönsterprogrammet ”Straffrätt”.

År 2017 var alla medlemsstater anslutna till Ecris. Alla medlemsstater är dock inte anslutna till alla andra medlemsstater. För mer information, se Länken öppnas i ett nytt fönsterkommissionens första statistiska rapport om användningen av Ecris, som offentliggjordes den 29 juni 2017.

Utdrag ur kriminalregistret i andra syften än för brottsbekämpning

I enlighet med EU:s rambeslut 2009/315/RIF, rådets beslut 2009/316/RIF och nationella bestämmelser kan utbyte ske av information ur kriminalregister för andra ändamål än brottmålsförfaranden. Ytterligare upplysningar om hur utdrag erhålls ur kriminalregister för sådana andra ändamål får man berörd medlemsstats sida. Klicka på respektive flagga på denna sida.

Kommissionens förslag om förbättring av utbytet av information om tredjelandsmedborgare och statslösa personer

Ecris bedriver ett effektivt arbete när det gäller EU-medborgare utifrån principen att den medlemsstat där en person är medborgare är den enda platsen för lagring av alla uppgifter om fällande domar. Ecris ger dock inte samma slags stöd till utbyte av uppgifter om fällande domar när det gäller tredjelandsmedborgare och statslösa personer, eftersom det inte finns någon enda plats för lagring av sådana uppgifter. Därför är det för närvarande inte möjligt att fastställa huruvida och i vilken medlemsstat en viss tredjelandsmedborgare eller statslös person blivit föremål för en fällande dom utan att rådfråga samtliga medlemsstater.

För att åtgärda denna situation antog kommissionen den 19 januari 2016 ett Länken öppnas i ett nytt fönsterförslag till direktiv om ändring av rådets rambeslut 2009/315/RIF om Ecris och den 29 juni 2017 ett kompletterande Länken öppnas i ett nytt fönsterförslag till förordning om inrättande av det centraliserade Ecris-TCN-systemet, för att effektivt fastställa vilken eller vilka medlemsstater som har dömt en viss tredjelandsmedborgare eller statslös person.

Den föreslagna förordningen innehåller bestämmelser om inrättandet av ett centraliserat Ecris-TCN-system vid eu-LISA. Systemet består av identitetsuppgifter (alfanumeriska uppgifter och fingeravtryck) om samtliga tredjelandsmedborgare och statslösa personer som har blivit föremål för fällande domar i medlemsstaterna. Med en sökfunktion kan medlemsstaterna söka i indexet på nätet. En träff visar vilken eller vilka medlemsstater som har dömt en viss tredjelandsmedborgare eller statslös person. Den eller de identifierade medlemsstaterna kan sedan bli ombedda att tillhandahålla fullständiga uppgifter ur kriminalregistret via det inrättade Ecris-systemet.

I det föreslagna direktivet regleras samtliga medlemsstaters skyldigheter i fråga om Ecris-TCN på nationell nivå samt medlemsstaternas utbyten av fullständiga uppgifter om fällande domar.

Det direktiv och den förordning som har föreslagits är för närvarande föremål för förhandlingar, justeringar och slutförande under EU-lagstiftarens, dvs. rådets och parlamentets, lagstiftningsprocess.


Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.

Senaste uppdatering: 22/01/2019

Beaktande av tidigare fällande domar - Belgien

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på franska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Casier Judiciaire Central

Boulevard de Waterloo 115
1000 Bryssel

Tfn: +32 (0)2 552 27 44
Fax: +32 (0)2 552 27 82

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercjc-csr@just.fgov.be


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 14/09/2017

Beaktande av tidigare fällande domar - Bulgarien


Министерство на правосъдието, Централно бюро “Съдимост” (Ministry of Justice, Central Office for Criminal Records)

Adress:

ul. Aksakov nr 5
Sofia 1040

Tfn + 359(2) 9237355

Fax +359 (2) 9881142

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterCBCC@justice.government.bg, Länken öppnas i ett nytt fönsterbs_cbs@mjeli.government.bg


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 17/12/2018

Beaktande av tidigare fällande domar - Tjeckien


Tjeckiens straffregister

Adress:

Soudní 1
CZ-140 66 Prag 4, Tjeckien

Tfn: +420 244 006 111

Fax: +420 244 006 260

e-postadress: rejstrik@rejtr.justice.cz

Internet: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://portal.justice.cz/Justice2/Soud/soud.aspx?o=203&j=213&k=2027%20

Justitieministeriet i Tjeckien

Adress:

Vyšehradská 16
CZ-128 10 Prag 2, Tjeckien

Tfn: +420 221 997 111

Fax: +420 224 919 927

e-postadress: posta@msp.justice.cz

Internet: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 09/07/2019

Beaktande av tidigare fällande domar - Tyskland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Bundesamt für Justiz

Postadress:

D-53094 Bonn
Adenauerallee 99 - 103
D-53113 Bonn

Tfn: +49 (0)228 99 410-5454, +49 (0)228 99 410-5412

Fax: +49 228 99 410-5603

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterbzr.international@bfj.bund.de


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 29/08/2019

Beaktande av tidigare fällande domar - Estland


Registrite ja Infosüsteemide Keskus

Adress:

Lubja 4
Tallinn 19081

Telefon +372 663 6300
Fax +372 646 0165

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterecris@just.ee
Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.rik.ee/


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 25/09/2019

Beaktande av tidigare fällande domar - Irland


Central Authority for Criminal Records in Ireland

Racecourse Road
Thurles
Co Tipperary

Telefon +353 (0)504 27300

Fax +353 (0)504 27373

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercriminalrecords@garda.ie


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 25/08/2017

Beaktande av tidigare fällande domar - Grekland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på grekiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Justitieministeriets självständiga straffregisteravdelning

Adress:

Messogion 96
GR-115 27 Aten, Grekland

Tfn: +30(0)210 7767300 (växel)

Fax: +30(0)210 7767187, +30(0)210 7767188

e-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterypdipimi@otenet.gr

Tfn: avdelningschef och biträdande avdelningschef: +30(0)210 7767042, +30(0)210 7767043

Tfn: ansvarig tjänsteman för Ecris: +30(0)210 7767045


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 27/04/2015

Beaktande av tidigare fällande domar - Spanien


Registro Central de Penados

Adress:

Ministerio de Justicia, Subdirección General de registros administrativos

San Bernardo 19

Madrid 28071

Telefon +34 913904596

Fax +34 913904597

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterregistros.administrativos@mjusticia.es


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 12/03/2019

Beaktande av tidigare fällande domar - Frankrike


Casier Judiciaire National - Ministère de la Justice - Direction des Affaires Criminelles et des Grâces

Adress:

107 Rue Du Landreau
BP 11621
44316 Nantes Cedex 3

Telefon +33 2 51 89 89 51

Fax +33 2 40 50 52 63

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercjn@justice.gouv.fr


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/12/2016

Beaktande av tidigare fällande domar - Italien


Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Ufficio III – Casellario Centrale

Piazza di Firenze, 27
00186 Rom

Telefon +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Fax +39 06 6880 7558

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercasellario.centrale@giustizia.it


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 18/06/2018

Beaktande av tidigare fällande domar - Cypern


Cyperns polismyndighet

Följande polisavdelningar är behöriga att lämna uppgifter på polisledningens vägnar:

1. Straffregistret (Αρχείο Προηγουμένων Ποινικών Καταδικών)

Adress:

Avdelning C (Τμήμα Γ΄)
Cyperns poliscentral (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia, Cypern

Tfn: +357 (22) 808386

Fax: +357 (22) 808653

e-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönstercro@police.gov.cy, Länken öppnas i ett nytt fönsterekoutsofti@police.gov.cy

Avdelningen är behörig att lämna uppgifter i enlighet med artiklarna 4, 6 och 7 i rambeslut 2009/315/RIF.

Informationsutbytet ska avse uppgifter om tidigare domar i brottmål.

2. Trafikförseelseregistret (Αρχείο Προηγουμένων Τροχαίων Καταδικών)

Adress:

Trafikavdelningen (Τμήμα Τροχαίας)
Cyperns poliscentral (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia, Cypern

Tfn: +357 (22) 607540, +357 (22) 607539

Fax: +357 (22) 607596

e-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönstermefstathiou@police.gov.cy

Avdelningen är behörig att lämna uppgifter i enlighet med artiklarna 4, 6 och 7 i rambeslut 2009/315/RIF.

Informationsutbytet ska avse uppgifter om tidigare domar för trafikförseelser.

3. Direktoratet för Europeiska unionen och internationellt polissamarbete

Adress:

Cyperns poliscentral (Αρχηγείο Αστυνομίας)
Odos Antistratigou Evangelou Floraki
Τ.Κ. 1478
Nicosia, Cypern

Tfn: +357 (22) 607841/ 2/ 3

Fax: +357 (22) 607898

e-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönstereuipcd@police.gov.cy

Avdelningen är behörig att lämna uppgifter i enlighet med artikel 7 i rambeslut 2009/315/RIF.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 23/07/2019

Beaktande av tidigare fällande domar - Lettland

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på lettiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

Adress:

Bruņinieku iela 72b

Rīga

LV-1009

Telefon +37167208581, +37167208425

Fax +37167208429

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterssn@ic.iem.gov.lv


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 07/06/2017

Beaktande av tidigare fällande domar - Litauen


Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Adress:

Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius

Telefon +370 5 271 71 77

Fax +370 5 271 89 21

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterird@vrm.lt


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 18/02/2019

Beaktande av tidigare fällande domar - Luxemburg


Parquet Général

Adress:

Cité Judiciaire

Bâtiment CR

Plateau du St Esprit

2080 Luxemburg

Telefon +352 47 59 81 393

Fax +352 47 05 50

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterparquet.general@justice.etat.lu


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 10/01/2020

Beaktande av tidigare fällande domar - Ungern

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på ungerska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság

Adress:

Vaskapu utca 30/A
1097 Budapest

Telefon +36 (0)1 455 21 02

Fax +36 (0)1 455 21 03

E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterbnyo@ahiv.hu

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.nyilvantarto.hu/hu/


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 15/05/2013

Beaktande av tidigare fällande domar - Malta


Criminal Record Office

Adress:

Police General Headquarters

Kalcidonju Square

Floriana

Telefon +356 22942142

Fax +356 22942678

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercro.police@gov.mt


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 15/07/2013

Beaktande av tidigare fällande domar - Nederländerna

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på nederländska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Justitiële Informatiedienst (JustID)

Adress:

PO Box 337

7600 AH Almelo

Telefon +31 88 998 9000

Fax +31 546 813 003

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterecris@justid.nl


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 15/07/2013

Beaktande av tidigare fällande domar - Österrike


Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt

Postadress:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Tfn: +43(0)1 31310 79231

Fax: +43(0)1 31310 79209

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterlpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 30/05/2018

Beaktande av tidigare fällande domar - Polen


Ministerstwo Sprawiedliwości - Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego

Adress:

ul. Czerniakowska 100

00-454 Warszawa

Telefon +48 22 39 76 200, +48 22 39 76 220

Fax +48 22 39 76 205

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterkrk@ms.gov.pl


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 13/01/2017

Beaktande av tidigare fällande domar - Portugal

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på portugisiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Generaldirektoratet för rättskipning – direktoratet för straffrättslig identifiering

Morada:

Av. D. João II, nº 1.08.01 D/E13º
1990-097 Lissabon

Tfn: +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 113

E-post: correio@dgaj.mj.pt

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home

Enligt portugisisk lag har vid sidan av de rättsliga myndigheterna och polismyndigheterna endast den registrerade själv eller dennas ombud rätt att begära utdrag ur brottsregistret.

Den som begär ett utdrag ur brottregistret ska kunna identifiera sig som den registrerade eller dennas ombud och styrka uppgifterna i begäran med giltiga identitetshandlingar.

Begäran ska lämnas in personligen till den centrala myndigheten, den behöriga domstolens kansli eller nätverket av kontaktpunkter (Lojas do Cidadão) och medborgarkontor (Postos de Atendimento ao Cidadão)

Personer bosatta utanför Portugal kan lämna in en begäran enligt instruktionerna på webbplatsen för Generaldirektoratet för rättskipning eller till Portugals diplomatiska beskickningar eller konsulat.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 18/07/2013

Beaktande av tidigare fällande domar - Rumänien

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på rumänska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi Evidenţe Operative, Inspectoratul General al Poliţiei Române

Adress:

Şos. Mihai Vodă, număr 6
sector 5 Bucureşti
cod poştal 050043

Telefon + (4021)/316 49 75

Fax + (4021)/317 87 90

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönstercazier@politiaromana.ro


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 17/05/2016

Beaktande av tidigare fällande domar - Slovenien

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovenska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Ministeriet för rättsliga frågor och offentlig förvaltning

Avdelningen för straff- och utbildningsåtgärdsregistren

Adress:

Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Tfn: + 386 (0)1369 5342

Fax: + 386 (0)1369 5625

e-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsterke.mp@gov.si


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 04/10/2013

Beaktande av tidigare fällande domar - Slovakien

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på slovakiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


Register trestov Generálnej Prokuratúry Slovenskej republiky

Adress:

Kvetná 13
814 23 Bratislava, Slovakien

Telefon  +421 250216134, +421 255566879 , +421 250216236

Fax  +421 250216249

e-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterregister.trestov@genpro.gov.sk


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 31/08/2018

Beaktande av tidigare fällande domar - Finland


Rättsregistercentralen

Adress:

PB 157
FI-13101 Tavastehus

Telefon +358 (0)29 56 65631

Fax +358 (0) 29 56 65770

E-postadress: Länken öppnas i ett nytt fönsteroikeusrekisterikeskus@om.fi

Webbplats: Länken öppnas i ett nytt fönsterhttps://www.oikeusrekisterikeskus.fi/fi/index/asiakaspalvelu/rekisteritotteetjatodistukset/rikosrekisteri.html


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 30/06/2019

Beaktande av tidigare fällande domar - Förenade kungariket

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på engelska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.


UK Central Authority for Exchange of Criminal Records

Adress:

ACRO,
PO BOX 481,
Fareham,
PO14 9FS

Telefon +44 (0)1489 569 805

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterinternational.requests@acro.pnn.police.uk

UK Central Authority for Mutual Legal Assistance

Länken öppnas i ett nytt fönsterhttp://www.homeoffice.gov.uk/police/mutual-legal-assistance/case-handling-arrangements/contact-details/


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 12/07/2017