Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Austria


Viini liidumaa politseidirektsioon, karistusregistriamet (Landespolizeidirektion Wien, Strafregisteramt)

Aadress:

Fachbereich Strafregisteramt
Schottenring 7 - 9
1010 Wien

Telefon: +43(0)1 31310 79231

Faks: +43(0)1 31310 79209

E-mail:  Lingil klikates avaneb uus akenlpd-w-sva-2-2-strafregisteramt@polizei.gv.at


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 23/07/2020