Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Вземане под внимание на предишни присъди - България


Министерство на правосъдието, Централно бюро “Съдимост”

Адрес:

ул. Аксаков №5
София 1040

телефон: + 359(2) 9237355

факс: +359 (2) 9881142

имейл: Връзката отваря нов прозорецCBCC@justice.government.bg, Връзката отваря нов прозорецbs_cbs@mjeli.government.bg


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 17/12/2018