Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Bulgaaria


Justiitsministeerium, karistusregistri keskbüroo (Министерство на правосъдието, Централно бюро “Съдимост”)

Aadress:

ul. Аksakov 5
Sofia 1040

Telefon: + 359(2) 9237355

Faks: +359 (2) 9881142

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenCBCC@justice.government.bg, Lingil klikates avaneb uus akenbs_cbs@mjeli.government.bg


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 09/03/2020