Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Вземане под внимание на предишни присъди - Хърватия


Централният орган на Република Хърватия за обмен на данни с другите държави членки е:

Министерство на правосъдието на Република Хърватия
Дирекция „Наказателно право и пробация“
Отдел „Наказателно право“
Служба „Регистри за съдимост и помилвания“
Звено „Регистри за съдимост“
Ulica Grada Vukovara 49
10000 Загреб

Тел.: +385 1 3714-223;
Тел.: +385 1 3714-222

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецke.mp@pravosudje.hr

Регистри за съдимост

Законът за правните последици на присъдите, регистрите за съдимост и реабилитацията урежда правните последици от осъждането, организацията, воденето, наличността, предоставянето и заличаването на данни от регистрите за съдимост и международния обмен на данни от регистрите за съдимост и реабилитацията.

Регистрите за съдимост се организират и водят от министерството, отговорно за съдебната система, което в същото време е централният орган за обмен на такива данни с други държави.

Води се регистър за съдимост за физически и юридически лица, които са били осъдени за престъпления с влязла в сила присъда в Хърватия, както и за хърватски граждани и юридически лица, установени в Хърватия, които са били осъдени за престъпления с окончателно съдебно решение извън Хърватия, ако тези данни са били предоставени на министерството.

Министерството вписва данните в регистрите за съдимост въз основа на данни от окончателни съдебни решения и други актове.

Министерството предоставя данни от регистрите за съдимост, като издава удостоверение с данни от регистрите за съдимост. Данните от регистрите за съдимост може да се използват единствено за целите, за които са били издадени.

Издаване на удостоверение за липса на осъждане

Органът, оправомощен да издава удостоверения за липса на осъждане в Хърватия, е Министерството на правосъдието. Удостоверенията за липса на осъждане също може да бъдат препращани от дипломатическите представителства на Хърватия, и по-специално от посолствата в страните, в които е необходимо такова удостоверение. Ако съответното лице подаде искането лично, посолството ще изпълни искането, което трябва да бъде придружено от копие на личната карта или паспорта, и ще начисли определената такса за услугата. Удостоверение може да бъде поискано за друго лице, като се представи пълномощно и посочените по-горе документи. Удостоверенията за липса на осъждане, предназначени за чужбина, се издават по стандартен образец.

Физическо лице може да поиска информация за собствените си данни в регистрите за съдимост, ако това е необходимо за упражняването на право в чужбина или в международна организация. Исканията се подават чрез Obrazac [образец] V a PDF(34 Kb)hr, който е неразделна част от Правилника за регистрите за съдимост.

Заличаване на данни от регистрите за съдимост

Данните от регистрите за съдимост се заличават въз основа на:

  1. официално решение за реабилитация от страна на органа, отговорен за воденето на регистрите за съдимост;
  2. окончателни съдебни решения за реабилитация;
  3. решения на органа, отговорен за предоставяне на амнистия или помилване, с които се предоставя предсрочна реабилитация.

Окончателност на реабилитацията

След изтърпяване на наказанията лишаване от свобода, лишаване от свобода на ненавършили пълнолетие лица или продължително лишаване от свобода или след помилване, изтичане на давността или плащане на глоба осъдените лица се ползват от всички граждански права, предоставени от Конституцията, закона или други нормативни актове, и могат да придобият всички права освен тези, ограничени поради мярка за сигурност или вследствие на правните последици от осъждането.

Ако извършителят не бъде осъден повторно на друго престъпление, реабилитацията се счита за окончателна по силата на закона след изтичането на предвидените срокове.

Предоставяне на данни от регистрите за съдимост на други държави

Данните от регистрите за съдимост се предоставят на държави извън ЕС в съответствие с разпоредбите на международните договори или, при липсата на такива, със Закона за международна правна помощ по наказателноправни въпроси.

Хърватия обменя данни за съдимост с други държави — членки на ЕС, в съответствие с Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки, като действа в съответствие с принципите на свобода, сигурност и правосъдие.

Данните от регистрите за съдимост се изпращат по електронен път на други държави — членки на ЕС, като се използва базата данни на регистрите за съдимост, която е свързана с Европейската информационна система за съдимост (ECRIS), с помощта на образците и класификациите (стандартизирани формати), създадени с регламенти на ЕС.

До момента е започнат обмен на данни с осем държави — членки на ЕС: Австрия, Чешката република, Белгия, Испания, Германия, Швеция, Франция и Ирландия, а подготовката за провеждане на изпитвания за обмен на данни с Полша и Италия е на заключителен етап.

Данните от регистрите за съдимост за юридически лица се предоставят на държавите — членки на ЕС, в съответствие с разпоредбите на международните договори или, при липсата на такива, със Закона за международна правна помощ по наказателноправни въпроси.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 27/07/2020