Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zohlednění předchozích trestů - Chorvatsko


Ústředním orgánem pro výměnu údajů s jinými členskými státy je v Chorvatské republice:

Ministerstvo spravedlnosti Chorvatské republiky
Ředitelství pro trestní právo a probace
Divize trestního práva
Služba pro záznamy a milosti
Rejstřík trestů
Ulica Grada Vukovara 49
10000 Záhřeb

Tel. +385 13714223
Tel. +385 13714222

E-mail: Odkaz se otevře v novém okně.ke.mp@pravosudje.hr

Rejstřík trestů

Zákon o právních důsledcích odsouzení, rejstříku trestů a rehabilitaci upravuje právní důsledky odsouzení, organizaci, udržování, dostupnost, poskytování a výmaz údajů z rejstříku trestů a mezinárodní výměnu údajů z rejstříku trestů a rehabilitaci.

Rejstřík trestů zřizuje a vede ministerstvo odpovědné za soudní moc, které je zároveň ústředním orgánem pro výměnu těchto údajů s jinými státy.

Evidence rejstříku trestů se vede pro fyzické a právnické osoby, které byly odsouzeny za trestné činy na základě pravomocného rozsudku v Chorvatsku, jakož i pro chorvatské občany a právnické osoby se sídlem v Chorvatsku odsouzené za trestné činy na základě pravomocného rozsudku vydaného mimo Chorvatsko, pokud byly takovéto informace ministerstvu poskytnuty.

Ministerstvo zaznamenává údaje do rejstříku trestů na základě údajů z pravomocných soudních rozhodnutí a jiných aktů.

Ministerstvo poskytuje údaje z rejstříku trestů vydáním výpisu z rejstříku trestů. Údaje z rejstříku trestů mohou být použity pouze pro účely, pro které byly poskytnuty.

Vydávání potvrzení o neexistenci záznamu v rejstříku trestů

Orgánem oprávněným vydávat potvrzení o neexistenci záznamu v rejstříku trestů v Chorvatsku je Ministerstvo spravedlnosti. Potvrzení o neexistenci záznamu v rejstříku trestů mohou rovněž předávat diplomatická zastoupení Chorvatska, konkrétně ambasády v zemi, v níž je toto potvrzení požadováno. Pokud žadatel podá žádost osobně, ambasáda žádosti vyhoví, přičemž k žádosti musí být připojena kopie průkazu totožnosti nebo cestovního dokladu a ambasáda bude účtovat poplatek ve výši stanovené pro poskytnutou službu. Žádost o potvrzení lze rovněž podat za jinou osobu při předložení plné moci společně s výše uvedenými doklady. Potvrzení o neexistenci záznamu v rejstříku trestů určená pro použití v zahraničí se vydávají na standardním formuláři.

Fyzická osoba může požádat o výpis z rejstříku trestů, pokud je to nezbytné pro výkon práva v zahraničí nebo u mezinárodní organizace. Žádosti lze podávat prostřednictvím formuláře Obrazac V a PDF(34 Kb)hr, který je nedílnou součástí Pravidel rejstříku trestů.

Výmaz údajů z rejstříku trestů

Údaje lze z rejstříku trestů vymazat na základě:

  1. formálního rozhodnutí o rehabilitaci přijatého orgánem odpovědným za vedení rejstříku trestů;
  2. pravomocných soudních rozhodnutí o rehabilitaci;
  3. rozhodnutí orgánu odpovědného za udělování amnestií nebo milostí, kterými se předčasná rehabilitace uděluje.

Průběh rehabilitace

Po vykonání trestu odnětí svobody, trestu odnětí svobody mladistvých nebo dlouhodobého trestu odnětí svobody, po udělení milosti nebo po uplynutí promlčecí lhůty, případně po zaplacení pokuty, mají odsouzené osoby opět všechna občanská práva, která jim přiznává ústava, zákon nebo jiné předpisy a mohou nabývat jakákoli práva s výjimkou práv omezených bezpečnostním opatřením nebo účinností právních důsledků odsouzení.

Pokud není pachatel znovu odsouzen za jiný trestný čin, považuje se rehabilitace za dokončenou z moci zákona po uplynutí stanovených lhůt.

Poskytování údajů z rejstříku trestů do jiných zemí

Záznamy z rejstříku trestů se poskytují do zemí mimo Evropskou unii v souladu s ustanoveními mezinárodních dohod nebo, pokud neexistují, v souladu se zákonem o mezinárodní právní pomoci v trestních věcech.

Chorvatsko si vyměňuje údaje z rejstříku trestů s jinými členskými státy EU v souladu s rámcovým rozhodnutím Rady 2009/315/SVV ze dne 26. února 2009 o organizaci a obsahu výměny informací z rejstříku trestů mezi členskými státy a jedná přitom v souladu se zásadami svobody, bezpečnosti a práva.

Údaje z rejstříku trestů se do jiných členských států EU zasílají elektronicky za pomoci databáze rejstříku trestů, která je propojena s Evropským informačním systémem rejstříku trestů (ECRIS), a to ve formátu a v členění (standardizované formáty) podle předpisů EU.

Doposud byla výměna údajů zavedena s osmi členskými státy EU: Belgie, Česká republika, Francie, Irsko, Německo, Rakousko, Španělsko a Švédsko a přípravy na testování výměny údajů s Polskem a Itálií jsou v poslední fázi.

Údaje z rejstříku trestů týkající se právnických osob se do členských států EU poskytují v souladu s ustanoveními mezinárodních dohod, nebo pokud neexistují, v souladu se zákonem o mezinárodní právní pomoci v trestních věcech.


Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Poslední aktualizace: 27/07/2020