Luk

BETAVERSIONEN AF PORTALEN ER NU TILGÆNGELIG

Besøg betaversionen af den europæiske e-justice-portal, og giv os din feedback!

 
 

Sti

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Under hensyntagen til tidligere domme - Kroatien


I Kroatien er den centrale myndighed med ansvar for dataudveksling med de øvrige medlemsstater:

Justitsministeriet i Kroatien (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)
Direktoratet for strafferet og kriminalforsorg (Uprava za kazneno pravo i probaciju)
Sektoren for strafferet (Sektor za kazneno pravo)
Tjenesten for bevisførelse og benådninger (Služba za evidencije i pomilovanja)
Afdelingen for straffeattester (Odjel za kaznene evidencije)
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb

Tlf.: +385 1 3714-223
Fax: +385 1 3714-222

E-mail-adresse: Link åbner i nyt vindueke.mp@pravosudje.hr

Strafferegistre

Loven om de retlige konsekvenser af domme, strafferegistre og rehabilitering regulerer de retlige konsekvenser af domme, organisering, forvaltning, udlevering og sletning af oplysninger fra strafferegistre, international udveksling af oplysninger fra strafferegistre samt rehabilitering.

Strafferegistrene organiseres og administreres af det kompetente ministerium, justitsministeriet, som også er det centrale organ med ansvar for udveksling af disse oplysninger med andre lande.

Strafferegistrene indeholder oplysninger om fysiske og juridiske personer, der har fået en endelig dom i Kroatien, samt statsborgere i Kroatien og juridiske personer med registreret kontor i Kroatien, som har fået en endelig dom uden for Kroatien, forudsat at disse oplysninger er fremsendt til ministeriet.

Ministeriet registrerer anmærkningerne i strafferegistrene på grundlag af oplysninger fra endelige retsafgørelser og andre akter.

Ministeriet udleverer oplysninger fra strafferegistret på en særlig attest. Oplysninger fra strafferegistre må kun anvendes til det formål, hvortil de er udleveret.

Udstedelse af en vandelsattest

I Kroatien er det justitsministeriet, der har kompetence til at udstede vandelsattester. En vandelsattest kan også indhentes hos Kroatiens diplomatiske repræsentationer, dvs. ambassaderne i de lande, hvor der anmodes om en sådan attest. Hvis den pågældende person indgiver anmodningen personligt, skal han/hun udfylde ansøgningen på ambassaden, fremlægge en kopi af sit id-kort eller pas og betale et fast gebyr herfor til ambassaden. Man kan også rekvirere attesten for en anden person mod forevisning af en fuldmagt og ovennævnte dokumenter. En vandelsattest, der skal bruges i udlandet, udstedes på en standardformular.

Enhver fysisk person har ret til at anmode om egne oplysninger fra strafferegistret, også hvis de er nødvendige for, at vedkommende kan udøve en ret i udlandet eller en international organisation. Anmodningen skal udfærdiges på formular Va PDF(34 Kb)hr, som er en integrerende del af reglerne for strafferegistre.

Sletning af oplysninger fra strafferegistre

Oplysninger fra strafferegistre slettes på grundlag af:

  1. et bevis for rehabilitering udstedt af den kompetente myndighed for forvaltning af strafferegistre
  2. en endelig domstolsafgørelse om rehabilitering
  3. en afgørelse truffet af en kompetent myndighed om amnesti eller benådning, der medfører strafeftergivelse.

Rehabilitering

Når en domfældt har afsonet sin fængselsstraf, sin langtidsfængselsstraf eller sin straf i et ungdomsfængsel eller har fået straffen eftergivet, eller forældelsesfristen er udløbet, eller vedkommende har betalt sin bøde, har den dømte alle de borgerrettigheder, der er fastlagt i forfatningen, lovgivningen og andre bestemmelser, og kan erhverve alle rettigheder med undtagelse af dem, vedkommende er udelukket fra på grund af en sikkerhedsforanstaltning eller de retlige konsekvenser af dommen.

Forudsat at skadevolderen ikke har fået en ny dom for en ny overtrædelse, indtræder den pågældende automatisk i alle sine rettigheder, når de foreskrevne frister er udløbet.

Formidling af oplysninger fra strafferegistre på internationalt plan

Formidling af oplysninger fra strafferegistre til lande uden for EU sker i overensstemmelse med bestemmelserne i internationale traktater og, hvis der ikke foreligger sådanne, med loven om international gensidig retshjælp i straffesager.

I forbindelse med udveksling af oplysninger fra strafferegistre med EU-medlemsstaterne overholder Kroatien Rådets rammeafgørelse 2009/315/RIA af 26. februar 2009 om tilrettelæggelsen og indholdet af udvekslinger af oplysninger fra strafferegistre mellem medlemsstaterne i overensstemmelse med principperne om frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Oplysninger fra strafferegistre overføres elektronisk til andre EU-medlemsstater gennem databasen for strafferegistre, der er forbundet med det europæiske informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS). Hertil bruges de formularer og klassifikationer (standardformater), der er fastsat i EU's lovgivning.

Indtil nu er der sket faktiske udvekslinger med otte EU-medlemsstater, nemlig Østrig, Tjekkiet, Belgien, Spanien, Tyskland, Sverige, Frankrig og Irland, mens test af dataudveksling med Polen og Italien er i slutfasen.

Formidling til EU's medlemsstater af oplysninger om juridiske personer fra strafferegistre sker i overensstemmelse med bestemmelserne i internationale traktater og, hvis der ikke foreligger sådanne, med loven om international gensidig retshjælp i straffesager.


De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Sidste opdatering: 27/07/2020