Κλείσιμο

Η ΕΚΔΟΣΗ BETA ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ!

Επισκεφθείτε την έκδοση BETA της διαδικτυακής πύλης της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης και πείτε μας τη γνώμη σας!

 
 

Διαδρομή πλοήγησης

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Συνυπολογισμός προηγούμενων καταδικαστικών αποφάσεων - Κροατία


Η κεντρική αρχή της Δημοκρατίας της Κροατίας για την ανταλλαγή δεδομένων με άλλα κράτη μέλη είναι:

Ministry of Justice of the Republic of Croatia (Υπουργείο Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας)
Directorate for criminal law and probation (Διεύθυνση ποινικού δικαίου και απόλυσης υπό όρους)
Criminal law division (Τμήμα ποινικού δικαίου)
Records and pardons service (Υπηρεσία μητρώων και αμνηστίας)
Criminal records unit (Μονάδα ποινικού μητρώου)
Ulica Grada Vukovara 49
10000 Zagreb

Τηλ.: +385 1 3714-223·
Τηλ.: +385 1 3714-222

Ηλεκτρονική διεύθυνση: Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροke.mp@pravosudje.hr

Ποινικό μητρώο

Ο νόμος για τις έννομες συνέπειες των καταδικαστικών αποφάσεων, το ποινικό μητρώο και την επανένταξη ρυθμίζει τις νομικές συνέπειες της καταδίκης, την οργάνωση, την τήρηση, τη διαθεσιμότητα, την παροχή και τη διαγραφή δεδομένων ποινικού μητρώου και τη διεθνή ανταλλαγή δεδομένων ποινικού μητρώου, καθώς και την επανένταξη.

Το ποινικό μητρώο οργανώνεται και τηρείται από το Υπουργείο που είναι αρμόδιο για το δικαστικό σώμα, το οποίο είναι ταυτόχρονα η κεντρική αρχή για την ανταλλαγή των δεδομένων αυτών με άλλα κράτη.

Τηρείται ποινικό μητρώο για φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα με αμετάκλητη απόφαση στην Κροατία, καθώς και για πολίτες της Κροατίας και νομικά πρόσωπα με έδρα στην Κροατία που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα με αμετάκλητη απόφαση εκτός Κροατίας, εφόσον τα στοιχεία αυτά έχουν παρασχεθεί στο Υπουργείο.

Το Υπουργείο καταχωρίζει τα δεδομένα στο ποινικό μητρώο βάσει δεδομένων από αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις και άλλες πράξεις.

Το Υπουργείο παρέχει δεδομένα ποινικού μητρώου με την έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου. Τα δεδομένα ποινικού μητρώου μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους χορηγούνται.

Έκδοση πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου

Η αρμόδια αρχή για την έκδοση πιστοποιητικού λευκού ποινικού μητρώου στην Κροατία είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου μπορούν επίσης να διαβιβάζονται από τις διπλωματικές αντιπροσωπείες της Κροατίας, ιδίως τις πρεσβείες της χώρας στην οποία ζητείται το εν λόγω πιστοποιητικό. Αν η αίτηση υποβληθεί αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Διεκπεραιώνεται από την πρεσβεία και επιβάλλεται τέλος που έχει οριστεί για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. Το πιστοποιητικό μπορεί να ζητηθεί και για άλλο πρόσωπο με την προσκόμιση εξουσιοδότησης, συνοδευόμενης από τα προαναφερθέντα έγγραφα. Τα πιστοποιητικά λευκού ποινικού μητρώου που προορίζονται για χρήση στο εξωτερικό εκδίδονται σε τυποποιημένο έντυπο.

Ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί να ζητήσει τα δεδομένα ποινικού μητρώου που το αφορούν, αν αυτό απαιτείται για την άσκηση δικαιώματος στο εξωτερικό ή στο πλαίσιο διεθνούς οργανισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο έντυπο [form] V a PDF(34 Kb)hr, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των κανόνων σχετικά με το ποινικό μητρώο.

Διαγραφή δεδομένων ποινικού μητρώου

Τα δεδομένα ποινικού μητρώου διαγράφονται με βάση:

  1. Επίσημη απόφαση επανένταξης από την αρχή που είναι αρμόδια για την τήρηση του ποινικού μητρώου·
  2. Αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις ως προς την επανένταξη·
  3. Αποφάσεις της αρχής που είναι αρμόδια για τη χορήγηση αμνηστίας ή χάρης, με την οποία εγκρίνεται η πρώιμη επανένταξη.

Ολοκλήρωση της επανένταξης

Αν η ποινή φυλάκισης ή κάθειρξης ή η ποινή περιορισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα εκτίθηκε, ή χορηγήθηκε χάρη ή επήλθε η παραγραφή της ή καταβλήθηκε χρηματική ποινή, οι καταδικασθέντες έχουν όλα τα αστικά δικαιώματα που τους απονέμονται από το Σύνταγμα, τον νόμο ή άλλους κανόνες και μπορούν να αποκτήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα εκτός από εκείνα που περιορίζονται από μέτρο ασφαλείας ή από την ισχύ των έννομων συνεπειών της καταδίκης.

Εάν ο καταδικασθείς δεν καταδικαστεί για άλλη αξιόποινη πράξη, η επανένταξη θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με ισχύ νόμου μετά την πάροδο των προβλεπόμενων προθεσμιών.

Παροχή δεδομένων ποινικού μητρώου σε άλλες χώρες

Τα δεδομένα ποινικού μητρώου παρέχονται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών ή, ελλείψει αυτών, με τον νόμο για τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις.

Η Κροατία ανταλλάσσει δεδομένα ποινικού μητρώου με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με την απόφαση-πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με τη διοργάνωση και το περιεχόμενο της ανταλλαγής πληροφοριών που προέρχονται από το ποινικό μητρώο μεταξύ των κρατών μελών, ενεργώντας σύμφωνα με τις αρχές της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης.

Τα δεδομένα ποινικού μητρώου αποστέλλονται ηλεκτρονικά σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ μέσω της βάσης δεδομένων ποινικού μητρώου, η οποία είναι συνδεδομένει με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS), σύμφωνα με τα έντυπα και τις ταξινομήσεις (τυποποιημένα μορφότυπα) που θεσπίζονται από τους κανόνες της ΕΕ.

Μέχρι σήμερα διενεργούνται ανταλλαγές δεδομένων με οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ: την Αυστρία, την Τσεχική Δημοκρατία, το Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Γαλλία και την Ιρλανδία. Προετοιμασίες για τη δοκιμή της ανταλλαγής δεδομένων με την Πολωνία και την Ιταλία βρίσκονται σε τελικό στάδιο.

Τα δεδομένα ποινικού μητρώου που αφορούν νομικά πρόσωπα παρέχονται σε κράτη μέλη της ΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις των διεθνών συνθηκών ή, ελλείψει αυτών, με τον νόμο για τη διεθνή δικαστική συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις.


Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Τελευταία επικαιροποίηση: 27/07/2020