Sulje

UUSI BETA-VERSIO ON NYT KÄYTETTÄVISSÄ!

Tutustu Euroopan oikeusportaaliin uuteen beta-versioon ja anna siitä palautetta!

 
 

Navigointipolku

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Aiempien tuomioiden huomioon ottaminen - Kroatia


Oikeusministeriö on Kroatian keskusviranomainen muiden jäsenvaltioiden kanssa tietoja jaettaessa:

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
Uprava za kazneno pravo i probaciju
Sektor za kazneno pravo
Služba za evidencije i pomilovanja
Odjel za kaznene evidencije
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb

Puhelin: (+385-1) 371 42 23
Puhelin: (+385-1) 371 42 22

Sähköposti: Linkki avautuu uuteen ikkunaanke.mp@pravosudje.hr

Rikosrekisteri

Tuomioiden oikeusvaikutuksista, rikosrekisteristä ja rehabilitoinnista annetussa laissa (Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji) säädetään tuomioiden oikeusvaikutuksista, rikosrekisterin järjestämisestä ja pitämisestä, rikosrekisteritietojen saatavuudesta, luovuttamisesta, poistamisesta ja kansainvälisestä vaihdosta sekä rehabilitoinnista.

Rikosrekisterin järjestämisestä ja pitämisestä vastaa oikeusministeriö, joka toimii myös keskusviranomaisena rikosrekisteritietoja muiden valtioiden kanssa jaettaessa.

Rikosrekisteriin merkitään luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ovat saaneet rikoksesta lopullisen tuomion Kroatiassa, sekä ne Kroatian kansalaiset ja oikeushenkilöt, joiden kotipaikka on Kroatiassa ja jotka ovat saaneet rikoksesta lopullisen tuomion Kroatian ulkopuolella, jos kyseiset tiedot on toimitettu ministeriölle.

Oikeusministeriö kirjaa tuomioistuinten lopullisten päätösten ja muiden asiakirjojen tiedot rikosrekisteriin.

Oikeusministeriö luovuttaa rikosrekisteritietoja toimittamalla niistä otteen. Rikosrekisteritietoja voi käyttää ainoastaan niihin tarkoituksiin, joihin ne on luovutettu.

Merkinnättömän rikosrekisteriotteen toimittaminen

Kroatiassa oikeusministeriö on se viranomainen, jolla on valtuudet antaa merkinnätön rikosrekisteriote. Sellaisen voi saada myös Kroatian diplomaattiedustustosta, ensisijaisesti siinä maassa sijaitsevasta edustustosta, jossa otetta haetaan. Jos henkilö itse hakee tällaista rikosrekisteriotetta, hän täyttää asiaa koskevan hakulomakkeen kyseisessä edustustossa, liittää siihen jäljennöksen henkilöllisyystodistuksestaan tai passistaan ja maksaa asiassa sovellettavan toimitusmaksun. Otetta voi hakea myös toisen henkilön puolesta esittämällä valtakirjan yhdessä edellä mainittujen asiakirjojen kanssa. Ulkomailla käytettäväksi tarkoitettu merkinnätön rikosrekisteriote toimitetaan siihen tarkoitetulla vakiolomakkeella.

Luonnollisella henkilöllä on oikeus pyytää omia rikosrekisteritietojaan, jos niitä tarvitaan jonkin oikeuden käyttöön ulkomailla tai kansainvälisessä organisaatiossa. Hakemus tehdään V a -lomakkeella PDF(34 Kb)hr joka on erottamaton osa rikosrekisterisäännöstöä.

Rikosrekisteritietojen poistaminen

Rikosrekisterin sisältämät tiedot voidaan poistaa seuraavien perusteella:

  1. rikosrekisterin pitämisestä vastaavan viranomaisen myöntämä rehabilitaatiopäätös,
  2. tuomioistuimen lopullinen päätös rehabilitoinnista,
  3. toimivaltaisen viranomaisen armahduspäätös, jolla rehabilitointia aikaistetaan.

Rehabilitoinnin voimaantulo

Tuomion saaneelle henkilölle palautetaan kaikki perustuslaissa sekä muissa laeissa ja asetuksissa säädetyt kansalaisoikeudet sen jälkeen, kun hän on suorittanut vankeusrangaistuksensa, rangaistus on kumottu tai vanhentunut, taikka hän on maksanut sakon. Tällöin on mahdollista saada takaisin kaikki muut oikeudet paitsi ne, joihin kohdistuu turvatoimesta tai tuomion oikeudellisista seuraamuksista johtuvia rajoituksia.

Jos rikoksentekijä ei ole saanut uutta tuomiota eri rikoksesta, rehabilitaatio tulee voimaan asiassa sovellettavien määräaikojen umpeuduttua.

Rikosrekisteritietojen kansainvälinen luovuttaminen

Rikosrekisteritietoja EU:n ulkopuolisille maille luovutettaessa noudatetaan kansainvälisten sopimusten määräyksiä tai, jos sellaisia ei ole, kansainvälisestä oikeusavusta rikosoikeudellisissa asioissa annetun lain (Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima) säännöksiä.

Rikosrekisteritietoja muiden EU:n jäsenvaltioiden kanssa vaihtaessaan Kroatia noudattaa jäsenvaltioiden välisen rikosrekisteritietojen vaihdon järjestämisestä ja sisällöstä 26. helmikuuta 2009 tehtyä neuvoston puitepäätöstä 2009/315/JHA sekä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden periaatteita.

Muille EU:n jäsenvaltioille rikosrekisteritiedot toimitetaan sähköisesti käyttämällä eurooppalaiseen rikosrekisteritietojärjestelmään (ECRIS) liitettyä rikosrekisteritietokantaa ja siihen kuuluvia EU:n vahvistamia lomakkeita ja (vakiomuotoisia) luokitteluja.

Toistaiseksi tietoja on vaihdettu kahdeksan jäsenvaltion kanssa: Itävalta, Tšekki, Belgia, Espanja, Saksa, Ruotsi, Ranska ja Irlanti. Testaus tietojen vaihtamiseksi Puolan ja Italian kanssa on loppusuoralla.

Oikeushenkilöitä koskevia rikosrekisteritietoja EU:n jäsenvaltioille luovutettaessa noudatetaan kansainvälisten sopimusten määräyksiä tai, jos sellaisia ei ole, kansainvälisestä oikeusavusta rikosoikeudellisissa asioissa annetun lain säännöksiä.


Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät asianomaiset jäsenvaltiot. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä.Euroopan komissio ei ole vastuussa tässä asiakirjassa esitetyistä tai mainituista tiedoista. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.

Päivitetty viimeksi: 27/07/2020