Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uzimanje u obzir prethodnih osuđujućih presuda - Hrvatska


U Republici Hrvatskoj središnje tijelo za razmjenu podataka s drugim državama članicama je:

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
Uprava za kazneno pravo i probaciju
Sektor za kazneno pravo
Služba za evidencije i pomilovanja
Odjel za kaznene evidencije
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb

tel. +385 1 3714-223;
tel. +385 1 3714-222

e-mail: Poveznica se otvara u novom prozoruke.mp@pravosudje.hr

Kaznena evidencija

Zakonom o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji uređuju se pravne posljedice osude, ustrojstvo, vođenje, dostupnost, davanje i brisanje podataka iz kaznene evidencije i međunarodna razmjena podataka iz kaznenih evidencija te rehabilitacija.

Kaznenu evidenciju ustrojava i vodi ministarstvo nadležno za pravosuđe koje je ujedno i središnje tijelo za razmjenu tih podataka s drugim državama.

Kaznena evidencija vodi se za fizičke i pravne osobe koje su za kaznena djela pravomoćno osuđene u Republici Hrvatskoj, kao i za državljane Republike Hrvatske i za pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su za kaznena djela pravomoćno osuđene izvan Republike Hrvatske, ako su ti podaci dostavljeni Ministarstvu.

Upis podataka u kaznenu evidenciju Ministarstvo obavlja na temelju podataka iz pravomoćnih sudskih odluka i drugih akata.

Ministarstvo dostavlja podatke iz kaznene evidencije izdavanjem uvjerenja o podacima iz kaznene evidencije. Podaci iz kaznene evidencije smiju se uporabiti samo u svrhu za koju su izdani.

Izdavanje potvrda o nekažnjavanju

Tijelo ovlašteno za izdavanje potvrda o nekažnjavanju u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo pravosuđa. Potvrde o nekažnjavanju ovlaštena su također proslijediti diplomatska predstavništva Republike Hrvatske, i to veleposlanstva u zemlji u kojoj se takva potvrda traži. Ako osoba traži zahtjev osobno, u veleposlanstvu će ispuniti zahtjev, uz davanje preslike osobne iskaznice ili putovnice, a takse za obavljenu uslugu naplatit će se u veleposlanstvu prema tarifi određenoj za obavljenu uslugu. Potvrdu je moguće tražiti i za drugu osobu uz predočenje punomoći, te gore navedenih dokumenata. Potvrda o nekažnjavanju namijenjena korištenju u inozemstvu izdaje se na tipiziranom obrascu.

Fizička osoba ima pravo tražiti podatke iz kaznene evidencije za sebe ako su joj ti podaci potrebni radi ostvarivanja nekog prava u inozemstvu ili u međunarodnoj organizaciji. Zahtjev se podnosi na obrascu VaPDF(34 Kb)hr koji je sastavni dio Pravilnika o kaznenoj evidenciji.

Brisanje podataka iz kaznene evidencije

Podaci iz kaznene evidencije brišu se na temelju:

  1. rješenja o rehabilitaciji tijela nadležnog za vođenje kaznene evidencije;
  2. pravomoćne sudske odluke o rehabilitaciji;
  3. odluke tijela nadležnog za davanje amnestije ili pomilovanja kojom se daje prijevremena rehabilitacija.

Nastupanje rehabilitacije

Nakon izdržane, oproštene ili zastarjele kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora ili kazne maloljetničkog zatvora, odnosno plaćene novčane kazne, osuđene osobe imaju sva prava građanina utvrđena Ustavom, zakonom ili drugim propisima te mogu stjecati sva prava osim onih koja su im ograničena sigurnosnom mjerom ili nastupanjem pravne posljedice osude.

Pod uvjetom da počinitelj kaznenog djela nije ponovno osuđen zbog novoga kaznenog djela, rehabilitacija nastupa po sili zakona kad proteknu propisani rokovi.

Međunarodna dostava podataka iz kaznene evidencije

Dostava podataka iz kaznene evidencije državama izvan Europske unije obavlja se sukladno odredbama međunarodnih ugovora, a ako takvih nema, sukladno Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima.

Republika Hrvatska u procesu međunarodne razmjene podataka iz kaznenih evidencija s državama članicama EU postupa sukladno Okvirnoj Odluci Vijeća Europske unije u svezi organizacije i sadržaja razmjene podataka iz kaznenih evidencija između zemalja članica broj 2009/315/JHA od 26. veljače 2009. godine, postupajući prema načelima slobode, sigurnosti i pravde.

Podaci iz kaznene evidencije dostavljaju se drugim državama članicama EU elektroničkim putem korištenjem baze podataka kaznene evidencije povezane u Europski informacijski sustav kaznenih evidencija (ECRIS) prema obrascima i kategorizacijama (standardiziranim formatima) utvrđenim propisima EU.

Do sad je ostvareno je pokretanje produkcijske razmjene sa 8 država članica Europske unije: Austrijom, Češkom Republikom, Belgijom, Kraljevinom Španjolskom, Republikom Njemačkom, Kraljevinom Švedskom, Francuskom i Republikom Irskom, a u završnoj su fazi pripreme za testiranje razmjene podataka sa Poljskom i Italijom.

Dostava podataka iz kaznene evidencije državama članicama EU o pravnim osobama obavlja se sukladno odredbama međunarodnih ugovora, te ako takvih nema, sukladno Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima.


Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Posljednji put ažurirano: 24/09/2019