Uždaryti

JAU VEIKIA PORTALO BETA VERSIJA!

Apsilankykite beta versijos Europos e. teisingumo portale ir išsakykite, ką apie jį manote!

 
 

Naršymo kelias

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Atsižvelgimas į ankstesnius apkaltinamuosius nuosprendžius - Kroatija


Kroatijos Respublikos centrinė institucija, atsakinga už keitimąsi duomenimis su kitomis valstybėmis narėmis, yra:

Kroatijos Respublikos teisingumo ministerija
Baudžiamosios teisės ir probacijos direktoratas
Baudžiamosios teisės padalinys
Nuosprendžių ir malonės tarnyba
Nuosprendžių skyrius
Ulica Grada Vukovara 49
10000 Zagreb

Tel. +385 1 3714-223;
Tel. +385 1 3714-222

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaske.mp@pravosudje.hr

Nuosprendžių registras

Įstatymu dėl nuteisimo teisinių pasekmių, nuosprendžių registrų ir reabilitacijos reglamentuojamos teisinės nuteisimo pasekmės, nuosprendžių registrų duomenų tvarkymas, saugojimas, prieinamumas, teikimas ir ištrynimas, tarptautinis keitimasis nuosprendžių registrų duomenimis ir reintegracija.

Nuosprendžių registrą tvarko už teismų sistemą atsakinga ministerija, kuri tuo pat metu yra centrinė institucija, atsakinga už keitimąsi tokiais duomenimis su kitomis valstybėmis.

Nuosprendžių registras tvarkomas fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie galutiniu nuosprendžiu buvo pripažinti kaltais už nusikalstamas veikas Kroatijoje, taip pat Kroatijos piliečiams ir Kroatijoje gyvenantiems juridiniams asmenims, kurie galutiniu nuosprendžiu buvo pripažinti kaltais už nusikalstamas veikas ne Kroatijoje, jei tokie duomenys buvo pateikti ministerijai.

Ministerija įrašo duomenis į nuosprendžių registrą, remdamasi galutinių teismo sprendimų ir kitų aktų duomenimis.

Ministerija teikia nuosprendžių registro duomenis, išduodama pažymą su nuosprendžių registro duomenimis. Nuosprendžių registro duomenys gali būti naudojami tik tais tikslais, kuriais jie buvo išduoti.

Pažymų, patvirtinančių, kad asmuo neteistas, išdavimas

Institucija, įgaliota išduoti pažymas, patvirtinančias, kad asmuo Kroatijoje neteistas, yra Teisingumo ministerija. Pažymas, patvirtinančias, kad asmuo neteistas, taip pat gali siųsti Kroatijos diplomatinės atstovybės, konkrečiai šalies, kurioje prašoma išduoti tokią pažymą, ambasados. Asmeniui asmeniškai pateikus prašymą, prie kurio turi būti pridėta asmens tapatybės kortelės arba paso kopija, ambasada jį įvykdys ir pareikalaus apmokėti už suteiktą paslaugą nustatytu tarifu. Pažymos taip pat gali būti prašoma kitam asmeniui, pateikus įgaliojimą kartu su pirmiau nurodytais dokumentais. Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo neteistas, skirtos naudoti užsienyje, išduodamos naudojant standartinę formą.

Fizinis asmuo gali prašyti pateikti jo paties teistumo duomenis, jei to reikia norint pasinaudoti tam tikra teise užsienyje arba tarptautinėje organizacijoje. Prašymus galima pateikti naudojantis Forma Va PDF(34 Kb)hr, kuri yra sudėtinė nuosprendžių registro taisyklių dalis.

Nuosprendžių registro duomenų ištrynimas

Nuosprendžių registro duomenys ištrinami remiantis:

  1. už nuosprendžių registrų tvarkymą atsakingos institucijos oficialiu sprendimu dėl reabilitacijos;
  2. galutiniais teismo sprendimais dėl reabilitacijos;
  3. už amnestijos ar malonės suteikimą atsakingos institucijos sprendimais, kuriais suteikiama ankstyva reabilitacija.

Reabilitacijos užbaigimas

Po kalėjimo, nepilnamečių kalėjimo ar ilgalaikės laisvės atėmimo bausmės atlikimo, malonės suteikimo ar senaties termino suėjimo arba sumokėjus baudą, nuteistieji naudojasi visomis Konstitucijoje, įstatymuose ar kituose teisės aktuose numatytomis pilietinėmis teisėmis ir gali įgyti bet kokias teises, išskyrus tas, kurios ribojamos apsaugos priemone arba teisinėmis nuteisimo pasekmėmis.

Jei nusikaltėlis dar kartą nenuteisiamas dėl kito nusikaltimo, pasibaigus nustatytam terminui reabilitacija laikoma visiškai užbaigta.

Nuosprendžių registro duomenų teikimas kitoms šalims

Nuosprendžių registro duomenys Europos Sąjungai nepriklausančioms šalims teikiami pagal tarptautinių sutarčių nuostatas arba, jei jų nėra, pagal Tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose įstatymą.

Kroatija keičiasi nuosprendžių registrų duomenimis su kitomis ES valstybėmis narėmis pagal 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinį sprendimą 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio, laikydamasi laisvės, saugumo ir teisingumo principų.

Nuosprendžių registro duomenys elektroninėmis priemonėmis siunčiami kitoms ES valstybėms narėms naudojantis nuosprendžių registrų duomenų baze, susieta su Europos nuosprendžių registrų informacine sistema (ECRIS), naudojant ES reglamentuose nustatytas formas ir klasifikacijas (standartizuotus formatus).

Iki šiol pradėta keistis duomenimis su aštuoniomis ES valstybėmis narėmis: Austrija, Čekija, Belgija, Ispanija, Vokietija, Švedija, Prancūzija ir Airija, vyksta paskutiniai pasirengimo darbai siekiant keistis duomenimis su Lenkija ir Italija.

Duomenys apie juridinių asmenų teistumą ES valstybėms narėms teikiami pagal tarptautinių sutarčių nuostatas arba, jei jų nėra, pagal Tarptautinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose įstatymą.


Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Paskutinis naujinimas: 27/07/2020