Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā - Horvātija


Horvātijas Republikā centrālā iestāde, kas veic datu apmaiņu ar citām dalībvalstīm, ir:

Horvātijas Republikas Tieslietu ministrija
Krimināltiesību un probācijas direkcija
Krimināltiesību departaments
Reģistru un apžēlošanas dienests
Sodu reģistra nodaļa
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreba

Tālr.: +385 1 3714-223;
fakss: +385 1 3714-222

e-pasts: Saite atveras jaunā logāke.mp@pravosudje.hr

Sodu reģistrs

Likums par soda noteikšanas tiesiskajām sekām, Sodu reģistru un reabilitāciju reglamentē soda noteikšanas tiesiskās sekas, Sodu reģistra datu struktūru, pārvaldību, pieejamību, sniegšanu un dzēšanu un starptautisko apmaiņu ar Sodu reģistra datiem un rehabilitāciju.

Sodu reģistru veido un pārvalda par tieslietām atbildīgā ministrija, kas vienlaikus ir arī centrālā iestāde šādu datu apmaiņai ar citām valstīm.

Sodu reģistrā ievada datus par fiziskām un juridiskām personām, kas par noziedzīgiem nodarījumiem ar galīgu spriedumu ir notiesātas Horvātijas Republikā, kā arī Horvātijas Republikas pilsoņiem un juridiskām personām, kuru domicils ir Horvātijas Republikā un kuri par noziedzīgiem nodarījumiem ar galīgu spriedumu ir notiesāti Horvātijas Republikā, ja šādi dati ir iesniegti ministrijai.

Ministrija datus reģistrē Sodu reģistrā, pamatojoties uz datiem, kas iegūti no galīgajiem tiesas nolēmumiem un citiem aktiem.

Ministrija sniedz datus no Sodu reģistra, izdodot izziņu par datiem no Sodu reģistra. Sodu reģistra datus drīkst izmantot tikai tiem mērķiem, kādiem tie izsniegti.

Izziņa par (ne)sodāmību

Iestāde, kas pilnvarota izsniegt izziņu par (ne)sodāmību Horvātijas Republikā, ir Tieslietu ministrija. Izziņu par (ne)sodāmību pilnvarotas izsniegt arī Horvātijas Republikas diplomātiskās pārstāvniecības, t. i. vēstniecības valstī, kurā šāda izziņa tiek prasīta. Ja persona to pieprasa personiski, tai vēstniecībā jāaizpilda pieteikums, pievienojot personas apliecības vai pases kopiju, un jāsamaksā nodeva par sniegto pakalpojumu vēstniecībā saskaņā ar pakalpojumam noteikto tarifu. Izziņu var pieprasīt arī par citu personu, iesniedzot pilnvaru, kā arī iepriekš minētos dokumentus. Izziņu par (ne)sodāmību, kas paredzēta izmantošanai ārvalstīs, izsniedz uz standarta veidlapas.

Fiziskai personai ir tiesības pieprasīt savus datus no Sodu reģistra, ja šie dati vajadzīgi tiesību īstenošanai ārvalstīs vai starptautiskā organizācijā. Pieprasījumu iesniedz, izmantojot veidlapu “Va” PDF(34 Kb)hr, kura ir Noteikumu par Sodu reģistru sastāvdaļa.

Datu dzēšana no Sodu reģistra

Datus no Sodu reģistra dzēš, pamatojoties uz:

  1. iestādes, kas atbild par Sodu reģistra pārvaldību, lēmumu par reabilitāciju;
  2. galīgajiem tiesas nolēmumiem par reabilitāciju;
  3. lēmumiem, ko izdevusi par amnestijas vai apžēlošanas piešķiršanu atbildīgā iestāde, kas piešķir priekšlaicīgu rehabilitāciju.

Rehabilitācijas īstenošana

Pēc tam, kad notiesātā persona izcietusi sodu ieslodzījumā, ilgtermiņa ieslodzījumā vai nepilngadīgo ieslodzījuma vietā, apžēlota vai sodam iestājies noilgums, vai ir samaksājusi naudas sodu, tai ir visas Konstitūcijā, tiesību aktos vai citos noteikumos noteiktās pilsoņa tiesības un tā var iegūt visas tiesības, izņemot tās, kuras ierobežo drošības pasākums vai soda noteikšanas tiesisko seku iestāšanās.

Ja noziedzīga nodarījuma izdarītājs nav atkārtoti notiesāts par jaunu noziedzīgu nodarījumu, rehabilitācija tiek piemērota saskaņā ar likumu, kad beidzies noteiktais termiņš.

Datu sniegšana no Sodu reģistra starptautiskā mērogā

Valstīm ārpus Eiropas Savienības datus no Sodu reģistra sniedz saskaņā ar starptautisko līgumu noteikumiem un, ja tādu nav, saskaņā ar Likumu par starptautisko tiesisko palīdzību krimināllietās.

Starptautiskās apmaiņas ar Sodu reģistra datiem procesā ar ES dalībvalstīm Horvātijas Republika rīkojas saskaņā ar Eiropas Savienības Padomes pamatlēmumu 2009/315/TI (2009. gada 26. februāris) par organizatoriskiem pasākumiem un saturu no sodāmības reģistra iegūtas informācijas apmaiņai starp dalībvalstīm, rīkojoties saskaņā ar brīvības, drošības un tiesiskuma principiem.

Datus no Sodu reģistra citām ES dalībvalstīm nosūta elektroniski, izmantojot Sodu reģistra datubāzi, kas saistīta ar Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu (ECRIS), saskaņā ar ES noteikumos apstiprinātām veidlapām un klasifikāciju (standarta formātiem).

Līdz šim ir sākta datu apmaiņa ar 8 Eiropas Savienības dalībvalstīm: Austriju, Čehijas Republiku, Beļģiju, Spānijas Karalisti, Vācijas Republiku, Zviedrijas Karalisti, Francijas Republiku un Īrijas Republiku, un beigu posmā ir sagatavošanās datu apmaiņai testa režīmā ar Poliju un Itāliju.

Eiropas Savienības dalībvalstīm datus par juridiskām personām no Sodu reģistra sniedz saskaņā ar starptautisko līgumu noteikumiem un, ja tādu nav, saskaņā ar Likumu par starptautisko tiesisko palīdzību krimināllietās.


Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Lapa atjaunināta: 27/07/2020