Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Horvaatia

Taasta Salvesta PDF-failina

Liikmesriikide vahelise andmete vahetamise Horvaatia Vabariigi keskasutuseks on

Horvaatia Vabariigi justiitsministeerium
kriminaalõiguse ja -hoolduse direktoraat
kriminaalõiguse osakond
register ja armuandmise talitus
karistusregister
Ulica Grada Vukovara 49
10000 Zagreb

Tel: +385 1 3714-223;
tel: +385 1 3714-222

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenke.mp@pravosudje.hr

Karistusregister

Süüdimõistvate kohtuotsuste õiguslike tagajärgede, karistusregistri ja rehabiliteerimise seadusega reguleeritakse süüdimõistva kohtuotsuse õiguslikke tagajärgi, karistusregistri andmete korraldamist, säilitamist, kättesaadavust, edastamist ja kustutamist ning karistusregistri andmete rahvusvahelist vahetamist, samuti rehabiliteerimist.

Karistusregistri tööd korraldab ja karistusregistrit peab justiitsküsimuste eest vastutav ministeerium, mis toimib ühtlasi selliste andmete teiste riikidega vahetamisel keskasutusena.

Karistusregistrit peetakse selliste füüsiliste ja juriidiliste isikute kohta, kes on Horvaatias lõpliku kohtuotsusega kriminaalkorras süüdi mõistetud, samuti selliste Horvaatia kodanike ja Horvaatias asuvate juriidiliste isikute kohta, kes on lõpliku kohtuotsusega kriminaalkorras süüdi mõistetud väljaspool Horvaatiat, kui need andmed on ministeeriumile edastatud.

Ministeerium kannab andmed karistusregistrisse lõplike kohtuotsuste ja muude aktide andmete põhjal.

Ministeerium väljastab karistusregistri andmed tõendina, millel need kirjas on. Karistusregistri andmeid võib kasutada üksnes väljaandmisel nimetatud eesmärgil.

Karistusregistri kande puudumist kinnitavate tõendite väljastamine

Horvaatias väljastab karistusregistri kande puudumise tõendi justiitsministeerium. Tõendi karistusregistri kande puudumise kohta võivad edastada ka Horvaatia diplomaatilised esindused, eelkõige tõendi taotlemise riigis asuvad saatkonnad. Kui isik ise esitab kohapeal taotluse, olles nõuetekohaselt lisanud isikutunnistuse või passi koopia, täidab saatkond taotluse ja küsib selle eest tasu osutatud teenusele kehtestatud määra alusel. Tõendit võib taotleda ka teise isiku kohta, kui esitatakse volikiri ja eespool nimetatud dokumendid. Välismaal kasutamiseks mõeldud tõend karistusregistri kande puudumise kohta väljastatakse standardvormil.

Füüsiline isik võib taotleda oma karistusregistri andmeid, kui need on vajalikud välismaal või rahvusvahelises organisatsioonis mingi õiguse kasutamiseks. Taotlusi saab esitada karistusregistri eeskirjade lahutamatuks osaks oleva Obrazac [vorm] V a PDF(34 Kb)hr) kaudu.

Karistusregistri andmete kustutamine

Karistusregistri andmed kustutatakse järgmistel alustel:

  1. karistusregistri pidamise eest vastutava asutuse ametlik rehabilitatsiooniotsus;
  2. lõplikud rehabiliteerivad kohtuotsused;
  3. amnestia või armuandmise eest vastutava asutuse otsused, millega isik ennetähtaegselt rehabiliteeritakse.

Rehabiliteerimine

Pärast seda, kui süüdimõistetud isik on vanglas, alaealiste kinnipidamisasutuses või pikaajalise vangistuses karistuse ära kandnud, talle on armu antud või on karistus aegunud või rahatrahv makstud, on tal kõik põhiseaduse, seaduse või muude määrustega antud kodanikuõigused ning ta võib omandada mis tahes õigusi, välja arvatud neid, mis on välistatud turvameetme või süüdimõistva kohtuotsuse õiguslike tagajärgede mõjususe tõttu.

Kui teo toimepanijat ei mõisteta uuesti süüdi mõnes muus kuriteos, loetakse isik pärast ettenähtud tähtaegade möödumist seaduse alusel rehabiliteerituks.

Karistusregistri andmete edastamine teistele riikidele

Karistusregistri andmete edastamisel ELi-välistele riikidele järgitakse rahvusvahelisi kokkuleppeid, või kui neid ei ole sõlmitud, kriminaalasjades rahvusvahelise õigusabi osutamise seadust.

Horvaatia vahetab karistusregistri andmeid teiste ELi liikmesriikidega kooskõlas nõukogu 26. veebruari 2009. aasta raamotsusega 2009/315/JSK, mis käsitleb karistusregistrite andmete vahetamise liikmesriikidevahelist korraldust ja andmete sisu, tegutsedes kooskõlas vabaduse, turvalisuse ja õiguse põhimõtetega.

Karistusregistri andmed saadetakse elektrooniliselt teistele ELi liikmesriikidele kooskõlas ELi määrustega kehtestatud vormide ja klassifikaatoritega (standardvormingud) ning kasutades karistusregistri andmebaasi, mis on ühendatud Euroopa karistusregistrite infosüsteemiga (ECRIS).

Praeguseks on alustatud andmevahetust kaheksa ELi liikmesriigiga: Austria, Tšehhi, Belgia, Hispaania, Saksamaa, Rootsi, Prantsusmaa ja Iirimaaga, ning lõppjärgus on ettevalmistused andmevahetuse katsetamiseks Poola ja Itaaliaga.

Juriidiliste isikute karistusregistri andmete edastamisel ELi-välistele riikidele järgitakse rahvusvahelisi kokkuleppeid, või kui neid ei ole sõlmitud, kriminaalasjades rahvusvahelise õigusabi osutamise seadust.


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 27/07/2020