Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rekening houdend met eerdere veroordelingen - Kroatië


De centrale autoriteit in de Republiek Kroatië voor het uitwisselen van gegevens met andere lidstaten is:

Ministerie van Justitie van de Republiek Kroatië
Directoraat strafrecht en reclassering
Afdeling strafrecht
Dienst strafrechtelijke gegevens en gratie
Eenheid strafregister
Ulica Grada Vukovara 49
10000 Zagreb

Tel. +385 1 3714-223;
Tel. +385 1 3714-222

E-mail: De link wordt in een nieuw venster geopend.ke.mp@pravosudje.hr

Strafregister

De Wet betreffende rechtsgevolgen van veroordelingen, het strafregister en rehabilitatie regelt de rechtsgevolgen van veroordeling, het organiseren, bijhouden, de beschikbaarheid, verstrekking en schrapping van gegevens in het strafregister en de internationale uitwisseling van die gegevens, alsmede rehabilitatie.

Het strafregister wordt georganiseerd en bijgehouden door het voor de rechterlijke macht verantwoordelijke ministerie, dat tegelijkertijd fungeert als de centrale autoriteit voor de uitwisseling van de gegevens met andere staten.

Strafbladen worden bijgehouden voor natuurlijke en rechtspersonen die wegens strafbare feiten definitief zijn veroordeeld in Kroatië, alsmede voor in Kroatië gevestigde Kroatische burgers en rechtspersonen die wegens strafbare feiten definitief zijn veroordeeld buiten Kroatië, mits dergelijke gegevens aan het ministerie zijn verstrekt.

Het ministerie neemt de gegevens in het strafregister op op basis van de gegevens van definitieve rechterlijke beslissingen en andere handelingen.

Het ministerie verstrekt gegevens uit het strafregister door de afgifte van een verklaring met de betreffende gegevens. Deze gegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt.

Het afgeven van verklaringen waarin de afwezigheid van een strafblad wordt bevestigd

Het ministerie van Justitie is in Kroatië de bevoegde autoriteit voor het afgeven van verklaringen waarin de afwezigheid van een strafblad wordt bevestigd. Dergelijke verklaringen kunnen ook worden doorgestuurd door de diplomatieke vertegenwoordigingen van Kroatië, met name de ambassade in het land waar om zo'n verklaring wordt verzocht. Een verzoek dat door de betrokkene persoonlijk wordt ingediend, wordt door de ambassade ingewilligd mits bij het verzoek een kopie van de identiteitskaart of het paspoort wordt gevoegd. De ambassade brengt hiervoor het toepasselijke tarief in rekening. Om een verklaring kan ook worden verzocht door een andere persoon op vertoon van een volmacht, samen met de bovenbedoelde documenten. Voor gebruik in het buitenland bedoelde verklaringen waarin de afwezigheid van een strafblad wordt bevestigd, worden op een standaardformulier afgegeven.

Een natuurlijke persoon kan verzoeken om zijn/haar eigen strafregistergegevens als dat nodig is voor de uitoefening van een recht in het buitenland of in verband met een internationale organisatie. Verzoeken kunnen worden gedaan via Obrazac [formulier] V a PDF(34 Kb)hr, dat integraal deel uitmaakt van de regeling inzake het strafregister.

Schrapping van gegevens uit het strafregister

Gegevens worden uit het strafregister geschrapt naar aanleiding van:

  1. een formeel rehabilitatiebesluit van de autoriteit die verantwoordelijk is voor het bijhouden van het strafregister;
  2. definitieve rechterlijke beslissingen inzake rehabilitatie;
  3. besluiten van de autoriteit die verantwoordelijk is voor het verlenen van amnestie of gratie, waarbij vroegtijdige rehabilitatie wordt verleend.

Volledige rehabilitatie

Na het uitzitten of verjaren van een gevangenisstraf, jeugdgevangenisstraf of langdurige gevangenisstraf, na het verlenen van gratie of na het betalen van een boete, genieten veroordeelden alle burgerrechten uit hoofde van de grondwet of de toepasselijke wet- en regelgeving en kunnen zij welke rechten dan ook verwerven, met uitzondering van die welke worden beperkt door een veiligheidsmaatregel of door de noodzaak van doeltreffendheid van de rechtsgevolgen van een veroordeling.

Indien de dader niet wordt veroordeeld wegens een nieuw strafbaar feit, wordt de rehabilitatie geacht van rechtswege te zijn verleend bij het verstrijken van de voorgeschreven termijnen.

Verstrekking van strafregistergegevens aan andere landen

Strafregistergegevens worden aan niet-EU-landen verstrekt overeenkomstig de bepalingen van internationale verdragen of, bij gebreke daarvan, de Wet inzake internationale rechtsbijstand in strafzaken.

Kroatië wisselt deze gegevens met andere EU-lidstaten uit overeenkomstig Kaderbesluit 2009/315/JBZ van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de organisatie en de inhoud van uitwisseling van gegevens uit het strafregister tussen de lidstaten, waarbij de beginselen van vrijheid, veiligheid en recht als uitgangspunt gelden.

Strafregistergegevens worden elektronisch naar andere EU-lidstaten verzonden via de strafregisterdatabank, die gekoppeld is aan het Europees Strafregisterinformatiesysteem (Ecris), met gebruikmaking van de bij EU-verordeningen ingevoerde formulieren en indelingen (standaardformaten).

Tot nu toe zijn er gegevens uitgewisseld met acht EU-lidstaten: België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Oostenrijk, Spanje, Tsjechië en Zweden. De voorbereidingen voor het testen van de uitwisseling met Italië en Polen zijn bijna afgerond.

Strafregistergegevens over rechtspersonen worden aan de EU-lidstaten verstrekt overeenkomstig de bepalingen van internationale verdragen of, bij gebreke daarvan, de Wet inzake internationale rechtsbijstand in strafzaken.


De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

Laatste update: 27/07/2020