Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

Ścieżka nawigacji

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uwzględnienie wcześniejszych wyroków skazujących - Chorwacja


W Republice Chorwacji organ centralny do spraw wymiany informacji z innymi państwami członkowskimi to Ministerstwo Sprawiedliwości (dyrekcja ds. prawa karnego i probacji, wydział ds. prawa karnego, służba ds. rejestrów i ułaskawień, dział ds. rejestru karnego):

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
Uprava za kazneno pravo i probaciju
Sektor za kazneno pravo
Služba za evidencije i pomilovanja
Odjel za kaznene evidencije
Ulica Grada Vukovara 49
10000 Zagreb

Tel. +385 1 3714-223;
Tel. +385 1 3714-222

E-mail: Link otworzy się w nowym oknieke.mp@pravosudje.hr

Rejestr karny

Ustawa o skutkach prawnych wyroków skazujących, rejestrach karnych i resocjalizacji (Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji) reguluje skutki prawne wyroku skazującego, organizację i prowadzenie rejestru karnego, dostęp do danych wpisanych w tym rejestrze, udostępnianie tych danych i ich usuwanie oraz międzynarodową wymianę tych danych oraz kwestie resocjalizacji.

Organizacją i prowadzeniem rejestru karnego zajmuje się ministerstwo odpowiedzialne za wymiar sprawiedliwości, które jednocześnie jest organem centralnym do celów wymiany takich danych z innymi państwami.

Rejestr karny prowadzi się dla osób fizycznych i prawnych, które zostały skazane za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu w Chorwacji, jak również dla obywateli Chorwacji i osób prawnych z siedzibą w Chorwacji, którzy zostali skazani za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu poza Chorwacją, jeżeli ministerstwu udostępniono takie dane.

Ministerstwo wpisuje dane do rejestru karnego na podstawie informacji z prawomocnych orzeczeń i innych aktów.

Ministerstwo udostępnia dane z rejestru karnego, wydając zaświadczenie zawierające takie dane. Dane z rejestru karnego można wykorzystać wyłącznie do celów, do których zostały udostępnione.

Wydawanie zaświadczenia o niekaralności

Organem uprawnionym do wydawania zaświadczeń potwierdzających brak wpisu w rejestrze karnym w Chorwacji jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Zaświadczenie o niekaralności można również otrzymać za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego Chorwacji, a dokładniej ambasady w kraju, w którym takie zaświadczenie jest potrzebne. W przypadku składania wniosku w ambasadzie osobiście należy dołączyć do niego kopię dowodu osobistego lub paszportu. Ambasada pobiera opłatę zgodnie ze stawką ustaloną dla tego rodzaju usług. Wniosek o wydanie zaświadczenia można również złożyć w imieniu osoby trzeciej, za okazaniem pełnomocnictwa oraz wspomnianych wyżej dokumentów. Zaświadczenia o niekaralności przeznaczone do użytku za granicą wydaje się na standardowym formularzu zaświadczenia.

Osoba fizyczna może złożyć wniosek o udostępnienie jej własnych danych z rejestru karnego do celów wykonywania swoich praw za granicą lub wobec organizacji międzynarodowej. Wnioski można składać na formularzu V a PDF(34 Kb)hr, który stanowi nieodłączną część regulaminu rejestru karnego.

Usuwanie danych z rejestru karnego

Dane z rejestru karnego usuwa się na podstawie:

  1. oficjalnej decyzji o zakończeniu resocjalizacji wydanej przez organ odpowiedzialny za prowadzenie rejestru;
  2. prawomocnego orzeczenia sądu w sprawie resocjalizacji;
  3. decyzji organu odpowiedzialnego za amnestię lub ułaskawienie, w drodze której następuje wcześniejsze zakończenie resocjalizacji.

Zakończenie resocjalizacji

Po odbyciu kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym lub zakładzie poprawczym, po uzyskaniu ułaskawienia lub po zatarciu skazania albo po zapłaceniu kary grzywny osoba skazana korzysta z pełni praw obywatelskich określonych w konstytucji Chorwacji, ustawach i innych przepisach i może nabywać wszelkie prawa, z wyjątkiem tych, które są ograniczone środkami zabezpieczającymi lub skutkami prawnymi wyroku skazującego.

Jeżeli sprawca przestępstwa nie zostanie skazany ponownie za inne przestępstwo, resocjalizację uznaje się za zakończoną z mocy prawa z chwilą upływu okresu zatarcia.

Udostępnianie danych z rejestru karnego innym państwom

Dane z rejestru karnego udostępnia się państwom niebędącym członkami Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych lub, w przypadku braku takich umów, zgodnie z ustawą o międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych.

Chorwacja prowadzi wymianę danych z rejestru karnego z innymi państwami członkowskimi UE zgodnie z decyzją ramową Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych informacji, działając zgodnie z zasadami wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości.

Dane z rejestru karnego przesyła się do innych państw członkowskich UE drogą elektroniczną, korzystając z bazy danych rejestrów karnych, powiązanej z europejskim systemem przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), oraz formularzy i klasyfikacji określonych w przepisach UE (ujednolicony format).

Dotychczas zapoczątkowano wymianę danych z ośmioma państwami członkowskimi UE: Austrią, Belgią, Francją, Hiszpanią, Irlandią, Niemcami, Republiką Czeską i Szwecją; trwa też ostatni etap przygotowań do testów wymiany danych z Polską i Włochami.

Dane z rejestru karnego dotyczące osób prawnych udostępnia się państwom członkowskim UE zgodnie z postanowieniami umów międzynarodowych lub, w przypadku braku takich umów, zgodnie z ustawą o międzynarodowej pomocy prawnej w sprawach karnych.


Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Ostatnia aktualizacja: 27/07/2020