Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Zohľadnenie predchádzajúcich trestov - Chorvátsko


Ústredným orgánom zodpovedným za zdieľanie údajov s inými členskými štátmi je v Chorvátskej republike:

Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky
Riaditeľstvo pre trestné právo a probáciu
Sekcia trestného práva
Oddelenie dôkazov a konaní o milosť
Odbor registrov trestov
Ulica grada Vukovara 49
10000 Záhreb

Telefón: +385 1 3714-223,
Fax +385 1 3714-222

E-mailová adresa: Odkaz sa zobrazí v novom okneke.mp@pravosudje.hr

Registre trestov

Zákonom o právnych následkoch odsudzujúcich rozsudkov, registroch trestov a rehabilitácii sa upravujú právne následky odsudzujúcich rozsudkov, organizácia, správa, poskytnutie, získanie a vymazanie informácií z registra trestov, ako aj medzinárodná výmena informácií z registra trestov a rehabilitácia.

Registre trestov spravuje a vedie ministerstvo príslušné pre oblasť spravodlivosti, ktoré zároveň predstavuje ústredný orgán zodpovedný za výmenu týchto informácií s inými štátmi.

V registroch trestov sa evidujú fyzické a právnické osoby, ktoré boli právoplatne odsúdené v Chorvátskej republike, ako aj štátni príslušníci Chorvátskej republiky a právnické osoby so sídlom v Chorvátskej republike, ktorí(-é) boli právoplatne odsúdení(-é) mimo Chorvátskej republiky za predpokladu, že sa takéto údaje poskytli ministerstvu.

Ministerstvo eviduje záznamy v registroch trestov na základe informácií z právoplatných súdnych rozhodnutí a z iných aktov.

Ministerstvo poskytuje informácie z registra trestov prostredníctvom potvrdenia, v ktorom sú uvedené tieto informácie. Informácie z registra trestov sa môžu použiť len na účely, na aké sa poskytli.

Vydanie potvrdenia o bezúhonnosti

Orgán zodpovedný za vydanie potvrdenia o bezúhonnosti v Chorvátskej republike je Ministerstvo spravodlivosti. Potvrdenia o bezúhonnosti môžu vydať aj diplomatické zastupiteľstvá Chorvátskej republiky, t. j. veľvyslanectvá v krajine, kde sa toto potvrdenie vyžiadalo. Ak dotknutá osoba predloží žiadosť osobne, doplní žiadosť na veľvyslanectve tak, že poskytne kópiu svojho preukazu totožnosti alebo pasu, a uhradí poplatok za poskytnutú službu na veľvyslanectve vo výške určenej na tento účel. Potvrdenie možno žiadať aj pre inú osobu na základe predloženia splnomocnenia a vyššie uvedených dokumentov. Potvrdenie o bezúhonnosti určené na použitie v cudzine sa vydáva na vzorovom formulári.

Ktorákoľvek fyzická osoba má právo žiadať o informácie z registra trestov pre seba, ak tieto informácie potrebuje na výkon práva v zahraničí alebo v medzinárodnej organizácii. Žiadosť sa podáva prostredníctvom formulára Va PDF(34 Kb)hr, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou nariadenia o registri trestov.

Výmaz informácií z registra trestov

Informácie z registra trestov sa vymazávajú na základe:

  1. osvedčenia o rehabilitácii, ktoré vydáva orgán zodpovedný za správu registrov trestov,
  2. právoplatného súdneho rozhodnutia o rehabilitácii,
  3. rozhodnutia, ktoré prijal príslušný orgán s cieľom udeliť amnestiu alebo milosť, ktorou sa udeľuje predčasná rehabilitácia.

Účinná rehabilitácia

Po odpykaní, zrušení alebo uplynutí trestu odňatia slobody, dlhodobého trestu odňatia slobody alebo trestu odňatia slobody pre mladistvých, prípadne po uhradení pokuty majú odsúdené osoby všetky občianske práva priznané ústavou, zákonom alebo inými nariadeniami a môžu nadobúdať všetky práva s výnimkou tých práv, ktoré sa im obmedzili bezpečnostným opatrením alebo vznikom právnych následkov odsudzujúceho rozsudku.

Za predpokladu, že páchateľ nebol znovu odsúdený za nový trestný čin, rehabilitácia platí v plnom rozsahu, ak uplynuli premlčacie lehoty.

Poskytovanie informácií z registra trestov na medzinárodnej úrovni

Informácie z registra trestov sa poskytujú krajinám, ktoré sa nachádzajú mimo Európskej únie, v súlade s ustanoveniami medzinárodných zmlúv, a ak takéto ustanovenia neexistujú, v súlade so zákonom o medzinárodnej právnej pomoci v trestných veciach.

V rámci postupu medzinárodnej výmeny informácií z registra trestov s členskými štátmi Európskej únie sa Chorvátska republika riadi rámcovým rozhodnutím Rady Európskej únie 2009/315/SVV z 26. februára 2009 o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi členskými štátmi, pričom koná v súlade so zásadami slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Informácie z registra trestov sa postupujú iným členským štátom EÚ elektronicky prostredníctvom databázy týkajúcej sa registrov trestov prepojenej s európskym informačným systémom registrov trestov (ECRIS) a pomocou formulárov a klasifikácií (štandardizovaných formátov) vystavených na základe právnych predpisov EÚ.

Doposiaľ sa zaviedla výmena informácií s 8 členskými štátmi Európskej únie, konkrétne s Rakúskom, Českou republikou, Belgickom, Španielskym kráľovstvom, Nemeckou republikou, Švédskym kráľovstvom, Francúzskom a Írskou republikou, a prípravy testov výmeny údajov s Poľskom a Talianskom sa dostávajú do záverečnej fázy.

Informácie z registra trestov týkajúce sa právnických osôb sa členským štátom EÚ poskytujú v súlade s ustanoveniami medzinárodných zmlúv, a ak takéto ustanovenia neexistujú, v súlade so zákonom o medzinárodnej právnej pomoci v trestných veciach.


Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Posledná aktualizácia: 27/07/2020