Zapri

BETA RAZLIČICA PORTALA JE ZDAJ NA VOLJO!

Obiščite BETA različicoevropskega portala ePravosodje in opišite svojo izkušnjo!

 
 

Navigacijska pot

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Upoštevanje prejšnjih obsodb - Hrvaška


Osrednji hrvaški organ za izmenjavo podatkov z drugimi državami članicami je:

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske
Uprava za kazneno pravo i probaciju
Sektor za kazneno pravo
Služba za evidencije i pomilovanja
Odjel za kaznene evidencije
Ulica grada Vukovara 49
10000 Zagreb

tel. +385 1 3714-223;
tel. +385 1 3714-222

e-naslov: Povezava se odpre v novem oknuke.mp@pravosudje.hr

Kazenska evidenca

Zakon o pravnih posledicah obsodbe, kazenski evidenci in rehabilitaciji (Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji) ureja pravne posledice obsodbe, organizacijo, vodenje, dostopnost, dajanje in izbris podatkov iz kazenske evidence ter mednarodno izmenjavo podatkov iz kazenskih evidenc in rehabilitacijo.

Kazensko evidenco organizira in vodi ministrstvo, pristojno za pravosodje, ki je obenem tudi osrednji organ za izmenjavo teh podatkov z drugimi državami.

Kazenska evidenca se vodi za fizične in pravne osebe, ki se bile za kaznivo dejanje obsojene s pravnomočno kazensko sodbo v Republiki Hrvaški, ter za državljane Republike Hrvaške in pravne osebe s sedežem v Republiki Hrvaški, ki so bili za kaznivo dejanje obsojeni s pravnomočno kazensko sodbo zunaj Republike Hrvaške, če so bili ti podatki predloženi ministrstvu.

Ministrstvo vpisuje podatke v kazensko evidenco na podlagi podatkov iz pravnomočnih sodnih odločb in drugih aktov.

Ministrstvo zagotovi podatke iz kazenske evidence z izdajo potrdila iz kazenske evidence. Podatki iz kazenske evidence se lahko uporabijo samo za namene, za katere so bili izdani.

Izdajanje potrdil o nekaznovanosti

Organ, ki je pooblaščen za izdajanje potrdil o nekaznovanosti na Hrvaškem, je ministrstvo za pravosodje. Potrdila o nekaznovanosti lahko posredujejo tudi diplomatska predstavništva Republike Hrvaške, tj. veleposlaništva v državi, v kateri se takšno potrdilo zahteva. Če se oseba zglasi na veleposlaništvu, da bi pridobila tako potrdilo, mora izpolniti vlogo, jo dopolniti s kopijo osebne izkaznice ali potnega lista in plačati takso v skladu s tarifo veleposlaništva za opravljeno storitev. Potrdilo se lahko zahteva tudi za drugo osebo ob predložitvi pooblastila in zgoraj navedenih listin. Potrdilo o nekaznovanosti, ki je namenjeno uporabi v tujini, se izda na standardiziranem obrazcu.

Fizična oseba lahko zahteva svoje podatke iz kazenske evidence, če te podatke potrebuje zaradi uveljavljanja določene pravice v tujini ali v mednarodni organizaciji. Vloga se izpolni na obrazcu Va PDF(34 Kb)hr, ki je sestavni del Pravilnika o kazenski evidenci.

Izbris podatkov iz kazenske evidence

Podatki iz kazenske evidence se izbrišejo na podlagi:

  1. uradne odločbe o rehabilitaciji, ki jo izda organ, pristojen za vodenje kazenske evidence;
  2. pravnomočne sodne odločbe o rehabilitaciji;
  3. odločbe organa, pristojnega za podelitev amnestije ali pomilostitve, s katero se odobri predčasna rehabilitacija.

Rehabilitacija

Po prestani, odpuščeni ali zastarani kazni zapora, kazni dolgotrajnega zapora ali kazni mladoletniškega zapora oz. po plačilu denarne kazni imajo obsojenci vse pravice, ki so določene v ustavi, zakonih in drugih predpisih in lahko pridobivajo vse pravice, razen tistih, ki so jim omejene zaradi izrečenega varnostnega ukrepa ali zaradi nastalih pravnih posledic obsodbe.

Če storilec ni bil ponovno obsojen zaradi novega kaznivega dejanja, pride do rehabilitacije po samem pravu, ko potečejo predpisani roki.

Posredovanje podatkov iz kazenske evidence drugim državam

Podatki iz kazenske evidence se posredujejo državam zunaj Evropske unije v skladu z določbami mednarodnih pogodb oz., če takih pogodb ni, v skladu z zakonom o mednarodni pravni pomoči v kazenskih zadevah (Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima).

Hrvaška izmenjuje podatke iz kazenske evidence z državami članicami EU v skladu z Okvirnim sklepom Sveta 2009/315/PNZ z dne 26. februarja 2009 o organizaciji in vsebini izmenjave informacij iz kazenske evidence med državami članicami. Pri tem ravna v skladu z načeli svobode, varnosti in pravice.

Podatki iz kazenske evidence se drugim državam članicam EU posredujejo elektronsko z uporabo podatkovne zbirke kazenske evidence, ki je povezana z evropskim informacijskim sistemom kazenskih evidenc (ECRIS), v skladu z obrazci in klasifikacijami (standardizirani formati), ki jih določa zakonodaja EU.

Do danes so bile uvedene izmenjave podatkov z 8 državami članicami Evropske unije, in sicer z Avstrijo, Češko, Belgijo, Španijo, Nemčijo, Švedsko, Francijo in Irsko. Priprave za testiranje izmenjave podatkov s Poljsko in Italijo so v zaključni fazi.

Podatki iz kazenske evidence o pravnih osebah se državam članicam EU posredujejo v skladu z določbami mednarodnih pogodb oz., če takih pogodb ni, v skladu z zakonom o mednarodni pravni pomoči v kazenskih zadevah.


Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Zadnja posodobitev: 27/07/2020