Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Beaktande av tidigare fällande domar - Kroatien


Centralmyndighet i Kroatien med ansvar för att utbyta uppgifter med andra medlemsstater är

Kroatiens justitieministerium
Direktoratet för straffrätt och skyddstillsyn
Avdelningen för straffrätt
Tjänsten för register och benådningar
Kriminalregisterenheten
Ulica Grada Vukovara 49
10000 Zagreb

Tfn: +385 1 3714-223,
Tfn: +385 1 3714-222

E-post: Länken öppnas i ett nytt fönsterke.mp@pravosudje.hr

Kriminalregister

I lagen om de rättsliga konsekvenserna av domar, kriminalregister och rehabilitering regleras de rättsliga konsekvenserna av en dom och hur kriminalregistret ska organiseras och uppgifterna föras, lämna ut och borttas samt det internationella utbytet av uppgifter i kriminalregistret, liksom rehabilitering.

Kriminalregistret organiseras och förs av ministeriet med ansvar för domstolsväsendet. Detta ministerium är samtidigt centralmyndighet för utbyte av sådana uppgifter med andra stater.

Kriminalregistret förs över fysiska och juridiska personer som har dömts för brott i en lagakraftvunnen dom i Kroatien, samt över kroatiska medborgare och juridiska personer som har hemvist i Kroatien och som har dömts för brott i en lagakraftvunnen dom utanför Kroatien, om sådana uppgifter har överlämnats till ministeriet.

Ministeriet för in uppgifterna i kriminalregistret på grundval av uppgifter från lagakraftvunna domstolsavgöranden och andra handlingar.

Ministeriet tillhandahåller uppgifter ur kriminalregistret genom att utfärda ett intyg med vilka uppgifter om en person som finns i kriminalregistret. Uppgifterna i kriminalregistret får endast användas för det ändamål som de lämnades ut för.

Utfärdande av intyg om avsaknad av noteringar i kriminalregistret

Justitieministeriet är den myndighet som är bemyndigad att utfärda ett intyg om avsaknad av noteringar i det slovakiska kriminalregistret. Intyg som bekräftar avsaknaden av noteringar i kriminalregistret kan även vidarebefordras av Kroatiens diplomatiska beskickningar, särskilt ambassaden i det land där ett sådant intyg begärs. Om en person personligen begär ett sådant intyg vid ambassaden ska begäran åtföljas av en kopia av personens id-kort eller pass. Ambassaden tar ut en fast avgift för detta. Ett intyg kan även begäras för en annan person mot uppvisande av fullmakt, jämte ovannämnda handlingar. Om intyg som bekräftar avsaknaden av noteringar i kriminalregistret ska användas utomlands utfärdas de på ett standardformulär.

En fysisk person kan begära ut uppgifter om sig själv i kriminalregistret om detta är nödvändigt för att utöva en rättighet utomlands eller hos en internationell organisation. Begäran kan göras via Obrazac [formulär] V a PDF(34 Kb)hr, som är en del av bestämmelserna om kriminalregister.

Borttagning av uppgifter i kriminalregistret

Uppgifterna i kriminalregistret tas bort efter

  1. ett formellt beslut om rehabilitering av den myndighet som ansvarar för att föra kriminalregistret,
  2. ett lagakraftvunnet domstolsavgörande om rehabilitering,
  3. beslut av den myndighet som ansvarar för att bevilja amnesti eller nåd, som innebär att förtida rehabilitering beviljas.

Avslutad rehabilitering

Efter att en dömd person har avtjänat sitt fängelsestraff, ungdomsfängelsestraff eller långvariga fängelsestraff, beviljats nåd eller straffet bortfallit på grund av preskription, eller efter att en dömd person har betalat sina böter, åtnjuter denne alla medborgerliga rättigheter som beviljats i författningen, lag eller andra förordningar. Han eller hon kan dessutom förvärva alla rättigheter utom sådana som begränsas av en säkerhetsåtgärd eller domens rättsliga konsekvenser.

Om gärningspersonen inte döms på nytt för ett annat brott anses rehabiliteringen enligt lag avslutad när de föreskrivna tidsfristerna löper ut.

Utlämning av uppgifter i kriminalregistret till andra länder

Uppgifter i kriminalregistret lämnas ut till andra länder utanför EU i enlighet med bestämmelserna i internationella fördrag, eller om sådana saknas, i enlighet med lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål.

Kroatien utbyter uppgifter ur kriminalregistret med andra EU-medlemsstater i enlighet med rådets rambeslut 2009/315/RIF av den 26 februari 2009 om organisationen av medlemsstaternas utbyte av uppgifter ur kriminalregistret och uppgifternas innehåll, i enlighet med principerna om frihet, säkerhet och rättvisa.

Uppgifter ur kriminalregistret skickas elektroniskt till andra EU-medlemsstater med hjälp av kriminalregistrets databas, som är kopplad till det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister (Ecris), i enlighet med de formulär och klassificeringar (standardformulär) som fastställts i EU-förordningar.

Hittills har uppgifter utbytts med åtta EU-medlemsstater: Österrike, Tjeckien, Belgien, Spanien, Tyskland, Sverige, Frankrike och Irland. Dessutom håller man på att slutföra förberedelserna inför ett tänkbart utbyte av uppgifter med Polen och Italien.

Uppgifter i kriminalregistret om juridiska personer lämnas ut till EU-medlemsstater i enlighet med bestämmelserna i internationella fördrag, eller om sådana saknas, i enlighet med lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål.


Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Senaste uppdatering: 27/07/2020