Zatvori

BETA VERZIJA PORTALA SADA JE DOSTUPNA!

Posjetite BETA verziju europskog portala e-pravosuđe i pošaljite nam povratne informacije!

 
 

Navigacijski put

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Uzimanje u obzir prethodnih osuđujućih presuda

ECRIS (Europski informacijski sustav kaznene evidencije) uspostavljen je u travnju 2012. radi olakšavanja razmjene informacija iz kaznenih evidencija širom EU-u. U njegovu se okviru uspostavljaju elektroničke veze među državama članicama te uvode pravila za osiguranje razmjene informacija o osuđujućim presudama koji su pohranjeni u sustavima kaznenenih evidencija država članica putem standardiziranih elektroničkih formata, na ujednačen i brz način te u kratkim zakonskim rokovima.


Kontekst

Predmet Fourniret iz 2004. te brojna kasnija istraživanja pokazali su da su nacionalni sudovi često donosili presude bez znanja o mogućim prijašnjim osuđujućim presudama u drugim državama članicama. Nedostatak informacija rezultirao je neodgovarajućim presudama u kojima nije uzeta u obzir kaznena evidencija osobe te onemogućio poduzimanje mjera za odvraćanje od ponovnog počinjenja iste vrste kaznenog djela.

Od 2008. informacije iz kaznene evidencije moraju se razmjenjivati za potrebe novog kaznenog postupka radi provedbe Poveznica se otvara u novom prozoruOkvirne odluke Vijeća 2008/675/PUP o poštovanju presuda među državama članicama Europske unije u novom kaznenom postupku.

ECRIS

ECRIS je osmišljen kako bi se odgovorilo na potrebu za poboljšanjem i olakšavanjem razmjene informacija iz kaznenih evidencija na europskoj razini. Informacije pohranjene u nacionalnim kaznenim evidencijama mogu se razmjenjivati elektronički putem sigurne informacijske infrastrukture, brzo te na ujednačen i jednostavan način. Sustav sucima, tužiteljima i nadležnim upravnim tijelima (putem imenovanog „središnjeg tijela” u svakoj državi članici) osigurava jednostavan pristup opsežnim informacijama iz kaznene evidencije svih građana EU-a, neovisno o tome u kojoj je državi članici predmetna osoba prethodno osuđena.

Informacije se mogu razmjenjivati u različite svrhe u skladu s Okvirnom odlukom i nacionalnim pravom:

Opća načela

  • ECRIS se temelji na decentraliziranoj IT strukturi. Podaci iz kaznene evidencije pohranjuju se isključivo u nacionalnim bazama podataka država članica te se na zahtjev elektronički razmjenjuju među središnjim tijelima država članica.
  • Država članica državljanstva predmetne osobe postaje središnji repozitorij svih osuđujućih presuda donesenih u predmetima protiv te osobe. Ona je obvezna pohranjivati i ažurirati sve primljene informacije te ih na zahtjev prenositi drugim državama članicama. U skladu s tim svaka bi država članica trebala biti u mogućnosti pružiti potpune i ažurirane informacije o osuđujućim presudama protiv svojih državljana, neovisno o tome gdje su te presude donesene.
  • Država članica koja donosi osuđujuću presudu protiv osobe koja nije njezin državljanin mora bez odgode dostaviti informacije, uključujući ažurirane informacije o toj presudi državi članici / članicama čiji je počinitelj državljanin.
  • Prenošenje informacija o osuđujućim presudama obavlja se elektronički putem standardiziranog europskog formata, uz upotrebu dviju referentnih tablica s kategorijama kaznenih djela i kategorijama kazni. Te tablice olakšavaju automatsko prevođenje i pridonose razumijevanju prenesenih informacija. Pri prenošenju informacija o osuđujućim presudama države članice moraju navesti kategoriju počinjenog kaznenog djela te kaznu ili upravnu sankciju. Oznake omogućuju automatizirano prevođenje na jezik primatelja omogućujući mu da reagira odmah nakon primitka informacija.

Zakonodavni instrumenti

Načela koja se primjenjuju na razmjenu informacija i funkcioniranje sustava uređena su u Poveznica se otvara u novom prozoruOkvirnoj odluci o organizaciji i sadržaju razmjene podataka iz kaznene evidencije između država članica te u Poveznica se otvara u novom prozoruOdluci Vijeća o ECRIS-u.

Provedba

Poduzet je niz tehničkih i financijskih mjera kako bi se državama članicama pomoglo u pripremi tehničke infrastrukture za povezivanje njihovih sustava kaznene evidencije do travnja 2012. (zakonski rok za provedbu) i nakon toga. Komisija je državama članicama stavila na raspolaganje poseban računalni program („referentni implementacijski računalni program”) kako bi se olakšalo njihovo međusobno povezivanje. Države članice mogle su od EU-a zatražiti i financijsku potporu u obliku bespovratnih sredstava za modernizaciju njihovih sustava kaznene evidencije u okviru Poveznica se otvara u novom prozoruPrograma za kazneno pravosuđe.

Sve su države članice 2017. bile povezane sa sustavom ECRIS. Međutim, nisu sve države članice povezane sa svim drugim državama članicama. Dodatne informacije dostupne su u  Poveznica se otvara u novom prozoruprvom statističkom izvješću Komisije o upotrebi sustava ECRIS, koje je objavljeno 29. lipnja 2017.

Izvadak iz kaznene evidencije u druge svrhe osim u svrhe kaznenog postupka

U skladu s odredbama iz Okvirne odluke 2009/315/PUP i Odluke Vijeća 2009/316/PUP te nacionalnim odredbama, informacije iz kaznene evidencije mogu se razmjenjivati i u druge svrhe osim u svrhu kaznenog postupka. Dodatne informacije o pribavljanju izvadaka iz kaznene evidencije u druge svrhe mogu se pronaći na stranicama države članice odabirom odgovarajuće zastave na ovoj stranici.

Prijedlog Komisije za poboljšanje razmjene informacija o državljanima trećih zemalja i osobama bez državljanstva

Sustav ECRIS učinkovit je u pogledu državljana EU-a na temelju načela države članice državljanstva kao jedinstvenog repozitorija svih informacija o osuđujućim presudama. Međutim, ECRIS nije jednako učinkovit u pogledu razmjene informacija o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja jer ne postoji jedinstveni repozitorij informacija o državljanima trećih zemalja. Stoga trenutačno nije moguće utvrditi je li i u kojoj zemlji predmetni državljanin treće zemlje prethodno osuđen bez pretraživanja svih repozitorija.

Kako bi riješila taj problem, Komisija je 19. siječnja 2016. donijela  Poveznica se otvara u novom prozoruPrijedlog direktive o izmjeni Okvirne odluke 2009/315/PUP o ECRIS-u te 29. lipnja 2017. dopunski  Poveznica se otvara u novom prozoruPrijedlog uredbe o uspostavi centraliziranog sustava ECRIS–TCN radi učinkovitog utvrđivanja države ili država članica koje su donijele osuđujuću presudu protiv predmetnog državljanina treće zemlje.

U Prijedlogu uredbe uređena je uspostava centraliziranog sustava ECRIS–TCN pri agenciji eu-LISA. Čine ga podaci o identitetu (alfanumerički podaci i otisci prstiju) svih državljana trećih zemalja osuđenih u državama članicama. Mehanizam pretraživanja omogućuje državama članicama internetsko pretraživanje indeksa. Rezultat pretraživanja otkriva državu ili države članice koje su osudile predmetnog državljanina treće zemlje. Od te se države ili država članica tada mogu zatražiti sve informacije iz kaznene evidencije putem postojećeg sustava ECRIS.

Prijedlogom direktive uređuju se obveze država članica u pogledu sustava ECRIS–TCN na nacionalnoj razini te razmjene svih informacija o osuđujućim presudama među državama članicama.

O prijedlozima direktive i uredbe trenutačno se vode pregovori nakon čega će ih u zakonodavnom postupku donijeti europski suzakonodavci – Vijeće i Europski parlament.


Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.

Posljednji put ažurirano: 07/10/2020