Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Вземане под внимание на предишни присъди - Италия


Ministero della Giustizia (Министерство на правосъдието)

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (Департамент „Съдебни дела“)

Direzione Generale della Giustizia Penale (Генерална дирекция „Наказателноправни въпроси“)

Ufficio III – Casellario Centrale (ІІІ-ти Отдел — Централно бюро „Регистър за съдимост“)

Piazza di Firenze, 27
00186 Roma

Тел.: +39 06 68189 217, +39 06 68189 247

Факс: +39 06 6880 7558

Ел. поща: Връзката отваря нов прозорецcasellario.centrale@giustizia.it


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 18/06/2018