Varasemate süüdimõistvate kohtuotsuste arvessevõtmine - Leedu


Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (Leedu Vabariigi siseministeeriumi infotehnoloogia ja side osakond)

Aadress:

Šventaragio gatvė 2
LT-01510 Vilnius

Tel: +370 5 271 71 77

Faks: +370 5 271 89 21

E-post: Lingil klikates avaneb uus akenird@vrm.lt


Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Viimati uuendatud: 18/02/2019