Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā

ECRIS (Eiropas Sodāmības reģistru informācijas apmaiņas sistēmu) izveidoja 2012. gada aprīlī, lai atvieglotu informācijas apmaiņu par sodāmības reģistriem visā ES. Tā izveido elektronisko starpsavienojumu starp dalībvalstīm un paredz noteikumus, lai nodrošinātu iespēju vienotā un ātrā veidā, ievērojot īsus tiesību aktos noteiktos termiņus un izmantojot standartizētu elektronisko formātu, apmainīties ar informāciju par notiesājošiem spriedumiem, kas iekļauti dalībvalstu sodāmības reģistru sistēmās.


Vispārīga informācija

2004. gada Furnirē lieta un plaša turpmākā izpēte liecina, ka dalībvalstu tiesas bieži taisījušas notiesājošus spriedumus, nezinot par iespējamiem agrākiem notiesājošiem spriedumiem citās dalībvalstīs. Informācijas trūkuma dēļ taisīti neatbilstīgi spriedumi, kuros nav ņemta vērā personas sodāmība, un kavēti pasākumi, lai izvairītos no tā, ka atkārtoti izdarīts viena un tā paša veida noziedzīgs nodarījums.

Kopš 2008. gada sodāmības reģistru informācijas apmaiņa veicama saistībā ar jaunu kriminālprocesu pret personu, īstenojot Saite atveras jaunā logāPadomes Pamatlēmumu 2008/675/TI par Eiropas Savienības dalībvalstīs pieņemtu spriedumu ņemšanu vērā jaunā kriminālprocesā.

ECRIS

ECRIS tika izveidota, lai risinātu vajadzību uzlabot un atvieglot sodāmības reģistru informācijas apmaiņu Eiropas mērogā. Valstu sodāmības reģistros ietvertās informācijas apmaiņu var ātri, vienotā un vienkāršā veidā veikt elektroniski, izmantojot drošu informācijas infrastruktūru. Tas tiesnešiem, prokuroriem un attiecīgajām administratīvajām iestādēm nodrošina vieglu pieeju (caur norīkoto “centrālo iestādi” katrā dalībvalstī) plašai informācijai par jebkura ES pilsoņa sodāmību neatkarīgi no tā, kurā dalībvalstī šī persona agrāk bijusi notiesāta.

Ar informāciju var apmainīties visdažādākajiem mērķiem saskaņā ar pamatlēmumu un valsts tiesību aktiem:

Vispārīgi principi

  • ECRIS pamatā ir decentralizēta IT arhitektūra, t.i., sodāmības reģistru dati glabājas tikai dalībvalstu datubāzēs, un ar tiem pēc pieprasījuma elektroniski apmainās dalībvalstu centrālās iestādes.
  • Centrālais repozitorijs, kurā glabājas visa informācija par visiem notiesājošiem spriedumiem, ir notiesātās personas valstspiederības dalībvalsts datubāze. Tai ir pienākums uzglabāt un atjaunināt visu saņemto informāciju, un pēc pieprasījuma nosūtīt šo informāciju citām dalībvalstīm. Tādēļ katrai dalībvalstij būtu jāspēj sniegt pilnīgu un atjauninātu informāciju par savu valstspiederīgo sodāmību neatkarīgi no tā, kur taisīti šie notiesājošie spriedumi.
  • Dalībvalstij, kas ir notiesājusi citas dalībvalsts valstspiederīgo, nekavējoties ir jānosūta informācija (tostarp atjauninājumi) par šo notiesājošo spriedumu notiesātās personas valstspiederības dalībvalstij(-īm).
  • Informāciju par notiesājošiem spriedumiem dalībvalstis nosūta elektroniski, standartizētā Eiropas formātā, izmantojot divas atsauces tabulas — noziedzīgu nodarījumu un sodu kategoriju tabulu. Šīs tabulas atvieglo pārsūtāmās informācijas automātisku tulkošanu un tās labāku savstarpēju sapratni. Pārsūtot informāciju par notiesājošiem spriedumiem, dalībvalstīm ir jānorāda noziedzīga nodarījuma kategorija un  sods vai sankcija. Kodi dod iespēju veikt automātisku tulkojumu saņēmēja valodā, tādējādi viņam/viņai dodot iespēju nekavējoties pēc informācijas saņemšanas rīkoties.

Normatīvie akti

Principi, kas reglamentē informācijas apmaiņu un sistēmas darbību, ir izklāstīti Saite atveras jaunā logāPamatlēmumā par sodāmības reģistru informācijas apmaiņu un Saite atveras jaunā logāPadomes Lēmumā par ECRIS izveidi.

Īstenošana

Lai dalībvalstīm palīdzētu sagatavot tehnisko infrastruktūru sodāmības reģistru datubāzu saslēgšanai līdz 2012. aprīlim (regulējuma īstenošanas termiņš) un arī vēlāk, ir veikti vairāki tehniski un finansiāli pasākumi. Komisija ir nodevusi dalībvalstu rīcībā īpašu īstenošanas programmatūru, lai atvieglotu saslēguma izveidi ar citiem reģistriem. Valstu sodāmības reģistru datubāzu modernizēšanai dalībvalstīm Saite atveras jaunā logāprogrammas “Krimināltiesības” ietvaros ir pieejams arī finansiāls atbalsts dotāciju veidā.

ECRIS 2017. gadā bija pieslēgtas visas dalībvalstis. Tomēr ne visas dalībvalstis ir saslēgtas ar visām pārējām dalībvalstīm. Sīkāka informācija ir pieejama Saite atveras jaunā logāKomisijas pirmajā statistikas ziņojumā par ECRIS izmantošanu, kas publicēts 2017. gada 29. jūnijā.

Uzziņa no sodāmības reģistra mērķiem, kuri nav kriminālprocess

Saskaņā ar Eiropas Pamatlēmumā 2009/315/TI, Eiropadomes Lēmumā 2009/316/TI un valstu tiesību normās ietvertajiem noteikumiem sodāmības reģistrā ietvertās informācijas apmaiņu var veikt citiem ar kriminālprocesu nesaistītiem nolūkiem. Sīkāka informācija par to, kā saņemt sodāmības reģistra izrakstu šādiem citiem nolūkiem var atrast attiecīgās dalībvalsts vietnē, klikšķinot uz tās karodziņa šajā lapā.

Komisijas priekšlikums uzlabot informācijas apmaiņu par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (TCN)

Attiecībā uz ES pilsoņiem ECRIS darbojas efektīvi, pamatojoties uz principu par valstspiederības dalībvalsti kā vienoto repozitoriju visai informācijai par sodāmību. Tomēr ECRIS nav vienlīdz labi izmantojams informācijas apmaiņai par TCN sodāmību, jo attiecībā uz šiem cilvēkiem nepastāv vienots informācijas repozitorijs. Tādēļ šobrīd nav iespējams bez konsultēšanās ar visām dalībvalstīm noteikt, vai un kurā dalībvalstī ir notiesāts konkrēts TCN.

Lai novērstu šo situāciju, Komisija 2016. gada 19. janvārī pieņēma Saite atveras jaunā logāpriekšlikumu Direktīvai, ar ko groza Pamatlēmumu 2009/315/TI par ECRIS, un 2017. gada 29. jūnijā papildinošu Saite atveras jaunā logāpriekšlikumu Regulai, ar ko izveido centralizētu ECRIS-TCN sistēmu, lai efektīvi noteiktu, kura(-s) dalībvalsts(-is) ir notiesājušas konkrētu TCN.

Ierosinātajā regulā paredzēti noteikumi par centralizētas ECRIS-TCN sistēmas izveidošanai. Sistēma sastāv no visu dalībvalstīs notiesāto TCN identitātes datiem (burtciparu datiem un pirkstu nospiedumiem). Meklēšanas mehānisms ļauj dalībvalstīm tiešsaistē veikt meklēšanu satura rādītājā. Atbilstības atzīme norāda dalībvalsti(-is), kuras ir notiesājušas konkrētu TCN. Noteiktajai (-ām) dalībvalstij (-īm) pēc tam var lūgt sniegt pilnīgu sodāmības reģistra informāciju, izmantojot izveidoto ECRIS.

Ierosinātā direktīva regulē dalībvalstu pienākumus saistībā ar ECRIS-TCN darbību valsts līmenī, kā arī sodāmības pilnīgas informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm.

Par ierosināto direktīvu un regulu pašlaik notiek sarunas, tās tiek pielāgotas un tiek pabeigtas Eiropas likumdevēju iestāžu — Padomes un Parlamenta - leģislatīvajā procesā.


Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.

Lapa atjaunināta: 07/10/2020