Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Вземане под внимание на предишни присъди - Холандия


В съдебната документационна система (Justitieel Documentatiesysteem - JDS) се вписват всички тежки престъпления, както и голям брой не толкова тежки престъпления, отнасящи се до физически и юридически лица, съгласно предвиденото в Връзката отваря нов прозорецЗакона за съдебните данни и регистъра за съдимост(Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens - Wjsg). Поради поверителния характер на въпросните съдебни данни, в посочения закон е възприет ограничителен подход спрямо вписването и разкриването на информация. Казано другояче, в закона се определя кой има достъп и до какви данни, както и за какви изрично посочени цели.

Служба „Регистър за съдимост“ (Justitiële Informatiedienst - JustID)

За контакт:

Връзката отваря нов прозорецСлужба „Регистър за съдимост“

Egbert Gorterstraat 6
7607 GB Almelo

PO Box 337
7600 AH Almelo

Тел.: +31 88 998 9000
Факс: +31 546 813 003

Адрес на ел. поща: Връзката отваря нов прозорецinfo@justid.nl


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 04/08/2020