Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

Kruimelpad

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Rekening houdend met eerdere veroordelingen

ECRIS (European Criminal Records Information System – Europees Strafregister Informatiesysteem) werd in april 2012 in het leven geroepen om de uitwisseling van informatie over strafrechtelijke veroordelingen in de EU te vergemakkelijken. ECRIS voorziet in elektronische onderlinge koppelingen tussen de lidstaten en voert regels in die ervoor moeten zorgen dat de nationale strafregistergegevens van de lidstaten in een gestandaardiseerd elektronisch formaat snel en op uniforme wijze en binnen korte wettelijke termijnen kunnen worden uitgewisseld.


Achtergrond

Uit de zaak Fourniret (2004) en talrijke studies daarna bleek dat nationale rechters vaak uitspraak deden zonder kennis van mogelijke eerdere veroordelingen in andere lidstaten. Ontoereikende informatie leidde ertoe dat inadequate vonnissen werden uitgesproken waarbij geen rekening werd gehouden met iemands strafrechtelijk verleden, en verhinderde voorts dat maatregelen werden genomen om een herhaling van dezelfde strafbare feiten te voorkomen.

Ter uitvoering van De link wordt in een nieuw venster geopend.Kaderbesluit 2008/675 van de Raad betreffende de wijze waarop bij een nieuwe strafrechtelijke procedure tegen dezelfde persoon rekening wordt gehouden met eerdere veroordelingen moeten sinds 2008 bij nieuwe strafrechtelijke procedures strafregistergegevens worden uitgewisseld.

ECRIS

ECRIS is opgericht vanwege de noodzaak om de uitwisseling van strafregistergegevens op Europees niveau te verbeteren en te vergemakkelijken. Nationale strafregistergegevens kunnen snel, gemakkelijk en op uniforme wijze elektronisch worden uitgewisseld via een beveiligde communicatie-infrastructuur. Rechters, aanklagers en betrokken bestuurlijke instanties verkrijgen zo eenvoudig toegang (via een in elke lidstaat speciaal aangewezen "centrale autoriteit") tot de volledige strafrechtelijke geschiedenis van EU-burgers, ongeacht in welke lidstaat ze in het verleden zijn veroordeeld.

Overeenkomstig het kaderbesluit en de nationale wetgeving kan voor een hele reeks doeleinden informatie worden uitgewisseld:

Algemene beginselen

  • ECRIS heeft een gedecentraliseerde IT-structuur, waarbij de strafregistergegevens uitsluitend in de nationale gegevensbanken van de lidstaten blijven opgeslagen en op verzoek elektronisch worden uitgewisseld tussen de centrale autoriteiten van de lidstaten.
  • In de lidstaat waarvan iemand de nationaliteit heeft worden alle strafrechtelijke veroordelingen van die persoon centraal opgeslagen. De lidstaat is verplicht om alle ontvangen informatie op te slaan en bij te werken en deze informatie op verzoek door te sturen naar andere lidstaten. Daardoor zal elke lidstaat in staat zijn om volledige en actuele informatie over veroordelingen van eigen onderdanen te verstrekken, ongeacht waar de strafrechtelijke veroordelingen zijn uitgesproken.
  • Een lidstaat die een onderdaan van een andere lidstaat veroordeelt is verplicht om de gegevens over deze veroordeling, met inbegrip van bijwerkingen, zo snel mogelijk toe te zenden aan de lidstaat (of lidstaten) waarvan de veroordeelde de nationaliteit heeft.
  • De doorgifte van gegevens betreffende veroordelingen gebeurt elektronisch in een gestandaardiseerd Europees formaat, met gebruikmaking van twee referentietabellen van categorieën strafbare feiten en categorieën straffen. Deze tabellen vergemakkelijken automatische vertaling en een uniforme interpretatie van de meegedeelde informatie. Bij het verzenden van gegevens betreffende een strafrechtelijke veroordeling dienen de lidstaten de categorie van het strafbaar feit en de straf of sanctie aan te geven. De codes maken automatische vertaling in de taal van de ontvanger mogelijk, zodat deze onmiddellijk na ontvangst van de gegevens kan reageren.

Wetgevingsinstrumenten

De beginselen van de uitwisseling van informatie en de werking van het systeem zijn geregeld in het De link wordt in een nieuw venster geopend.kaderbesluit betreffende de uitwisseling van gegevens uit het strafregister en in het De link wordt in een nieuw venster geopend.besluit van de Raad betreffende de oprichting van het Europees Strafregister Informatiesysteem (ECRIS).

Uitvoering

Om de lidstaten te helpen om hun technische infrastructuren voor te bereiden op de aansluiting van hun strafregisters tegen april 2012 (wettelijke termijn voor uitvoering) en daarna, is een aantal technische en financiële maatregelen getroffen. De Commissie heeft speciale software ("referentie-implementatiesoftware") ter beschikking gesteld van de lidstaten om de onderlinge koppeling te vergemakkelijken. Ook konden de lidstaten verzoeken om financiële ondersteuning van de EU in de vorm van subsidies in het kader van het De link wordt in een nieuw venster geopend.programma strafrecht voor de modernisering van hun nationale strafregisters.

In 2017 waren alle lidstaten met ECRIS verbonden. Niet alle lidstaten zijn echter met alle andere lidstaten verbonden. Zie voor meer informatie het De link wordt in een nieuw venster geopend.eerste statistisch verslag van de Commissie over het gebruik van ECRIS, dat op 29 juni 2017 werd gepubliceerd.

Uittreksel uit het strafregister voor andere doeleinden dan strafrechtelijke procedures

Overeenkomstig de bepalingen van Europees Kaderbesluit 2009/315/JBZ, Besluit 2009/316/JBZ van de Raad en nationale bepalingen kunnen strafregistergegevens worden uitgewisseld voor andere doeleinden dan een strafrechtelijke procedure. Nadere gegevens over de wijze waarop een uittreksel uit het strafregister voor dergelijke andere doeleinden kan worden verkregen, zijn te vinden op de desbetreffende lidstaatpagina door elders op deze pagina de betrokken vlag aan te klikken.

Voorstel van de Commissie om de uitwisseling van informatie over onderdanen van derde landen en staatlozen (TCN) te verbeteren

ECRIS werkt efficiënt met betrekking tot EU-onderdanen op basis van het beginsel van de lidstaat van nationaliteit als enig register van alle informatie over veroordelingen. De uitwisseling van informatie over veroordelingen van onderdanen van derde landen via ECRIS wordt echter niet in dezelfde mate ondersteund omdat er niet een enkel register voor informatie over dergelijke onderdanen bestaat. Momenteel is het derhalve niet mogelijk om vast te stellen of en in welke lidstaat een bepaalde onderdaan van een derde land werd veroordeeld, zonder eerst alle lidstaten afzonderlijk te raadplegen.

Om deze situatie te verhelpen heeft de Commissie op 19 januari 2016 haar goedkeuring gehecht aan een De link wordt in een nieuw venster geopend.voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Kaderbesluit 2009/315/JBZ betreffende ECRIS en op 29 juni 2017 aan een aanvullend De link wordt in een nieuw venster geopend.voorstel voor een verordening tot invoering van een gecentraliseerd ECRIS-TCN-systeem waarmee efficiënt kan worden vastgesteld door welke andere lidstaat of lidstaten een bepaalde onderdaan van een derde land is veroordeeld.

In de voorgestelde verordening wordt de invoering van een gecentraliseerd ECRIS‑TCN‑systeem bij eu-LISA geregeld. Het systeem bevat de identiteitsgegevens (alfanumerieke gegevens en vingerafdrukken) van alle in de lidstaten veroordeelde onderdanen van derde landen. Een zoekmechanisme stelt de lidstaten in staat om de index online te doorzoeken. Een "treffer" geeft de lidstaat of lidstaten aan waarin een bepaalde onderdaan van een derde land is veroordeeld. Deze lidstaat of lidstaten kunnen dan worden verzocht om de volledige strafregistergegevens te verstrekken via het bestaande ECRIS‑systeem.

De voorgestelde richtlijn regelt de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot ECRIS‑TCN op nationaal niveau evenals de uitwisseling van alle informatie over veroordelingen tussen de lidstaten.

De voorstellen voor een richtlijn en verordening worden momenteel in het kader van de wetgevingsprocedure besproken, aangepast en in een definitieve vorm gegoten door de Europese wetgever (de Raad en het Parlement).


Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.

Laatste update: 07/10/2020