Затваряне

БЕТА ВЕРСИЯТА НА ПОРТАЛА ВЕЧЕ Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ!

Посетете БЕТА версията на Европейския портал за електронно правосъдие и дайте мнение за вашето посещение!

 
 

Навигационна пътека

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Вземане под внимание на предишни присъди - Португалия


Генерална дирекция „Управление на правосъдието“ — Дирекция „Услуги в областта на регистрите за съдимост“

Адрес:

Av. D. João II, № 1.08.01 D/E, ет. 0, 9—14
1990—097 Лисабон

Телефон: +351 217 906 200/1
Факс: +351 211 545 100

Електронна поща: Връзката отваря нов прозорецcorreio.dsic@dgaj.mj.pt
Уебсайт: Връзката отваря нов прозорецhttps://dgaj.justica.gov.pt/Registo-criminal/-Pedir-e-consultar-registo-criminal-de-pessoas

Съгласно Закон № 37/2015 от 5 май 2015 г., освен субекта на данните и всяко лице, което докаже, че подава заявление от името на субекта на данните или в негов интерес, следните субекти могат да имат достъп до информацията, съдържаща се в регистрите за съдимост, но единствено за целите, определени за всеки от тях:

 1. а. Съдии и прокурори за целите на наказателни разследвания, подготовка на наказателни производства и производства за условно предсрочно освобождаване, решения за осиновяване, настойничество, попечителство, временни приемни грижи или настаняване при условията на настойничество (apadrinhamento civil), предаване, пребиваване или настаняване на деца или регламентиране на родителската отговорност, както и решения за опрощаване на задължения в производство по несъстоятелност с участието на физически лица;
 2. б. Субекти, на които са делегирани дейности по разследване съгласно наказателно-процесуалното законодателство или които осъществяват международно сътрудничество в областта на предотвратяването и наказателното преследване на престъпления, при упражняването на тези правомощия;
 3. в. Субекти с правомощия да разглеждат индивидуални досиета на затворници, в рамките на тази цел;
 4. г. Службите за реинтеграция в общността, при упражняването на техните правомощия;
 5. д. Субекти с правомощия за гарантиране на вътрешната сигурност и за предотвратяване на саботаж, тероризъм, шпионство или всякакви деяния, които по своя характер могат да изменят или да разрушат конституционно установения правов ред, единствено при упражняването на техните правомощия;
 6. е. Публични субекти, които не са посочени в предходните параграфи, при упражняването на публичноправните им правомощия, в случаите когато свидетелствата не могат да бъдат получени от субектите на данни и при условие, че бъде дадено разрешение от съответния член на правителството, отговарящ за правосъдието, а в случаите, когато данните се отнасят за юридическо лице или негов еквивалент, публични субекти, на които е възложено регулирането на икономическата дейност на юридическото лице или негов еквивалент, доколкото това е строго необходимо за изпълнението на това регулаторно задължение и с разрешението на съответния член на правителството, отговарящ за правосъдието;
 7. ж. Централните органи на държавите членки на Европейския съюз, посочени във и за целите на Рамково решение 2009/315/JHA на Съвета от 26 февруари 2009 г., при упражняването на правомощията, които са им предоставени с това рамково решение;
 8. з. Чуждестранни органи или субекти, при условие че бъде дадено разрешение от съответния член на правителството, отговарящ за правосъдието, и при същите условия като тези, приложими към съответните португалски органи, като част от подготвителните разследвания по наказателни производства;
 9. и. Официалните органи на държавите членки на Европейския съюз, при същите условия като тези, приложими за съответните португалски органи, за целите на член 22, параграф 5 от Закон 37/2006 от 9 август 2006 г., а също и чуждестранни субекти при условията, предвидени в действащи конвенции или международни споразумения, при наличието на реципрочни договорености за португалските органи;
 10. ѝ. Субекти, упълномощени от съответния член на правителството, отговарящ за правосъдието, за целите на научни или статистически изследвания.

Субектите на данни, които искат издаването на свидетелства, трябва да докажат, че те са действителният субект на данните, да потвърдят самоличността си, като представят карта за гражданство или лична карта или какъвто и да било документ за самоличност, подходящ за целта, и да посочат за какво е предназначено свидетелството. Когато искането се подава чрез електронната платформа, субектът на данните доказва самоличността си чрез удостоверяване чрез картата за гражданство или цифров мобилен ключ (Закон № 37/2015 от 5 май 2015 г.).

Искания за свидетелство за съдимост от името на субекта на данните могат да бъдат отправяни от следните лица:

 1. а. Роднини по възходяща линия на малолетни или непълнолетни лица;
 2. б. Настойници на недееспособни лица;
 3. в. Всяко трето лице, изрично упълномощено за това от субекта на данните в писмена форма.

Роднините или настойниците, които внасят искания съгласно букви а) и б), трябва да докажат качеството, в което са подали искането, да потвърдят самоличността си, като представят своята карта за гражданство или лична карта или друг документ за самоличност, подходящ за тази цел, и да посочат за какво е предназначено свидетелството.

Третата страна, упълномощена от субекта на данните да подаде искане за свидетелство, трябва да представи декларация от последния, надлежно подписана и посочваща:

 1. а. пълното име на субекта на данните и номера на неговата карта за гражданство или лична карта или друг подходящ документ за самоличност;
 2. б. пълното име на упълномощената страна и номера на нейната карта за гражданство или лична карта или друг подходящ документ за самоличност;
 3. в. декларацията, с която се разрешава искането за свидетелство и се посочва предназначението на свидетелството.

В допълнение към горепосочената декларация, упълномощената трета страна трябва да представи своя документ за самоличност, посочен в декларацията за разрешение, както и документа за самоличност на субекта на данните, който потвърждава неговия подпис и данни за самоличност, или заверено копие от него.

Информацията относно предишни осъждания или липсата на такива се оповестява чрез издаване на (електронно) свидетелство за съдимост, в което се посочва лицето, за което се отнася, и се потвърждава съдържанието на вписванията относно това лице или липсата на такива в съответствие с разпоредбите на закона за регистрите за съдимост и с оглед на целта, за която е предназначено. Свидетелствата са валидни за срок от три месеца от датата на издаването им и единствено за целта, посочена в искането и отбелязана в свидетелството (Закон № 37/2015 от 5 май 2015 г. и Законодателен указ № 171/2015 от 25 август 2015 г.).ºº

Може да подадете искане за свидетелство за съдимост чрез Връзката отваря нов прозорецуебсайта, в деловодството на Генерална дирекция „Управление на правосъдието“, чрез поделенията на Бюрото за консултации за гражданите (Lojas do Cidadão) или Центровете за граждани (Espaços do Cidadão), които предоставят тази Връзката отваря нов прозорецуслуга, до Връзката отваря нов прозореццентралните звена или местните магистрати в деловодствата на районните съдилища или в деловодствата на Връзката отваря нов прозорецИнтегрираната мрежа за подкрепа на гражданите (Rede Integrada de Apoio ao Cidadão) на Азорските острови.


Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.

Последна актуализация: 28/09/2020